Termiņdepozīts

Noguldījumu garantijas likums

Saskaņā ar LR "Noguldījumu garantiju likumu" ikvienam Latvijas komercbankas, tostarp Swedbank termiņdepozītam, noguldījumam Krājrīka kontā, Pilngadības krājkontā vai norēķinu kontā tiek garantēta atlīdzība noguldījuma apmērā līdz pat EUR 100 000 vienam noguldītājam.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu atlīdzību.

Noguldītājam rodas tiesības uz garantēto atlīdzību, ja kredītiestādei, kurā izvietoti viņa naudas līdzekļi, konstatē noguldījumu nepieejamību, t.i., noguldījumu piesaistītāja nespēju izmaksāt noguldījumus, ja ir iestājies vismaz viens zemāk minētais apstāklis vai vairāki kopā:

 • tiesa pasludināja noguldītāju piesaistītāju par maksātnespējīgu;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - FKTK) ir anulējusi atļauju (licenci) kredītiestādes/krājaizdevu sabiedrības darbībai;
 • FKTK konstatēja, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājiem noguldījumu, un pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Tiesības saņemt garantēto atlīdzību par komercbankā izvietotajiem naudas līdzekļiem (norēķinu konta atlikums, termiņdepozīts, Krājrīks, Pilngadības krājkonts) noguldījumu apmērā ir ikvienai privātpersonai.

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir EUR 100 000 vienam noguldītājam.

Noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību EUR 200 000 apmērā, ja naudas līdzekļi ir izvietoti bankā pēdējo trīs mēnešu laikā un noguldījumu veido:

 1. naudas summa no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
 2. sociālie pabalsti, kompensācijas;
 3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu.

Privātpersonai garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par:

 • noguldījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums;
 • noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem;
 • privāto pensiju fondu noguldījumiem;
 • noguldījumiem mazākiem par EUR 10, ja pēdējo divu gadu laikā ar tiem nav veikti nekādi darījumi.

Noguldījumu nepieejamības gadījumā garantētās atlīdzības izmaksa noguldītājiem notiek, sākot ar 21. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Garantētās atlīdzības izmaksa paredzēta tikai euro valūtā, atlikumi ārzemju valūtā tiek pārrēķināti euro.

Detalizēta informācija Noguldījumu garantiju likumā.

Termiņdepozīts

Ērts un drošs veids brīvo naudas līdzekļu noguldīšanai

 • Iespēja noslēgt dažādās valūtās un izvēlēties vēlamo līguma darbības termiņu.
 • Ērti noformējams un vienmēr apskatāms internetbankā.
 • Noguldījums ir aizsargāts Noguldījumu garantiju likumā noteiktajā apmērā.
Noslēgt jaunu līgumu
 • %
Noslēgt jaunu līgumu
 • Elastīgs noguldījuma termiņš – no 1 mēneša līdz 5 gadiem.
 • Minimālā summa – 140 EUR (200 USD, 200 GBP, 2000 SEK, 2000 NOK).
 • Iespēja noslēgt vairākus noguldījumus – katru par savu summu un termiņu atbilstoši saviem nākotnes plāniem un vajadzībām.
 • Ērti pārvaldīt – noguldījuma termiņu iespējams pagarināt automātiski.
 • Garantēta atmaksa – noguldījums ir aizsargāts Noguldījumu garantiju likumā noteiktajā apmērā.
 • Termiņdepozītu iespējams noslēgt ne tikai EUR, bet arī, USD, GBP, SEK un NOK.
 • Termiņdepozītu papildināt nav iespējams.
 • Ja nepieciešams, termiņdepozītu var pārtraukt pirms termiņa beigām, tomēr šādā gadījumā netiek izmaksāti aprēķinātie procenti, maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu ir 1% no noguldījuma summas.
 • Jums ir iespēja izvēlēties aprēķināto procentu izmaksas kārtību, t.i., uzkrājuma termiņa beigās vai katru mēnesi, pārskaitot uz jūsu norādīto norēķinu kontu.
 • No uzkrātajiem peļņas procentiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks ieturēts automātiski. Jums nebūs pašam jāmaksā nodoklis vai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz nodokļu deklarācija (izņemot gadījumus, kad gada ienākumu deklarēšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”).

Termiņdepozīta procentu likmes

Procentu izmaksa termiņa beigās

min 140 10 000 70 000
max  9 999  69 999  150 000
1 mēnesis 0.02 0.03 0.04
3 mēneši 0.02 0.03 0.04
6 mēneši 0.02 0.03 0.04
9 mēneši 0.02 0.03 0.04
12 mēneši 0.07 0.08 0.09
24 mēneši 0.07 0.08 0.09
36 mēneši 0.07 0.08 0.09
60 mēneši 0.07 0.08 0.09

Ikmēneša procentu izmaksa

140 10 000 70 000
 9 999  69 999  150 000
- - -
0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.01
0.04 0.05 0.06
0.04 0.05 0.06
0.04 0.05 0.06
0.04 0.05 0.06
Spēkā no 20.02.2015
Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa depozītā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
Procentu likmes Procentu likme tiek fiksēta uz visu noguldījuma periodu.
- Ar procentu izmaksu termiņa beigās Izdevīgāk internetbankā Sk. Gada procentu likmes Noslēdzot Līgumu Internetbankā klientiem tiek piemērots procentu likmes uzlabojums +0,02%. Zelta apkalpošanas klientiem tiek piemērots procentu likmes uzlabojums +0,02%. Klientiem, kuri apkalpošanas programmā 'Seniors' ir iekļauti līdz 01.09.2016., tiek piemērots procentu likmju uzlabojums +0,01%.
- Ar ikmēneša procentu izmaksu Sk. Gada procentu likmes Peļņas procenti tiek aprēķināti katru dienu par depozīta summu un tiek ieskaitīti pamatkontā mēneša beigās.
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā 1% apmērā no depozīta summas Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas
darījumi filiālēs
USD un EUR izmaksa skaidrā naudā 1 kalendāro mēnesi pēc depozīta summas ieskaitīšanas klienta norēķinu kontā ir bez maksas, ja depozīta līgums ir noformēts līdz 01.07.2013.

Spēkā no 01.09.2016.

Saņemiet konsultāciju par ieguldījumu iespējām zvanot mums vai klātienes konsultācijā.

Sāciet veidot uzkrājumu sava bērna nākotnei jau tagad.

Jūs automātiski veidosiet uzkrājumu no nelielām summām ikreiz, kad maksāsiet ar karti.