Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Ieguldījumu fondi

Nosacījums IIN atmaksai

Ieguldījumi fondos, kas ir reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un uzskatāmi par ieguldījumu fondiem Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, turklāt:

 • ieguldījumi ir veikti līdz 2009. gada 31. decembrim;
 • ieguldījumi bijuši personas īpašumā (nav pārdoti vai mainīti) 60 mēnešus jeb 5 gadus.

Limits

20%* no tā gada bruto ienākumiem, par ko tiek iesniegta deklarācija.

Piemēram, ja deklarācija tiek iesniegta par 2011. gadu, tad IIN atmaksa būs no 2011. gada ienākumiem.

Gads, par kuru var deklarēt

Fondu iegādes gads Gads par kuru var deklarēt
2005. 2010., 2011., 2012., 2013., 2014.
2006. 2011., 2012., 2013., 2014.
2007. 2012., 2013., 2014.
2008. 2013., 2014.
2009. 2014.

Visi ieguldījumi nav obligāti jādeklarē uzreiz, kad 5 gadi ir pagājuši. Deklarāciju var iesniegt pat par 2014. gadu (ieskaitot).

Piemēram, ja bijis ieguldījums vairākos fondos un šis apjoms ir lielāks nekā 20% no gada bruto ienākumiem, deklarēt var arī tikai daļu no ieguldījumiem, bet pārējos ieguldījumus deklarēt nākamajos gados.

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu IIN atmaksu:

 • Iesniegt VID gada ienākumu deklarāciju un norādīt ieguldījuma summu. Šī summa ir jāraksta deklarācijas D lapas 9. rindā. Deklarācija pieejama šeit.
 • Pievienot bankas apstiprinātu vērtspapīru konta izrakstu, kurā redzams laiks, kad ieguldījumi fondos ir veikti, kā arī ka šie ieguldījumi 5 gadus ir noturēti - nav pārdoti vai mainīti.

Ko var iekļaut deklarācijā:

 • Naudas summa, par kādu iegādāti fondi (neatkarīgi no šo ieguldījumu tagadējās vērtības)
 • Fondu iegādes komisijas

* Šajā limitā tiek ieskaitīti arī ziedojumi un dāvinājumi, iemaksas privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju maksājumi. Piemēram, ja ir veiktas iemaksas pensiju 3. līmenī 5% apmērā no bruto algas un 6% apmērā uzkrājošajā apdrošināšanā, tad atlikušais limits fondiem būs 9% (20%-5%-6%).

Šeit sniegtais nodokļu atmaksas apskats ir uzskatāms tikai par informatīvu materiālu, un Swedbank neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja šī informācija ir nepilnīga, neprecīza vai nesakrīt ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentas valsts institūcijas sniegto skaidrojumu par nodokļu atmaksas kārtību. Lai iegūtu pilnvērtīgāku informāciju par atsevišķu ienākumu aplikšanu ar ienākuma nodokli, Swedbank iesaka potenciālajiem ieguldītājiem vērsties pēc palīdzības pie saviem nodokļu konsultantiem.

Nodoklis par gūtajiem ienākumiem (peļņas)

 • Likumā ir noteikts, ka par kapitāla pieaugumu, t. sk. ienākumu no tādu kapitāla aktīvu kā ieguldījumu fondu apliecības atsavināšanas, ir jāmaksā nodoklis.
 • Nodokļa likme ir 20 %.
 • Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīva atsavināšanas (piem., pārdošanas) cenas un iegādes vērtības starpību. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi par vērtspapīru iegādi un turēšanu, kā arī citi likumā noteiktie ar kapitāla aktīva iegūšanu saistītie izdevumi.
 • Atsavinot ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības jeb daļas, kuras iegādātas līdz 2009. gada 31. decembrim, ar nodokli apliekamo ienākumu nosaka, no ieguldījumu fondu atsavināšanas vērtības atņemot ieguldījumu fondu iegādes vērtību, dalot ar ieguldījumu fonda turēšanas laika mēnešu skaitu un reizinot ar mēnešu skaitu no 2010. gada 1. janvāra līdz pārdošanas mēnesim ieskaitot.
 • Piemērs:

  • 2009. gada aprīlī klients iegādājās ieguldījumu fonda daļas par 1 000 EUR (tai skaitā fonda pirkšanas komisija 15 EUR).
  • 2018. gada februārī pārdod fonda daļas par 1 500 EUR.
  • Fonda turēšanas izmaksas šajā periodā bijušas 7 EUR.
  • Klientam par ienākumu no kapitāla pieauguma jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

   (1 500 - 1000 - 15 - 7) / 107*x 98** = 478 / 107 x 98 x 20 % = 87,56 EUR

   * mēnešu skaits, cik ilgi fonda daļas bija klienta īpašumā
   ** mēnešu skaits, cik ilgi fonda daļas bija klienta īpašumā pēc 2010. gada 1. janvāra

 • Kapitāla pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa jāveic klientam pašam. Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma VID jāiesniedz:
  • reizi ceturksnī - līdz ceturksnim, kura laikā gūts ienākums, sekojošā mēneša 15. datumam, ja kopējie ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1 000 EUR,
  • reizi gadā - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārim, ja ienākums ceturksnī nepārsniedz 1 000 EUR.
 • Ja ienākumu no kapitāla pieauguma gūšanas gada (taksācijas gada) laikā aprēķinātais kapitāla pieaugums no viena kapitāla aktīva atsavināšanas ir negatīvs, bet no cita kapitāla aktīva atsavināšanas - pozitīvs, tad radušos zaudējumus var segt ar pozitīvo kapitāla pieaugumu. Lai taksācijas gada ietvaros segtu zaudējumus, kuri nav segti taksācijas gada laikā, sākot ar pēctaksācijas gada 1. martu, var iesniegt gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarāciju.
 • Deklarācijas forma un informācija par tās aizpildīšanu pieejama Ministru Kabineta noteikumos nr. 568.

Veicot ieguldījumus fondos, svarīgi atcerēties, ka riskantākiem ieguldījumiem ne tikai potenciālais ieguldījums, bet arī iespējamie zaudējumi var būt lielāki nekā konservatīvākiem ieguldījumiem. Vērtspapīru vērtību svārstās gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.
Lai noteiktu sev piemērotu ieguldījumu stratēģiju, aizpildiet ieguldījumu profila anketu.

Augsta likviditāte

Ieguldījumu fondos ieguldījumus var veikt katru darba dienu (atvērtajiem fondiem), kā arī iegūt ieguldītos naudas līdzekļus tikai dažu darba dienu laikā atkarībā no fonda.

Diversifikācija

Ar nolūku samazināt risku, fonda aktīvi ir sadalīti dažādos ieguldījumu objektos. Fonda aktīvi var tikt sadalīti starp ieguldījumiem dažādos vērtspapīros, ekonomikas nozarēs, valstīs, reģionos un starp citiem kritērijiem, tādējādi mazinot viena apstākļa ietekmi uz ieguldījumu kopumā.

Profesionāla pārvaldīšana

Ieguldījumu fondu līdzekļu izvietošanu veic zinoši, kompetenti ieguldījumu pārvaldnieki ar ilgu gadu pieredzi finanšu tirgos, kas nodrošina efektīvu portfeļa pārvaldīšanu.

Izdevīgums

Ieguldījums fondā nodrošina ieguldītājam laika un naudas ekonomiju, jo nepieciešams veikt tikai vienu ieguldījumu. Pērkot un pārdodot vērtspapīrus, fondi veic liela apjoma darījumus, kurus var noslēgt uz ievērojami izdevīgākiem nosacījumiem nekā individuālie ieguldītāji.

Ērta ieguldījumu pārvaldīšana internetbankā

Internetbankā var saņemt detalizētu savu ieguldījumu pārskatu un iepazīties ar to aktuālo vērtību. Tāpat internetbankā var ērti veikt fondu pirkšanas, pārdošanas vai maiņas darījumus, pieslēgt un izmainīt automātisko ieguldījumu, u.c.

Iespēja gūt peļņu no vērtspapīru tirgus dinamikas

Fondi ir vairāku ieguldītāju līdzekļu apvienojums, kurus pārvalda profesionāli ieguldījumu pārvaldnieki, dodot iespēju gūt peļņu no vērtspapīru tirgus dinamikas.

Pieteikties konsultācijai

Fondu pirkšana, pārdošana

Fondu apliecību uzdevums ir rīkojums, kuru Jūs iesniedzat bankai, ja vēlaties pirkt vai pārdot fonda daļas. Pirkšanas uzdevumā Jūs norādāt summu, par kuru vēlaties iegādāties fonda daļas, un izvēlaties vai šī summa ietver fondu pirkšanas komisiju vai nē. Pārdošanas uzdevumā Jūs norādāt fonda daļu skaitu, kuru vēlaties pārdot. Bankas programma pārbaudīs vai Jūsu vērtspapīru kontā ir pietiekams fonda daļu skaits un nepieciešamais naudas apjoms pārdošanas komisijai. Ja pārbaude būs ar pozitīvu rezultātu, tad pārdošanas uzdevums tiks izpildīts.

Automātiskais ieguldījums

Pamatojoties uz automātisko ieguldījumu, banka iegādājas fonda daļas Jūsu vērtspapīru kontā. Jūs varat izvēlēties automātiskā ieguldījuma regularitāti un summu, par kādu tiks veikta fonda daļu iegāde. Ja fonda daļu iegādes brīdī Jūsu kontā nebūs pietiekams naudas līdzekļu apjoms, šī iegāde nenotiks. Nākamā fonda daļu iegāde, saskaņā ar automātisko ieguldījumu, notiks nākošajā reizē.

Fondu maiņa

Jūs varat apmainīt savas fonda daļa pret citām šī fonda daļām vai pret cita fonda daļām, ko pārvalda tā pati ieguldījumu pārvaldes sabiedrība. Papildus informācija par fondu maiņu ir atrodama konkrētā fonda prospektā vai noteikumos. Pārdošanas summa tiek aprēķināta ņemot vērā pārdodamo fonda daļu skaitu un pārdošanas cenu. Par šo summu tiek iegādātas jaunā fonda daļas, kuru skaits tiek aprēķināts, ņemot vērā jaunā fonda pirkšanas cenu. Apmainot fonda daļas, maksājumi netiek veikti.

Vērtspapīru pārskaitījums

Swedbank Jūs varat pirkt un pārdot gan biržā tirgotus, gan arī biržā netirgotus vērtspapīrus. Lai varētu veikt darījumus ar biržā netirgotiem vērtspapīriem, Jums būs jāiesniedz atbilstošs rīkojums par pirkšanu vai pārdošanu Jūsu konta turētājbankai (piemēram, Swedbank). Otrai darījumu pusei jāiesniedz tāds pats rīkojums savai konta turētājbankai.

Vērtspapīru pārskaitījums pret apmaksu nozīmē, ka Swedbank garantē naudas pārskaitījumu no pircēja konta uz pārdevēja kontu. Ārpus biržas darījumi nozīmē, ka pārvedums automātiski nenotiek: pircējam ir jāsamaksā par vērtspapīriem.

Swedbank Grupas fondi

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
 • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
 • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
 • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
Automātiskais ieguldījums
Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
Pārdošana un maiņa
Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
Swedbank Grupas fondi Bez maksas
Slēgšana
Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

Spēkā no 09.12.2019

Franklin Templeton un citi fondi

Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
 • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
 • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
 • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 7,00) 1,50% (min. 7,00)
Citi fondi 0,50% (min. 21,00) 1,50% (min. 21,00)
Automātiskais ieguldījums
Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 1,50) 1,50% (min. 1,50)
Citi fondi 0,50% (min. 1,50) 1,50% (min. 1,50)
Pārdošana un maiņa
Franklin Templeton fondi 7,00 7,00
Citi fondi 21,00 21,00
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
Franklin Templeton fondi Sk. Vērtspapīru konts
Citi fondi Sk. Vērtspapīru konts
Slēgšana
Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

Spēkā no 09.12.2019

Kontakti

Noderīgi

 

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Mēs palīdzēsim tev sākt krāt!

Atbildi uz 3 jautājumiem un uzzini, kādi uzkrājumu veidi tev būtu vispiemērotākie un kā visvieglāk sākt.