Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Konti, maksājumi

Pamatkomplekts ietver:

 • Internetbankā vai mobilajā lietotnē veiktus 10 bezmaksas Eiropas maksājumus mēnesī. Tie ir maksājumi eiro valūtā uz Eiropas banku ar norādītu saņēmēja IBAN un maksājumu izpildes veidu “Ekonomiskais” saskaņā ar cenrādi, kas veikti no klienta jebkura norēķinu konta vai kredītkartes konta:
  • Iekšzemes maksājums EUR valūtā, tostarp zibmaksājums.
  • Eiropas maksājums.
  • Swedbank Grupas maksājums EUR valūtā.
  • Regulārais maksājums (iekšzemes un Eiropas) EUR valūtā.
  • E-rēķinu automātiskās apmaksas un e-rēķinu manuālas apmaksas izpilde EUR valūtā.
  Par pakalpojumiem, kas pārsniedz 10 maksājumus, maksa tiek piemērota atsevišķi saskaņā ar cenrādi.
 • Debetkarti
  • Vienas uz konta īpašnieka vārda debetkartes ikmēneša komisijas maksu.
  • Komplekts var būt arī bez debetkartes, ja klientam tādas nav. Komplekta ikmēneša maksu ietur pilnā apmērā saskaņā ar cenrādi.

Private Banking komplekts ietver:

 • Internetbankā vai mobilajā lietotnē veiktus neierobežota skaita bezmaksas Eiropas maksājumus mēnesī. Tie ir maksājumi eiro valūtā uz Eiropas banku ar norādītu saņēmēja IBAN un maksājumu izpildes veidu “Ekonomiskais” saskaņā ar cenrādi, kas veikti no klienta jebkura norēķinu konta vai kredītkartes konta:
  • Iekšzemes maksājums EUR valūtā, tostarp zibmaksājums.
  • Eiropas maksājums.
  • Swedbank Grupas maksājums EUR valūtā.
  • Regulārais maksājums (iekšzemes un Eiropas) EUR valūtā.
  • E-rēķinu automātiskās apmaksas un e-rēķinu manuālas apmaksas izpilde EUR valūtā.
 • Debetkarti
  • Vienas uz konta īpašnieka vārda Private Banking kartes ikmēneša komisijas maksu.
  • Komplekts var pastāvēt arī bez debetkartes, ja klientam nav Private Banking kartes. Komplekta ikmēneša maksu ietur pilnā apmērā saskaņā ar cenrādi.

Komplekta ikmēneša maksu ietur automātiski no klienta norādītā komisijas konta katra mēneša pēdējā dienā par dienu skaitu, kad klients ir izmantojis komplektu.

Komplekta maksu slēgšanas brīdī ietur automātiski no klienta norādītā komisijas konta par konkrēto dienu skaitu, kad klients ir izmantojis komplektu.

Konti, maksājumi

 • Norēķinu konts

  Norēķinu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšanās
  Konta atvēršana Bez maksas T.sk. pašnodarbinātas personas
  Papildu konta atvēršana Ērtāk internetbankā Bez maksas
  Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus ES, EEZ vai Šveices un kuriem nav Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 200,00 Dokumentu pārbaude notiek 5 darba dienu laikā.

  EEZ - (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
  Swedbank pilnvaras noformēšana Tikai filiālēs Bez maksas
  Lietošana
  Konta uzturēšana Bez maksas
  Neaktīva konta uzturēšana 1,00 mēnesī Komisija tiek ieturēta no kontiem, kuros gada laikā nav veiktas bankas operācijas (izņemot ieturētas bankas komisijas).
  Citi pakalpojumi
  Mantojuma dokumentu izvērtēšana 5 darba dienu laikā 12,00, t.sk. PVN Komisija par dokumentu pārbaudi
  Apkalpošana ar Swedbank izsniegtu pilnvaru Tikai filiālēs Bez maksas
  Apkalpošana ar Latvijas notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00, t.sk. PVN Komisija par pilnvaras pārbaudi tiek piemērota par katru pārbaudi Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
  Apkalpošana ar ārvalsts notāra apliecinātu pilnvaru Tikai filiālēs 12,00-45,00, t.sk. PVN 45,00, t.sk. PVN - pilnvaras pirmreizēja pārbaude
  12,00, t.sk. PVN - pilnvaras atkārtota pārbaude
  Komisija par pilnvaras pārbaudi. Apkalpošana tiek nodrošināta 2 darba dienu laikā.
  Slēgšana
  Konta slēgšana Ērtāk internetbankā Bez maksas Pieteikt papildu konta slēgšanu var internetbankā, nosūtot ziņojumu, vai zvanot pa tālruni 67 444 444. Par vienīgā vai pēdējā konta slēgšanu jāvēršas filiālē.
  Komisija par kontā atlikušo līdzekļu apkalpošanu klientam, ar ko banka ir pārtraukusi sadarbību 50,00 Komisiju ietur vienu reizi no kopējā līdzekļu atlikuma, ko klients norādītajā termiņā nav pārskaitījis uz citu kredītiestādi.

  Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem.

  Spēkā no 01.10.2021.

 • Vērtspapīru konts
  • Komisija par nodokļu atgūšanu vai balsošanas pakalpojumu tiks ieturēta no klienta naudas konta, kas piesaistīts vērtspapīru kontam, 15 dienu laikā pēc nodokļu atgūšanas dokumentu vai balsošanas dokumentu iesniegšanas. Komisiju, kas ir ārējās izmaksas, norakstīšana var notikt arī nākamajos mēnešos atkarībā no tā, kad banka saņems rēķinu no darījuma partnera. Komisija netiek atmaksāta, ja trešās personas pieteikumu noraida.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.

  Vērtspapīru konts

  Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
  Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.

  Spēkā no 01.04.2023.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Saņemšana
  Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 4,50
  Kontu izraksti
  Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 7,00
  Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - bez maksas
  Filiālēs - 7,00
  Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
  • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
  • Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.
  • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
  • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
  Swedbank Grupas fondi Bez maksas
  Baltijas vērtspapīri Bez maksas
  Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
  - Līdz 100 000 EUR** Bez maksas
  - No vērtības virs 100 000 EUR** 0,008%
  * ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
  ** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi un Baltijas vērtspapīri ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
  Citas valstis Pēc vienošanās
  Citi pakalpojumi options
  • Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī/nodokļu atmaksa un kopsapulces pakalpojumi ir atkarīgi no to pieejamības katrā konkrētajā valstī.
  • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
  • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
  Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
  Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
  Dalība akcionāru kopsapulcē 120 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Elektroniskās balsošanas norādījumu apstrāde akcionāru kopsapulcē 50 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Citi vērtspapīru notikumi Pēc vienošanās Komisiju par citiem vērtspapīru notikumiem mēs nosakām pēc vienošanās, jo to diapazons un tehniskās nianses atšķiras.
  Nodokļu atgūšana 60 EUR + ārējās izmaksas + PVN
  • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
  • Nodokļu atgūšanas pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī Bez maksas Pakalpojums nodokļu atvieglojumu piemērošanai ienākumu izmaksas brīdī ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
  Obligātie vērtspapīru notikumi Bez maksas
  Slēgšana
  Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
  Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
  Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

  Spēkā no 01.04.2023.

 • Darījumu konts

  Darījumu konts

  Pakalpojums Cena, EUR
  Pieteikšana
  Konta atvēršana Ērtāk internetbankā Konta atvēršana, tai skaitā līguma sagatavošana.
  - Ar standarta līguma nosacījumiem Min. 100 Standarta kārtībā - 0,4% no summas min. 100,00
  Steidzamā kārtībā - 0,6% no summas min. 200,00
  - Ar nestandarta līguma nosacījumiem Pēc vienošanās, min. 200,00 Standarta kārtībā - min. 200,00
  Steidzamā kārtībā - min. 500,00
  - Piešķirot hipotekāro kredītu 0,4% no summas (min. 50,00, maks. 200,00) Konta atvēršana, piešķirot Swedbank hipotekāro kredītu.
  Konta papildu noformēšana svešvalodā Pēc vienošanās, min. 100,00 Ar standarta līguma nosacījumiem - 100,00
  Ar nestandarta līguma nosacījumiem - pēc vienošanās, min. 100,00
  Angļu valodā vai krievu valodā.
  Ārpus Latvijas izdotu dokumentu pārbaude (ID, pase, darījuma apliecinoši dokumenti u.c.) 200,00 Komisija tiek ieturēta pirms iesaistīšanās darījumā un atsevišķos gadījumos var tikt palielināta
  Apkalpošana ar citu institūciju izsniegtu pilnvaru Sk. Norēķinu konts
  Lietošana
  Konta apkalpošana 0,00 - 150,00 Standarta kārtībā - 0,00
  Steidzamā kārtībā -150,00
  Apkalpošana ietver dokumentu pārbaudi un maksājuma veikšanu standarta kārtībā - 3 darba dienu laikā; steidzamā kārtībā - 24 stundu laikā (par maksājumiem ārvalstu valūtā un/vai uz citu banku ārpus EEZ valstīm; sk. Maksājumi)
  Izmaiņas
  - Standarta līguma nosacījumos 50,00 Komisija tiek ieturēta par katru izmaiņu veikšanas reizi.
  - Nestandarta līguma nosacījumos Pēc vienošanās Min. 70,00 Komisija tiek ieturēta par katru izmaiņu veikšanas reizi.
  Informācijas sniegšana Bez maksas Informācija par Darījumu konta stāvokli un transakcijām.
  Slēgšana
  Konta slēgšana Bez maksas

  Spēkā no 01.03.2017.

Pakalpojums Cena, EUR
Pamatkomplekts options
 • 10 bezmaksas Eiropas maksājumi mēnesī
 • Debetkarte
Pieslēgšana Bez maksas Iespējams pieslēgt no 23 gadu vecuma, t. sk. pašnodarbinātās personas.
Lietošana 1,70 50% atlaide senioriem, ja par senioru kļuvāt līdz 01.09.2022.
Konta īpašniekiem vecumā no 23 līdz 25 gadiem cena 1,10 EUR. Klientam sasniedzot 26 gadu vecumu, komplekts paliek spēkā, bet turpmāk komisiju par komplektu ietur pilnā apmērā bez atlaides.
Komplekta ikmēneša maksu ietur automātiski no klienta norādītā komisijas konta sākot ar katra mēneša pēdējo dienu par dienu skaitu, kad klients ir izmantojis komplektu.
Slēgšana Bez maksas Komplekta maksu ietur automātiski no klienta norādītā komisijas konta komplekta slēgšanas brīdī par konkrēto dienu skaitu, kad klients ir izmantojis komplektu. Komplektu iespējams atslēgt internetbankas sadaļā “Komplekti” vai klātienē Bankas filiālēs.

Augsta riska valstis uz kurām izejošie maksājumi netiek veikti

Lai mazinātu starptautisko maksājumu riskus atbilstoši zema riska bankas stratēģijai, no 01.09.2023. Swedbank AS pārtrauc izejošos maksājumus uz vairākām augsta riska valstīm. Šīs valstis ir:

Afganistāna; Amerikāņu Samoa; Angilja; Aruba; Beliza; Butāna; Bonaire, Sent Eustatiusa un Saba; Britu Virdžīnu salas; Bruneja; Burkinafaso; Burundi; Centrālāfrikas Republika; Čada; Komoru salas; Kuka salas; Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja); Džibutija; Austrumtimora (Timora-Leste); Salvadora; Ekvatoriālā Gvineja; Eritreja; Svatini (Svazilenda); Fidži; Gambija; Grenāda; Gvineja; Gvineja-Bisava; Haiti; Irānas Islāma Republika; Irāka; Kiribati; Lesoto; Māršala salas; Mauritānija; Mjanma (Birma); Mikronēzijas Federatīvās Valstis; Montserrata; Nauru; Nigēra; Niue; Ziemeļu Marianas salas; Palau; Papua-Jaungvineja; Svētās Helēnas sala; Svētā Lūsija; Sentvinsenta un Grenadīnas; Samoa; Santome un Prinsipi; Sīrija; Zālamana salas; Somālija; Dienvidsudāna; Surinama; Tonga; Tērksas un Kaikosas salas; Tuvalu; Vanuatu; Venecuēlas Bolivāra Republika; Volisa un Futuna; Rietumsahāra.

Maksājumu var izpildīt kā zibmaksājumu pāris sekunžu laikā jebkurā brīdī (24/7) ar nosacījumu, ka:

 • Maksājums veikts internetbankā vai mobilajā lietotnē.
 • Saņēmēja konts atrodas Latvijā reģistrētā maksājumu iestādē, kas ir pievienojusies zibmaksājumu sistēmai.
 • Maksājuma summa izejošajam maksājumam nepārsniedz 15 000 EUR.

Ja saņēmējbanka maksājumu nevar pieņemt kā zibmaksājumu, tā izpildei ir citi šķēršļi vai nepieciešamas papildu pārbaudes, zibmaksājums var tikt noraidīts un apstrādāts kā ekonomiskais eiro valūtas maksājums uz Eiropas maksājumu zonas valstīm.

 • Maksājumi EUR

  Maksājumi EUR

  Pakalpojums Maksājuma izpildes veids un iesniegšanas laiks Cena, EUR
  Internetbankā Filiālē/TB
  Dalīti
  Iekšbankas maksājumi
  Uz savu vai citas personas kontu
  Swedbank Latvijā
  Nekavējoties Bezmaksas 5,00
  Eiropas maksājumi*
  Uz citu banku Latvijā (t. sk. zibmaksājumi) vai uz Eiropas maksājumu zonas valstīm Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 0,36 Konta īpašniekiem līdz 22 gadu vecumam – bez maksas. 5,00
  Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, stundas laikā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 15,00 20,00
  Uz kontu Swedbank Grupā Maksājumi uz Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju. Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, skaitot no brīža, kad Banka ir akceptējusi klienta rīkojumu. 17:30 0,36 Konta īpašniekiem līdz 22 gadu vecumam – bez maksas. 5,00
  Starptautiskie maksājumi
  Uz citu banku ārpus Eiropas maksājumu zonas valstīm (arī Eiropas maksājumi, ja nav norādīts saņēmēja IBAN) Dalīti/Maksātājs Dalīti/Maksātājs
  Ekonomiskais Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai 2 darba dienas pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. Neierobežoti 12,00 / 23,00 15,00 / 27,00
  Standarta Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc tam, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 16:00 15,00 / 27,00 20,00 / 30,00
  Ekspress Naudas līdzekļu nodošana saņēmējbankai vai starpniekbankai tajā pašā darba dienā, kad Banka akceptējusi klienta rīkojumu. 14:00 22,00 / 43,00 30,00 / 50,00

  Swedbank neveic starptautiskos maksājumus uz dažām augsta riska valstīm. Vairāk informācijas šeit.

  Maksājuma iesniegšanas laiks - vēlākais laiks, kad šī veida maksājumu var iesniegt. Ja laiks nav norādīts, maksājumu var iesniegt, kamēr strādā konkrētā filiāle, vai attālinātās apkalpošanas kanālos jebkurā laikā.

  Dalīti - cenā ir ietvertas tikai Swedbank komisijas; visas pārējās ar maksājumu saistītās komisijas (korespondentbankas, saņēmējbankas) sedz saņēmējs. Banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges". Maksājuma ieskaitīšanu saņēmēja kontā veic saņēmējbanka pēc visu komisiju, ja tādas rodas, ieturēšanas no maksājuma summas.

  Maksātājs - visas ar maksājumu saistītās izmaksas, tai skaitā maksājuma izpildē iesaistīto Banku papildus pieprasītās komisijas, apņemas segt maksātājs. Banka ir tiesīga tās ieturēt no Klienta Konta bez papildu Klienta apstiprinājuma. Banka neuzņemas atbildību, ja kāda no iesaistītajām bankām (korespondentbanka vai saņēmējbanka) nav izpildījusi Bankas norādījumus vai arī ja maksājums nav saņemts pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

  * Eiropas maksājumi jeb SEPA (Single Euro Payment Area) - maksājumi eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī un Apvienotajā Karalistē, Andorā, Gibraltārā, Islandē, Lihtenšteinā, Sanmarīno, Monako, Norvēģijā, Šveicē un Vatikānā (Svētais Krēsls)).

  Spēkā no 01.09.2022.

  Spēkā no 01.09.2023.

 • Maksājumi ārvalstu valūtā

  Maksājumi ārvalstu valūtā

  Pakalpojums Maksājuma izpildes veids Cena, EUR
  Internetbankā Filiālē/TB
  Uz savu vai citas personas kontu Swedbank Latvijā
  Visas ārvalstu valūtas Nekavējoties Bezmaksas 5,00

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Regulārie maksājumi un e-rēķini

  Regulārie maksājumi un e-rēķini

  Pakalpojums Cena, EUR
  Regulārie maksājumi
  Regulāro maksājumu līguma reģistrācija, izmaiņu veikšana Ērtāk internetbankā 0,00 - 5,00, t.sk. PVN Internetbankā - 0,00
  Filiālē/TB - 5,00, t.sk. PVN
  Regulārā maksājuma automātiskais pārskaitījums Sk. Maksājumi Maksājuma cena ir saskaņā ar spēkā esošo maksājumu cenrādi uz savu vai citas personas kontu Swedbank, uz citu banku Latvijā un uz ārzemēm.
  Regulāro maksājumu rīkojuma izbeigšana pirms termiņa beigām Bez maksas
  E-rēķini
  E-rēķina saņemšanas pieteikuma vai automātiskās apmaksas līguma reģistrācija, izmaiņu veikšana Ērtāk internetbankā 0,00 - 5,00, t.sk. PVN Internetbankā - 0,00
  Filiālē/TB - 5,00, t.sk. PVN.
  Veicot filiālē abas darbības vienlaikus - gan piesakot e-rēķina saņemšanu, gan noslēdzot līgumu par e-rēķina automātisko apmaksu - tiek ieturēta viena komisijas maksa.
  E-rēķina saņemšana Ērtāk internetbankā Bez maksas To uzņēmumu saraksts, kuri piedāvā e-rēķinu.
  E-rēķina maksājums 0,00 - 0,36 Swedbank ietvaros - 0,00
  Uz citu banku Latvijā - 0,36
  E-rēķina automātiskās apmaksas līguma pārtraukšana, atteikšanās no e-rēķina Ērtāk internetbankā Bez maksas

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Citi maksājumu pakalpojumi

  Citi maksājumu pakalpojumi

  Pakalpojums Cena, EUR
  Maksājuma (nosūtīta, saņemta vai neienākuša) izmeklēšana vai labošana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 10,00 + faktiskās izmaksas
  Ārvalstu maksājuma izmeklēšana vai labošana 35,00 + faktiskās izmaksas
  Maksājuma atsaukšana
  Ja kļūdījusies Swedbank Bez maksas
  Ja saņēmēja konts atrodas Swedbank vai kādā no komercbankām Latvijā vai Swedbank grupā 17,00 + faktiskās izmaksas
  Ja saņēmēja konts atrodas ārpus Latvijas 55,00 + faktiskās izmaksas
  Ienākoša valūtas maksājuma ieskaitīšana kontā/apstrāde valūtā
  No cita konta Swedbank vai citas bankas Latvijā, ES reglamentētie maksājumi Bez maksas
  Ienākoša valūtas* maksājuma ieskaitīšana kontā valūtā no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz saņēmējs vai dalīti. *t.sk., Starptautiskie maksājumi EUR valūtā 3,00
  Maksājumi no ārvalstīm ar norādi, ka komisiju sedz maksātājs Bez maksas
  Citi pakalpojumi
  Internetbankā veiktu maksājumu papildu apstrāde (pārbaude, apstiprināšana vai atcelšana)
  saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu
  7,00
  Valūtas maiņa norēķinu kontā 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 3,00
  Filiālēs – 3,00
  Izdevīgāk internetbankā
  Tiesu izpildītāju un VID rīkojumu pieņemšana izpildei 10,00 Saskaņā ar tiesu izpildītāju rīkojumu vai VID inkasācijas uzdevumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (par katru reizi) un valūtas konvertēšana uz eiro (ja kontā nav naudas līdzekļu eiro) tiek iekasēta maksa par pārskaitījumiem saskaņā ar cenrādi Maksājumi.
  VID/Tiesu izpildītāja maksājumu apstrādes 0,36
  Nosūtīta vai neienākuša maksājuma izmeklēšana vai maksājuma atsaukšana - maksa par pakalpojumu negarantē naudas atgriešanu klienta kontā. Izpildīta maksājuma naudas atgriešana ir iespējama tikai ar saņēmēja piekrišanu. Ja izmeklēšanas gaitā tiek pierādīts, ka kļūdījusies Swedbank, komisija klientam tiek atmaksāta. Faktiskās izmaksas ir komisija, ko neatkarīgi no Swedbank var noteikt korespondentbanka un/vai saņēmējbanka par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

  Spēkā no 01.10.2021.

 • Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

  Cenrādis klientiem, kuri apkalpošanas programmā "Seniors" ir iekļauti līdz 01.09.2016.

  Pakalpojums Cena, EUR
  Maksājumi Latvijā
  Uz savu Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 0,00
  Filiālē - 3,00
  Uz citas personas Swedbank kontu EUR 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 0,71
  Filiālē - 3,00
  Bankomātā - 0,00 (Apmaksājot Lattelecom, Latvenergo, Latvijas Gāze, LMT, Tele2 rēķinus)
  Uz citas personas Swedbank kontu ārvalstu valūtā 0,00 - 3,00 Internetbankā - 0,00
  Telefonbankā - 0,71
  Filiālē - 3,00
  Bankomātā - 0,00 (Apmaksājot Lattelecom, Latvenergo, Latvijas Gāze, LMT, Tele2 rēķinus)
  Uz citu banku Latvijā EUR 0,36 - 3,00 Internetbankā - 0,36
  Telefonbankā - 1,07
  Filiālē - 3,00

  Spēkā no 15.10.2017.

 • Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Skaidras naudas darījumi filiālēs

  Pakalpojums Cena, EUR
  Naudas pieteikšana summām no 6000 EUR (ieskaitot) 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu

  Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota. Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darbdienas iepriekš līdz plkst. 13.00.

  Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

  EUR monētu apstrāde, veicot skaidras naudas iemaksas vai izmaksas darījumus 3,00 par katriem 20 gab., min. 3,00

  Pieņem un izmaksā monētās tikai EUR valūtā. Monētu apstrādes komisijas maksa tiek ieturēta papildus naudas iemaksas, izmaksas darījumu komisijas maksai.

  Banka nepieņem monētas, kas ir saskrāpētas, mehāniski bojātas vai mainījušas savu pamatizskatu.

  Naudas iemaksa
  Savā kontā Swedbank Gadījumos, ja skaidrā naudā tiek veikta iemaksa Swedbank vai Swedbank Grupas saistīto sabiedrību kontos, lai segtu savas ar šiem uzņēmumiem saistītās līgumsaistības vai izmantoto pakalpojumu komisijas maksas.
  - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
  - Virs 9,99 EUR 0,5 % no summas, min. 10,00
  Naudas izmaksa
  1. Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darba dienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Izmaksu var pieteikt personīgi, vēršoties filiālē, vai attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444, kā arī savā Swedbank internetbankā.
  2. Pasūtot skaidru naudu no 6000 EUR (ieskaitot), 50% no komisijas maksas tiek iekasēti pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.
  No Swedbank konta
  - Līdz 9,99 EUR Bez maksas 1x mēnesī
  - Virs 9,99 EUR 1% no summas, min. 10,00

  Summas izmaksa filiālē no 6000 EUR (ieskaitot) jāpiesaka divas darbdienas iepriekš līdz plkst. 13.00. Attālināto pakalpojumu lietotāji skaidru naudu var pieteikt, zvanot pa tālruni 67 444 444 vai savā Swedbank internetbankā.

  Pasūtot skaidru naudu iepriekš, 50% no komisijas maksas par skaidras naudas izmaksu tiek iekasēta pasūtīšanas brīdī. Atlikusī daļa komisijas maksas tiek iekasēta, saņemot pasūtījumu. Ja pasūtījums netiek izņemts, jau iekasētā komisijas maksa netiek atdota.

  Skaidras naudas izmaksa no bloķēta konta 15,00
  Skaidras naudas iemaksu un izmaksu darījumi

  Filiāles, kas strādā ar skaidru naudu - skatīt sarakstu

  Skaidras naudas darījumus virs EUR 15 000 var veikt filiālē “Ķīpsala”, Liepājas, Valmieras vai Daugavpils filiālē.

  Nepieņem un nemaina EUR banknotes, kurām nav saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība (piem.: apdedzinātas, ar eļļas traipiem, sakrāsotas, mazgātas veļas mazgājamajā mašīnā vai citādi bojātas, kā rezultātā banknotes mainījušas savu pamatkrāsu).

  Spēkā no 01.09.2022.

 • Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Skaidras naudas darījumi bankomātos un pie tirgotājiem

  Debetkarte EUR
  Bankomātos
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un sadarbības partneru bankomātos Swedbank Grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā SEB bankas bankomātos. Standarta limits skaidras naudas izmaksai ir 1400 EUR dienā.
  - līdz 750 EUR mēnesī Bez maksas
  - virs 750 EUR mēnesī 0,5% no summas
  Skaidras naudas izmaksa citu banku bankomātos un citās bankās 2,00 + 3% no summas
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas
  Limiti
  Skaidras naudas izmaksa bankomātos Limits 7500 EUR mēnesī

  Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.

  Naudas izmaksas limitu var palielināt līdz 15 000 EUR mēnesī, sazinoties ar banku telefoniski vai klātienē kādā no bankas filiālēm.

  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Limits 5000 EUR mēnesī Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.
  Tirdzniecības vietās
  Skaidras naudas izmaksa pie pirkuma Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.

  Spēkā no 01.01.2022.

  Swedbank kredītkarte
  VISA Platinum kredītkarte
  Kredītkarte ar fiksētu maksājumu
  Zelta kredītkarte Platinum kredītkarte (Mastercard)
  Bankomātos
  Skaidras naudas izmaksa Swedbank un jebkurā bankomātu tīklā pasaulē 2 + 3% no summas Līdz 500 EUR mēnesī bez maksas,
  virs 500 EUR 3% no summas
  Līdz 1000 EUR mēnesī bez maksas,
  virs 1000 EUR 3% no summas
  Izmantojot citu banku bankomātus, attiecīgā bankomāta operators var piemērot komisijas maksu par bankomāta izmantošanu atbilstoši cenrādim. Ja skaidra nauda tiek izņemta citu banku bankomātos, šī darījuma summa tiks norakstīta no konta 2 darbdienu laikā.
  Skaidras naudas iemaksa Swedbank iemaksas bankomātos Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Bez maksas (limits 5000 EUR mēnesī) Limits attiecās uz visām pie klienta kontiem piesaistītajām kartēm kopsummā.
  Tirdzniecības vietās
  Skaidras naudas izmaksa pie pirkuma Bez maksas Bez maksas Bez maksas Vairāk informācijas par veikaliem Latvijā, kuros pieejama skaidras naudas izmaksas iespēja.
  Limiti
  Skaidras naudas izmaksa bankomātos 7500 EUR mēnesī 7500 EUR mēnesī 7500 EUR mēnesī Naudas izmaksas limitu var palielināt līdz 15 000 EUR mēnesī, sazinoties ar banku telefoniski vai klātienē kādā no bankas filiālēm.

  Spēkā no 01.01.2022.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Īpaši izdevīgi

Piesakies Zelta kredītkartei līdz 19. jūnijam

Īpašais piedāvājums!
Ikmēneša maksa pirmo pusgadu – 0 EUR.

Kredītkarte ar iekļautu ceļojuma apdrošināšanu tev un ģimenei.