Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Kredītkartes saistību apdrošināšana

 • 76% gadījumu ir darbnespēja*
 • Lielākā atlīdzība darbnespējas dēļ 1188 EUR *
 • Lielākā atlīdzība bezdarba dēļ 579 EUR *

Apdrošinies pret bezdarbu un darbnespēju

Kredītkartes saistību apdrošināšana palīdzēs tev veikt kredītkartes kredīta atmaksu, ja:

 • negaidīti zaudēsi darbu
 • būs iestājusies darbnespēja ilgāk par 30 dienām, kā arī bērna slimības dēļ

Ja bezdarbs vai darbnespēja ilgs vairāk par gadu, mēs izmaksāsim atlīdzību izmantotā kredīta apmērā.

Tev jāmaksā par apdrošināšanu tikai tad, ja tiek izmantots kredītkartes kredīts.

* Zaudējumu apkopojums 2021. gadā saskaņā ar Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāles datiem.

 • EUR
 • Kredītkartes saistību apdrošināšana palīdzēs jums atmaksāt kredītkartes saistības, ja zaudējat darbu vai ir iestājusies darbnespēja slimības vai traumas dēļ ilgāk nekā 30 dienas.
 • Jūs maksājat par apdrošināšanu tikai tad, ja izmantojat kredītu. Apdrošināšanas prēmija ir 0,6% no izmantotā kredīta. Piemēram, ja līdz mēneša beigām esat izmantojis 100 EUR, apdrošināšanas maksājums jums būs tikai 0,60 EUR.
 • Mēs izmaksāsim ikmēneša apdrošināšanas atlīdzību 5% apmērā no izmantotā kredīta. Ja apdrošināšanas gadījums turpināsies ilgāk nekā 12 mēnešus pēc pašriska perioda, tad pēdējā apdrošināšanas atlīdzības daļa būs visa izmantotā kredīta atlikusī summa.
 • Šī apdrošināšana pieejama kredītkaršu lietotājiem vecumā no 18 līdz 62 (ieskaitot).
 • Līgumu var noslēgt internetbankā.

Darbnespējas gadījumi

Ja jūs vai jūsu bērns negaidīti saslimst vai gūst traumu, mēs izmaksāsim atlīdzību, kas sedz daļu jūsu kredītkartes saistību maksājuma.

Atlīdzība tiks aprēķināta, sākot no 30. dienas pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (pašriska periods).

Bezdarba gadījumi

Mēs izmaksāsim atlīdzību, ja jums tiek piedāvāts noslēgt vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu, jums tiek uzteikts darbs štatu samazināšanas vai jūsu amata likvidēšanas dēļ reorganizētā uzņēmumā.

Bezdarba risks būs apdrošināts 90 dienas pēc polisē norādītā (pirmā apdrošināšanas perioda) sākuma datuma.

Atlīdzība tiks aprēķināta, sākot no 30. dienas pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (pašriska periods).

Pievienojieties internetbankai un apskatiet savus kredītkartes līgumus. Izvēlieties kredītkartes līgumu un noslēdziet vienošanos internetbankā. Vienošanās un polise būs pieejama internetbankā.

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā apdrošināšanas perioda sākuma datumā.

Bezdarba risks būs apdrošināts 90 dienas pēc polisē norādītā (pirmā) apdrošināšanas perioda sākuma datuma.

Iesniedziet apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, ja:

 • esat zaudējis darbu (jāuzrāda bezdarbnieka statusu apliecinošs dokuments);
 • saslimstat vai gūstat traumu nelaimes gadījumā un zaudējat darbspējas (jāuzrāda darbnespējas apliecinošs dokuments).

Aizpildīt atlīdzības pieteikumu

 • Atlīdzību sāk aprēķināt 30 dienas pēc apdrošināšanas gadījuma sākuma datuma (pašriska periods).
 • Kredītkartes kontā ik mēnesi tiek iemaksāti 5% no kopējā izmantotā kredīta, kas izmantots līdz apdrošināšanas gadījuma pirmajai dienai.
 • Ja apdrošināšanas gadījums ilgs 12 mēnešus pēc pašriska perioda, apdrošinātājs atlikušo izmantotā kredītkartes kredīta summu apmaksās pilnībā.
 • Procentu maksājumi netiek atlīdzināti.
 • Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa tiek izbeigta, kad jūs atgriežaties darbā vai esat izveseļojies.
-20%

Dzīvības apdrošināšana palīdzēs taviem tuvajiem, ja vairs nespēsi parūpēties par tiem.

Apdrošināšana, kas palīdzēs atmaksāt kredītu, ja zaudēsiet darbu vai iestāsies darbnespēja.

Piedāvājums!

Aizdevums, kas var palīdzēt piepildīt jūsu plānus!

Kontakti

Apdrošināšanas gadījuma pieteikšana

Aizpildīt atlīdzības pieteikumu

Kredītkartes saistību apdrošināšanas pakalpojumu sniedz Swedbank P&C Insurance AS, kuru Latvijā pārstāv Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle un apdrošināšanas aģents “Swedbank” AS.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.