Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Cenrādis

Filiālē un telefoniski sniegto pakalpojumu maksa ir vienāda (ja vien nav noteikta īpaša cena).

Pamatkomplekts ietver:

 • Internetbankā vai mobilajā lietotnē veiktus 10 bezmaksas Eiropas maksājumus mēnesī. Tie ir maksājumi eiro valūtā uz Eiropas banku ar norādītu saņēmēja IBAN un maksājumu izpildes veidu “Ekonomiskais” saskaņā ar cenrādi, kas veikti no klienta jebkura norēķinu konta vai kredītkartes konta:
  • Iekšzemes maksājums EUR valūtā, tostarp zibmaksājums.
  • Eiropas maksājums.
  • Swedbank Grupas maksājums EUR valūtā.
  • Regulārais maksājums (iekšzemes un Eiropas) EUR valūtā.
  • E-rēķinu automātiskās apmaksas un e-rēķinu manuālas apmaksas izpilde EUR valūtā.
  Par pakalpojumiem, kas pārsniedz 10 maksājumus, maksa tiek piemērota atsevišķi saskaņā ar cenrādi.
 • Debetkarti
  • Vienas uz konta īpašnieka vārda debetkartes ikmēneša komisijas maksu.
  • Komplekts var būt arī bez debetkartes, ja klientam tādas nav. Komplekta ikmēneša maksu ietur pilnā apmērā saskaņā ar cenrādi.

Private Banking komplekts ietver:

 • Internetbankā vai mobilajā lietotnē veiktus neierobežota skaita bezmaksas Eiropas maksājumus mēnesī. Tie ir maksājumi eiro valūtā uz Eiropas banku ar norādītu saņēmēja IBAN un maksājumu izpildes veidu “Ekonomiskais” saskaņā ar cenrādi, kas veikti no klienta jebkura norēķinu konta vai kredītkartes konta:
  • Iekšzemes maksājums EUR valūtā, tostarp zibmaksājums.
  • Eiropas maksājums.
  • Swedbank Grupas maksājums EUR valūtā.
  • Regulārais maksājums (iekšzemes un Eiropas) EUR valūtā.
  • E-rēķinu automātiskās apmaksas un e-rēķinu manuālas apmaksas izpilde EUR valūtā.
 • Debetkarti
  • Vienas uz konta īpašnieka vārda Private Banking kartes ikmēneša komisijas maksu.
  • Komplekts var pastāvēt arī bez debetkartes, ja klientam nav Private Banking kartes. Komplekta ikmēneša maksu ietur pilnā apmērā saskaņā ar cenrādi.

Komplekta ikmēneša maksu ietur automātiski no klienta norādītā komisijas konta katra mēneša pēdējā dienā par dienu skaitu, kad klients ir izmantojis komplektu.

Komplekta maksu slēgšanas brīdī ietur automātiski no klienta norādītā komisijas konta par konkrēto dienu skaitu, kad klients ir izmantojis komplektu.

Konti, maksājumi

 • Norēķinu konts

  Norēķinu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšanās
  Konta atvēršana Bez maksas T.sk. pašnodarbinātas personas
  Papildu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus ES, EEZ vai Šveices un kuriem nav Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 200,00 Dokumentu pārbaude notiek 5 darba dienu laikā.

  EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
  Swedbank pilnvaras noformēšana Tikai filiālēs Bez maksas
  Lietošana
  Konta uzturēšana Bez maksas
  Neaktīva konta uzturēšana 1,00 mēnesī Komisija tiek ieturēta no kontiem, kuros gada laikā nav veiktas bankas operācijas (izņemot ieturētas bankas komisijas).
  Citi pakalpojumi
  Mantojuma dokumentu izvērtēšana 5 darba dienu laikā 12,00, t.sk. PVN Komisija par dokumentu pārbaudi
  Apkalpošana ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs Bez maksas
  Apkalpošana ar Latvijas notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00, t.sk. PVN Komisija par pilnvaras pārbaudi tiek piemērota par katru pārbaudi Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
  Apkalpošana ar ārvalsts notāra apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00-45,00, t.sk. PVN 45,00, t.sk. PVN - pilnvaras pirmreizēja pārbaude
  12,00, t.sk. PVN - pilnvaras atkārtota pārbaude
  Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
  Slēgšana
  Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Pieteikt papildu konta slēgšanu var internetbankā, nosūtot ziņojumu, vai zvanot pa tālruni 67 444 444. Par vienīgā vai pēdējā konta slēgšanu jāvēršas filiālē.
  Komisija par kontā atlikušo līdzekļu apkalpošanu klientam, ar ko banka ir pārtraukusi sadarbību 50,00 Komisiju ietur vienu reizi no kopējā līdzekļu atlikuma, ko klients norādītajā termiņā nav pārskaitījis uz citu kredītiestādi.

  Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem.

  Spēkā no 01.10.2021.

 • Vērtspapīru konts
  • Komisija par nodokļu atgūšanu vai balsošanas pakalpojumu tiks ieturēta no klienta naudas konta, kas piesaistīts vērtspapīru kontam, 15 dienu laikā pēc nodokļu atgūšanas dokumentu vai balsošanas dokumentu iesniegšanas. Komisiju, kas ir ārējās izmaksas, norakstīšana var notikt arī nākamajos mēnešos atkarībā no tā, kad banka saņems rēķinu no darījuma partnera. Komisija netiek atmaksāta, ja trešās personas pieteikumu noraida.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.

  Vērtspapīru konts

  Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

  Spēkā no 01.04.2023.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 4,50
  Kontu izraksti
  Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 7,00
  Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 7,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Baltijas vērtspapīri Bez maksas
  Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
  - Līdz 100 000 EUR** Bez maksas
  - No vērtības virs 100 000 EUR** 0,008%
  * ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
  ** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi un Baltijas vērtspapīri ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
  Citas valstis Pēc vienošanās
  Citi pakalpojumi options
  • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
  Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
  Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
  Dalība akcionāru kopsapulcē 120 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Elektroniskās balsošanas norādījumu apstrāde akcionāru kopsapulcē 50 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Citi vērtspapīru notikumi Pēc vienošanās Komisiju par citiem vērtspapīru notikumiem mēs nosakām pēc vienošanās, jo to diapazons un tehniskās nianses atšķiras.
  Nodokļu atgūšana 60 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Nodokļu atgūšanas pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī Bez maksas Pakalpojums nodokļu atvieglojumu piemērošanai ienākumu izmaksas brīdī ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Obligātie vērtspapīru notikumi Bez maksas
  Slēgšana
  Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
  Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

  Spēkā no 01.04.2023.

 • Darījumu konts

  Darījumu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Konta atvēršana Ērtāk internetbankā Konta atvēršana, tai skaitā līguma sagatavošana.
  - Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100 Standarta kārtībā - 0,4% no summas min. 100,00
  Steidzamā kārtībā - 0,6% no summas min. 200,00
  - Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00 Standarta kārtībā - min. 200,00
  Steidzamā kārtībā - min. 500,00
  - Piešķirot hipotekāro kredītu 0,4% no summas (min. 50,00, maks. 200,00) Konta atvēršana, piešķirot Swedbank hipotekāro kredītu.
  Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00 Ar standarta līguma nosacījumiem - 100,00
  Ar nestandarta līguma nosacījumiem - pēc vienošanās, min. 100,00
  Angļu valodā vai krievu valodā.
  Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 200,00 Komisija tiek ieturēta pirms iesaistīšanās darījumā un atsevišķos gadījumos var tikt palielināta
  Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
  Lietošana
  Konta apkalpošana 0,00 - 150,00 Standarta kārtībā - 0,00
  Steidzamā kārtībā -150,00
  Apkalpošana ietver dokumentu pārbaudi un maksājuma veikšanu standarta kārtībā - 3 darba dienu laikā; steidzamā kārtībā - 24 stundu laikā (par maksājumiem ārvalstu valūtā un/vai uz citu banku ārpus EEZ valstīm; sk. Maksājumi)
  Izmaiņas
  - Standarta līguma nosacījumos 50,00 Komisija tiek ieturēta par katru izmaiņu veikšanas reizi.
  - Nestandarta līguma nosacījumos Pēc vienošanās Min. 70,00 Komisija tiek ieturēta par katru izmaiņu veikšanas reizi.
  Informācijas sniegšana Bez maksas Informācija par Darījumu konta stāvokli un transakcijām.
  Slēgšana
  Konta slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 01.03.2017.

Pakalpojums Cena, EUR
Pamatkomplekts options
 • 10 bezmaksas Eiropas maksājumi mēnesī
 • Debetkarte
Pieslēgšana Bez maksas Iespējams pieslēgt no 23 gadu vecuma, t. sk. pašnodarbinātās personas.
Lietošana 1,70 50% atlaide senioriem, ja par senioru kļuvāt līdz 01.09.2022.
Konta īpašniekiem vecumā no 23 līdz 25 gadiem cena 1,10 EUR. Klientam sasniedzot 26 gadu vecumu, komplekts paliek spēkā, bet turpmāk komisiju par komplektu ietur pilnā apmērā bez atlaides.
Komplekta ikmēneša maksu ietur automātiski no klienta norādītā komisijas konta sākot ar katra mēneša pēdējo dienu par dienu skaitu, kad klients ir izmantojis komplektu.
Slēgšana Bez maksas Komplekta maksu ietur automātiski no klienta norādītā komisijas konta komplekta slēgšanas brīdī par konkrēto dienu skaitu, kad klients ir izmantojis komplektu. Komplektu iespējams atslēgt internetbankas sadaļā “Komplekti” vai klātienē Bankas filiālēs.

Augsta riska valstis uz kurām izejošie maksājumi netiek veikti

Lai mazinātu starptautisko maksājumu riskus atbilstoši zema riska bankas stratēģijai, no 01.09.2023. Swedbank AS pārtrauc izejošos maksājumus uz vairākām augsta riska valstīm. Šīs valstis ir:

Afganistāna; Amerikāņu Samoa; Angilja; Aruba; Beliza; Butāna; Bonaire, Sent Eustatiusa un Saba; Britu Virdžīnu salas; Bruneja; Burkinafaso; Burundi; Centrālāfrikas Republika; Čada; Komoru salas; Kuka salas; Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja); Džibutija; Austrumtimora (Timora-Leste); Salvadora; Ekvatoriālā Gvineja; Eritreja; Svatini (Svazilenda); Fidži; Gambija; Grenāda; Gvineja; Gvineja-Bisava; Haiti; Irānas Islāma Republika; Irāka; Kiribati; Lesoto; Māršala salas; Mauritānija; Mjanma (Birma); Mikronēzijas Federatīvās Valstis; Montserrata; Nauru; Nigēra; Niue; Ziemeļu Marianas salas; Palau; Papua-Jaungvineja; Svētās Helēnas sala; Svētā Lūsija; Sentvinsenta un Grenadīnas; Samoa; Santome un Prinsipi; Sīrija; Zālamana salas; Somālija; Dienvidsudāna; Surinama; Tonga; Tērksas un Kaikosas salas; Tuvalu; Vanuatu; Venecuēlas Bolivāra Republika; Volisa un Futuna; Rietumsahāra.

Maksājumu var izpildīt kā zibmaksājumu pāris sekunžu laikā jebkurā brīdī (24/7) ar nosacījumu, ka:

 • Maksājums veikts internetbankā vai mobilajā lietotnē.
 • Saņēmēja konts atrodas Latvijā reģistrētā maksājumu iestādē, kas ir pievienojusies zibmaksājumu sistēmai.
 • Maksājuma summa izejošajam maksājumam nepārsniedz 15 000 EUR.

Ja saņēmējbanka maksājumu nevar pieņemt kā zibmaksājumu, tā izpildei ir citi šķēršļi vai nepieciešamas papildu pārbaudes, zibmaksājums var tikt noraidīts un apstrādāts kā ekonomiskais eiro valūtas maksājums uz Eiropas maksājumu zonas valstīm.

 • Maksājumi EUR

  Maksājumi EUR

  Pakalpojums Maksājuma izpildes veids un iesniegšanas laiks Cena, EUR
  Internetbankā Filiālē/TB
  Dalīti
  Iekšbankas maksājumi
  Uz savu vai citas personas kontu
  Swedbank Latvijā
  Nekavējoties Bezmaksas 5,00
  Eiropas maksājumi*
  Uz citu banku Latvijā (t. sk. zibmaksājumi) vai uz Eiropas maksājumu zonas valstīm Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 0,36 Konta īpašniekiem līdz 22 gadu vecumam – bez maksas. 5,00
  Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, stundas laikā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 15,00 20,00
  Uz kontu Swedbank Grupā Maksājumi uz Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju. Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, skaitot no brīža, kad Banka ir akceptējusi klienta rīkojumu. 17:30 0,36 Konta īpašniekiem līdz 22 gadu vecumam – bez maksas. 5,00
  Starptautiskie maksājumi
  Uz citu banku ārpus Eiropas maksājumu zonas valstīm (arī Eiropas maksājumi, ja nav norādīts saņēmēja IBAN) Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
  Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai 2 darba dienas pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. Neierobežoti 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00
  Standarta Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00
  Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 14:00 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00

  Swedbank neveic starptautiskos maksājumus uz dažām augsta riska valstīm. Vairāk informācijas šeit.

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

  Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas, tai skaitā maksājuma izpildē iesaistīto Banku papildus pieprasītās komisijas, apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

  * Eiropas maksājumi jeb SEPA (Single Euro Payment Area) - maksājumi eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī un Apvienotajā Karalistē, Andorā, Gibraltārā, Islandē, Lihtenšteinā, Sanmarīno, Monako, Norvēģijā, Šveicē un Vatikānā (Svētais Krēsls)).

  Spēkā no 01.09.2022.

  Spēkā no 01.09.2023.

 • Maksājumi ārvalstu valūtā

  Maksājumi ārvalstu valūtā

  Pakalpojums Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
  Internetbankā Filiālē/TB
  Uz savu vai citas personas kontu Swedbank Latvijā
  Visas ārvalstu valūtas Nekavējoties Bezmaksas 5,00

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Regulārie maksājumi un e-rēķini

  Regulārie maksājumi un e-rēķini

  Pakalpojums Cena, EUR
  Regulārie maksājumi
  Regulāro maksājumu līguma reģistrācija, izmaiņu veikšana Ērtāk internetbankā 0,00 - 5,00, t.sk. PVN Internetbankā - 0,00
  Filiālē/TB - 5,00, t.sk. PVN
  Regulārā maksājuma automātiskais pārskaitījums Sk. Maksājumi Maksājuma cena ir saskaņā ar spēkā esošo maksājumu cenrādi uz savu vai citas personas kontu Swedbank, uz citu banku Latvijā un uz ārzemēm.
  Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
  E-rēķini
  E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija, izmaiņu veikšana Ērtāk internetbankā 0,00 - 5,00, t.sk. PVN Internetbankā - 0,00
  Filiālē/TB - 5,00, t.sk. PVN.
  Veicot filiālē abas darbības vienlaikus - gan piesakot e-rēķina saņemšanu, gan noslēdzot līgumu par e-rēķina automātisko apmaksu - tiek ieturēta viena komisijas maksa.
  E-rēķina saņemšana Ērtāk internetbankā Bez maksas To uzņēmumu saraksts, kuri piedāvā e-rēķinu.
  E-rēķina maksājums 0,00 - 0,36 Swedbank ietvaros - 0,00
  Uz citu banku Latvijā - 0,36
  E-rēķina automātiskās apmaksas līguma pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Citi maksājumu pakalpojumi

  Citi maksājumu pakalpojumi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Maksājuma (nosūtīta, saņemta vai neienākuša) izmeklēšana vai labošana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 10,00 + faktiskās izmaksas
  Ārvalstu maksājuma izmeklēšana vai labošana 35,00 + faktiskās izmaksas
  Maksājuma atsaukšana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 17,00 + faktiskās izmaksas
  Ja saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas 55,00 + faktiskās izmaksas
  Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā
  No cita konta Swedbank vai citas bankas Latvijā, ES reglamentētie maksājumi Bez maksas
  Ienākoša valūtas* maksājuma ieskaitīšana kontā valūtā no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz saņēmējs vai dalīti. *t.sk., Starptautiskie maksājumi EUR valūtā 3,00
  Maksājumi no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz maksātājs Bez maksas
  Citi pakalpojumi
  Internetbankā veiktu maksājumu papildu apstrāde (pārbaude, apstiprināšana vai atcelšana)
  saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu
  7,00
  Valūtas maiņa norēķinu kontā 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 3,00
  Filiālēs – 3,00
  Izdevīgāk internetbankā
  Tiesu izpildītāju un VID rīkojumu pieņemšana izpildei 10,00 Saskaņā ar tiesu izpildītāju rīkojumu vai VID inkasācijas uzdevumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (par katru reizi) un valūtas konvertēšana uz eiro (ja kontā nav naudas līdzekļu eiro) tiek iekasēta maksa par pārskaitījumiem saskaņā ar cenrādi Maksājumi.
  VID/Tiesu izpildītāja maksājumu apstrādes 0,36
  Nosūtīta vai neienākuša maksājuma izmeklēšana vai maksājuma atsaukšana - maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana ir iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja izmeklēšanas gaitā tiek pierādīts, ka kļūdījusies Swedbank, komisija klientam tiek atmaksāta. Faktiskās izmaksas ir komisija, ko neatkarīgi no Swedbank var noteikt korespondentbanka un/vai saņēmējbanka par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

  Spēkā no 01.10.2021.

 • Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

  Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Maksājumi Latvijā
  Uz savu Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 0,00
  Filiālē - 3,00
  Uz citas personas Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 0,71
  Filiālē - 3,00
  Bankomātā - 0,00 (Apmaksājot Lattelecom, Latvenergo, Latvijas Gāze, LMT, Tele2 rēķinus)
  Uz citas personas Swedbank kontu ārvalstu valūtā 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 0,71
  Filiālē - 3,00
  Bankomātā - 0,00 (Apmaksājot Lattelecom, Latvenergo, Latvijas Gāze, LMT, Tele2 rēķinus)
  Uz citu banku Latvijā EUR 0,36 - 3,00 Internetbankā - 0,36
  Telefonbankā - 1,07
  Filiālē - 3,00

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Pakalpojums Cena, EUR
  Naudas pieteikšana summām no 6000 EUR (ieskaitot) 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu

  Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota. Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darbdienas iepriekš līdz plkst. 13.00.

  Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

  EUR monētu apstrāde, veicot skaidras naudas iemaksas vai izmaksas darījumus 3,00 par katriem 20 gab., min. 3,00

  Pieņem un izmaksā monētās tikai EUR valūtā. Monētu apstrādes komisijas maksa tiek ieturēta papildus naudas iemaksas, izmaksas darījumu komisijas maksai.

  Banka nepieņem monētas, kas ir saskrāpētas, mehāniski bojātas vai mainījušas savu pamatizskatu.

  Naudas iemaksa
  Savā kontā Swedbank Gadījumos, ja skaidrā naudā tiek veikta iemaksa Swedbank vai Swedbank Grupas saistīto sabiedrību kontos, lai segtu savas ar šiem uzņēmumiem saistītās līgumsaistības vai izmantoto pakalpojumu komisijas maksas.
  - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
  - Virs 9,99 EUR 0,5 % no summas, min. 10,00
  Naudas izmaksa
  1. Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darba dienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Izmaksu var pieteikt personīgi, vēršoties filiālē, vai attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444, kā arī savā Swedbank internetbankā.
  2. Pasūtot skaidru naudu no 6000 EUR (ieskaitot), 50% no komisijas maksas tiek iekasēti pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.
  No Swedbank konta
  - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
  - Virs 9,99 EUR 1% no summas, min. 10,00

  Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darbdienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

  Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.

  Skaidras naudas izmaksa no bloķēta konta 15,00
  Skaidras naudas iemaksu un izmaksu darījumi

  Filiāles, kas strādā ar skaidru naudu - skatīt sarakstu

  Skaidras naudas darījumus virs EUR 15 000 var veikt filiālē “Ķīpsala”, Liepājas, Valmieras vai Daugavpils filiālē.

  Nepieņem un nemaina EUR banknotes, kurām nav saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība (piem.: apdedzinātas, ar eļļas traipiem, sakrāsotas, mazgātas veļas mazgājamajā mašīnā vai citādi bojātas, kā rezultātā banknotes mainījušas savu pamatkrāsu).

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Debetkarte EUR
  Bankomātos
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos Swedbank Grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā SEB bankas bankomātos. Standarta limits skaidras naudas izmaksai ir 1400 EUR dienā.
  - līdz 750 EUR mēnesī Bez maksas
  - virs 750 EUR mēnesī 0,5% no summas
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,00 + 3% no summas
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas
  Limiti
  Skaidras naudas izmaksa bankomātos Limits 7500 EUR mēnesī

  Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.

  Naudas izmaksas limitu var palielināt līdz 15 000 EUR mēnesī, sazinoties ar banku telefoniski vai klātienē kādā no bankas filiālēm.

  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Limits 5000 EUR mēnesī Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.
  Tirdzniecības vietās
  Skaidras naudas izmaksa pie pirkuma Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.

  Spēkā no 01.01.2022.

  Swedbank kredītkarte
  VISA Platinum kredītkarte
  Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
  Zelta kredītkarte Platinum kredītkarte (Mastercard)
  Bankomātos
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un jebkurā bankomātu tīklā pasaulē 2 + 3% no summas Līdz 500 EUR mēnesī bez maksas,
  virs 500 EUR 3% no summas
  Līdz 1000 EUR mēnesī bez maksas,
  virs 1000 EUR 3% no summas
  Izmantojot citu banku bankomātus, attiecīgā bankomāta operators var piemērot komisijas maksu par bankomāta izmantošanu atbilstoši cenrādim. Ja skaidra nauda tiek izņemta citu banku bankomātos, šī darījuma summa tiks norakstīta no konta 2 darbdienu laikā.
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.
  Tirdzniecības vietās
  Skaidras naudas izmaksa pie pirkuma Bez maksas Bez maksas Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.
  Limiti
  Skaidras naudas izmaksa bankomātos 7500 EUR mēnesī 7500 EUR mēnesī 7500 EUR mēnesī Naudas izmaksas limitu var palielināt līdz 15 000 EUR mēnesī, sazinoties ar banku telefoniski vai klātienē kādā no bankas filiālēm.

  Spēkā no 01.01.2022.

Karte pasūtīta darbdienā: Saņemšanas vieta un laiks
Filiālēs “Spice” vai “Ķīpsala” Citās filiālēs vai karti piegādājot uz adresi
līdz 12.30 5 stundu laikā Nākamajā darbdienā
pēc 12.30 Nākamajā darbdienā Aiznākamajā darbdienā

Norēķinu kartes

 • Swedbank maksājumu karte

  Swedbank maksājumu karte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ātrāk un izdevīgāk internetbankā 0,00 - 4,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 4,00
  Filiālēs - 4,00

  Konta īpašniekam līdz 22 gadiem – 50% atlaide.

  Konta īpašniekiem, kuri pievienoti apkalpošanas programmai ”Seniors” līdz 01.09.2022., tiek piemērota 50% atlaide.

  Kartes pieteikšana vienlaikus ar pirmā konta atvēršanu - bez maksas
  Kartes pieteikšana uz pilnvaras pamata / kartes pieteikšana citam lietotājam - bez maksas
  Kartes pieteikšana Telefonbankā iepriekšējās kartes bloķēšanas vai apturēšanas brīdī (ja karte nozagta vai pazaudēta, bet ne gadījumos, kad nepareizi ievadīts PIN kods vai bojāta plastika) - bez maksas

  Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Ātrāk un ērtāk pa pastu 2,00 - 4,00 Pa pastu - 2,00
  Filiālēs - 4,00

  Konta īpašniekam līdz 22 gadiem – 50% atlaide.

  Konta īpašniekiem, kuri pievienoti apkalpošanas programmai ”Seniors” līdz 01.09.2022., tiek piemērota 50% atlaide.

  Maksa automātiski tiek ieturēta pēc kartes aktivizēšanas. Maksa par karti, kas izgatavota pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, klientam jāmaksā iepriekšējās kartes derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai pēc kartes aktivizēšanas.
  Paātrināta karte options 35,00

  Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā klienta piegādes adresē.

  Karte pie bloķēta konta 15,00
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 1,70

  Konta īpašniekam līdz 22 gadiem – 50% atlaide.

  Konta īpašniekiem, kuri pievienoti apkalpošanas programmai ”Seniors” līdz 01.09.2022., tiek piemērota 50% atlaide.

  Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no klienta konta katra mēneša sākumā par katru mēnesi, kad karte bijusi klienta lietošanā.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Pakalpojums pieejams, ja karte ir nozaudēta vai bloķēta.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Swedbank ISIC karte

  Swedbank ISIC karte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Ātrāk un ērtāk pa pastu Bez maksas Piesakot karti attālināti, kartes saņemšana iespējama tikai filiālē. Mainīt kartes saņemšanas veidu var internetbankā.
  Paātrināta kartes izgatavošana Nav pieejama
  Lietošana
  Mēneša maksa 0,25 EUR - 0,55 EUR

  Skolēniem - 0,25
  Studentiem - 0,55

  (iepriekš 2,85 EUR - 6,50 EUR gadā)
  Kartes ikmēneša maksa tiek automātiski ieturēta no klienta konta katra mēneša sākumā par katru mēnesi, kad karte bijusi klienta lietošanā.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Pakalpojums pieejams, ja karte ir nozaudēta vai bloķēta.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 01.07.2018.

 • Swedbank kredītkarte

  Swedbank kredītkarte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Izdevīgāk pa pastu 2,00-4,00 Pa pastu - 2,00
  Filiālēs - 4,00
  Maksa automātiski tiek ieturēta pēc kartes aktivizēšanas. Maksa par karti, kas izgatavota pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, klientam jāmaksā iepriekšējās kartes derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai pēc kartes aktivizēšanas.
  Paātrināta karte options 35,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā klienta piegādes adresē pēc lēmuma pieņemšanas, ja kredītkartes kredītlimits vēl nav piešķirts. Daļu no šīs komisijas maksas (ne mazāk kā 20 EUR) banka pārskaita trešām personām par kartes piegādes pakalpojumu.
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 1,70 Maksa tiek ieturēta no kredītkartes apkalpojošā konta līgumā noteiktajā ikmēneša maksājuma datumā. Maksa tiek automātiski ieturēta par katru mēnesi, kad karte bijusi klienta lietošanā. No 01.09.2022. kredītkartes ikmēneša maksa ‒ 1,70 EUR.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Pirkumu apdrošināšana Bez maksas Plašāk par pirkuma apdrošināšanu
  Bezprocentu periods Līdz pašreizējā mēneša beigām Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
  Procentu likme gadā no izmantotās summas No 20% Procentu likme tiek noteikta individuāli un ir atkarīga no klienta kredītvēstures, kredītsaistību apmēra un regulāro ienākumu ieskaitījumiem kontā Swedbank.
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Izmaiņas kredītkartes līgumā Bez maksas
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Kartes nozaudēšanas vai bloķēšanas gadījumos.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Zelta kredītkarte

  Zelta kredītkarte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Izdevīgāk pa pastu 2,00-4,00 Pa pastu - 2,00
  Filiālēs - 4,00
  Maksa automātiski tiek ieturēta pēc kartes aktivizēšanas. Maksa par karti, kas izgatavota pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, klientam jāmaksā iepriekšējās kartes derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai pēc kartes aktivizēšanas.
  Paātrināta karte options 35,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā klienta piegādes adresē pēc lēmuma pieņemšanas, ja kredītkartes kredītlimits vēl nav piešķirts. Daļu no šīs komisijas maksas (ne mazāk kā 20 EUR) banka pārskaita trešām personām par kartes piegādes pakalpojumu.
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 5,00 Maksa tiek ieturēta no kredītkartes apkalpojošā konta līgumā noteiktajā ikmēneša maksājuma datumā. Maksa tiek automātiski ieturēta par katru mēnesi, kad karte bijusi klienta lietošanā.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Pirkumu apdrošināšana Bez maksas Plašāk par pirkuma apdrošināšanu
  Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas Plašāk par ceļojuma apdrošināšanu
  Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 10. datumam Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
  Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16% Procentu likme tiek noteikta individuāli un ir atkarīga no klienta kredītvēstures, kredītsaistību apmēra un regulāro ienākumu ieskaitījumiem kontā Swedbank.
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas Pārsnieguma un nokavējuma līgumsods.
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Izmaiņas kredītkartes līgumā Bez maksas
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Kartes nozaudēšanas vai bloķēšanas gadījumos.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 01.10.2021.

 • Platinum kredītkarte

  Platinum kredītkarte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Izdevīgāk pa pastu 2,00-4,00 Pa pastu - 2,00
  Filiālēs - 4,00
  Maksa automātiski tiek ieturēta pēc kartes aktivizēšanas. Maksa par karti, kas izgatavota pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, klientam jāmaksā iepriekšējās kartes derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai pēc kartes aktivizēšanas.
  Paātrināta karte options 35,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā klienta piegādes adresē pēc lēmuma pieņemšanas, ja kredītkartes kredītlimits vēl nav piešķirts. Daļu no šīs komisijas maksas (ne mazāk kā 20 EUR) banka pārskaita trešām personām par kartes piegādes pakalpojumu.
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 17 Maksa tiek ieturēta no kredītkartes apkalpojošā konta līgumā noteiktajā ikmēneša maksājuma datumā. Maksa tiek automātiski ieturēta par katru mēnesi, kad karte bijusi klienta lietošanā.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 0% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Pirkumu apdrošināšana Bez maksas Plašāk par pirkuma apdrošināšanu
  Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas Plašāk par ceļojuma apdrošināšanu
  LoungeKey
  - Programmas dalības maksa Bez maksas LoungeKey nodrošina piekļuvi īpašām atpūtas zonām vairāk nekā 1000 lidostās visā pasaulē. Plašāka informācija pieejama vietnē LoungeKey.com vai mobilajā lietotnē.
  - Platinum ekstra pakas gada maksa 171 EUR (t.sk. PVN) Platinum kredītkartes Ekstra paka ļauj kredītkartes lietotājam 20 reizes kalendāra gada laikā apmeklēt lidostu atpūtas zonas bez maksas. Gada maksa tiek ieturēta no kredītkartei piesaistītā norēķinu konta.
  Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 20. datumam Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
  Procentu likme gadā no izmantotās summas No 14% Procentu likme tiek noteikta individuāli un ir atkarīga no klienta kredītvēstures, kredītsaistību apmēra un regulāro ienākumu ieskaitījumiem kontā Swedbank.
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas Pārsnieguma un nokavējuma līgumsods.
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Izmaiņas kredītkartes līgumā Bez maksas
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Kartes nozaudēšanas vai bloķēšanas gadījumos.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 09.07.2020.

Pagaidu bankomāta karte

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kartes pieteikšana Tikai filiālēs 0,00 Karte tiek izsniegta gadījumos, ja esošā klienta karte ir bojāta, nozagta vai pazaudēta un klientam steidzami jāveic skaidras naudas iemaksa vai izmaksa.
Jaunas kartes saņemšana Tikai filiālēs 5,49
Lietošana
Skaidras naudas izmaksa ar karti
Skaidras naudas izmaksa Swedbank bankomātos:
- līdz 750 EUR mēnesī Bez maksas
- virs 750 EUR mēnesī 0,5% no summas
Bilance bankomātos
- Swedbank bankomātos Latvijā Ērti mobilajā lietotnē Bez maksas
Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
Slēgšana
Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 15.10.2017.

Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

Debetkarte EUR
Bankomātos
Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos Swedbank Grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā SEB bankas bankomātos. Standarta limits skaidras naudas izmaksai ir 1400 EUR dienā.
- līdz 750 EUR mēnesī Bez maksas
- virs 750 EUR mēnesī 0,5% no summas
Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,00 + 3% no summas
Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas
Limiti
Skaidras naudas izmaksa bankomātos Limits 7500 EUR mēnesī

Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.

Naudas izmaksas limitu var palielināt līdz 15 000 EUR mēnesī, sazinoties ar banku telefoniski vai klātienē kādā no bankas filiālēm.

Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Limits 5000 EUR mēnesī Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.
Tirdzniecības vietās
Skaidras naudas izmaksa pie pirkuma Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.

Spēkā no 01.01.2022.

Swedbank kredītkarte
VISA Platinum kredītkarte
Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
Zelta kredītkarte Platinum kredītkarte (Mastercard)
Bankomātos
Skaidras naudas izmaksa Swedbank un jebkurā bankomātu tīklā pasaulē 2 + 3% no summas Līdz 500 EUR mēnesī bez maksas,
virs 500 EUR 3% no summas
Līdz 1000 EUR mēnesī bez maksas,
virs 1000 EUR 3% no summas
Izmantojot citu banku bankomātus, attiecīgā bankomāta operators var piemērot komisijas maksu par bankomāta izmantošanu atbilstoši cenrādim. Ja skaidra nauda tiek izņemta citu banku bankomātos, šī darījuma summa tiks norakstīta no konta 2 darbdienu laikā.
Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.
Tirdzniecības vietās
Skaidras naudas izmaksa pie pirkuma Bez maksas Bez maksas Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.
Limiti
Skaidras naudas izmaksa bankomātos 7500 EUR mēnesī 7500 EUR mēnesī 7500 EUR mēnesī Naudas izmaksas limitu var palielināt līdz 15 000 EUR mēnesī, sazinoties ar banku telefoniski vai klātienē kādā no bankas filiālēm.

Spēkā no 01.01.2022.

 • Kredītkarte ar fiksētu maksājumu

  Kredītkarte ar fiksētu maksājumu

  Jaunas kartes klientiem vairs netiek izsniegtas no 21.04.2022.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Izdevīgāk pa pastu 2,00-4,00 Pa pastu - 2,00
  Filiālēs - 4,00
  Maksa automātiski tiek ieturēta kartes aktivizēšanas brīdī. Maksa par karti, kas izgatavota pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, klientam jāmaksā iepriekšējās kartes derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai kartes aktivizēšanas brīdī.
  Paātrināta karte
  Filiālē „Ķīpsala”, „Spice” Saņemšana 4 stundu laikā 35,00 Maksa tiek ieturēta papildus izgatavošanas un piegādes maksai. Paātrinātu kartes izgatavošanu un saņemšanu iespējams pasūtīt filiālē vai piezvanot uz Telefonbankas numuru 67 444 444. Pasūtot karti darba dienās līdz plkst. 13.30, tās izgatavošana un piegāde filiālēs 'Ķīpsala' (Rīga, Balasta dambis 15) un 'Spice' (Rīga, Jaunmoku iela 13 (t/c 'Spice Home')) notiek 4 darba stundu laikā. Pārējās Rīgas un ārpus Rīgas filiālēs piegāde nākamajā darba dienā.
  Pārējās Rīgas un ārpus Rīgas filiālēs Saņemšana nākamajā darba dienā 35,00 Maksa tiek ieturēta papildus izgatavošanas un piegādes maksai. Paātrinātu kartes izgatavošanu un saņemšanu iespējams pasūtīt filiālē vai piezvanot uz Telefonbankas numuru 67 444 444. Pasūtot karti darba dienās līdz plkst. 13.30, tās izgatavošana un piegāde filiālēs 'Ķīpsala' (Rīga, Balasta dambis 15) un 'Spice' (Rīga, Jaunmoku iela 13 (t/c 'Spice Home')) notiek 4 darba stundu laikā. Pārējās Rīgas un ārpus Rīgas filiālēs piegāde nākamajā darba dienā.
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 0,00
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Pirkuma apdrošināšana Bez maksas Plašāk par pirkuma apdrošināšanu.
  Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16% Procentu likme tiek noteikta individuāli un ir atkarīga no klienta kredītvēstures, kredītsaistību apmēra un regulāro ienākumu ieskaitījumiem kontā Swedbank.
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas Pārsnieguma un nokavējuma līgumsods.
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Izmaiņas kredītkartes līgumā Bez maksas
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Kartes nozaudēšanas vai bloķēšanas gadījumos.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 01.10.2021.

Karte pasūtīta darbdienā: Saņemšanas vieta un laiks
Filiālēs “Spice” vai “Ķīpsala” Citās filiālēs vai karti piegādājot uz adresi
līdz 12.30 5 stundu laikā Nākamajā darbdienā
pēc 12.30 Nākamajā darbdienā Aiznākamajā darbdienā

Kredīti, līzings, kredītkartes

Patēriņa kredīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 2% no summas; min. 15,00
Papildu summas izsniegšana Ērtāk internetbankā 2% no papildu summas; min. 15,00
Lietošana
Procentu likme No 9,9% gadā
Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
Citas izmaiņas kredīta līgumā bez papildu summas izsniegšanas (t.sk. pārstrukturēšana) Ērtāk internetbankā 15,00
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 01.06.2023.

Kredītlīnija

Produkts / pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta noformēšana un izsniegšana Ērtāk internetbankā 2% no summas; min. 25,00 Komisijas maksa tiek ieturēta no piešķirtās kredīta summas.
Papildu summas izsniegšana Ērtāk internetbankā 2% no papildu summas; min. 25,00
Lietošana
Procentu likme No 19% gadā Procentu likme tiek noteikta katram klientam individuāli un tiek aprēķināta no izmantotā kredītlīnijas limita.
Procenti par limita rezervēšanu 1,2% gadā Tiek aprēķināti no neizmantotā kredītlīnijas limita.
Ikmēneša maksājuma datuma maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00

Internetbankā - 0,00

Filiālēs - 7,00

Citas izmaiņas kredīta līgumā bez papildu summas izsniegšanas (t.sk. pārstrukturēšana) Ērtāk internetbankā 25,00
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Komisijas maksa netiek ieturēta, ja patēriņa kredīta līgumā netiek veiktas arī citas izmaiņas.
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 18.04.2017.

Pakalpojums Cena, EUR
Lietošana
Procentu likme No 20% gadā Procentu likme tiek noteikta katram klientam individuāli un tiek aprēķināta no izmantotā kredītlīnijas limita.
Gada maksa par kredītlīnijas izmantošanu 7,11 Gada maksa katra līguma gada beigās tiek automātiski ieturēta no konta, kurā tika izsniegts kredīts.
Ikmēneša maksājuma datuma maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00

Internetbankā - 0,00

Filiālēs - 7,00

Citas izmaiņas kredīta līgumā Izdevīgāk internetbankā 7,00 - 14,00
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Komisijas maksa netiek ieturēta, ja patēriņa kredīta līgumā netiek veiktas arī citas izmaiņas.
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 18.04.2017.

Auto līzings

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Noformēšanas komisija Ērtāk internetbankā 1,2% - 1,5% no automašīnas cenas
(min. 150, t.sk. PVN) Standarta atlīdzība - 1,5%
Izsniegšana Zelta apkalpošanas klientiem - 1,2%
Automašīnas vērtēšana filiālē 45,00 t.sk. PVN Tiek vērtētas automašīnas, ja iegādes vērtība ir līdz 70 000 EUR. Komisija par vērtējumu tiek ieturēta neatkarīgi no tā, vai finansējums bankā ir noformēts. Vērtējums ir paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam netiek izsniegts.
Tiek arī akceptēti vērtējumi, kurus veikuši bankas apstiprināti sadarbības partneri:
- SIA 'BRC', adrese: Maskavas iela 463, Rīga, tālrunis 67 317 524;
- SIA 'AR Control', adrese: Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007, tālrunis 29 209 154, 29 398 462.
Procentu likme Tiek noteikta individuāli
Lietošana
Ikmēneša maksājuma datuma maiņa Ērtāk internetbankā 10,00, t. sk. PVN
Citas izmaiņas līzinga līgumā (t.sk. pārstrukturēšana) Ērtāk internetbankā 75,00 t.sk. PVN
Daļēja saistību pirmstermiņa dzēšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Standarta izziņa par līzinga saistībām (kredīta atlikums, samaksātie procenti un pamatsumma) Ērtāk internetbankā
Pasūtiet izziņu.
Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c.
Cita veida izziņa pēc pieprasījuma Ērtāk internetbankā
Pasūtiet izziņu.
Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c.
Apakšnomas piekrišana, pilnvara par darbībām CSDD, pilnvara izbraukšanai ārpus LV Ērtāk internetbankā
Pasūtiet izbraukšanas pilnvaru
12,00 - 25,00, t.sk. PVN Izziņa tiek sagatavota 2 darba dienu laikā - 12,00 EUR.
Steidzama izziņas sagatavošana (1 darba diena), ja pieprasījums iesniegts līdz plkst. 11:00 - 25,00 EUR.
Slēgšana
CSDD komisijas maksa: noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā 3,02
Saistību pirmstermiņa dzēšana pilnā apmērā Bez maksas
Galarēķina izrakstīšana trešai personai 50,00, t.sk. PVN
Darījuma atcelšanas dokumentu sagatavošana 150,00, t.sk. PVN

Spēkā no 01.09.2022.

Auto kredīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 1% no summas; min. 100,00 Komisijas maksa tiek ieturēta no piešķirtās kredīta summas.
Lietošana
Procentu likme No 7,9% gadā Procentu likme tiek noteikta katram klientam individuāli un tiek aprēķināta no neatmaksātās kredīta summas.
Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistītā konta maiņa Ērtāk internetbankā 0,00 - 7,00 Internetbankā - 0,00
Filiālēs - 7,00
Citas izmaiņas kredīta līgumā Ērtāk internetbankā 25,00
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Komisijas maksa netiek ieturēta, ja kredīta līgumā netiek veiktas arī citas izmaiņas.
Slēgšana
Saistību pirmstermiņa dzēšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 18.04.2017.

Hipotekārie kredīti (mājokļa iegādei, rekonstrukcijai, celtniecībai, energoefektivitātes uzlabošanai uc.)

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta pieteikuma izskatīšana Piesakies internetbankā Bez maksas
Kredīta noformēšana un izsniegšana 1,2% Pārfinansējot saistības no citas bankas 1%
Zelta apkalpošanas klientiem - 1% no kredīta summas
Mājokļa tirgus vērtības noteikšana 90,00 - 220,00 Komisijas maksa tiek samazināta par 10,00 EUR, ja vērtējumu var veikt bez izbraukuma klātienē.
Pašreizējās tirgus vērtības noteikšana:
- Dzīvoklim - 90,00
- Vienģimenes dzīvojamai mājai - 180,00
- Apbūves zemes gabalam - 120,00
Nākotnes tirgus vērtības noteikšana:
- Dzīvoklim - 125,00
- Vienģimenes dzīvojamai mājai - 220,00
Swedbank AS vērtējums tiek sagatavots saīsinātā formā un nav paredzēts iesniegšanai citā kredītiestādē, kā arī nav izmantojams citu fizisko un juridisko personu vajadzībām.
Objekta rekonstrukcijas vai celtniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana 55,00 Vērtējamā objekta celtniecības un rekonstrukcijas gadījumā - vienmēr.
Objekta remonta tāmes izvērtēšana un saskaņošana 35,00 Pēc bankas pieprasījuma.
Noteiktās mājokļa tirgus vērtības akceptēšana Bez maksas Ja vērtējis vērtētājs, kurš nav bankas apstiprināto vērtētāju sarakstā.
Lietošana
Procentu likme Tiek noteikta individuāli
Procentu likmes pārskatīšana 1,2%
Ikmēneša maksājuma datuma maiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas
Citas izmaiņas kredīta līgumā 150,00 Ņemot vērā līguma izmaiņu veidu, iespējams, būs jānosaka īpašuma tirgus vērtība; par ko tiks ieturēta komisija saskaņā ar Cenrādi.
Izmaiņas kredīta līgumā restrukturizācijas gadījumā 75,00
Līdzekļu izlietojuma būvobjektā izvērtēšana 50,00 - 75,00 Ja kredīts izsniegts īpašuma remontam - 50,00
Ja kredīts izsniegts īpašuma celtniecībai/rekonstrukcijai - 75,00
Celtniecības un rekonstrukcijas gadījumā - vienmēr.
Remonta gadījumā - pēc bankas pieprasījuma.
Standarta izziņa (kredīta atlikums, samaksātie procenti un pamatsumma, kavējumu esamība, kredīta nodrošinājums, piekrišanas, kredīta mērķis) Ērtāk internetbankā Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c. Ja līgumā nav noteikts citādi.
Cita veida izziņa pēc pieprasījuma Ērtāk internetbankā Sk. Izziņas, dokumentu pieprasījumi u.c.
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas Papildus jārēķinās ar izmaksām par notāra pakalpojumiem.
Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi Bez maksas

Spēkā no 01.10.2021.

Mazais mājokļa kredīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 1% no summas; min. 100,00
Lietošana
Procentu likme No 7,9% gadā
Ikmēneša maksājuma datuma vai piesaistītā konta maiņa Izdevīgāk internetbankā 0,00 - 7,00
Citas izmaiņas kredīta līgumā Ērtāk internetbankā 25,00
Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Slēgšana
Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

Spēkā no 18.04.2017.

 • Studentu kredīti ar valsts galvojumu

  Studentu kredīti ar valsts galvojumu

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kredīta izsniegšana Ērtāk internetbankā 0,00
  Lietošana
  Procentu likme 3,5% gadā + 6M Euribor
  Kredīta līguma izmaiņu noformēšana pēc klienta iniciatīvas:
  - Izglītības iestādes maiņa
  - Studiju beigu gada maiņa
  - Pirmstermiņa aizdevuma atmaksas grafika sastādīšana
  - Grafika maiņa, atcelšana
  - Datuma maiņa
  Ērtāk internetbankā 14,00
  Kredīta izraksta izdruka 5,00
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Minimālā atmaksājamā summa - 150 EUR.
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Studiju kredīts bez valsts galvojuma

  Studiju kredīts bez valsts galvojuma

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Procentu likme 4% gadā + 6M Euribor
  Kredīta līguma izmaiņu noformēšana
  - Izglītības iestādes maiņa
  - Studiju beigu gada maiņa
  - Pirmstermiņa aizdevuma atmaksas grafika sastādīšana
  - Grafika maiņa, atcelšana
  - Nodrošinājuma maiņa
  - Datuma maiņa
  Ērtāk internetbankā 14,00
  Kredīta izraksta izdruka 4,27
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Minimālā atmaksājamā summa - 142,29 EUR.
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Studentu kredīti ar valsts galvojumu, kas piešķirti līdz 2009. gadam

  Studentu kredīti ar valsts galvojumu, kas piešķirti līdz 2009. gadam

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Kredīta līguma izmaiņu noformēšana
  - Izmaksājamās summas vai mācību iestādes maiņa
  - Kredīta pirmstermiņa atmaksāšanas grafika sastādīšana (ja nav iestājies laiks pēc līgumā norādītā atmaksas termiņa sākšanas)
  - Grafika maiņa, atcelšana (atbilstoši iepriekš izveidotam pirmstermiņa atmaksāšanas grafikam, izņemot MK noteikumos Nr. 220 noteiktos atmaksas atlikšanas gadījumos)
  - Nodrošinājuma maiņa
  - Datuma maiņa
  Ērtāk internetbankā 4,27 Līguma grozījumus par izmaksājamās summas vai mācību iestādes maiņu var parakstīt tikai bankas filiālē.
  Kredīta atmaksas atlikšana un termiņa pagarināšana MK noteikumos Nr. 220 noteiktajos gadījumos (grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums līdz 1,5 gadu vecumam un nepilns darba laiks, turpina studijas bakalaura, maģistra, doktora vai augstākās profesionālās izglītības grāda ieguvei, studijas rezidentūrā, ir bezdarbnieka statuss) Ērtāk internetbankā Bez maksas Jāiesniedz papildu apstiprinoši dokumenti.
  Kredīta izraksta izdruka 4,27
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Minimālā atmaksājamā summa - 142,29 EUR.
  Slēgšana
  Kredīta pirmstermiņa atmaksāšana pilnā apmērā Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 18.04.2017.

 • Swedbank kredītkarte

  Swedbank kredītkarte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Izdevīgāk pa pastu 2,00-4,00 Pa pastu - 2,00
  Filiālēs - 4,00
  Maksa automātiski tiek ieturēta pēc kartes aktivizēšanas. Maksa par karti, kas izgatavota pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, klientam jāmaksā iepriekšējās kartes derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai pēc kartes aktivizēšanas.
  Paātrināta karte options 35,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā klienta piegādes adresē pēc lēmuma pieņemšanas, ja kredītkartes kredītlimits vēl nav piešķirts. Daļu no šīs komisijas maksas (ne mazāk kā 20 EUR) banka pārskaita trešām personām par kartes piegādes pakalpojumu.
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 1,70 Maksa tiek ieturēta no kredītkartes apkalpojošā konta līgumā noteiktajā ikmēneša maksājuma datumā. Maksa tiek automātiski ieturēta par katru mēnesi, kad karte bijusi klienta lietošanā. No 01.09.2022. kredītkartes ikmēneša maksa ‒ 1,70 EUR.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Pirkumu apdrošināšana Bez maksas Plašāk par pirkuma apdrošināšanu
  Bezprocentu periods Līdz pašreizējā mēneša beigām Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
  Procentu likme gadā no izmantotās summas No 20% Procentu likme tiek noteikta individuāli un ir atkarīga no klienta kredītvēstures, kredītsaistību apmēra un regulāro ienākumu ieskaitījumiem kontā Swedbank.
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Izmaiņas kredītkartes līgumā Bez maksas
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Kartes nozaudēšanas vai bloķēšanas gadījumos.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Zelta kredītkarte

  Zelta kredītkarte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Izdevīgāk pa pastu 2,00-4,00 Pa pastu - 2,00
  Filiālēs - 4,00
  Maksa automātiski tiek ieturēta pēc kartes aktivizēšanas. Maksa par karti, kas izgatavota pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, klientam jāmaksā iepriekšējās kartes derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai pēc kartes aktivizēšanas.
  Paātrināta karte options 35,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā klienta piegādes adresē pēc lēmuma pieņemšanas, ja kredītkartes kredītlimits vēl nav piešķirts. Daļu no šīs komisijas maksas (ne mazāk kā 20 EUR) banka pārskaita trešām personām par kartes piegādes pakalpojumu.
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 5,00 Maksa tiek ieturēta no kredītkartes apkalpojošā konta līgumā noteiktajā ikmēneša maksājuma datumā. Maksa tiek automātiski ieturēta par katru mēnesi, kad karte bijusi klienta lietošanā.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 2% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Pirkumu apdrošināšana Bez maksas Plašāk par pirkuma apdrošināšanu
  Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas Plašāk par ceļojuma apdrošināšanu
  Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 10. datumam Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
  Procentu likme gadā no izmantotās summas No 16% Procentu likme tiek noteikta individuāli un ir atkarīga no klienta kredītvēstures, kredītsaistību apmēra un regulāro ienākumu ieskaitījumiem kontā Swedbank.
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas Pārsnieguma un nokavējuma līgumsods.
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Izmaiņas kredītkartes līgumā Bez maksas
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Kartes nozaudēšanas vai bloķēšanas gadījumos.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 01.10.2021.

 • Platinum kredītkarte

  Platinum kredītkarte

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Kartes pieteikšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Norādīt kartes piegādes veidu var internetbankā.
  Kartes izgatavošana un piegāde Izdevīgāk pa pastu 2,00-4,00 Pa pastu - 2,00
  Filiālēs - 4,00
  Maksa automātiski tiek ieturēta pēc kartes aktivizēšanas. Maksa par karti, kas izgatavota pēc iepriekšējās kartes derīguma termiņa beigām, klientam jāmaksā iepriekšējās kartes derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai pēc kartes aktivizēšanas.
  Paātrināta karte options 35,00 Paātrinātu kartes izgatavošanu un piegādi var pasūtīt filiālē vai zvanot mums pa tālruni 67 444 444. Karti var saņemt bankas filiālēs vai bankā norādītajā klienta piegādes adresē pēc lēmuma pieņemšanas, ja kredītkartes kredītlimits vēl nav piešķirts. Daļu no šīs komisijas maksas (ne mazāk kā 20 EUR) banka pārskaita trešām personām par kartes piegādes pakalpojumu.
  Lietošana
  Ikmēneša maksa 17 Maksa tiek ieturēta no kredītkartes apkalpojošā konta līgumā noteiktajā ikmēneša maksājuma datumā. Maksa tiek automātiski ieturēta par katru mēnesi, kad karte bijusi klienta lietošanā.
  Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
  Valūtas konvertācijas uzcenojums 0% Maksu piemēro, ja darījums (pirkums vai skaidras naudas izmaksa) tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. Informācija par aktuālajiem valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko Karšu organizāciju mājaslapā www.mastercard.com un www.visaeurope.com
  Pārskaitījums no kredītkartes konta Sk. Maksājumi Pārskaitījuma komisijas maksas no kredītkartes konta ir identiskas kā maksājumiem no norēķinu konta.
  Skaidras naudas darījumi Sk. Skaidras naudas darījumi
  bankomātos un pie tirgotājiem
  Pirkumu apdrošināšana Bez maksas Plašāk par pirkuma apdrošināšanu
  Ceļojuma apdrošināšana Bez maksas Plašāk par ceļojuma apdrošināšanu
  LoungeKey
  - Programmas dalības maksa Bez maksas LoungeKey nodrošina piekļuvi īpašām atpūtas zonām vairāk nekā 1000 lidostās visā pasaulē. Plašāka informācija pieejama vietnē LoungeKey.com vai mobilajā lietotnē.
  - Platinum ekstra pakas gada maksa 171 EUR (t.sk. PVN) Platinum kredītkartes Ekstra paka ļauj kredītkartes lietotājam 20 reizes kalendāra gada laikā apmeklēt lidostu atpūtas zonas bez maksas. Gada maksa tiek ieturēta no kredītkartei piesaistītā norēķinu konta.
  Bezprocentu periods Līdz nākamā mēneša 20. datumam Bezprocentu periods attiecas tikai uz pirkumiem ar karti. Skaidras naudas izņemšanai un pārskaitījumiem bezprocentu periods netiek piemērots.
  Procentu likme gadā no izmantotās summas No 14% Procentu likme tiek noteikta individuāli un ir atkarīga no klienta kredītvēstures, kredītsaistību apmēra un regulāro ienākumu ieskaitījumiem kontā Swedbank.
  Kredīta limita pārsniegšana un savlaicīgi nesamaksāta kredīta limita izmantošana 0,167% dienā no pārsniegtās summas Pārsnieguma un nokavējuma līgumsods.
  Kredīta daļēja pirmstermiņa atmaksāšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Izmaiņas kredītkartes līgumā Bez maksas
  Bilance bankomātos
  - Swedbank bankomātos Latvijā Bez maksas
  - Citu banku bankomātos 0,40
  Pēdējo 5 veikto darījumu izdruka Swedbank bankomātos Latvijā 0,20
  Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs Western Union apkalpošanas punktos 42,00 Kartes nozaudēšanas vai bloķēšanas gadījumos.
  Pretenzijas izskatīšana Bez maksas Ja pretenzijas izmeklēšanai ir vajadzīgi darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.
  Slēgšana
  Kartes slēgšana Ērtāk internetbankā un mobilajā lietotnē Bez maksas Kartes darbību ērti un ātri variet apturēt mobilajā lietotnē, un 10 dienu laikā tā automātiski slēgsies.

  Spēkā no 09.07.2020.

Apdrošināšana

Mājokļa apdrošināšana

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana / lietošana
Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt
Līguma grozījumi Bez maksas
Līguma pielikumu vai izziņu sagatavošana Bez maksas
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

KASKO apdrošināšana

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana / lietošana
Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt
Līguma grozījumi Bez maksas
Līguma pielikumu vai izziņu sagatavošana Bez maksas
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

OCTA apdrošināšana

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana / lietošana
Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas Apdrošināšanas līgumu pirms termiņa var izbeigt tikai Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos.

Ceļojuma apdrošināšana

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana / lietošana
Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt
Līguma grozījumi Bez maksas Ja ir jāmaina esošā apdrošināšanas līguma nosacījumi, tad internetbankā jāpārtrauc esošais apdrošināšanas līgums un jānoslēdz jauns apdrošināšanas līgums.
Izziņu sagatavošana Bez maksas
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

Dzīvības apdrošināšana

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas Minimālā apdrošinājuma summa 15 000 EUR.
Lietošana
Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt

Apdrošināšanas prēmijas aprēķins mēnesī ir informatīvs un var atšķirties no Jums izteiktā apdrošināšanas piedāvājuma.

LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā 0,1% no apdrošināšanas prēmijas tiek atskaitīts no katras saņemtās apdrošināšanas prēmijas.

Traumu papildapdrošināšanas prēmija mēnesī 6,25 EUR Traumu apdrošinājuma summa 20 000 EUR
Līguma grozījumi Bez maksas
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

Spēkā no 10.09.2020.

Dzīvības apdrošināšana kredītsaistību segšanai

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas Minimālā apdrošinājuma summa 15 000 EUR.
Lietošana
Apdrošināšanas prēmija Individuāla, aprēķināt

Apdrošināšanas prēmijas aprēķins mēnesī ir informatīvs un var atšķirties no Jums izteiktā apdrošināšanas piedāvājuma.

LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā 0,1% no apdrošināšanas prēmijas tiek atskaitīts no katras saņemtās apdrošināšanas prēmijas.

Traumu papildapdrošināšanas prēmija mēnesī 6,25 EUR Traumu apdrošinājuma summa 20 000 EUR
Līguma grozījumi Bez maksas Palielinot neapmaksāto aizdevuma summu ar Swedbank AS noslēgtam aizdevuma līgumam, kas ir piesaistīts apdrošināšanas līgumam, atbilstoši automātiski palielinās arī apdrošinājuma summa, nepārsniedzot apdrošinājuma summas limitu, ja šie grozījumi tiek veikti divu gadu laikā pēc pēdējiem apdrošinājuma summas limita grozījumiem. Citos gadījumos ir jāvienojas par grozījumiem apdrošināšanas līgumā.
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

Spēkā no 10.09.2020.

Kredītņēmēja bezdarba un darba nespējas apdrošināšana

Pakalpojums Cena, EUR
Pieslēgšana / lietošana
Apdrošinājuma summa Vienāda ar aizdevuma ikmēneša maksājumu 12 mēnešu kopsummu
Apdrošināšanas prēmija mēnesī 3,5% no kredīta ikmēneša maksājuma summas
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

Kredītkartes saistību apdrošināšana

Pakalpojums Cena, EUR
Pieslēgšana/lietošana
Apdrošinājuma summa Vienāda ar izmantoto kredītkartes kredīta limitu
Apdrošināšanas prēmija mēnesī 0,6% mēnesī no izmantotā kredītkartes kredīta limita
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
 • Apdrošināšana ģimenes atbalstam

  Apdrošināšana ģimenes atbalstam

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana / lietošana
  Dzīvības apdrošināšanas prēmija mēnesī 1% no dzīvības apdrošinājuma summas, dalot ar 12 LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā 0,1% no apdrošināšanas prēmijas tiek atskaitīts no katras saņemtās apdrošināšanas prēmijas.
  Traumu papildapdrošināšanas prēmija mēnesī 0,2% no traumu papildapdrošināšanas apdrošinājuma summas, dalot ar 12 LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā 0,1% no apdrošināšanas prēmijas tiek atskaitīts no katras saņemtās apdrošināšanas prēmijas.
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas

  Spēkā no 01.01.2016.

Kodu kalkulators Kodu kalkulators Kodu kalkulators

Digitālie kanāli

Internetbanka

Pakalpojums Cena, EUR
Izsniegšana
Kodu kalkulators DP260 6,00 - 12,00 Klientiem līdz 18 gadiem un klientiem no 65 gadiem: EUR 6,00 Kodu kalkulatora DP260 garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
Kodu kalkulators DP300C 6,00 - 12,00 Klientiem līdz 18 gadiem un klientiem no 65 gadiem: EUR 6,00 Kodu kalkulatora DP300C garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
Kodu kalkulators DP301CV neredzīgiem un vājredzīgiem klientiem Tikai filiālēs 2,00 Kodu kalkulatora DP301CV garantijas laiks Latvijas teritorijā - 2 gadi.
Lietošana
Kodu kalkulatora atbloķēšana 2,00
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.09.2022.

Ātrie paziņojumi

Pakalpojums ir pieejams mobilo operatoru pastāvīgā pieslēguma klientiem, kā arī 'LMT karte', 'Bite', 'Zelta Zivtiņa', 'Amigo' un 'Mobilly' lietotājiem.
Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Pakalpojuma reģistrēšana Bez maksas
Lietošana
Paziņojumu saņemšana (īsziņa, e-pasts) 0,09 Komisijas maksa par katru saņemto paziņojumu tiek ieturēta automātiski, vienu reizi dienā - par iepriekšējā dienā nosūtītajiem paziņojumiem.
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Bez maksas

Spēkā no 01.01.2014.

Uzkrājumi, ieguldījumi

Krājrīks

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Jaunu līgumu noformēšana tikai EUR valūtā. Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas
Gada procentu likmes
- EUR 2,50%
- Līgumiem citās valūtās (USD, SEK, NOK, GBP), kas noformēti līdz 06.05.2020 0%
Slēgšana
Līguma izbeigšana Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

Spēkā no 15.09.2023.

Termiņdepozīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa depozītā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes

Procentu likme tiek fiksēta uz visu noguldījuma periodu.
Procenti par depozīta summu tiek aprēķināti katru dienu un tiek ieskaitīti pamatkontā:
a) termiņa beigās;
b) mēneša beigās.

Ja laiks, uz kuru noformē depozītu, atšķiras no cenrādī noteiktā standarta termiņa, tiek piemērota procentu likme tuvākajam īsākajam termiņam.

Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti (t.sk. ieturētie nodokļi). Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas
darījumi filiālēs
USD un EUR izmaksa skaidrā naudā 1 kalendāro mēnesi pēc depozīta summas ieskaitīšanas klienta norēķinu kontā ir bez maksas, ja depozīta līgums ir noformēts līdz 01.07.2013.
Noguldījuma termiņš
1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads
Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada likme
EUR 100 2,75% 3,25% 3,25% 3,40%
USD 100 1,50% 1,50% 1,75% 3,00%
GBP 100 0,50% 0,50% 0,90% 1,30%
SEK 1000 0,30% 0,30% 0,60% 1,00%
NOK 1000 0,30% 0,30% 0,60% 1,00%

Spēkā no 10.06.2024.

Pilngadības krājkonts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas
Maksājums Pilngadības krājkontā Sk. Maksājumi Papildināt Pilngadības krājkontu var bez ierobežojumiem.
Skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs Papildināt Pilngadības krājkontu var bez ierobežojumiem.
Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes Procentu likme tiek mainīta reizi gadā, peļņas procenti aprēķināti par katras dienas atlikumu, un pieskaitīti uzkrātajai summai datumā, kas atbilst līguma sākuma datumam.
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas Līgumu izbeigt pirms termiņa var tikai ar iepriekš saņemtu bāriņtiesas atļauju.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada procentu likme
EUR 10 2,50%
USD 10 2,50%
SEK 100 1,00%
NOK 100 1,00%
GBP 10 1,30%

Spēkā no 15.09.2023.

Uzkrājums bērna nākotnei ar garantēto summu

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija: 0,79 % gadā no Uzkrājuma Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
Līguma administrēšanas komisija: Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
- Uzkrājums <= EUR 10 000 1,25 % gadā no Uzkrājuma
- Uzkrājums > EUR 10 000 1,125% gadā no Uzkrājuma
Garantētās summas komisija (gadā) 0,2% no garantētās summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Riska maksājums (mēnesī) 1,9% no ikmēneša riska summas 2,5% no ikmēneša riska summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Līguma grozījumi Bez maksas
Komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no izmaksājamās Uzkrājuma summas. Minimāli 20 EUR. Komisija tiek ieturēta no izmaksājamās Uzkrājuma summas.
Pārējos gadījumos Bez maksas
Slēgšana
Komisija par Līguma izbeigšanu pirms termiņa:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no Uzkrājuma.
Minimāli 20 EUR
Pārējos gadījumos Bez maksas
Minimālās un maksimālās summas
Minimālā Apdrošināšanas prēmija 30 EUR mēnesī
Maksimālā ikmēneša riska summa 100 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR

Spēkā no 01.07.2022.

Spēkā no 01.07.2023.

Pensiju 2. līmenis

Pakalpojums Cena, EUR
Lietošana
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju ieguldījumu plāns
1990+ 1980+ 1970+ Dinamika Stabilitāte Dinamika Indekss
- Pastāvīgā atlīdzība 0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,355%
- turētājbankai 0,065%
0,39% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,31%
- turētājbankai 0,08%
0,30% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,22%
- turētājbankai 0,08%
Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Mainīgā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% 0% 0% Mainīgās atlīdzības apmērs ir atkarīgs no pensiju plāna pārvaldīšanas rezultātiem un tiek aprēķināts valsts fondēto pensiju likuma noteiktajā kārtībā.
Plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Pārvaldītāja maiņa Bez maksas

Spēkā no 01.08.2022.

Pensiju 3. līmenis

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
Lietošana
Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
Komisijas no iemaksām
- Latvijas Bankai 0% Maksājumi Latvijas Bankai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika Indekss
- Pensiju fondam 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Turētājbankai 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Līdzekļu pārvaldītājam 0,34% 0,34% 0,34% 0,22% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
Iemaksu summas maiņa Bez maksas
Pensijas konta izraksts internetbankā, filiālē Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 30 EUR. Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 30 EUR.

Spēkā no 12.01.2023.

documentSwedbank pensiju 3. līmeņa plānu pieteikumu izpildes kārtība

Privātais portfelis

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no Ieguldījumu Stratēģijas un Uzkrājuma apmēra Līguma administrēšanas komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no ieguldījumu stratēģijas un uzkrājuma apmēra.
Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
Komisija netiek aprēķināta par apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas ieguldījumu vienības.
Konservatīvā
stratēģija
Reālās vērtības
stratēģija
Sabalansētā
stratēģija
Pieauguma
stratēģija
Aktīva pieauguma
stratēģija
- Uzkrājums < EUR 10 000 0,75% 1% 1% 1,25% 1,25%
- Uzkrājums EUR < 100 000 0,39% 0,69% 0,69% 0,99% 0,99%
- Uzkrājums EUR 10 000 - 100 000 0,5% 0,75% 0,75% 1% 1%
- Uzkrājums = > EUR 100 000 0,29% 0,49% 0,49% 0,69% 0,69%
- Uzkrājums = > EUR 100 000 0,4% 0,5% 0,5% 0,75% 0,75%
Līguma grozījumi Bez maksas
Slēgšana
Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa: 0% - 0,5% 0,5% no izmaksājamās uzkrājuma summas, ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā kopš līguma sākuma datuma.
Pārējos gadījumos - bez maksas.
Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR.
Minimālās summas
Minimālā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem ir noteikts regulāru maksājumu veids 50 EUR mēnesī
150 EUR ceturksnī
300 EUR pusgadā
600 EUR gadā
Minimālā pirmā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem nav noteikts regulāru maksājumu veids 1000 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR Veicot izmaksu, daļēja Uzkrājuma summa un komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu nedrīkst pārsniegt Uzkrājumu.

documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

Spēkā no 01.07.2023.

 • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
 • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
 • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
 • Swedbank Grupas fondi

  Swedbank Grupas fondi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
  • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
  • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
  • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
  Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Automātiskais ieguldījums
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Pārdošana un maiņa
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 09.12.2019

 • Franklin Templeton un citi fondi

  Franklin Templeton un citi fondi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
  • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
  • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
  • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
  Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 7,00) 1,50% (min. 7,00)
  Citi fondi 0,50% (min. 21,00) 1,50% (min. 21,00)
  Automātiskais ieguldījums
  Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 1,50) 1,50% (min. 1,50)
  Citi fondi 0,50% (min. 1,50) 1,50% (min. 1,50)
  Pārdošana un maiņa
  Franklin Templeton fondi 7,00 7,00
  Citi fondi 21,00 21,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
  Franklin Templeton fondi Sk. Vērtspapīru konts
  Citi fondi Sk. Vērtspapīru konts
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 09.12.2019

 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Informācija par pieejamajiem ārvalstu vērtspapīriem ir pieejama, vēršoties Bankā.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Darījuma komisijas maksa ietver standarta norēķinu komisijas maksas, ko piemēro Bankas ārvalstu turētājbankas.
 • Komisija ir piemērojama gan darījumiem bez apmaksas, gan darījumiem pret apmaksu.
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Procentuālas komisijas maksas par darījumu aprēķina no darījuma summas.
 • Komisijas maksu par darījumu piemēro darījuma valūtā pēc Bankas valūtas kursiem.
 • Bankai iesniegtos darījumu rīkojumus var atsaukt līdz izpildes brīdim.
 • Ja rīkojums nav izpildīts pilnā apmērā vienas tirdzniecības dienas laikā, tad komisijas maksu (tai skaitā minimālo komisijas maksu par darījumu) par rīkojuma daļēju izpildi piemēro pilnā apmērā par katru tirdzniecības dienu, kad rīkojums ir daļēji izpildīts.
 • Atsevišķos tirgos var būt spēkā minimālās darījumu summas.
 • Biržā tirgotie fondi (ETF) šī cenrāža kontekstā tiek uzskatīti par akcijām.
 • Banka uzcenojumu parāda vērtspapīru darījumu cenā atsevišķi norāda pēc Klienta pieprasījuma pirms darījuma noslēgšanas.
 • Darījumu komisijas maksai var tiek pievienota valsts nodeva 0,5% apmērā no darījuma summas, iegādājoties Lielbritānijas vērtspapīrus, un 1% apmērā, iegādājoties Īrijas vērtspapīrus. Atsevišķos gadījumos Lielbritānijas vērtspapīriem var būt spēkā paaugstināta likme (1,5%), bonusa likme vai nodokļu atbrīvojums.
 • Ja iegādes darījumam ir piemērojams finanšu darījumu nodoklis saskaņā ar vietējiem tirgus noteikumiem (piemēram, Francijā 0,3%, Itālijā 0,1%, Ungārija 0,3%, u.c.), tad šo nodokli pievieno darījuma komisijas maksai.

Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

Spēkā no 13.07.2023.

Pakalpojums Cena, EUR
Vērtspapīru pārskaitījumi ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem options
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Par privatizācijas un kompensācijas sertifikātu pārvedumiem var būt jāmaksā valsts nodevas.
Pārskaitījums no Sākotnējā reģistra (dereģistrācija) 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu reģistru 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums (bez apmaksas) 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
Vērtspapīru pārskaitījums EUR valūtā (pret apmaksu) 6,00
Vērtspapīru pārskaitījums USD valūtā (pret apmaksu) 40,00
Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem / piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisijas maksa ir atkarīga no darījuma veida (bez maksas vai pret apmaksu)
Vērtspapīru pārskaitījumi ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem options
 • Informācija par pieejamajiem ārvalstu vērtspapīriem ir pieejama, vēršoties Bankā.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Darījuma komisijas maksa ietver standarta norēķinu komisijas maksas, ko piemēro Bankas ārvalstu turētājbankas.
 • Komisija ir piemērojama gan darījumiem bez apmaksas, gan darījumiem pret apmaksu.
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (pret apmaksu) 6,00
Igaunija, Lietuva 10,00
Austrija, ASV, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Īrija, Itālija, Kanāda, Lielbritānija, Norvēģija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Somija, Spānija, Šveice, Zviedrija, Ungārija, Vācija un eiroobligācijas 25,00
Ārvalstu fondi 45,00
Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem/piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Pakalpojums Cena, EUR
Rīkojuma iesniegšanas kanāls
Internetbankā Filiālēs / Zvanot 67444141
Brokeru pakalpojumi
Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF) options
 • Procentuālas komisijas maksas par darījumu aprēķina no darījuma summas.
 • Komisijas maksu par darījumu piemēro darījuma valūtā pēc Bankas valūtas kursiem.
 • Bankai iesniegtos darījumu rīkojumus var atsaukt līdz izpildes brīdim.
 • Ja rīkojums nav izpildīts pilnā apmērā vienas tirdzniecības dienas laikā, tad komisijas maksu (tai skaitā minimālo komisijas maksu par darījumu) par rīkojuma daļēju izpildi piemēro pilnā apmērā par katru tirdzniecības dienu, kad rīkojums ir daļēji izpildīts.
 • Atsevišķos tirgos var būt spēkā minimālās darījumu summas.
 • Biržā tirgotie fondi (ETF) šī cenrāža kontekstā tiek uzskatīti par akcijām.
 • Banka uzcenojumu parāda vērtspapīru darījumu cenā atsevišķi norāda pēc Klienta pieprasījuma pirms darījuma noslēgšanas.
 • Darījumu komisijas maksai var tiek pievienota valsts nodeva 0,5% apmērā no darījuma summas, iegādājoties Lielbritānijas vērtspapīrus, un 1% apmērā, iegādājoties Īrijas vērtspapīrus. Atsevišķos gadījumos Lielbritānijas vērtspapīriem var būt spēkā paaugstināta likme (1,5%), bonusa likme vai nodokļu atbrīvojums.
 • Ja iegādes darījumam ir piemērojams finanšu darījumu nodoklis saskaņā ar vietējiem tirgus noteikumiem (piemēram, Francijā, Itālijā), tad šo nodokli pievieno darījuma komisijas maksai.
Igaunija, Latvija, Lietuva Bez maksas 0,4% (min. 5,60 EUR)
Vācijā (Xetra), Zviedrijā, ASV 0,25% (min. 10,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
Beļģijā, Kanādā, Dānijā, Somijā, Francijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
Austrija, Čehija, Ungārija, Itālija, Polija, Portugāle, Spānija, Šveice 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 42,00 EUR)
Citās valstīs Pēc vienošanās
Tiešie darījumi Nasdaq Riga Pēc vienošanās
Piedalīšanās Nasdaq Riga organizētajās izsolēs Pēc vienošanās
Parāda vērtspapīri
Darījumi ar parāda vērstpapīriem biržā un ārpus biržas otrreizējā tirgū Darījuma uzcenojums ir iekļauts uzrādītajā obligācijas cenā līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības Vienojoties par cenu vai ienesīgumu. Darījuma uzcenojums vai komisija līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas parāda vērtspapīru iegāde vietējās pirmreizējās izsolēs - Darījuma uzcenojums vai komisija līdz 0,1% no nopirktās nominālvērtības apjoma (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem nākotnes līgumiem (futures) Pēc vienošanās
Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem iespēju līgumiem (options) Pēc vienošanās
Par nākotnes līgumu (futures) un iespēju līgumu (options) darījumiem paredzēto kontu atvēršanu un uzturēšanu tīrvērtes iestādē*:

* Jebkura tīrvērtes iestāde, kura ir pilnvarots centrālais darījumu partneris (CCP) Regulas par Eiropas tirgus infrastruktūru (Regula (ES) Nr. 648/2012) izpratnē.

Neto vispārējais nodalītais konts (NOSA) Bez maksas
Bruto vispārējais nodalītais konts (GOSA) Pēc vienošanās
Citi vērtspapīru pakalpojumi
Vērtspapīru darījuma atsaukšana Darījuma komisija - Rīkojumu atsaukšana ir pieļaujama tikai tad, ja Banka rīkojumu vēl nav apstrādājusi.
- Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Ķīlas darījums 15,00
Vērtspapīru bloķēšana pēc tiesu izpildītāja rīkojuma Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 13.07.2023.

 • Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu kapitalizāciju

  Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu kapitalizāciju

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un iepriekš ieskaitītie peļņas procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.
  Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs USD un EUR izmaksa skaidrā naudā 1 kalendāro mēnesi pēc depozīta summas ieskaitīšanas klienta norēķinu kontā ir bez maksas, ja depozīta līgums ir noformēts līdz 01.07.2013.
  Procentu likmes
  Valūta Likme
  EUR 0%
  USD 0%

  Spēkā no 18.03.2021.

 • Uzkrājums ar garantētu ienākumu

  Uzkrājums ar garantētu ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā no iemaksām 0,1%
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  - Uzkrājums < 6402,92 EUR 1,5% (min. 1,42 mēn.)
  - Uzkrājums 6402,92 - 64 029,22 EUR 1%
  - Uzkrājums >= 64 029,23 EUR 0.75%
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa 5 gadu laikā no līguma sākuma datuma 1% no izmaksājamās summas (min. 14,23) Minimālā izmaksājamā summa daļējas uzkrājuma izmaksas gadījumā - 56,91 EUR.
  Minimālais uzkrājums pēc daļējas uzkrājuma izmaksas - 569,15 EUR
  Līguma izbeigšanu 5 gadu laikā no līguma sākuma datuma 1% no uzkrājuma (min. 21,34)
  Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pārējos gadījumos Bez maksas Minimālā izmaksājamā summa daļējas uzkrājuma izmaksas gadījumā - 56,91 EUR
  Minimālais uzkrājums pēc daļējas uzkrājuma izmaksas - 569,15 EUR

  documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

  Spēkā no 28.02.2020.

 • Uzkrājums ar dinamisku ienākumu

  Uzkrājums ar dinamisku ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  - Uzkrājums < 6402,92 EUR 1,5% (min. 2,13 mēn.)
  - Uzkrājums 6402,92 - 64 029,22 EUR 1,00%
  - Uzkrājums 64029,23 - 284 574,35 EUR 0,75%
  - Uzkrājums > = 284 574,36 EUR 0,5%
  Aktīvu pirkšana un pārdošana documentIeguldījumu struktūrai piedāvātie aktīvi
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa 0% - 0,5% 0,5% no izmaksājamās uzkrājuma summas, ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā kopš līguma sākuma datuma.
  Pārējos gadījumos - bez maksas.
  Minimālā izmaksājamā summa daļējas uzkrājuma izmaksas gadījumā - 56,91 EUR.
  Minimālais uzkrājums pēc daļējas uzkrājuma izmaksas - 569,15 EUR.
  documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

  Spēkā no 18.12.2023.

  Fondu rezultāti apdrošināšanas līgumos

 • Uzkrājums bērna nākotnei ar dinamisku ienākumu

  Uzkrājums bērna nākotnei ar dinamisku ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) 1,25% (min. 2,85 mēnesī) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  Riska maksājums (mēnesī) 2,5% no ikmēneša riska summas Riska maksājums tiek ieturēts no uzkrājuma reizi mēnesī.
  Līguma grozījumi Bez maksas Uzkrājuma un turpmāko apdrošināšanas prēmiju ieguldījumu struktūras maiņa ir bez maksas, bet ieguldījumu fondu daļu pirkšana ir par maksu atbilstoši šim Cenrādim.
  Ieguldījumu fondu daļu pirkšana ISIN Pirkšanas cena NAV - fonda daļas vērtība (Net Asset Value)
  - Amundi Index Euro Corporate SRI-UCITS ETF DR (C) LU1437018168 NAV
  - Swedbank Savings Fund 30 S SE0017858913 NAV
  - Swedbank Savings Fund 60 S SE0017833288 NAV
  - Swedbank Savings Fund 100 S SE0017833270 NAV
  Ieguldījumu fondu daļu pārdošana ISIN Pārdošanas cena NAV - fonda daļas vērtība (Net Asset Value)
  - Amundi Index Euro Corporate SRI-UCITS ETF DR (C) LU1437018168 NAV
  - Swedbank Savings Fund 30 S SE0017858913 NAV
  - Swedbank Savings Fund 60 S SE0017833288 NAV
  - Swedbank Savings Fund 100 S SE0017833270 NAV
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa 1% (min. 21,34) Komisija tiek ieturēta no izmaksājamās uzkrājuma summas.
  Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 56,91 EUR.
  Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 569,15 EUR.
  Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% (min. 21,34) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma.
  documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

  Spēkā no 22.11.2022.

  Fondu rezultāti apdrošināšanas līgumos

Seifi, izziņas, dokumenti u.c.

Izziņas, dokumenti pēc pieprasījuma u.c.

Pakalpojums Cena, EUR
Standarta izziņa Standarta izziņas:
- izziņas par klientam piederošu kontu esamību.
- izziņas par kontu apgrozījumiem.
- izziņas par kontu atlikumiem.
- izziņas par saistību neesamību (nav kredītsaistības, galvojuma saistības, negatīva konta atlikuma).
- izziņa par korespondentbanku esamību. Izziņā norāda korespondentbankas nosaukumu, konta numuru, valūtu, valsti un citus rekvizītus.
- izziņa par studiju kredītiem bez valsts galvojuma
- izziņa par līzinga saistībām
Veidlapas Finanšu identifikācija apstiprināšana.
Ērtāk internetbankā 12,00 - 25,00, t.sk. PVN Izziņa un apstiprinājums tiek sagatavots 2 darba dienu laikā, ja pieteikums veikts internetbankā - 12,00 EUR.
Steidzama izziņas un apstiprinājuma sagatavošana (1 darba diena), ja pieprasījums iesniegts līdz plkst. 11:00 - 25,00 EUR.
Izziņu un apstiprinājumu var saņemt jebkurā filiālē vai arī internetbankā - parakstītu ar drošu e-parakstu (edoc formātā).
Izziņas pieejamas latviešu, krievu un angļu valodā.
Aizpildot pieteikumu internetbankā, jānorāda saņēmējs, vēlamā izziņas valoda un nepieciešamā informācija.
Cita veida izziņas vai citu institūciju dokumentu apstiprināšana Citu veidu izziņas pēc klienta pieprasījuma:
- Izziņa ārvalstu bankām
- Izziņas par īstermiņa kredītu, līzinga, hipotekārā kredīta saistībām
- Cita satura izziņas
Ērtāk internetbankā 25,00, t.sk. PVN Izziņa tiek sagatavota 10 darba dienu laikā. Klients tiek informēts par sagatavoto izziņu. Izziņu var saņemt jebkurā filiālē vai arī internetbankā - parakstītu ar drošu e-parakstu (edoc formātā).
Konta pārskats par periodu līdz 12 mēnešiem Ērtāk internetbankā 5,00 Vienu reizi gadā var saņemt bez maksas Banka nepiedāvā no internetbankas izdrukāta konta pārskata apstiprināšanu filiālē. Pārskatu ar bankas e-zīmogu var bez maksas lejupielādēt internetbankā.
Maksājuma darījuma vai konta atlikuma izdruka un apstiprināšana 5,00
Informācijas sniegšana valsts institūcijām un amatpersonām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 12,00, t.sk. PVN Informācijas sniegšana bāriņtiesām/pagasttiesām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - 0,00 EUR.
SEPA vai SWIFT ziņojuma kopija par ienākošu vai izejošu maksājumu 25,00 Pēc izejošā maksājuma veikšanas SEPA vai SWIFT ziņojuma kopija noteiktu laiku ir bez maksas pieejama izdrukai internetbankā. Ja maksājums ir arhivēts, lai pieteiktu kopiju sazinies ar banku, nosūtot bankas ziņojumu “Ikdienas pakalpojumi” vai zvanot. Komisijas maksa par SEPA vai SWIFT ziņojuma kopijas sagatavošanu pēc klienta pieprasījuma ir saskaņā ar cenrādi.
Dokumentu meklēšana arhīvā un atjaunošana (par viena dokumenta pieprasījumu) 25,00, t.sk. PVN
Dokumentu un citu vērtību sūtīšana klientam pēc pieprasījuma pa pastu/ar kurjeru Latvijā vai ārpus Latvijas 50,00, t.sk. PVN

Spēkā no 01.10.2021.

Individuālie seifi

Pakalpojums Cena, EUR
Mazie
0-99 mm
Vidējie
100-199 mm
Lielie
200 mm un vairāk
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Jaunu līgumu slēgšana netiek piedāvāta
Lietošana
Maksa par seifa lietošanu
- 1 mēnesis 25,00, t.sk. PVN 34,00, t.sk. PVN 43,00, t.sk. PVN
- 1 gads 284,00, t.sk. PVN 344,00, t.sk. PVN 387,00, t.sk. PVN
Maksa par seifa virstermiņa lietošanu (dienā) 1,30, t.sk. PVN 1,70, t.sk. PVN 2,30, t.sk. PVN
Seifa atslēgas glabāšana bankā 1 pilnu vai nepilnu mēnesi
- Filiālē "Centrs" 5,00, t.sk. PVN
- Filiālēs: "Ķīpsala", Daugavpils, Ventspils un Valmiera 17,00, t.sk. PVN
Nozaudētas vai sabojātas atslēgas, slēdzenes vai atslēgas mehānisma nomaiņa (atjaunošana) 170,00, t.sk. PVN
Slēgšana
Pakalpojuma slēgšana Tikai filiālēs Bez maksas

Spēkā no 01.07.2018.

Tarifu informācija

Lai palīdzētu patērētājiem ērti salīdzināt banku maksas Eiropas savienības vienotajā tirgū, bankām visās Eiropas savienības valstīs ir jānodrošina:

 • Tarifu informācijas dokuments. Tā ir informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.
 • Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Terminu saraksts un definīcijas ir publicētas, lai varētu viegli atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.
 • Pārskats par tarifiem. No 2019. gada 5. jūnija Swedbank klientiem būs pieejams arī pārskats par tarifiem, ko banka sagatavos katram klientam par visām komisijas maksām, kas tika ieturētas no klienta norēķinu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem, ieskaitot arī kredītkaršu maksas un procentus. Klients šo informāciju bez maksas varēs saņemt savā Internetbankā pie konta informācijas.

documentTarifu informācijas dokuments

Lai palīdzētu patērētājiem ērti salīdzināt banku maksas Eiropas savienības vienotajā tirgū, bankām visās Eiropas savienības valstīs ir jānodrošina:

 • Tarifu informācijas dokuments. Tā ir informācija par maksām, ko banka piemēro valstī noteiktajiem galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājuma kontu.
 • Latvijas Republikā biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts un to definīcijas. Terminu saraksts un definīcijas ir publicētas, lai varētu viegli atpazīt pamatpakalpojumus dažādās bankās. Galvenie pamatpakalpojumi ir noteikti, kā valstij raksturīgākie ar maksājumu kontu saistītie pakalpojumi.
 • Pārskats par tarifiem. No 2019. gada 5. jūnija Swedbank klientiem būs pieejams arī pārskats par tarifiem, ko banka sagatavos katram klientam par visām komisijas maksām, kas tika ieturētas no klienta norēķinu konta par ar maksājumu kontu tieši saistītiem pakalpojumiem, ieskaitot arī kredītkaršu maksas un procentus. Klients šo informāciju bez maksas varēs saņemt savā Internetbankā pie konta informācijas.

documentBiežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Īpaši izdevīgi

Piesakies Zelta kredītkartei līdz 19. jūnijam

Īpašais piedāvājums!
Ikmēneša maksa pirmo pusgadu – 0 EUR.

Kredītkarte ar iekļautu ceļojuma apdrošināšanu tev un ģimenei.