Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Uzkrājumi, ieguldījumi

Uzkrājumi, ieguldījumi

Krājkonts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Jaunu līgumu noformēšana tikai EUR valūtā. Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas
Procentu likmes
- EUR 0%
- Līgumiem citās valūtās (USD, SEK, NOK, GBP), kas noformēti līdz 06.05.2020 0%
Slēgšana
Līguma izbeigšana Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

Spēkā no 18.03.2021.

Pilngadības krājkonts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas
Maksājums Pilngadības krājkontā Sk. Maksājumi Papildināt Pilngadības krājkontu var bez ierobežojumiem.
Skaidras naudas iemaksa Pilngadības krājkontā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs Papildināt Pilngadības krājkontu var bez ierobežojumiem.
Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes Procentu likme tiek mainīta reizi gadā, peļņas procenti aprēķināti par katras dienas atlikumu, un pieskaitīti uzkrātajai summai datumā, kas atbilst līguma sākuma datumam.
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas Līgumu izbeigt pirms termiņa var tikai ar iepriekš saņemtu bāriņtiesas atļauju.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada procentu likme
EUR 10 0,00%
USD 10 0,00%
SEK 100 0,00%
NOK 100 0,00%
GBP 10 0,00%

Spēkā no 18.03.2021.

Uzkrājums bērna nākotnei ar garantēto summu

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija: Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma reizi mēnesī. Komisija netiek aprēķināta par Apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas Ieguldījumu vienības.
- Uzkrājums <= EUR 10 000 1,25 % gadā no Uzkrājuma
- Uzkrājums > EUR 10 000 1,125% gadā no Uzkrājuma
Garantētās summas komisija (gadā) 0,2% no garantētās summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Riska maksājums (mēnesī) 2,5% no ikmēneša riska summas Komisija tiek ieturēta no Uzkrājuma.
Līguma grozījumi Bez maksas
Komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no izmaksājamās Uzkrājuma summas. Minimāli 20 EUR. Komisija tiek ieturēta no izmaksājamās Uzkrājuma summas.
Pārējos gadījumos Bez maksas
Slēgšana
Komisija par Līguma izbeigšanu pirms termiņa:
Ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma 1,0 % no Uzkrājuma.
Minimāli 20 EUR
Pārējos gadījumos Bez maksas
Minimālās un maksimālās summas
Minimālā Apdrošināšanas prēmija 30 EUR mēnesī
Maksimālā ikmēneša riska summa 100 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR

Spēkā no 18.12.2020.

Pensiju 2. līmenis

Pakalpojums Cena, EUR
Lietošana
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju ieguldījumu plāns
1990+ 1980+ 1970+ Dinamika Stabilitāte
- Pastāvīgā atlīdzība 0,43% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,09%
0,43% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,09%
0,43% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,34%
- turētājbankai 0,09%
0,43% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,355%
- turētājbankai 0,075%
0,39% Ieskaitot pastāvīgo atlīdzību:
- līdzekļu pārvaldītājam 0,31%
- turētājbankai 0,08%
Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Mainīgā atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% līdz 0,05% 0% Mainīgās atlīdzības apmērs ir atkarīgs no pensiju plāna pārvaldīšanas rezultātiem un tiek aprēķināts valsts fondēto pensiju likuma noteiktajā kārtībā.
Plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Pārvaldītāja maiņa Bez maksas

Spēkā no 01.01.2021.

Pensiju 3. līmenis

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Iesnieguma pieņemšana Bez maksas
Lietošana
Regulāro iemaksu noformēšana Bez maksas
Komisijas no iemaksām
- Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 0% Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.
Komisijas no uzkrājuma (gadā) Pensiju plāns
Stabilitāte + 25 Dinamika + 60 Dinamika + 100 Dinamika + USD
- Pensiju fondam 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Turētājbankai 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
- Līdzekļu pārvaldītājam 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% Komisija tiek ieturēta automātiski no uzkrājuma.
Iemaksu summas maiņa Bez maksas
Pensijas konta izraksts internetbankā Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Slēgšana
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas Minimālā summa daļējai uzkrājuma izmaksai - 30 EUR/USD. Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 30 EUR/USD.

Spēkā no 01.01.2020

Termiņdepozīts

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas
Maksājums/skaidras naudas iemaksa depozītā tā atvēršanas dienā Bez maksas
Lietošana
Apkalpošana Bez maksas Papildināt depozītu nav iespējams.
Procentu likmes un minimālā iemaksas summa Sk. Procentu likmes Procentu likme tiek fiksēta uz visu noguldījuma periodu.
Slēgšana
Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērtāk internetbankā Bez maksas Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, noguldītājam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie peļņas procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.
Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā no norēķinu konta Sk. Skaidras naudas
darījumi filiālēs
USD un EUR izmaksa skaidrā naudā 1 kalendāro mēnesi pēc depozīta summas ieskaitīšanas klienta norēķinu kontā ir bez maksas, ja depozīta līgums ir noformēts līdz 01.07.2013.
Valūta Minimālā noguldījuma summa Gada procentu likme
EUR 100 0,00%
USD 100 0,00%
SEK 1000 0,00%
NOK 1000 0,00%
GBP 100 0,00%

Spēkā no 18.03.2021.

Privātais portfelis

Pakalpojums Cena, EUR
Pieteikšana
Līguma noslēgšana Bez maksas
Lietošana
Apdrošināšanas prēmijas komisija Bez maksas
Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no Ieguldījumu Stratēģijas un Uzkrājuma apmēra Līguma administrēšanas komisija tiek noteikta kā gada likme un ir atkarīga no ieguldījumu stratēģijas un uzkrājuma apmēra.
Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
Komisija netiek aprēķināta par apdrošināšanas prēmijām, par kurām vēl nav iegādātas ieguldījumu vienības.
Konservatīvā
stratēģija
Reālās vērtības
stratēģija
Sabalansētā
stratēģija
Pieauguma
stratēģija
Aktīva pieauguma
stratēģija
- Uzkrājums < EUR 10 000 0,75% 1% 1% 1,25% 1,25%
- Uzkrājums EUR 10 000 - 100 000 0,5% 0,75% 0,75% 1,00% 1,00%
- Uzkrājums = > EUR 100 000 0,4% 0,5% 0,5% 0,75% 0,75%
Līguma grozījumi Bez maksas
Slēgšana
Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa: 0% - 0,5% 0,5% no izmaksājamās uzkrājuma summas, ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā kopš līguma sākuma datuma.
Pārējos gadījumos - bez maksas.
Minimālajam uzkrājumam pēc daļējas uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR.
Minimālās summas
Minimālā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem ir noteikts regulāru maksājumu veids 50 EUR mēnesī
150 EUR ceturksnī
300 EUR pusgadā
600 EUR gadā
Minimālā pirmā apdrošināšanas prēmija, ja saskaņā ar Līgumu maksājumiem nav noteikts regulāru maksājumu veids 1000 EUR
Minimālajam Uzkrājumam pēc daļējas Uzkrājuma izmaksas ir jābūt vismaz 300 EUR Veicot izmaksu, daļēja Uzkrājuma summa un komisija par daļēju Uzkrājuma izmaksu nedrīkst pārsniegt Uzkrājumu.
Vispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

Spēkā no 04.01.2021.

 • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
 • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
 • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
 • pricelist_swedbank_funds

  pricelist_swedbank_funds

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
  • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
  • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
  • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
  Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Automātiskais ieguldījums
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Pārdošana un maiņa
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas Bez maksas
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 09.12.2019

 • pricelist_franklin_funds

  pricelist_franklin_funds

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Vērtspapīru konta atvēršana Sk. Vērtspapīru konts
  Vērtspapīru konta izraksti Sk. Vērtspapīru konts
  Ieguldījumu fondu pirkšana, pārdošana un maiņa options
  • Ieguldījumu fondu iesniegtos rīkojumus nav iespējams atsaukt.
  • Fondu maiņas darījumiem komisijas maksa tiek piemērota tikai pārdošanas pusei.
  • Fondu maiņa notiek saskaņā ar attiecīgā fonda noteikumiem.
  Pirkšana Obligāciju fondi Akciju un sabalansētie fondi
  Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 7,00) 1,50% (min. 7,00)
  Citi fondi 0,50% (min. 21,00) 1,50% (min. 21,00)
  Automātiskais ieguldījums
  Franklin Templeton fondi 0,50% (min. 1,50) 1,50% (min. 1,50)
  Citi fondi 0,50% (min. 1,50) 1,50% (min. 1,50)
  Pārdošana un maiņa
  Franklin Templeton fondi 7,00 7,00
  Citi fondi 21,00 21,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu
  Franklin Templeton fondi Sk. Vērtspapīru konts
  Citi fondi Sk. Vērtspapīru konts
  Slēgšana
  Vērtspapīru konta slēgšana Sk. Vērtspapīru konts

  Spēkā no 09.12.2019

 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Par privatizācijas un kompensācijas sertifikātu pārvedumiem var būt jāmaksā valsts nodevas.
 • Informācija par pieejamajiem ārvalstu vērtspapīriem ir pieejama, vēršoties Bankā.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Darījuma komisijas maksa ietver standarta norēķinu komisijas maksas, ko piemēro Bankas ārvalstu turētājbankas.
 • Komisija ir piemērojama gan darījumiem bez apmaksas, gan darījumiem pret apmaksu.
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Procentuālas komisijas maksas par darījumu aprēķina no darījuma summas.
 • Komisijas maksu par darījumu piemēro darījuma valūtā pēc Bankas valūtas kursiem.
 • Bankai iesniegtos darījumu rīkojumus var atsaukt līdz izpildes brīdim.
 • Ja rīkojums nav izpildīts pilnā apmērā vienas tirdzniecības dienas laikā, tad komisijas maksu (tai skaitā minimālo komisijas maksu par darījumu) par rīkojuma daļēju izpildi piemēro pilnā apmērā par katru tirdzniecības dienu, kad rīkojums ir daļēji izpildīts.
 • Atsevišķos tirgos var būt spēkā minimālās darījumu summas.
 • Biržā tirgotie fondi (ETF) šī cenrāža kontekstā tiek uzskatīti par akcijām.
 • Banka uzcenojumu parāda vērtspapīru darījumu cenā atsevišķi norāda pēc Klienta pieprasījuma pirms darījuma noslēgšanas.
 • Darījumu komisijas maksai var tiek pievienota valsts nodeva 0,5% apmērā no darījuma summas, iegādājoties Lielbritānijas vērtspapīrus, un 1% apmērā, iegādājoties Īrijas vērtspapīrus. Atsevišķos gadījumos Lielbritānijas vērtspapīriem var būt spēkā paaugstināta likme (1,5%), bonusa likme vai nodokļu atbrīvojums.
 • Ja iegādes darījumam ir piemērojams finanšu darījumu nodoklis saskaņā ar vietējiem tirgus noteikumiem (piemēram, Francijā 0,3%, Itālijā 0,1%, u.c.), tad šo nodokli pievieno darījuma komisijas maksai.

Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti

Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

Spēkā no 01.03.2020

Pakalpojums Cena, EUR
Vērtspapīru pārskaitījumi ar Latvijā reģistrētiem vērtspapīriem options
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Par privatizācijas un kompensācijas sertifikātu pārvedumiem var būt jāmaksā valsts nodevas.
Pārskaitījums no Sākotnējā reģistra (dereģistrācija) 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu reģistru 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums (bez apmaksas) 4,50
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
Vērtspapīru pārskaitījums EUR valūtā (pret apmaksu) 6,00
Vērtspapīru pārskaitījums USD valūtā (pret apmaksu) 40,00
Darījums ar privatizācijas/kompensācijas sertifikātiem Pēc vienošanās Par privatizācijas un kompensācijas sertifikātu pārskatījumiem var būt jāmaksā valsts nodevas, kā arī papildu maksas, kas saistītas ar to turēšanu AS pie “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.
Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem / piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisijas maksa ir atkarīga no darījuma veida (bez maksas vai pret apmaksu)
Vērtspapīru pārskaitījumi ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem options
 • Informācija par pieejamajiem ārvalstu vērtspapīriem ir pieejama, vēršoties Bankā.
 • Bankas iekšējie darījumi ir darījumi starp Bankas klientu vērtspapīru kontiem.
 • Darījuma komisijas maksa ietver standarta norēķinu komisijas maksas, ko piemēro Bankas ārvalstu turētājbankas.
 • Komisija ir piemērojama gan darījumiem bez apmaksas, gan darījumiem pret apmaksu.
 • Komisijas maksu piemēro abām darījuma pusēm.
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (bez apmaksas) 3,00
Vērtspapīru pārskaitījums bankas ietvaros (pret apmaksu) 6,00
Igaunija, Lietuva 10,00
Austrija, ASV, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Īrija, Itālija, Kanāda, Lielbritānija, Norvēģija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Somija, Spānija, Šveice, Zviedrija, Ungārija, Vācija un eiroobligācijas 25,00
Krievija 45,00
Ārvalstu fondi 45,00
Parakstīšanās uz jaunas emisijas vērtspapīriem/piedalīšanās piedāvājumā Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Pakalpojums Cena, EUR
Rīkojuma iesniegšanas kanāls
Internetbankā Filiālēs / Zvanot 67444141
Brokeru pakalpojumi
Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF) options
 • Procentuālas komisijas maksas par darījumu aprēķina no darījuma summas.
 • Komisijas maksu par darījumu piemēro darījuma valūtā pēc Bankas valūtas kursiem.
 • Bankai iesniegtos darījumu rīkojumus var atsaukt līdz izpildes brīdim.
 • Ja rīkojums nav izpildīts pilnā apmērā vienas tirdzniecības dienas laikā, tad komisijas maksu (tai skaitā minimālo komisijas maksu par darījumu) par rīkojuma daļēju izpildi piemēro pilnā apmērā par katru tirdzniecības dienu, kad rīkojums ir daļēji izpildīts.
 • Atsevišķos tirgos var būt spēkā minimālās darījumu summas.
 • Biržā tirgotie fondi (ETF) šī cenrāža kontekstā tiek uzskatīti par akcijām.
 • Banka uzcenojumu parāda vērtspapīru darījumu cenā atsevišķi norāda pēc Klienta pieprasījuma pirms darījuma noslēgšanas.
 • Darījumu komisijas maksai var tiek pievienota valsts nodeva 0,5% apmērā no darījuma summas, iegādājoties Lielbritānijas vērtspapīrus, un 1% apmērā, iegādājoties Īrijas vērtspapīrus. Atsevišķos gadījumos Lielbritānijas vērtspapīriem var būt spēkā paaugstināta likme (1,5%), bonusa likme vai nodokļu atbrīvojums.
 • Ja iegādes darījumam ir piemērojams finanšu darījumu nodoklis saskaņā ar vietējiem tirgus noteikumiem (piemēram, Francijā, Itālijā), tad šo nodokli pievieno darījuma komisijas maksai.
Igaunija, Latvija, Lietuva Bez maksas 0,4% (min. 5,60 EUR)
Vācijā (Xetra), Zviedrijā, ASV 0,25% (min. 10,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
Beļģijā, Kanādā, Dānijā, Somijā, Francijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē (Londonas fondu birža, Krievijas GDR) 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 28,00 EUR)
Austrija, Čehija, Ungārija, Itālija, Polija, Portugāle, Spānija, Šveice 0,25% (min. 15,00 EUR) 0,4% (min. 42,00 EUR)
Krievijā (MOEX USD valūtā) - 0,55% (min. 85,00 EUR)
Citās valstīs Pēc vienošanās
Tiešie darījumi Nasdaq Riga Pēc vienošanās
Piedalīšanās Nasdaq Riga organizētajās izsolēs Pēc vienošanās
Parāda vērtspapīri
Darījumi ar parāda vērtspapīriem Vienojoties par cenu vai ienesīgumu Atsevišķos gadījumos vai pēc klienta pieprasījuma Banka var atspoguļot darījuma uzcenojumu kā komisiju.
Līdz 50 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 3% no darījuma nominālvērtības (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
No 50 000 līdz 250 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 1% no darījuma nominālvērtības (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
Virs 250 000 EUR pēc nominālvērtības vai ekvivalents citā valūtā Darījuma uzcenojums līdz 0,5% no darījuma nominālvērtības (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā)
Latvijas Republikas vai Lietuvas Republikas parāda vērtspapīru iegāde vietējās izsolēs Darījuma uzcenojums 0,1% apmērā no nopirktas nominālvērtības apjoma (min. 30 EUR vai ekvivalents citā valūtā) Atsevišķos gadījumos vai pēc klienta lūguma Banka darījuma uzcenojumu var atspoguļot kā komisiju.
Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem nākotnes līgumiem (futures) Pēc vienošanās
Komisija par darījumiem ar biržā tirgotiem iespēju līgumiem (options) Pēc vienošanās
Par nākotnes līgumu (futures) un iespēju līgumu (options) darījumiem paredzēto kontu atvēršanu un uzturēšanu tīrvērtes iestādē*:

* Jebkura tīrvērtes iestāde, kura ir pilnvarots centrālais darījumu partneris (CCP) Regulas par Eiropas tirgus infrastruktūru (Regula (ES) Nr. 648/2012) izpratnē.

Neto vispārējais nodalītais konts (NOSA) Bez maksas
Bruto vispārējais nodalītais konts (GOSA) Pēc vienošanās
Citi vērtspapīru pakalpojumi
Vērtspapīru darījuma atsaukšana Darījuma komisija - Rīkojumu atsaukšana ir pieļaujama tikai tad, ja Banka rīkojumu vēl nav apstrādājusi.
- Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Ķīlas darījums 15,00
Vērtspapīru bloķēšana pēc tiesu izpildītāja rīkojuma Darījuma komisija Darījuma komisija ir atkarīga no darījuma veida (bez apmaksas vai pret apmaksu) un valsts, kur vērtspapīri reģistrēti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 01.03.2020.

 • Mērķa krājkonts

  Mērķa krājkonts

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Procentu likme Sk. Mani noguldījumi
  Maksājumi mērķa krājkontā Sk. Maksājumi
  Skaidras naudas iemaksa mērķa krājkontā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Bez maksas
  Uzkrājuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Spēkā no 03.03.2014.

 • Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu kapitalizāciju

  Termiņdepozīts ar ikmēneša procentu kapitalizāciju

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Procentu likme Sk. Procentu likmes
  Apkalpošana Bez maksas
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% apmērā no depozīta summas
  Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Procentu likmes
  Valūta Noguldījuma summa Noguldījuma termiņš
  1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi
  EUR 0 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
  USD 0 0,49% 0,49% 0,49% 0,49%

  Spēkā no 01.09.2016.

 • Uzkrājums ar garantētu ienākumu

  Uzkrājums ar garantētu ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  LR normatīvajos aktos noteiktais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā no iemaksām 0,1%
  Līguma administrēšanas komisija (gadā)
  - Uzkrājums < 6402,92 EUR 1,5% (min. 1,42 mēn.)
  - Uzkrājums 6402,92 - 64 029,22 EUR 1%
  - Uzkrājums >= 64 029,23 EUR 0.75%
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa 5 gadu laikā no līguma sākuma datuma 1% no izmaksājamās summas (min. 14,23)
  Līguma izbeigšanu 5 gadu laikā no līguma sākuma datuma 1% no uzkrājuma (min. 21,34)
  Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pārējos gadījumos Bez maksas

  Spēkā no 28.02.2020.

 • Uzkrājums ar dinamisku ienākumu

  Uzkrājums ar dinamisku ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) Komisija tiek ieturēta no uzkrājuma reizi mēnesī.
  - Uzkrājums < 6402,92 EUR 1,5% (min. 2,13 mēn.)
  - Uzkrājums 6402,92 - 64 029,22 EUR 1,00%
  - Uzkrājums 64029,23 - 284 574,35 EUR 0,75%
  - Uzkrājums > = 284 574,36 EUR 0,5%
  Aktīvu pirkšana un pārdošana documentIeguldījumu struktūrai piedāvātie aktīvi
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa vai līguma izbeigšana pirms termiņa 0% - 0,5% 0,5% no izmaksājamās uzkrājuma summas, ja izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā kopš līguma sākuma datuma.
  Pārējos gadījumos - bez maksas.
  Minimālā izmaksājamā summa daļējas uzkrājuma izmaksas gadījumā - 56,91 EUR.
  Minimālais uzkrājums pēc daļējas uzkrājuma izmaksas - 569,15 EUR.
  documentVispārīgie nosacījumi, darījumu datumi un kārtība

  Spēkā no 18.12.2020.

 • Uzkrājums bērna nākotnei ar dinamisku ienākumu

  Uzkrājums bērna nākotnei ar dinamisku ienākumu

  Jaunu līgumu noslēgšana šim pakalpojumam netiek piedāvāta.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Līguma administrēšanas komisija (gadā) 1,25% (min. 2,85 mēnesī)
  Riska maksājums (mēnesī) 2,5% no ikmēneša riska summas
  Līguma grozījumi Bez maksas
  Ieguldījumu fondu daļu pirkšana ISIN Pirkšanas cena
  - GAM Euro Bond B - EUR LU0012197660 NAV + 0,5%
  - GAM Multibond Total Return Bond EUR C LU0100840759 NAV + 0,5%
  - Swedbank Fund of Funds 30 - EUR EE3600078648 NAV + 1%
  - Swedbank Fund of Funds 60 - EUR EE3600078655 NAV + 1%
  - Swedbank Fund of Funds 100 - EUR EE3600078663 NAV + 1%
  Ieguldījumu fondu daļu pārdošana ISIN Pārdošanas cena
  - GAM Euro Bond B - EUR LU0012197660 NAV
  - GAM Multibond Total Return Bond EUR C LU0100840759 NAV
  - Swedbank Fund of Funds 30 - EUR EE3600078648 NAV
  - Swedbank Fund of Funds 60 - EUR EE3600078655 NAV
  - Swedbank Fund of Funds 100 - EUR EE3600078663 NAV
  Slēgšana
  Daļēja uzkrājuma izmaksa 1% (min. 21,34)
  Līguma izbeigšana pirms termiņa 1% (min. 21,34)

  Spēkā no 27.06.2018.

 • Dinamiskais depozīts

  Dinamiskais depozīts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Lietošana
  Apkalpošana Bez maksas
  Peļņas procenti Sk. Piedāvajuma speciālie noteikumi
  Slēgšana
  Līguma izbeigšana pirms termiņa Ērti internetbankā Individuāi, sk. Piedāvājuma speciālie noteikumi
  Noguldījuma izmaksa skaidrā naudā Sk. Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Spēkā no 01.09.2016.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Paldies, ka izmantoji Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, aicinām aizvērt pārlūkprogrammu.

logo

Piedāvājums līdz 30.09.

Jauns posms, jaunas vajadzības – kredītkarte noderēs

Īpašs piedāvājums! Swedbank un Zelta kredītkartes bez izsniegšanas maksas un ikmēneša maksas līdz šī gada beigām.*

 • Kredītlimits no 300 EUR.
 • Iekļauta 180 dienu pirkuma apdrošināšana.
 • Bezprocentu periods iztērētajam kredītlimitam līdz 40 dienām.
 • Ceļojuma apdrošināšana ar Covid-19 segumu, kas iekļauta Zelta kredītkartē.

* Īpašais piedāvājums spēkā, piesakoties kredītkartei no 16. augusta līdz 30. septembrim.