Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Konti ieguldījumu veikšanai

Izvēlies sev piemērotāko kontu un sāc ieguldīt.

Ieguldījumu konts

Veic vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumus, kā arī maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no peļņas tikai brīdī, kad no ieguldījumu konta izņemta lielāka summa nekā ieguldīta.

Vērtspapīru konts

Glabā vērtspapīrus, veic pirkšanas un pārdošanas vērtspapīru darījumus, dereģistrāciju un saņem uzņēmuma privatizācijā iegūtas akcijas savā vērtspapīru kontā.

Ieguldījumu konts

Rekomendējams!

Vērtspapīru konts

Ieguldījumi ir ērti nodalīti no taviem ikdienas darījumiem.
Pēc katra peļņu nesoša vērtspapīra pārdošanas darījuma jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no peļņas jāmaksā tikai tad, kad no konta izņemta lielāka summa nekā ieguldīta.
Ienākumu deklarēšana ir ērta un vienkārša, izmantojot ieguldījumu konta pārskatu, ko viegli var sagatavot internetbankā.
Informācijas sagatavošana un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana deklarācijai ir sarežģītāka, jo ietver manuālu aprēķinu, izmantojot vērtspapīru un naudas konta izrakstu.
Var veikt vērtspapīru pārskaitījumus un saņemt vērtspapīrus no trešām personām vai ģimenes locekļiem.
Vērtspapīru pārskaitījumus var veikt tikai uz savu tāda paša statusa kontu citā bankā.

Instrukcijas

 1. Atver ieguldījumu kontu internetbankā.
 2. Atverot ieguldījumu kontu, automātiski tiks atvērts arī jauns vērtspapīru konts, kas tiks piesaistīts ieguldījumu kontam.
 3. Ieskaiti naudas līdzekļus ieguldījumu kontā.
 4. Veic ieguldījumus. Veic ieguldījumus akcijās, obligācijās, ieguldījumu fondos vai citos finanšu instrumentos. Atļautie instrumenti un darījumu veidi ir aprakstīti likumā un Ieguldījumu konta noteikumos.
 5. Pārvaldi savus ieguldījumus –papildini ieguldījumu kontu jebkurā brīdī, pērc vai pārdod vērtspapīrus, veic fondu maiņas, darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem vai citus atļautos darījumus.
 6. Saņem dividendes un procentu maksājumus ieguldījumu kontā. Likums paredz koriģēt ar nodokli apliekamo ienākumu no ieguldījumu konta, ja no tajā gūtajiem ienākumiem jau ieturēts IIN vai ja gūti ar IIN neapliekami ienākumi.
 7. Veic izmaksu no ieguldījumu konta, pārskaitot naudas summas no ieguldījumu konta uz savu norēķinu kontu. IIN jāaprēķina, tiklīdz kopējā izmaksātā summa pārsniedz kopējo iemaksāto summu. Komisiju maksas par konta uzturēšanu vai darījumiem netiek uzskatītas par izmaksām no ieguldījumu konta. Ienākuma deklarēšana jāveic un par gūto ienākumu IIN jāmaksā nākamā gada sākumā gada ienākuma deklarācijas ietvaros tikai tādos gadījumos, ja no ieguldījumu konta izmaksātā summa pārsniedz iemaksāto summu. No šī pārsnieguma jāaprēķina un jānomaksā IIN. Deklarēšanas termiņš (atkarībā no kopējo gada ienākumu lieluma): 1. marts – 1. jūnijs/1. aprīlis – 1. jūlijs.
 8. Katru gadu sagatavo ieguldījumu konta izrakstu, lai pārliecinātos, vai par ienākumu no ieguldījuma konta ir jāmaksā nodoklis.
 1. Atver vērtspapīru kontu internetbankā.
 2. Vērtspapīru konts tiek piesaistīts esošajam norēķinu kontam pēc paša izvēles.
 3. Veic ieguldījumus no vērtspapīru kontam piesaistītā norēķinu konta naudas līdzekļiem.
 4. Saņem dividendes un procentu maksājumus vērtspapīru kontam piesaistītajā norēķinu kontā.
 5. Veicot pārdošanu, ņem vērā, ka pēc katra peļņu nesoša vērtspapīra pārdošanas darījuma ir jāveic ienākuma deklarēšana un nodokļa aprēķins. Deklarēšana jāveic atkarībā no gūtā ienākuma lieluma: par ceturkšņa laikā gūto ienākumu (līdz 15. datumam nākamajā mēnesī pēc ceturkšņa, kura laikā gūts ienākums) vai par visa gadā laikā gūto ienākumu (līdz nākamā gada 15. janvārim). Ienākuma deklarēšanai izmantojama īpaša veidlapa (DK). Nākamajā gadā var iesniegt rezumējošo deklarāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, kurā var iekļaut zaudējumus no citu vērtspapīru pārdošanas iepriekšējā kalendāra gadā un samazināt IIN apmēru vai atgūt daļu no jau samaksātā IIN.
 6. Sagatavo vajadzīgo informāciju deklarācijai par ienākumu no kapitāla pieauguma, izmantojot vērtspapīru konta izrakstu.
 • Komisija par nodokļu atgūšanu vai balsošanas pakalpojumu tiks ieturēta no klienta naudas konta, kas piesaistīts vērtspapīru kontam, 15 dienu laikā pēc nodokļu atgūšanas dokumentu vai balsošanas dokumentu iesniegšanas. Komisiju, kas ir ārējās izmaksas, norakstīšana var notikt arī nākamajos mēnešos atkarībā no tā, kad banka saņems rēķinu no darījuma partnera. Komisija netiek atmaksāta, ja trešās personas pieteikumu noraida.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.

Svarīgi! Uz ieguldījumu kontu attiecas norēķinu konta un vērtspapīru konta cenrādis.

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšanās
Konta atvēršana Bez maksas T.sk. pašnodarbinātas personas
Papildu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus ES, EEZ vai Šveices un kuriem nav Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 200,00 Dokumentu pārbaude notiek 5 darba dienu laikā.

EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
Swedbank pilnvaras noformēšana Tikai filiālēs Bez maksas
Lietošana
Konta uzturēšana Bez maksas
Neaktīva konta uzturēšana 1,00 mēnesī Komisija tiek ieturēta no kontiem, kuros gada laikā nav veiktas bankas operācijas (izņemot ieturētas bankas komisijas).
Citi pakalpojumi
Mantojuma dokumentu izvērtēšana 5 darba dienu laikā 12,00, t.sk. PVN Komisija par dokumentu pārbaudi
Apkalpošana ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs Bez maksas
Apkalpošana ar Latvijas notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00, t.sk. PVN Komisija par pilnvaras pārbaudi tiek piemērota par katru pārbaudi Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
Apkalpošana ar ārvalsts notāra apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00-45,00, t.sk. PVN 45,00, t.sk. PVN - pilnvaras pirmreizēja pārbaude
12,00, t.sk. PVN - pilnvaras atkārtota pārbaude
Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
Slēgšana
Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Pieteikt papildu konta slēgšanu var internetbankā, nosūtot ziņojumu, vai zvanot pa tālruni 67 444 444. Par vienīgā vai pēdējā konta slēgšanu jāvēršas filiālē.
Komisija par kontā atlikušo līdzekļu apkalpošanu klientam, ar ko banka ir pārtraukusi sadarbību 50,00 Komisiju ietur vienu reizi no kopējā līdzekļu atlikuma, ko klients norādītajā termiņā nav pārskaitījis uz citu kredītiestādi.

Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem.

Spēkā no 01.10.2021.

Spēkā no 01.04.2023.

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 4,50
Kontu izraksti
Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 7,00
Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 7,00
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
Swedbank Grupas fondi Bez maksas
Baltijas vērtspapīri Bez maksas
Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
- Līdz 100 000 EUR** Bez maksas
- No vērtības virs 100 000 EUR** 0,008%
* ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi un Baltijas vērtspapīri ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
Citas valstis Pēc vienošanās
Citi pakalpojumi options
 • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
Dalība akcionāru kopsapulcē 120 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Elektroniskās balsošanas norādījumu apstrāde akcionāru kopsapulcē 50 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Citi vērtspapīru notikumi Pēc vienošanās Komisiju par citiem vērtspapīru notikumiem mēs nosakām pēc vienošanās, jo to diapazons un tehniskās nianses atšķiras.
Nodokļu atgūšana 60 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Nodokļu atgūšanas pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī Bez maksas Pakalpojums nodokļu atvieglojumu piemērošanai ienākumu izmaksas brīdī ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Obligātie vērtspapīru notikumi Bez maksas
Slēgšana
Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 01.04.2023.

Noteikumi

Ērts veids, kā diversificēt un ilgtspējīgi ieguldīt brīvos naudas līdzekļus, sākot ar 1 EUR.

Ieguldījumu risinājums, ja vēlies pats ātri un vienkārši izveidot diversificētu vērtspapīru portfeli.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas