Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Uzkrājumi, ieguldījumi

Uzkrājumi, ieguldījumi

Krājkonts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Jaunu līgumu noformēšana tikai EUR valūtā. Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas
Gada procentu likmes
- EUR 2,50%
- Līgumiem citās valūtās (USD, SEK, NOK, GBP), kas noformēti līdz 06.05.2020 0%
Slēgšana
Līguma izbeigšana Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

Spēkā no 15.09.2023.

Termiņdepozīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa depozītā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes

Procentu likme tiek fiksēta uz visu noguldījuma periodu.
Procenti par depozīta summu tiek aprēķināti katru dienu un tiek ieskaitīti pamatkontā:
a) termiņa beigās;
b) mēneša beigās.

Ja laiks, uz kuru noformē depozītu, atšķiras no cenrādī noteiktā standarta termiņa, tiek piemērota procentu likme tuvākajam īsākajam termiņam.

Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti (t.sk. ieturētie nodokļi). Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas
darījumi filiālēs
USD un EUR izmaksa skaidrā naudā 1 kalendāro mēnesi pēc depozīta summas ieskaitīšanas klienta norēķinu kontā ir bez maksas, ja depozīta līgums ir noformēts līdz 01.07.2013.
Noguldījuma termiņš
1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads
Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada likme
EUR 100 2,75% 3,25% 3,25% 3,60%
USD 100 1,50% 1,50% 1,75% 3,00%
GBP 100 0,50% 0,50% 0,90% 1,30%
SEK 1000 0,30% 0,30% 0,60% 1,00%
NOK 1000 0,30% 0,30% 0,60% 1,00%

Spēkā no 18.04.2024.

Pilngadības krājkonts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas
Maksājums Pilngadības krājkontā Sk. Maksājumi Papildināt Pilngadības krājkontu var bez ierobežojumiem.
Skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs Papildināt Pilngadības krājkontu var bez ierobežojumiem.
Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes Procentu likme tiek mainīta reizi gadā, peļņas procenti aprēķināti par katras dienas atlikumu, un pieskaitīti uzkrātajai summai datumā, kas atbilst līguma sākuma datumam.
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas Līgumu izbeigt pirms termiņa var tikai ar iepriekš saņemtu bāriņtiesas atļauju.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada procentu likme
EUR 10 2,50%
USD 10 2,50%
SEK 100 1,00%
NOK 100 1,00%
GBP 10 1,30%

Spēkā no 15.09.2023.

Uzkrājums bērna nākotnei ar garantēto summu

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija: 0,79 % gadā no Uzkrājuma Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
Līguma administrēšanas komisija: Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
- Uzkrājums <= EUR 10 000 1,25 % gadā no Uzkrājuma
- Uzkrājums > EUR 10 000 1,125% gadā no Uzkrājuma
Garantētās summas komisija (gadā) 0,2% no garantētās summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Riska maksājums (mēnesī) 1,9% no ikmēneša riska summas 2,5% no ikmēneša riska summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Līguma grozījumi Bez maksas
Komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no izmaksājamās Uzkrājuma summas. Minimāli 20 EUR. Komisija tiek ieturēta no izmaksājamās Uzkrājuma summas.
Pārējos gadījumos Bez maksas
Slēgšana
Komisija par Līguma izbeigšanu pirms termiņa:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no Uzkrājuma.
Minimāli 20 EUR
Pārējos gadījumos Bez maksas
Minimālās un maksimālās summas
Minimālā Apdrošināšanas prēmija 30 EUR mēnesī
Maksimālā ikmēneša riska summa 100 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR

Spēkā no 01.07.2022.

Spēkā no 01.07.2023.

Pensiju 2. līmenis

Pakalpojums Cena, EUR
Lietošana
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju ieguldījumu plāns
1990+ 1980+ 1970+ Dinamika Stabilitāte Dinamika Indekss
- Pastāvīgā atlīdzība 0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,08%
0,42% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,355%
- turētājbankai 0,065%
0,39% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,31%
- turētājbankai 0,08%
0,30% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,22%
- turētājbankai 0,08%
Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Mainīgā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% 0% 0% Mainīgās atlīdzības apmērs ir atkarīgs no pensiju plāna pārvaldīšanas rezultātiem un tiek aprēķināts valsts fondēto pensiju likuma noteiktajā kārtībā.
Plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Pārvaldītāja maiņa Bez maksas

Spēkā no 01.08.2022.

Pensiju 3. līmenis

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
Lietošana
Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
Komisijas no iemaksām
- Latvijas Bankai 0% Maksājumi Latvijas Bankai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika Indekss
- Pensiju fondam 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Turētājbankai 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Līdzekļu pārvaldītājam 0,34% 0,34% 0,34% 0,22% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
Iemaksu summas maiņa Bez maksas
Pensijas konta izraksts internetbankā, filiālē Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 30 EUR. Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 30 EUR.

Spēkā no 12.01.2023.

documentSwedbank pensiju 3. līmeņa plānu pieteikumu izpildes kārtība

Privātais portfelis

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no Ieguldījumu Stratēģijas un Uzkrājuma apmēra Līguma administrēšanas komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no ieguldījumu stratēģijas un uzkrājuma apmēra.
Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
Komisija netiek aprēķināta par apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas ieguldījumu vienības.
Konservatīvā
stratēģija
Reālās vērtības
stratēģija
Sabalansētā
stratēģija
Pieauguma
stratēģija
Aktīva pieauguma
stratēģija
- Uzkrājums < EUR 10 000 0,75% 1% 1% 1,25% 1,25%
- Uzkrājums EUR < 100 000 0,39% 0,69% 0,69% 0,99% 0,99%
- Uzkrājums EUR 10 000 - 100 000 0,5% 0,75% 0,75% 1% 1%
- Uzkrājums = > EUR 100 000 0,29% 0,49% 0,49% 0,69% 0,69%
- Uzkrājums = > EUR 100 000 0,4% 0,5% 0,5% 0,75% 0,75%
Līguma grozījumi Bez maksas
Slēgšana
Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa: 0% - 0,5% 0,5% no izmaksājamās uzkrājuma summas, ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā kopš līguma sākuma datuma.
Pārējos gadījumos - bez maksas.
Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR.
Minimālās summas
Minimālā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem ir noteikts regulāru maksājumu veids 50 EUR mēnesī
150 EUR ceturksnī
300 EUR pusgadā
600 EUR gadā
Minimālā pirmā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem nav noteikts regulāru maksājumu veids 1000 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR Veicot izmaksu, daļēja Uzkrājuma summa un komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu nedrīkst pārsniegt Uzkrājumu.

documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

Spēkā no 01.07.2023.

 • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
 • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
 • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
 • pricelist_swedbank_funds

  pricelist_swedbank_funds

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
  • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
  • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
  • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
  Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Automātiskais ieguldījums
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Pārdošana un maiņa
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 09.12.2019

 • pricelist_franklin_funds

  pricelist_franklin_funds

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
  • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
  • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
  • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
  Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 7,00) 1,50% (min. 7,00)
  Citi fondi 0,50% (min. 21,00) 1,50% (min. 21,00)
  Automātiskais ieguldījums
  Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 1,50) 1,50% (min. 1,50)
  Citi fondi 0,50% (min. 1,50) 1,50% (min. 1,50)
  Pārdošana un maiņa
  Franklin Templeton fondi 7,00 7,00
  Citi fondi 21,00 21,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
  Franklin Templeton fondi Sk. Vērtspapīru konts
  Citi fondi Sk. Vērtspapīru konts
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 09.12.2019

 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Informācija par pieejamajiem ārvalstu vērtspapīriem ir pieejama, vēršoties Bankā.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Darījuma komisijas maksa ietver standarta norēķinu komisijas maksas, ko piemēro Bankas ārvalstu turētājbankas.
 • Komisija ir piemērojama gan darījumiem bez apmaksas, gan darījumiem pret apmaksu.
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Procentuālas komisijas maksas par darījumu aprēķina no darījuma summas.
 • Komisijas maksu par darījumu piemēro darījuma valūtā pēc Bankas valūtas kursiem.
 • Bankai iesniegtos darījumu rīkojumus var atsaukt līdz izpildes brīdim.
 • Ja rīkojums nav izpildīts pilnā apmērā vienas tirdzniecības dienas laikā, tad komisijas maksu (tai skaitā minimālo komisijas maksu par darījumu) par rīkojuma daļēju izpildi piemēro pilnā apmērā par katru tirdzniecības dienu, kad rīkojums ir daļēji izpildīts.
 • Atsevišķos tirgos var būt spēkā minimālās darījumu summas.
 • Biržā tirgotie fondi (ETF) šī cenrāža kontekstā tiek uzskatīti par akcijām.
 • Banka uzcenojumu parāda vērtspapīru darījumu cenā atsevišķi norāda pēc Klienta pieprasījuma pirms darījuma noslēgšanas.
 • Darījumu komisijas maksai var tiek pievienota valsts nodeva 0,5% apmērā no darījuma summas, iegādājoties Lielbritānijas vērtspapīrus, un 1% apmērā, iegādājoties Īrijas vērtspapīrus. Atsevišķos gadījumos Lielbritānijas vērtspapīriem var būt spēkā paaugstināta likme (1,5%), bonusa likme vai nodokļu atbrīvojums.
 • Ja iegādes darījumam ir piemērojams finanšu darījumu nodoklis saskaņā ar vietējiem tirgus noteikumiem (piemēram, Francijā 0,3%, Itālijā 0,1%, Ungārija 0,3%, u.c.), tad šo nodokli pievieno darījuma komisijas maksai.

Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

Spēkā no 13.07.2023.

Pakalpojums Cena, EUR
Vērtspapīru pārskaitījumi ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem options
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Par privatizācijas un kompensācijas sertifikātu pārvedumiem var būt jāmaksā valsts nodevas.
Pārskaitījums no Sākotnējā reģistra (dereģistrācija) 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu reģistru 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums (bez apmaksas) 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
Vērtspapīru pārskaitījums EUR valūtā (pret apmaksu) 6,00
Vērtspapīru pārskaitījums USD valūtā (pret apmaksu) 40,00
Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem / piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisijas maksa ir atkarīga no darījuma veida (bez maksas vai pret apmaksu)
Vērtspapīru pārskaitījumi ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem options
 • Informācija par pieejamajiem ārvalstu vērtspapīriem ir pieejama, vēršoties Bankā.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Darījuma komisijas maksa ietver standarta norēķinu komisijas maksas, ko piemēro Bankas ārvalstu turētājbankas.
 • Komisija ir piemērojama gan darījumiem bez apmaksas, gan darījumiem pret apmaksu.
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (pret apmaksu) 6,00
Igaunija, Lietuva 10,00
Austrija, ASV, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Īrija, Itālija, Kanāda, Lielbritānija, Norvēģija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Somija, Spānija, Šveice, Zviedrija, Ungārija, Vācija un eiroobligācijas 25,00
Ārvalstu fondi 45,00
Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem/piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Pakalpojums Cena, EUR
Rīkojuma iesniegšanas kanāls
Internetbankā Filiālēs / Zvanot 67444141
Brokeru pakalpojumi
Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF) options
 • Procentuālas komisijas maksas par darījumu aprēķina no darījuma summas.
 • Komisijas maksu par darījumu piemēro darījuma valūtā pēc Bankas valūtas kursiem.
 • Bankai iesniegtos darījumu rīkojumus var atsaukt līdz izpildes brīdim.
 • Ja rīkojums nav izpildīts pilnā apmērā vienas tirdzniecības dienas laikā, tad komisijas maksu (tai skaitā minimālo komisijas maksu par darījumu) par rīkojuma daļēju izpildi piemēro pilnā apmērā par katru tirdzniecības dienu, kad rīkojums ir daļēji izpildīts.
 • Atsevišķos tirgos var būt spēkā minimālās darījumu summas.
 • Biržā tirgotie fondi (ETF) šī cenrāža kontekstā tiek uzskatīti par akcijām.
 • Banka uzcenojumu parāda vērtspapīru darījumu cenā atsevišķi norāda pēc Klienta pieprasījuma pirms darījuma noslēgšanas.
 • Darījumu komisijas maksai var tiek pievienota valsts nodeva 0,5% apmērā no darījuma summas, iegādājoties Lielbritānijas vērtspapīrus, un 1% apmērā, iegādājoties Īrijas vērtspapīrus. Atsevišķos gadījumos Lielbritānijas vērtspapīriem var būt spēkā paaugstināta likme (1,5%), bonusa likme vai nodokļu atbrīvojums.
 • Ja iegādes darījumam ir piemērojams finanšu darījumu nodoklis saskaņā ar vietējiem tirgus noteikumiem (piemēram, Francijā, Itālijā), tad šo nodokli pievieno darījuma komisijas maksai.
Igaunija, Latvija, Lietuva Bez maksas 0,4% (min. 5,60 EUR)
Vācijā (Xetra), Zviedrijā, ASV 0,25% (min. 10,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
Beļģijā, Kanādā, Dānijā, Somijā, Francijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
Austrija, Čehija, Ungārija, Itālija, Polija, Portugāle, Spānija, Šveice 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 42,00 EUR)
Citās valstīs Pēc vienošanās
Tiešie darījumi Nasdaq Riga Pēc vienošanās
Piedalīšanās Nasdaq Riga organizētajās izsolēs Pēc vienošanās
Parāda vērtspapīri
Darījumi ar parāda vērstpapīriem biržā un ārpus biržas otrreizējā tirgū Darījuma uzcenojums ir iekļauts uzrādītajā obligācijas cenā līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības Vienojoties par cenu vai ienesīgumu. Darījuma uzcenojums vai komisija līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas vai Igaunijas Republikas parāda vērtspapīru iegāde vietējās pirmreizējās izsolēs - Darījuma uzcenojums vai komisija līdz 0,1% no nopirktās nominālvērtības apjoma (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem nākotnes līgumiem (futures) Pēc vienošanās
Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem iespēju līgumiem (options) Pēc vienošanās
Par nākotnes līgumu (futures) un iespēju līgumu (options) darījumiem paredzēto kontu atvēršanu un uzturēšanu tīrvērtes iestādē*:

* Jebkura tīrvērtes iestāde, kura ir pilnvarots centrālais darījumu partneris (CCP) Regulas par Eiropas tirgus infrastruktūru (Regula (ES) Nr. 648/2012) izpratnē.

Neto vispārējais nodalītais konts (NOSA) Bez maksas
Bruto vispārējais nodalītais konts (GOSA) Pēc vienošanās
Citi vērtspapīru pakalpojumi
Vērtspapīru darījuma atsaukšana Darījuma komisija - Rīkojumu atsaukšana ir pieļaujama tikai tad, ja Banka rīkojumu vēl nav apstrādājusi.
- Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Ķīlas darījums 15,00
Vērtspapīru bloķēšana pēc tiesu izpildītāja rīkojuma Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 13.07.2023.

 • Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu kapitalizāciju

  Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu kapitalizāciju

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un iepriekš ieskaitītie peļņas procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.
  Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs USD un EUR izmaksa skaidrā naudā 1 kalendāro mēnesi pēc depozīta summas ieskaitīšanas klienta norēķinu kontā ir bez maksas, ja depozīta līgums ir noformēts līdz 01.07.2013.
  Procentu likmes
  Valūta Likme
  EUR 0%
  USD 0%

  Spēkā no 18.03.2021.

 • Uzkrājums ar garantētu ienākumu

  Uzkrājums ar garantētu ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā no iemaksām 0,1%
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  - Uzkrājums < 6402,92 EUR 1,5% (min. 1,42 mēn.)
  - Uzkrājums 6402,92 - 64 029,22 EUR 1%
  - Uzkrājums >= 64 029,23 EUR 0.75%
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa 5 gadu laikā no līguma sākuma datuma 1% no izmaksājamās summas (min. 14,23) Minimālā izmaksājamā summa daļējas uzkrājuma izmaksas gadījumā - 56,91 EUR.
  Minimālais uzkrājums pēc daļējas uzkrājuma izmaksas - 569,15 EUR
  Līguma izbeigšanu 5 gadu laikā no līguma sākuma datuma 1% no uzkrājuma (min. 21,34)
  Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pārējos gadījumos Bez maksas Minimālā izmaksājamā summa daļējas uzkrājuma izmaksas gadījumā - 56,91 EUR
  Minimālais uzkrājums pēc daļējas uzkrājuma izmaksas - 569,15 EUR

  documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

  Spēkā no 28.02.2020.

 • Uzkrājums ar dinamisku ienākumu

  Uzkrājums ar dinamisku ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  - Uzkrājums < 6402,92 EUR 1,5% (min. 2,13 mēn.)
  - Uzkrājums 6402,92 - 64 029,22 EUR 1,00%
  - Uzkrājums 64029,23 - 284 574,35 EUR 0,75%
  - Uzkrājums > = 284 574,36 EUR 0,5%
  Aktīvu pirkšana un pārdošana documentIeguldījumu struktūrai piedāvātie aktīvi
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa 0% - 0,5% 0,5% no izmaksājamās uzkrājuma summas, ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā kopš līguma sākuma datuma.
  Pārējos gadījumos - bez maksas.
  Minimālā izmaksājamā summa daļējas uzkrājuma izmaksas gadījumā - 56,91 EUR.
  Minimālais uzkrājums pēc daļējas uzkrājuma izmaksas - 569,15 EUR.
  documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

  Spēkā no 18.12.2023.

  Fondu rezultāti apdrošināšanas līgumos

 • Uzkrājums bērna nākotnei ar dinamisku ienākumu

  Uzkrājums bērna nākotnei ar dinamisku ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.
  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) 1,25% (min. 2,85 mēnesī) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  Riska maksājums (mēnesī) 2,5% no ikmēneša riska summas Riska maksājums tiek ieturēts no uzkrājuma reizi mēnesī.
  Līguma grozījumi Bez maksas Uzkrājuma un turpmāko apdrošināšanas prēmiju ieguldījumu struktūras maiņa ir bez maksas, bet ieguldījumu fondu daļu pirkšana ir par maksu atbilstoši šim Cenrādim.
  Ieguldījumu fondu daļu pirkšana ISIN Pirkšanas cena NAV - fonda daļas vērtība (Net Asset Value)
  - Amundi Index Euro Corporate SRI-UCITS ETF DR (C) LU1437018168 NAV
  - Swedbank Savings Fund 30 S SE0017858913 NAV
  - Swedbank Savings Fund 60 S SE0017833288 NAV
  - Swedbank Savings Fund 100 S SE0017833270 NAV
  Ieguldījumu fondu daļu pārdošana ISIN Pārdošanas cena NAV - fonda daļas vērtība (Net Asset Value)
  - Amundi Index Euro Corporate SRI-UCITS ETF DR (C) LU1437018168 NAV
  - Swedbank Savings Fund 30 S SE0017858913 NAV
  - Swedbank Savings Fund 60 S SE0017833288 NAV
  - Swedbank Savings Fund 100 S SE0017833270 NAV
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa 1% (min. 21,34) Komisija tiek ieturēta no izmaksājamās uzkrājuma summas.
  Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 56,91 EUR.
  Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 569,15 EUR.
  Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% (min. 21,34) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma.
  documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

  Spēkā no 22.11.2022.

  Fondu rezultāti apdrošināšanas līgumos

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Noformēšana 0 EUR

Vēlies pirkt auto vai motociklu?

Līdz 31. maijam auto kredīta noformēšana – 0 EUR.

 • No 3000 līdz 20 000 EUR
 • Bez pirmās iemaksas
 • Fiksēta procentu likme