Nodokļa no dividendēm ieturēšanas kārtība Norvēģijā

Nodokļa no dividendēm ieturēšanas kārtība Norvēģijā no 01.01.2019.

No 2019. gada 1. janvāra Norvēģijā stājas spēkā jauni noteikumi par to, kā piemērojama Norvēģijas noslēgtajās nodokļu konvencijās noteiktā ienākuma nodokļa likme Norvēģijas uzņēmumu izmaksātajām dividendēm ārvalstu akcionāriem.

 • Norvēģijā normatīvajos aktos noteiktā nodokļa likme: 25%
 • Nodokļu konvencijā noteiktā likme Latvijas rezidentiem: 15%

Nodokļu konvencijā noteikto nodokļa likmi iespējams piemērot, ja klienta nodokļu rezidences valsts ir Latvija, un tās piemērošanai sākot ar 01.01.2019. klientam Bankā ir jāiesniedz derīgi dokumenti saskaņā ar tālāk aprakstītajām prasībām.

Samazinātās nodokļa likmes piemērošanai vajadzīgie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma (angl. “ex-date”).

Klients ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un to precizitāti. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, ja tādi klientam rastos saistībā ar piemēroto nodokļa likmi vai dokumentu neiesniegšanu vai iesniegšanas nokavēšanu. Bankai nav pienākuma atgādināt klientam, ka ir jāiesniedz vai jāatjaunina dokumenti, kas vajadzīgi, lai piemērotu samazināto nodokļa likmi.

Nepieciešamie dokumenti

Ko izsniedz Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Rezidenta apliecībai jābūt izsniegtai saskaņā ar nodokļu konvenciju starp Norvēģiju un Latviju.

Tā kā rezidenta apliecība ir derīga tikai tekošajā kalendārajā gadā, šāda apliecība jāiesniedz par katru gadu, kurā piemēro nodokļu konvencijā noteikto likmi.

Šeit ir pieejams dokumenta paraugs. Iesniegtais dokuments ir derīgs līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu.

Nepieciešamie dokumenti

Juridiskām personām ir ieteicams laicīgi parūpēties par pieteikuma iesniegšanu Norvēģijas Nodokļu administrācijai. Iegūtais apstiprinājums un citi šeit minētie dokumenti var tikt iesniegti bankai, sākot no 01.01.2019., bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma. Kad banka būs saņēmusi nepieciešamos apstiprinājumus, klientam būs tiesības uz nodokļu konvencijā noteikto nodokļa likmi.

Ka dividenžu saņēmējam ir tiesības uz samazinātu nodokļa likmi.

Lai saņemtu šo apstiprinājumu, Klientam patstāvīgi Norvēģijas Nodokļu administrācijai jānosūta. pieteikums samazinātas nodokļu likmes piemērošanai vai pieteikums atbrīvojumam no nodokļa). uz šādu adresi:

NB! No 2019.gada 1.janvāra Norvēģijas Nodokļu administrācijas adrese tiek mainīta. Jaunā drese ir:

Central Tax Office - Foreign Tax Affairs (SFU)
Skatteetaten
Postboks 9200 Grųnland
0134 Oslo
NORWAY

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš minētajā iesniegumā ir jābūt arī Valsts ieņēmumu dienesta sniegtam rezidences apliecinājumam, un tas ir spēkā līdz mainās apstākļi, uz kuru pamata apliecinājums ir sniegts. Šo apstākļu maiņas gadījumā klientam jāiesniedz jauns apstiprinājums.

Ko izsniedz Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Rezidenta apliecībai jābūt izsniegtai saskaņā ar nodokļu konvenciju starp Norvēģiju un Latviju.

Tā kā rezidenta apliecība ir derīga tikai tekošajā kalendārajā gadā, šāda apliecība jāiesniedz par katru gadu, kurā piemēro nodokļu konvencijā noteikto likmi.

Šeit ir pieejams dokumenta paraugs. Iesniegtais dokuments ir derīgs līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu.

Ja, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu, tiek piemērots atbrīvojums no nodokļa piemērošanas (nodokļa likme - 0%), tad apstiprinājums ir derīgs 3 gadus vai līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti. Klientam ir jāiesniedz jauns apstiprinājums ik pēc trim gadiem no pirmreizēja apstiprinājuma saņemšanas brīža.

Jauns apliecinājums ir jāiesniedz pirms pirmreizēji saņemtā apstiprinājuma trīs gadu beigu termiņa.

Ieteicamais process juridiskām personām:

 1. Vēršoties pie Norvēģijas Nodokļu administrācijas, noskaidrojiet savas tiesības uz samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa.
 2. No Valsts ieņēmumu dienesta saņemiet rezidenta apliecību tekošajam gadam.
 3. Aizpildiet patiesā labuma guvēja apliecinājumu.
 4. Apkopojiet visus iegūtos dokumentus un iesniedziet tos bankai pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma (ex-dividend date).
 5. Katru nākamo kalendāro gadu iesniedziet jaunu Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu rezidenta apliecību.
 • Dokumentus nodokļu konvencijā noteiktās nodokļa likmes piemērošanai var sākt iesniegt bankai no 01.01.2019.
 • Dokumentus var iesniegt visa gada laikā, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma.
 • Ja vajadzīgie dokumenti nav iesniegti laikus, dividendes izmaksās, piemērojot Norvēģijas likumā noteikto nodokļa likmi (25%).
 • Rezidenta apliecību, ko izsniedz VID, bankai jāiesniedz, sākot no 2019. gada. Ņemot vērā, ka rezidenta apliecība tiek izsniegta par tekošo kalendāro gadu, tā ir jāatjauno ik gadu. Piemēram, ja dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datums būs 3. ceturksnī, rezidenta apliecību var pieprasīt vasarā.
 • Vispārīga informācija par dokumentācijas prasībām ir pieejama šeit (materiāls angļu valodā).

Nepieciešamo dokumentu iesniegšanas process:

Dokumentu augšupielāde jāveic: Noderīga informācija → Dokumentu parakstīšana → Dokumentu sūtīšana.

Juridiskai personai dokumentu augšupielāde jāveic Uzņēmumu IB.

Spiediet pogu "Sūtīt jaunu dokumentu".

Izvēlieties dokumenta tipu → Ieguldījumu līgumi.

Dokumenta apakš tipu izvēlas atkarībā no augšupielādējamā dokumenta satura. Katru dokumentu augšupielādē zem sava apakš tipa. Fiziskajai personai tiek atspoguļoti tikai tie dokumentu apakš tipi, kas attiecas uz fizisko personu, juridiskajai – uz juridisko personu.

Lūdzu, pārbaudiet, vai esat iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus.

Bankai iesniedzamajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar roku (vēlams ar zilu tinti). Ar roku parakstītie dokumenti jāieskenē un jāaugšupielādē.

Iesniegtie dokumenti ir derīgi līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu, par to informējot banku.