Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Personas datu apstrāde

Tavs privātums mums ir svarīgs

Rūpes par personas datu drošību ir mūsu prioritāte. Mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu tev produktus un pakalpojumus un tie darbotos nepārtraukti.

 • Datu apstrāde palīdz mums tevi apkalpot labāk – personas dati palīdz mums nodrošināt tev drošu piekļuvi mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī sniegt personalizētu atbalstu un konsultācijas.
 • Tavi dati pie mums ir drošībā – mēs aizsargājam tavus personas datus un nodrošinām to konfidencialitāti.
 • Tavi dati ir tavā kontrolē – tu vari apskatīt lielāko daļu savu personas datu, kuri ir mūsu rīcībā, pārvaldīt tos un mainīt savas izvēles.

Tu vari noteikt, vai vēlies saņemt savām vai sava(-u) bērna(-u) vajadzībām pielāgotus mārketinga piedāvājumus, kā arī izvēlēties saziņas kanālus: e-pastu vai pastu, īsziņas vai zvanus.

Uzzini vairāk šeit.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu tīmekļvietnes tehnisko darbību un atvieglotu vietnes lietošanu. Pārvaldīt sīkdatnes vai atsaukt savu piekrišanu vari jebkurā laikā.

Uzzini vairāk šeit.

Tu vari apskatīt un pārvaldīt datus, kurus esi mums sniedzis, piemēram, savu adresi, tālruņa numurus un klientu anketas datus.

Uzzini vairāk šeit.

Personas datu apstrādes principi

Personas datu apstrādes principos (turpmāk tekstā – Principi) ir aprakstīts, kā “Swedbank” AS, “Swedbank Līzings” SIA, “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, “Swedbank Atklātais Pensiju Fonds” AS, “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank Life Insurance” SE Latvijas filiāle (turpmāk tekstā – “Swedbank” vai “mēs”), kā Datu pārziņi apstrādā jūsu Personas datus.

Sīkāku informāciju par Personas datu Apstrādi noteiktās jomās iespējams izlasīt 2. sadaļā, kas sagatavota, ņemot vērā Datu subjektu biežāk uzdotos jautājumus. Šeit atradīsiet informāciju par jūsu Personas datu apstrādi atkarībā no tā, kādus Pakalpojumus jūs izmantojat un/vai kādas ir jūsu attiecības ar Swedbank.

Papildu informācija par Personas datu Apstrādi var būt ietverta mūsu līgumos un citos dokumentos, kas saistīti ar Pakalpojumiem, kā arī mūsu tīmekļvietne. Detalizētāku informāciju par mūsu veikto Personas datu apstrādi iespējams saņemt, iesniedzot mums Datu subjekta pieprasījumu. Sīkāku informāciju par to, kā izmantot savas Datu subjekta tiesības, kā arī mūsu kontaktinformāciju skatiet Principu 5. sadaļā.

Klients vai jūs ir jebkura fiziskā persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi saņemt Pakalpojumus vai ir citā veidā saistīta ar Pakalpojumu lietošanu un/vai lietotāju un/vai ir jebkādās citās attiecībās ar mums.

Korporatīvais klients ir jebkura juridiskā persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi saņemt Pakalpojumus.

Datu pārzinis ir jebkura persona, kura viena pati vai kopīgi ar citiem nosaka Personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Personas datu apstrādē, kas aprakstīta šajos Principos, “Swedbank” AS, sniedzot Klientam bankas pakalpojumus, darbojas kā Datu pārzinis. Līzinga pakalpojumu jomā Datu pārzinis ir “Swedbank Līzings” SIA, pensiju plānu aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu jomā – “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, pensiju plānu pārvaldīšanas pakalpojumu jomā – “Swedbank Atklātais Pensiju Fonds” AS, nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu jomā (piemēram, mājokļa apdrošināšana) – “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, un dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu jomā – “Swedbank Life Insurance” SE Latvijas filiāle.

Datu apstrādātājs ir jebkura persona, kura Datu pārziņa vārdā veic Personas datu Apstrādi. Swedbank Personas datu apstrādei piesaista Datu apstrādātājus un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu apstrādātāju veiktā Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar līgumu vai Piemērojamiem tiesību aktiem un atbilstoši mūsu dokumentētām norādēm.

Datu aizsardzības tiesību akti ir Swedbank saistošie ES un nacionālie datu aizsardzības tiesību akti, piemēram, Regula (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

ES/EEZ ir Eiropas Savienība/Eiropas Ekonomikas zona.

Personas dati un jūsu dati ir jebkura ar jums tieši vai netieši saistīta informācija.

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts attiecībā uz Personas datiem neatkarīgi no automatizētu līdzekļu izmantošanas vai neizmantošanas, piemēram, vākšana, ierakstīšana, organizēšana, glabāšana, pielāgošana, grozīšana, iegūšana, apkopošana, izmantošana, kombinēšana, bloķēšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Saņēmējs ir fiziskā vai juridiskā persona, valsts iestāde vai cita struktūra, kurai Swedbank ir tiesīga izpaust Personas datus. Skat. Saņēmēju kategorijas 1.5. sadaļā.

Piemērojamie tiesību akti ir tiesību akti, kas ir saistoši Swedbank, piemēram, tiesību akti, kuri attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, kā arī sankciju piemērošanu, konfidencialitāti, komercdarbību, datu aizsardzību, nodokļiem, grāmatvedību, kreditēšanu, patēriņa kredītiem, maksājumiem, maksājumu pakalpojumiem, apdrošināšanu, līzingu, ieguldījumiem, pensiju 2. un 3. līmeni vai finanšu uzņēmējdarbību.

Pakalpojumi ir jebkuri Swedbank pakalpojumi, konsultācijas un produkti, kas saistīti ar finansēšanu, uzkrājumiem, ieguldījumiem, kreditēšanu, kartēm, maksājumiem, apdrošināšanu, pensijām, līzingu, kā arī sadarbības partneru produkti un pakalpojumi, kas tiek sniegti digitāli Swedbank lietotnē un tīmekļvietnē, telefonkonsultācijās, izmantojot Klientu videoapkalpošanu, Swedbank filiālē vai citos kanālos.

Swedbank, mēs un mūsu ir jebkura juridiskā persona vai filiāle, kas pieder Swedbank Grupai, ar juridisko adresi Latvijā. Saraksts, kurā ir uzskaitīti Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, ir pieejams tīmekļvietnē www.swedbank.lv.

Swedbank Grupa ir Zviedrijā reģistrēta publiska akciju sabiedrība-banka Swedbank AB (publ) un visas Swedbank AB (publ) tiešā veidā kontrolētās juridiskās personas (meitasuzņēmumi).

Profilēšana ir jebkāda veida automatizēta Personas datu apstrāde, lai novērtētu konkrētus ar Klientu saistītus personīgus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas attiecas uz šīs fiziskās personas ekonomisko situāciju, personiskajām vēlmēm, interesēm, uzticamību un uzvedību.

Automatizēta lēmumu pieņemšana ir lēmuma pieņemšana bez cilvēka līdzdalības (t. i., lēmuma pieņemšana, izmantojot tikai tehnoloģiskos līdzekļus), kas rada juridisku vai tamlīdzīgu būtisku ietekmi uz Datu subjektu.

Datu subjekts ir jebkura identificējama dzīva fiziskā persona, kuras Personas datus apstrādā Swedbank. Swedbank apstrādā tādu Datu subjektu Personas datus kā Klienti, likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas, kontaktpersonas, darījumu partneri, maksātāji, valdes locekļi, patiesie labuma guvēji, kā arī citu Principos noteikto Datu subjektu Personas datus. Termina “Klients” definīcijā ietilpst arī šajā definīcijā minētās Datu subjektu kategorijas.

Swedbank apstrādāto Personas datu kategoriju piemēri:

Identifikācijas dati, piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati.

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

Finanšu dati, piemēram, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības, aktīvi.

Konta dati, piemēram, norēķinu kartes numurs un bankas konta numurs.

Dati par Klienta finanšu pieredzi, piemēram, dati, kas iegūti, izvēloties un sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un citus produktus ar ieguldījumu risku, piemēram, dati, kas satur pierādījumus par finanšu pieredzi tirdzniecībā.

Dati par uzticamību un izpēti, piemēram, dati par norēķinu paradumiem, Swedbank vai citām pusēm nodarītie kaitējumi vai zaudējumi, dati, kas Swedbank ļauj veikt Klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un pārliecināties par starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanu, sadarbības mērķi un to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona, dati par aktīvu un turības izcelsmi, piemēram, dati par Klienta darījumu partneriem un saimniecisko darbību, kā arī dati par esošajiem vai agrāk slēgtiem apdrošināšanas līgumiem un pieteikumiem (piemēram, apdrošināšanas attiecību ilgumu un zaudējumu pieteikumu vēsturi, apdrošināšanas riska novērtējuma vēsturi, tostarp apdrošināšanas pieteikumu atteikumiem).

Dati, kas iegūti, pildot likumā noteiktos pienākumus, piemēram, dati, ko Swedbank var būt pienākums sniegt tādām iestādēm kā nodokļu pārvaldes, tiesas, tiesībsargājošās iestādes, tostarp ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, īpašumtiesībām, atzīmēm un parādsaistību atlikumiem, kā arī sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas birojam, tostarp ziņas par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām.

Komunikācijas un ierīču dati, piemēram, ziņojumos, e-pasta ziņās, vizuālos attēlos, video un/vai audioierakstos, kā arī citās sarunās un mijiedarbībā ietvertie dati, kas apkopoti, Klientam apmeklējot Swedbank telpas, bankomātus un citas vietas, kur Swedbank sniedz Pakalpojumus vai sazinās ar Klientu, dati, kas saistīti ar Klienta apmeklējumiem Swedbank tīmekļvietnē un saziņu, izmantojot Swedbank internetbanku un mobilo lietotni.

Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, piemēram, Pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie Pakalpojumi, personīgie iestatījumi, jūsu vēlmes attiecībā uz ilgtspēju, atbildes uz aptauju jautājumiem, Klienta apmierinātība, kā arī hobiji un/vai personīgie ieradumi, kas var ietekmēt Klienta veselības stāvokli un tikt izvērtēti riska faktoru izvērtēšanas laikā apdrošināšanas riska parakstīšanas procesa ietvaros.

Tuvinieku dati, piemēram, informācija par Klienta ģimeni un attiecībām.

Demogrāfiskie dati, piemēram, dzīvesvietas valsts, dzimšanas datums, pilsonība.

Bērnu dati, piemēram, dati, kas savākti un apstrādāti, kad bērns izmanto Pakalpojumus vai ir noteikts par labuma guvēju vai apdrošināto apdrošināšanas līgumā.

Profesionālie dati, piemēram, izglītība vai profesionālā karjera.

Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, piemēram, dati, ko Klients ir iesniedzis vai saņēmis no publiskajām datubāzēm vai trešajām pusēm kā pakalpojuma sniedzējs darījumu veikšanai konkrētas juridiskās personas vārdā.

Attiecību statusa dati, piemēram, segments, kuram Klients ir piederīgs, informācija par Klienta dalību klientu apkalpošanas programmā vai riska līmeņa piešķiršana Klientam.

Sensitīvi dati, piemēram, īpašu kategoriju Personas dati (dati par veselību) un dati par sodāmību un pārkāpumiem. Lai sniegtu atsevišķus Pakalpojumus, Swedbank apstrādā īpašu kategoriju Personas datus. Swedbank lūdz Klienta piekrišanu, apstrādājot īpašo kategoriju Personas datus, piemēram, kad informācija ir nepieciešama Pakalpojumiem, kas saistīti ar apdrošināšanas pakalpojumiem. Īpašu kategoriju Personas dati var tikt apstrādāti arī tādēļ, lai īstenotu tiesisku prasījumu vai pamatojoties uz tiesisku pienākumu, kas Swedbank ir saistošs, piemēram, dati par administratīviem sodiem transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas lietās.

Mēs apstrādājam jūsu datus tikai tad, ja mums ir pamatots iemesls to darīt un balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Līguma izpilde ir viens no galvenajiem tiesiskajiem pamatiem, saskaņā ar kuru mēs apstrādājam Personas datus Pakalpojumu sniegšanai. Tas ietver apstrādi, kas nepieciešama, lai pēc jūsu lūguma veiktu noteiktas darbības pirms līguma noslēgšanas, kā arī noslēgtu, grozītu, izpildītu, uzturētu un pārtrauktu līgumu.
 • Juridiska pienākuma izpilde ir apstrādes tiesiskais pamats, kas mums ir nepieciešams, lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktus.
 • Leģitīmas intereses apstrādāt Personas datus ir tiesiskais pamats Personas datu apstrādei mūsu konkrētās pamatotās Datu pārziņa vai trešās puses interesēs, kas tiek samērotas ar jūsu kā Datu subjekta interesēm un tiesībām.
 • No Piemērojamiem tiesību aktiem izrietošas sabiedrības intereses ir apstrādes tiesiskais pamats, ja tas ir noteikts tiesību aktos un nepieciešams, lai izpildītu uzdevumu, kas veicams sabiedrības interesēs. Šādos gadījumos apstrāde var tikt veikta tikai tādā apjomā, kāds noteikts Piemērojamos tiesību aktos, piemēram, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
 • Piekrišana kā datu apstrādes tiesiskais pamats. Gadījumos, kad jūs sniedzat savu piekrišanu, mēs jūs informēsim atsevišķi par konkrēto Personas datu apstrādes mērķi. Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā.

Lai varētu sniegt Pakalpojumus, kā arī citos gadījumos, kad tas nepieciešams, Swedbank var nodot Klientu Personas datus Saņēmējiem.

Swedbank nenodod vairāk Personas datu, kā nepieciešams konkrētajam apstrādes mērķim. Saņēmēji var veikt Personīgo datu Apstrādi kā Datu apstrādātāji un/vai kā Datu pārziņi. Ja Saņēmējs veic Klienta Personas datu Apstrādi savā vārdā kā Datu pārzinis, tad Saņēmējam ir pienākums sniegt informāciju Datu subjektiem par šādu Personas datu Apstrādi. Šādā gadījumā Swedbank iesaka Klientam sazināties ar konkrēto Saņēmēju, lai uzzinātu informāciju par Personas datu apstrādi, ko veic šis Saņēmējs.

Saņēmēji, kas darbojas kā Datu pārziņi, ir, piemēram:

 • Swedbank Grupai piederošās juridiskās personas un to filiāles.
 • Iestādes un amatpersonas, piemēram, uzraudzības iestādes, nodokļu administrācijas iestādes, tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, Notāru padome, tiesas, ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūras.
 • Konsultanti finanšu un juridiskajos jautājumos, auditori vai jebkuri citi Swedbank pakalpojumu sniedzēji, Swedbank pilnvarotās personas.
 • Informācijas sistēmu, datubāzu un reģistru, piemēram, kredītu reģistra, kontu reģistra, iedzīvotāju reģistra, komercreģistra, vērtspapīru reģistru, pensijas reģistru, zemesgrāmatu, ar transportlīdzekļiem un to īpašniekiem saistīto reģistru, kā arī ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistīto reģistru nodrošinātāji.
 • Parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, cesionāri, maksātnespējas administratori.
 • Galvinieki, ķīlas devēji.
 • Personas un piegādātāji, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu Swedbank, piemēram, telekomunikāciju, pasta pakalpojumu, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzēji, ja Klients par šiem Pakalpojumiem ir pieteicis e-rēķinus.

Saņēmēji, kas darbojas kā Datu apstrādātāji, ir, piemēram:

 • Swedbank Grupai piederošas juridiskās personas un to filiāles, kad tās apstrādā Personas datus Swedbank vārdā.
 • Citas Pakalpojumu sniegšanā iesaistītās personas, piemēram, informācijas tehnoloģiju, hostinga, mākoņdatošanas, arhivēšanas, drukāšanas pakalpojumu nodrošinātāji, tehniskie eksperti un vērtētāji.

Parasti Klientu Personas dati tiek apstrādāti ES/EEZ.

Tomēr atsevišķos izņēmuma gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ, ja tam ir tiesisks pamats un tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

 • ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā Saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis. To valstu saraksts, kuras ES Komisija līdz šim atzinusi par tādām, kas nodrošina pienācīgu aizsardzību, ir pieejams ES Komisijas lapā šeit.
 • Pārzinis vai apstrādātājs ir nodrošinājis atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, noslēgtas vienošanās, kurās ietvertas ES līguma standarta klauzulas vai citi apstiprināti līguma noteikumi, saskaņotus rīcības kodeksus, saistošu uzņēmuma regulējumu vai sertifikācijas mehānismus. Piemērojamās ES standarta līguma klauzulas, ko Swedbank izmanto Personas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm, ir atrodamas šeit.
 • Ir pieļaujamas atkāpes attiecībā uz specifiskām situācijām, piemēram, Klienta skaidri izteikta piekrišana, ar Klientu noslēgta līguma izpilde, līguma noslēgšana Klienta interesēs vai Klienta interesēs noslēgta līguma izpilde, likumīgu prasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana, svarīgi iemesli sabiedrības interesēs.

Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ un atbilstošiem aizsardzības pasākumiem.

Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam apstrādes nolūkam, kam attiecīgie dati tiek vākti vai, kas ir noteikts attiecīgajos Piemērojamos tiesību aktos. Piemēram, pēc līgumattiecību izbeigšanās Swedbank apstrādās Personas datus grāmatvedības vai Piemērojamo tiesību aktu izpildei, kā arī nolūkos, kuru pamatā ir Swedbank leģitīmās intereses, piemēram, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus. Tas nozīmē, ka Piemērojamie tiesību akti nosaka to, ka Swedbank ir pienākums glabāt Personas datus ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, piemēram, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Glabāšanas periodu piemēri:

 • Klienta Personas dati darījumu attiecību laikā, kas ir saistīts ar Pakalpojumu sniegšanu – šie Personas dati ir Swedbank rīcībā līdz jūsu darījumu attiecību beigām, ja vien nepastāv cits pamatots iemesls, kura dēļ Personas datus nepieciešams glabāt ilgāk.
 • Ja Klienta Personas dati ir nepieciešami, lai aizsargātu Swedbank vai Klienta leģitīmās intereses saskaņā ar Civillikumu prasījuma gadījumā – ne ilgāk kā 10 gadus pēc līguma izbeigšanas.
 • Ja Klienta Personas dati ir nepieciešami, lai izpildītu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu saistītu juridisku pienākumu saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem – 5 gadus pēc darījumu attiecību izbeigšanas.
 • Ja Klienta Personas dati ir nepieciešami leģitīmu interešu aizsardzībai, kad attiecībā uz Swedbank notiek izmeklēšana vai tiesvedība – līdz izmeklēšanas un tiesvedības beigām.
 • Ja Klienta Personas dati tiek apstrādāti saistībā ar videonovērošanu, lai aizstāvētu Swedbank tiesiskos prasījumus un leģitīmās intereses; lai atklātu un novērstu prettiesiskas darbības – ne ilgāk kā 90 dienas.
 • Ja Klienta Personas dati tiek apstrādāti mārketinga nolūkos – tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: Piemērojamie tiesību akti nosaka mums pienākumu identificēt mūsu Klientus un noteiktos gadījumos arī viņu pārstāvjus un personas, kuras piedalās gadījuma rakstura darījumā.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: šim nolūkam mēs lūdzam jums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu un, ja nepieciešams, citus identifikācijai nepieciešamos dokumentus. Pārliecinoties par jūsu identitāti, mēs izmantojam autentifikācijas rīkus. Pakalpojuma sniegšanas laikā mums ir jānodrošina, lai jūsu Identifikācijas dati būtu pareizi un aktuāli.

Identifikācija

Kad jūs piesakāties Pakalpojumam vai slēdzat Pakalpojuma līgumu, mums ir juridisks pienākums jūs identificēt. Identifikācijai mēs lūdzam jums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu, kuru pārbaudām Nederīgo dokumentu reģistrā.

Ja jūs slēdzat Pakalpojuma līgumu bērna vārdā, mēs lūdzam jums uzrādīt derīgu bērna personu apliecinošu dokumentu, kas tiek pārbaudīts Nederīgo dokumentu reģistrā, papildus pārbaudot jūsu bērna identitāti un jūsu pārstāvības tiesības, pārbaudot Personas datus Fizisko personu reģistrā. Šādos gadījumos mēs veicam Personas datu Apstrādi līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā.

Ja jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus pastāvīgi, mums ir jānodrošina, lai jūsu Identifikācijas dati būtu pareizi un aktuāli. Šim nolūkam mēs jums lūgsim atjaunināt Swedbank sniegtos Identifikācijas datus, turklāt daļu jūsu Identifikācijas datu mēs iegūsim no Fizisko personu reģistra un atjaunināsim tos automātiski.

Mēs nodosim jūsu Identifikācijas datus Latvijā reģistrētajiem Swedbank Grupas uzņēmumiem atkarībā no tā, kādus produktus un Pakalpojumus jūs izmantojat vai esat pieprasījis, lai nodrošinātu, ka jūsu Personas dati ir pareizi un aktuāli.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Klienta identificēšana un Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Līguma izpilde
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Nederīgo dokumentu reģistrs
 • Fizisko personu reģistrs

Autentifikācija

Autentifikācijas laikā mēs pārbaudām to personu identitāti, kuras saņem mūsu Pakalpojumus.

Autentifikācija, galvenokārt, tiek veikta, izmantojot autentifikācijas rīkus, ko nodrošina tādi uzņēmumi kā SK ID Solutions AS (Smart-ID, Mobile-ID). Jūs varat izmantot arī autentifikācijas rīkus, kurus mēs pieņemam, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām (eID karte, eParaksts Mobile), vai citus risinājumus, kurus uzskatām par drošiem un efektīviem (biometrija, PIN Swedbank mobilajā lietotnē, kodu kalkulators).

Ja izmantojat autentifikācijas rīku, ko nodrošina cits uzņēmums, šim uzņēmumam var tikt nodoti jūsu Identifikācijas dati un Komunikācijas un ierīces dati (piemēram, IP adrese un ierīces veids). Turklāt mēs informējam šos uzņēmumus, ka jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus. Autentifikācijas ietvaros mēs neapstrādājam biometriskos datus. Biometriskos datus kā Personas datu pārziņi apstrādā tie pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina autentifikācijas pakalpojumus. Tādējādi, lai vairāk uzzinātu par Personas datu Apstrādi autentifikācijas ietvaros, aicinām jūs apmeklēt attiecīgo autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietni.

Šajā sadaļā minētajam nolūkam mēs, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai līguma izpildi, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Komunikācijas un ierīču dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Klienta autentifikācija
 • Līguma izpilde
 • Juridiska pienākuma izpilde
Autentifikācijas pakalpojumu sniedzēji

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai izpildītu juridisko pienākumu, ko mums nosaka Piemērojamie tiesību akti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanu.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mēs vācam Personas datus no jums un ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem reģistriem. Jūsu Personas dati tiek nodoti datu Saņēmējiem, piemēram, iestādēm, ja to nosaka Piemērojamie tiesību akti.

Piemērojamie tiesību akti nosaka mums pienākumu veikt Klientu izpētes pasākumus, tostarp pazīt savus Klientus un izprast darījumu attiecību un gadījuma rakstura darījumu mērķi un būtību. Mums ir arī jāizvērtē riski, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī starptautiskajām un nacionālām sankcijām. Tas palīdz aizsargāt noteiktas sabiedrības intereses, kā arī nodrošināt, lai mūsu Pakalpojumi tiktu izmantoti likumīgiem mērķiem un būtu aizsargāti pret personām, kurām ir neatbilstoši nodomi.

Šim nolūkam mums ir pienākums jūs identificēt (skat. sadaļu “Identifikācija un autentifikācija”), kā arī lūgt jūs sniegt precīzus un patiesus Personas datus par sevi un, ja nepieciešams, dokumentus, kas apliecina šos Personas datus. Mēs varam izmantot Personas datus par jums, kas iegūti tieši no jums vai tiek iegūti no ārējiem reģistriem, piemēram, Fizisko personu reģistra, komercreģistriem, aktīvu reģistriem, publiski pieejamām politiski nozīmīgu personu (turpmāk tekstā – “PNP”) datubāzēm (ja nepieciešams). Tāpat mēs varam pārskatīt jūsu datus plašsaziņas līdzekļos. Saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, mums ir pienākums pārskatīt jūsu Personas datus sankciju sarakstos, lai nodrošinātu, ka mūsu Pakalpojumi netiek sniegti sankcijām pakļautām personām vai personām, kas saistītas ar sankcijām.

Mūsu sadarbības laikā regulāri vai, pamatojoties uz konkrētu gadījumu, varam lūgt jums atjaunināt jūsu sniegtos Personas datus un varam pārbaudīt, vai dati, kas iegūti no iepriekš minētajiem ārējiem reģistriem, ir aktuāli. Piemērojamie tiesību akti arī nosaka mums pienākumu uzraudzīt jūsu darbības un darījumus, lai pārliecinātos, vai tie nav uzskatāmi par aizdomīgiem un vai uz tiem neattiecas sankcijas. Izpētes pasākumu apjoms un to regularitāte ir atkarīga no mūsu veiktā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riska novērtējuma. Mēs aizsargājam jūsu finanšu līdzekļus, lai novērstu neatļautas darbības, kas tiek veiktas ar jūsu līdzekļiem vai citus krāpšanas mēģinājumus. Šajos gadījumos mēs reaģējam nekavējoties, izmeklējot saņemto informāciju par iespējamām krāpnieciskām darbībām. Mēs veicam arī proaktīvas darbības, cik vien tas ir iespējams, analizējot jūsu darījumus, lai identificētu vai novērstu neatļautu vai autorizētu, bet, iespējams, krāpniecisku jūsu līdzekļu aizplūšanu. Kriminālizmeklēšanas gadījumā mēs sniedzam jebkādu būtisku informāciju, kas var palīdzēt konkrētajam izmeklēšanas gadījumam.

Saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem mēs apstrādājam arī ar Korporatīvajiem klientiem saistīto personu Personas datus. Mēs identificējam juridiskās personas pārstāvjus (likumiskos pārstāvjus, pilnvarotās personas, personas, kas ieņem amatu uzņēmuma augstākajā vadības struktūrā, piemēram, prokūrists, maksātnespējas administrators) un lūdzam sniegt viņu Identifikācijas datus, Demogrāfiskos datus, Kontaktinformāciju un Datus par attiecībām ar juridiskajām personām. Mēs arī lūdzam sniegt Identifikācijas datus un Demogrāfiskos datus par juridiskās personas akcionāriem vai dalībniekiem. Juridiskajai personai ir pienākums norādīt savus patiesos labuma guvējus un sniegt viņu Identifikācijas datus, Demogrāfiskos datus un Kontaktinformāciju. Ja nepieciešams, mēs lūdzam juridiskajai personai iesniegt papildu dokumentus un informāciju par patiesajiem labuma guvējiem, piemēram, dokumentus, kas apliecina līdzekļu un mantas izcelsmi, vai datus par attiecībām ar juridiskajām personām. Attiecīgos gadījumos mēs arī vācam un regulāri atjauninām Personas datus par juridiskās personas pārstāvjiem, akcionāriem, dalībniekiem un patiesajiem labuma guvējiem no ārējiem reģistriem, piemēram, Fizisko personu reģistra, komercreģistriem, aktīvu reģistriem (piemēram, Zemesgrāmatas) u. c.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem mēs, pamatojoties uz mūsu juridisku pienākumu, sabiedrības interesēm vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati, Konta dati, Dati par uzticamību un izpēti, Tuvinieku dati un Demogrāfiskie dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpilde
 • Sabiedrības intereses
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Leģitīmas intereses noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Fizisko personu reģistrs, komercdarbības reģistri, aktīvu reģistri (piemēram, Zemesgrāmata), politiski nozīmīgo personu (PEP) kompetentās iestādes, kurām Swedbank ir pienākums ziņot par aizdomīgām finanšu darbībām vai darījumiem vai sniegt citu informāciju saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem
 • Datu apstrādātāji, kuri ir starpnieki Personas datu sniegšanā un saņemšanā
Sankciju piemērošanas prasību izpilde
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Leģitīmas intereses nodrošināt nacionālajā vai ES regulējumā neietilpstošo sankciju izpildi
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Ar sankciju piemērošanu saistīto datubāzu un reģistru nodrošinātāji
 • Kompetentās iestādes sankciju apiešanas / mēģinājuma apiet sankcijas gadījumā
 • Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests, kad Swedbank piemēro ierobežojumus aktīviem saistībā ar starptautisko sankciju īstenošanu

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai sniegtu ikdienas bankas Pakalpojumus, piemēram, norēķinu kontus, noguldījumus, maksājumu pakalpojumus un citus jūsu pieprasītos ikdienas bankas Pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu sadarbību ar jums, tostarp kontrolētu un administrētu piekļuvi Pakalpojumiem.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: apstrāde ietver Personas datu vākšanu no jums un no Pakalpojuma izmantošanas, Personas datu nodošanu Saņēmējiem, lai izpildītu Pakalpojuma līgumu, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, un Personas datu saņemšanu no trešajām personām, piemēram, citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Jūs esat atvēris un jums pie mums ir norēķinu konts

Kad jūs pie mums atverat kontu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai jūs apkalpotu saskaņā ar līgumu un nodrošinātu jums citus ar bankas kontu saistītus Pakalpojumus pēc jūsu pieprasījuma.

Saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, mums ir juridisks pienākums sniegt Personas datus par atvērtajiem kontiem centralizētajam kontu reģistram un nodokļu administrācijas iestādei.

Ja Swedbank jums sniedz konta informācijas Pakalpojumu, ļaujot piekļūt konta informācijai no konta, kas atrodas citā finanšu iestādē, šī finanšu iestāde nosūta Swedbank jūsu Personas datus, piemēram, Identifikācijas, Konta, Komunikācijas un ierīču datus.

Pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu konta informācijas Pakalpojumu pieprasījumus, kas ierosināti ar konta informācijas Pakalpojumu sniedzēja starpniecību. Šis Pakalpojums nodrošina jums piekļuvi jūsu Swedbank konta informācijai citā finanšu iestādē. Šim nolūkam pēc jūsu pieprasījuma mēs šai finanšu iestādei izpaužam jūsu Personas datus, piemēram, Identifikācijas, Konta, Komunikācijas un ierīču datus.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Konta dati, Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Demogrāfiskie dati, Tuvinieku dati un Bērnu dati, Finanšu dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Bankas konta un saistīto pakalpojumu līguma noslēgšana un izpilde Līguma izpilde
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Datubāzu un reģistru nodrošinātāji, piemēram, Fizisko personu reģistrs
Bankas konta un saistīto pakalpojumu līguma noslēgšana un izpilde Leģitīmas intereses nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, Swedbank apstrādājot trešo pušu (“kluso” personu) Personas datus Finanšu iestādes (trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzēji)
Juridiskā pienākuma izpilde sniegt informāciju centralizētajam kontu reģistram izpilde Juridiska pienākuma izpilde Kontu reģistrs (Valsts ieņēmumu dienests)
Juridiskā pienākuma izpilde sniegt informāciju centralizētajam kontu informācijas pakalpojuma sniedzējam Juridiska pienākuma izpilde Finanšu iestādes (citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji) gadījumā, ja Swedbank ir juridisks pienākums šādām iestādēm nodrošināt piekļuvi Klienta Personas datiem

Jūs izmantojat Swedbank norēķinu karti

Ja jūs piesakāties un noslēdzat Swedbank norēķinu karšu līgumu (kredītkartes vai debetkartes), mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, lai noslēgtu un izpildītu attiecīgo norēķinu kartes līgumu, tostarp pasūtītu, personalizētu un aktivizētu karti, sniegtu atbalstu ar karti saistītos jautājumos un novērstu krāpšanu karšu darījumos.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai veiktu karšu darījumus, autorizētu darījumus (tostarp tirgotāja ierosinātus darījumus) un veiktu maksājumu apstrādi. Ja jūs iesniedzat pretenziju par kartes darījumu, jūsu darījuma dati var tikt nodoti attiecīgajai starptautiskajai maksājumu karšu organizācijai (piemēram, Mastercard).

Ja Klients pasūta papildu norēķinu karti, kas ir piesaistīta Klienta kontam, mēs apstrādājam papildu kartes lietotāja Personas datus, lai izpildītu līgumu un sniegtu Pakalpojumu.

Pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz atskaišu iesniegšanu nodokļu administrācijas iestādēm par veiktajām pārrobežu transakcijām.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Konta dati, Kontaktinformācija, Profesionālie dati, Bērnu dati, Demogrāfiskie dati, Komunikācijas un ierīču dati (piemēram, aktivizējot un pārvaldot digitalizētas kartes un mobilos bezkontakta maksājumus), Tuvinieku dati, Finanšu dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Norēķinu kartes līguma noslēgšana un izpilde
 • Līguma izpilde
 • Leģitīmas intereses nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu saistībā ar papildu kartes izsniegšanu
 • Vietējo, Eiropas un starptautisko maksājumu dalībnieki un/vai ar tiem saistītas personas, piemēram, norēķinu karšu organizācijas (piemēram, Mastercard)
 • Bankomātu pakalpojumu sniedzēji
Karšu darījumu pretenziju izskatīšana Juridiska pienākuma izpilde
 • Starptautisko maksājumu karšu organizācija
 • Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs
Juridiskā pienākuma izpilde sniegt informāciju par transakcijām Juridiska pienākuma izpilde Nodokļa administrēšanas iestādes (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests)

Jūs veicat vai saņemat maksājumus

Mēs apstrādājam Personas datus, nodrošinot vietējos un starptautiskos maksājumus, tostarp maksājumu ierosināšanas pakalpojumus. Kad jūs iesniedzat maksājuma rīkojumu, lai sniegtu šos Pakalpojumus atbilstoši jūsu norādījumiem, mēs apstrādājam jūsu Personas datus (tostarp nododam datus trešām personām, piemēram, maksājuma saņēmējam, maksājumu organizācijām, korespondentbankām).

Ja esat reģistrējis savam kontam piesaistīto tālruņa numuru Latvijas Bankas kā neatkarīga datu pārziņa uzturētajā Zibsaišu reģistrā, jūsu Personas dati tiek apstrādāti nolūkā iekļaut tos reģistrā, pamatojoties uz mūsu vienošanos par Pakalpojuma izmantošanu. Apstrāde ietver Personas datu (jūsu tālruņa numura, vārda un uzvārda un IBAN) nodošanu maksājuma saņēmējam.

Pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu pieprasījumus un sniegtu maksājumu ierosināšanas pakalpojumus no jūsu konta, kas ierosināti ar maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēja starpniecību. Šis pakalpojums nodrošina iespēju autorizēt maksājumus no sava Swedbank konta, izmantojot citas finanšu iestādes nodrošināto saskarni. Šiem nolūkiem jūsu Personas dati, piemēram, Identifikācijas, Konta, Komunikācijas un ierīču dati, tiek izpausti attiecīgajai finanšu iestādei.

Tāpat jūsu Personas dati tiek apstrādāti, kad jūs ierosināt maksājumus no sava konta citā finanšu iestādē, izmantojot Swedbank kā maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju. Swedbank nodrošina maksājumu ierosināšanas pakalpojumu, izmantojot vairākus rīkus, piemēram, Swedbank internetbanku, mobilo lietotni vai Bank Link pakalpojumu.

Pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz atskaišu iesniegšanu nodokļu administrācijas iestādēm par veiktajām pārrobežu transakcijām.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Konta dati, Komunikācijas un ierīču dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Maksājumu izpilde
 • Līguma izpilde
 • Juridiska pienākuma izpilde
Vietējo, Eiropas un starptautisko maksājumu dalībnieki un/vai ar tiem saistītas personas, piemēram, maksājuma saņēmējs, maksājumu organizācijas, korespondentbankas, maksājumu pakalpojumu sniedzēji
Maksājumu izpilde Leģitīmas intereses nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, Swedbank apstrādājot trešo pušu (“neredzamo” pušu) Personas datus Maksājumu pakalpojumu sniedzēji
Vietējo maksājumu izpilde, ņemot vērā uzņēmuma maksājuma saņēmēja tālruņa numuru Līguma izpilde
 • Latvijas Banka
 • Zibsaišu reģistra dalībnieki un to klienti
Pienākuma atklāt informāciju par maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju izpilde Juridiska pienākuma izpilde Finanšu iestādes (citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji) gadījumā, ja Swedbank ir pienākums šādiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt piekļuvi Klienta Personas datiem
Juridiskā pienākuma izpilde sniegt informāciju par transakcijām Juridiska pienākuma izpilde Nodokļa administrēšanas iestādes (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests)

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai sniegtu jūsu izvēlētos finansēšanas Pakalpojumus un ievērotu Piemērojamos tiesību aktus finansēšanas Pakalpojumu jomā.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek apstrādāti, kad mēs slēdzam, izpildām un pārtraucam līgumus par patēriņa kredītu (piemēram, patēriņa kredītu, auto kredītu, mazo mājokļa kredītu, saules paneļu kredītu, studiju kredītu, kredītkaršu limitiem), hipotekāro kredītu, līzingu un tamlīdzīgiem Pakalpojumiem, kas saistīti ar finansējuma nodrošināšanu Klientam. Personas dati tiek vākti no jums un no ārējiem avotiem. Atkarībā no finansēšanas Pakalpojuma un Klienta konkrētās situācijas Personas dati tiek izpausti Saņēmējiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, ievērotu Piemērojamos tiesību aktus vai aizstāvētu mūsu leģitīmās intereses.

Lai novērtētu jūsu kredītspēju un nodrošinātu ātru un precīzu lēmumu pieņemšanu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus ar automatizētiem līdzekļiem, tostarp veicam Profilēšanu un pieņemam Automatizētus lēmumus. Lai veiktu šīs darbības, mēs izvērtējam jūsu pieteikumā sniegtos Personas datus, kā arī iegūtos Personas datus no iekšējiem un ārējiem datu avotiem. Jūsu kredītspējas novērtējums tiek veikts, lai izpildītu juridiskos pienākumus, piemēram, atbildīgas kreditēšanas prasības. Tāpat šis novērtējums ir nepieciešams, lai noslēgtu līgumu ar jums. Jums ir tiesības iebilst pret Profilēšanu un lūgt pārskatīt Automatizētu lēmumu. Šādā gadījumā šo lēmumu pārskatīs mūsu darbinieks. Automatizēta lēmuma datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde.

Kad jūs noslēdzat ar mums līgumu (tostarp ķīlas vai galvojuma līgumu), mums ir juridisks pienākums sniegt datus par noslēgtajiem finanšu Pakalpojumu līgumiem, to izpildi un/vai izmaiņām to izpildē, tāpēc mēs nododam noteiktus līgumslēdzēju pušu Personas datus ārējam reģistram kā Latvijas Bankas Kredītu reģistrs.

Noslēdzot finansēšanas līgumu, kura izpildi nodrošina trešā persona saskaņā ar īpašām apstiprinātām programmām, vai noslēdzot līgumu par finansējuma piešķiršanu konkrētam mērķim, jūsu Personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kas ir iesaistītas šādās apstiprinātās finansēšanas programmās, piemēram, trešajai personai, kas sniedz galvojumu aizņēmējam (Altum), vai studējošā kredīta gadījumā – Valsts izglītības informācijas sistēmai.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Demogrāfiskie dati, Tuvinieku dati, Konta dati, Finanšu dati, Kontaktinformācija, Profesionālie dati, Dati par uzticamību un izpēti.

Jūsu Personas datu apjoms, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgs no jūsu lomas finansēšanas procesā, t. i., vai jūs esat Klients, kas noslēdz līgumu ar mums, vai arī jums ir cita loma finansēšanas attiecībās, piemēram, jūsu kredītspēja netiks vērtēta, ja jūs esat pārdevējs līzinga darījuma ietvaros.

Kontaktpersonas vai pilnvarotā pārstāvja lomas gadījumā mēs apstrādājam tikai Identifikācijas datus un Kontaktinformāciju.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Kredītspējas novērtēšana un maksātspējas pārvaldīšana, tostarp Profilēšana Juridiska pienākuma izpilde Ārējās datubāzes, kur tiek pārbaudīti dati, kas liecina par jūsu uzticamību (piemēram, AS “Kredītinformācijas Birojs”, Latvijas Banka)
Pārbaude, vai Klients atbilst finansēšanas kritērijiem, tostarp Profilēšana Leģitīmas intereses nodrošināt ātru un efektīvu finansēšanas procesu AS “Kredītinformācijas Birojs”, SIA “Creditreform Latvija”, AS “CREFO Birojs”, SIA “Paus Konsults”, SIA “Lursoft”.
Finansēšanas pakalpojumu nodrošināšana, tostarp Profilēšana un Automatizēta lēmumu pieņemšana Līguma izpilde
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Ārējās puses, piemēram, Valsts izglītības attīstības aģentūra (studiju kredīti), akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”
 • Aktīvu pārdevēji un citas pilnvarotās puses, kas saistītas ar aktīvu līzinga pakalpojumiem
Swedbank interešu aizsardzība Klienta pieļauta likuma pārkāpuma gadījumā Leģitīmas intereses aizstāvēties pret prasījumiem Uzņēmumi, kas administrē ar līzinga objektiem saistītās maksas un naudas sodus
Datu sniegšana par noslēgtajiem finansēšanas līgumiem, to izpildi un/vai izpildes izmaiņām, tostarp Profilēšana Juridiska pienākuma izpilde Latvijas Banka, AS “Kredītinformācijas Birojs”, tam rīkojoties kā starpniekam datu apmaiņā starp finanšu iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām
Nodrošināt, lai Swedbank hipotekāro vai līzinga līgumu aktīvi būtu vai nu ieķīlāti, vai apdrošināti, ja attiecīgajā kredīta/līzinga līgumā ir noteikta apdrošināšanas prasība Leģitīmas intereses aizsargāt nodrošinājuma/likvīdos aktīvus Apdrošināšanas sabiedrības, notāri, zemesgrāmatas
Personas datu atklāšana par Klienta finanšu saistībām un to izpildi citām finanšu iestādēm kredītspējas izvērtēšanai, kad Klients piesakās šādas citas finanšu iestādes finansēšanas pakalpojumiem Leģitīmas intereses nodrošināt, lai visi tirgus dalībnieki varētu izpildīt atbildīgas kreditēšanas prasību Personas, kuras rīkojas kā starpnieki starp finanšu iestādēm Personas datu sniegšanā un saņemšanā (AS “Kredītinformācijas Birojs”)
 • Aizņemto līdzekļu atgūšana
 • Parādsaistību pārdošana un/vai prasījumu tiesību cedēšana trešām personām
Leģitīmas intereses aizsargāt savas tiesiskās intereses Klienta saistību neizpildes gadījumā Parādsaistību restrukturizācijā iesaistītās ārējās puses (piemēram, tiesu izpildītāji, notāri) un citi sadarbības partneri

Jūs esat ar Korporatīvo klientu saistīta persona

Korporatīvā klienta kredītspējas novērtēšanas nolūkos, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, mēs apstrādājam ar Korporatīvo klientu saistīto personu Personas datus, tostarp Identifikācijas datus, Datus par attiecībām ar juridiskajām personām, Finanšu datus.

Tas ļauj Swedbank izvērtēt, vai attiecīgajam Korporatīvajam klientam var tikt piešķirts finansējums, kā arī samazina saistību neizpildes riskus.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Korporatīvo klientu kredītspējas novērtēšana un maksātspējas pārvaldīšana Leģitīmas intereses pārvaldīt kredītrisku
 • Datubāzu un reģistru nodrošinātāji
 • Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, SIA “Creditreform Latvija”, Maksātnespējas reģistrs

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai jums sniegtu konsultāciju par piemērota produktu izvēli, nodrošinātu jums jūsu izvēlētos Pakalpojumus un ievērotu Piemērojamos tiesību aktus.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek vākti un regulāri atjaunināti, saņemot tos no jums, kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, tostarp sazināties ar mums, kā arī no ārējiem avotiem, piemēram, trešo personu reģistru nodrošinātājiem (piemēram, Latvijas Republikas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras). Atkarībā no konkrētā Pakalpojuma Personas dati tiek izpausti Saņēmējiem, ja tas ir nepieciešams, lai noslēgtu un izpildītu līgumu un/vai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu.

Ieguldījumu pakalpojumi

Ja jūs esat pieteicies ieguldījumu Pakalpojumam vai papildpakalpojumam, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai noslēgtu, izpildītu, uzturētu un izbeigtu līgumu. Tas ietver jūsu finanšu instrumentu glabāšanu, jūsu rīkojumu izpildi, ar jūsu finanšu instrumentiem saistīto vērtspapīru darījumu izpildei nepieciešamo darbību veikšanu, ieguldījumu konsultāciju vai portfeļa pārvaldības nodrošināšanu, kā arī citu ieguldījumu pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, tostarp veicam Profilēšanu, lai piemērotu mērķa tirgus noteikumus, kā arī novērtētu attiecīgā Pakalpojuma vai finanšu instrumenta piemērotību un atbilstību jums.

Sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un papildpakalpojumus, saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem mums ir arī jāieraksta telefonsarunas un saziņa videoformātā.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai sagatavotu un sniegtu jums obligātos pārskatus par komisijām un citām maksām, darījumu izpildi, finanšu instrumentu turēšanu, zaudējumiem saistībā ar noteiktiem Pakalpojumiem un finanšu instrumentiem, kā arī citu veidu pārskatus.

Jūsu Personas dati var tikt izpausti vietējām un ārvalstu uzraudzības un nodokļu administrācijas iestādēm, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, biržām, finanšu instrumentu emitentiem vai emitentu ieceltām trešām personām, fondu pārvaldniekiem un citiem finanšu starpniekiem.

Personas dati tiek vākti un regulāri atjaunināti, kad izmantojat Pakalpojumus, tostarp jums sazinoties ar mums, kā arī no ārējiem avotiem, piemēram, Fizisko personu reģistra, komercreģistriem, aktīvu reģistriem.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Bērnu dati, Tuvinieku dati, Demogrāfiskie dati, Profesionālie dati, Finanšu dati, Dati par finansiālo pieredzi, Konta dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Dati par uzticamību un izpēti, Komunikācijas un ierīču dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Pakalpojuma piemērotības un atbilstības Klientam izvērtēšana Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Ieguldījumu pakalpojumu sniegšana, tostarp Klienta rīkojumu vai pieteikumu izpilde, kad Klients pērk, pārdod vai pārved vērtspapīru Līguma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Regulāru un uz konkrētiem notikumiem balstītu pārskatu sniegšana Klientam par izmaksām un maksām, tirdzniecības darījumu izpildi, piederošiem finanšu instrumentiem, zaudējumiem u. tml. Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, kuri ir atbildīgi par komunikācijas ar Klientiem nodrošināšanu
Regulāru un uz konkrētiem notikumiem balstītu pārskatu sniegšana un informācijas atklāšana valsts iestādēm un tirgus dalībniekiem Juridiska pienākuma izpilde Uzraudzības un nodokļu iestādes (piemēram, finanšu nozares uzraudzības iestādes, ASV nodokļu administrācijas iestādes, ASV Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisija), centrālie vērtspapīru depozitāriji, biržas vai citas vērtspapīru darījumu izpildes vietas, vērtspapīru emitenti vai emitentu ieceltas trešās personas, fondu pārvaldnieki un citi finanšu starpnieki
Finanšu instrumentu darījumu apliecinošu dokumentu, tostarp telefonsarunu, glabāšana un izsniegšana pēc pieprasījuma Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, kuri ir atbildīgi par klientu apkalpošanu un darījumu uzraudzību
Pretenziju izskatīšana Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni

Ja jūs savas pensijas 2. līmeņa uzkrājuma veidošanu uzticat Swedbank, mēs apstrādājam jūsu Personas datus saskaņā ar Piemērojamo tiesību aktu prasībām. Tas ietver informācijas saņemšanu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par Swedbank pārvaldīto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu dalībniekiem, tās apstrādi atbilstoši Piemērojamiem tiesību aktiem un atbilstošu obligāto komunikāciju ar jums (sākot no 15 gadu vecuma).

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem mēs, pamatojoties uz juridisko pienākumu, leģitīmajām interesēm vai jūsu piekrišanu, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā jūsu Identifikācijas datus, Demogrāfiskos datus, Kontaktinformāciju, Bērnu datus (obligātajai komunikācijai no 15 gadu vecuma), Tuvinieku datus un Komunikācijas un ierīču datus.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Informācijas sniegšana par pensiju 2. līmeņa dalībnieka vecumam un vajadzībām atbilstošāko ieguldījumu plānu, pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu darbību un par ieguldījumiem tajos, par pensiju sistēmas darbību, lai uzlabotu pensiju 2. līmeņa dalībnieka finanšu pratību, kā arī pensiju 2. līmeņa dalībnieka informēšana par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupa, sadarbības partneri, kuri apstrādā pasta vēstules, SMS, e-pasta ziņojumus
Pensiju 2. līmeņa to dalībnieku identifikācija, kuru pensiju 2. līmeņa līdzekļus pārvalda Swedbank, šo dalībnieku izvēlēto pensiju 2. līmeņa plānu atbilstības noteikšana viņu vecumam un vajadzībām, kā arī šo dalībnieku informēšana par izvēlētā plāna neatbilstību un dalībnieka vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupa, sadarbības partneri, kuri apstrādā pasta vēstules, SMS, e-pasta ziņojumus
Cita Piemērojamos tiesību aktos noteiktā obligātā komunikācija ar Swedbank pārvaldīto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu dalībniekiem Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupa, sadarbības partneri, kuri apstrādā pasta vēstules, SMS, e-pasta ziņojumus
Digitālo kanālu izmantošana, lai nodrošinātu obligāto komunikāciju ar Swedbank pārvaldīto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu dalībniekiem
 • Leģitīmās intereses
 • Juridiska pienākuma izpilde
Swedbank Grupa
Pensiju 2. līmeņa konta izraksta atspoguļošana pensiju 2. līmeņa dalībniekiem Swedbank internetbankā Piekrišana (spēkā sesijas laikā) Swedbank Grupa

Pensiju 3. līmeņa pensiju plāni

Ja jūs veicat ieguldījumus Swedbank pensiju 3. līmeņa pensiju plānos, mēs apstrādājam jūsu Personas datus saskaņā ar Piemērojamo tiesību aktu prasībām un pensiju plānu noteikumiem. Tas ietver nepieciešamās informācijas sniegšanu, jūsu ieguldījumu pensiju plānā administrēšanu un apstrādi, uzskaiti par individuālo pensiju kontu, pensiju plānu izmaksām un mantošanu, informācijas sniegšanu nodokļu administrācijas iestādēm un uzraudzības iestādēm.

Pamatojoties uz jūsu iesniegumu, mēs pārskaitām jūsu uzkrāto pensijas kapitālu no Swedbank uz citiem pensiju fondiem, kurus pārvalda trešo pušu pensiju fondu pārvaldes sabiedrības. Šādā gadījumā jūsu Personas datu apstrāde ietver Personas datu nodošanu jūsu iesniegumā norādītajam pensiju fondam.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu vai līguma izpildi, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā jūsu Konta dati, Demogrāfiskie dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati un Identifikācijas dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Pensiju plānu administrēšana, pensiju plānu aktīvu pārvaldīšana un attiecīgas informācijas sniegšana pensiju plānu dalībniekiem Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Personas datu apstrāde fondu daļu pirkšanai un pārdošanai Līguma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumiem Latvijā
No Klientam uzkrājušos pensiju plānu daļu atsavināšanas saņemto naudas līdzekļu pārskaitīšana citiem pensiju fondiem, ko pārvalda trešās puses pensiju fondu pārvaldes sabiedrības, saskaņā ar Klienta iesniegumu Juridiska pienākuma izpilde Citas pensiju fondu pārvaldes sabiedrības

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai sniegtu jums jūsu izvēlēto dzīvības apdrošināšanas un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas Pakalpojumu, tostarp lai novērtētu jūsu individuālo risku un nepieciešamības gadījumā aprēķinātu apdrošināšanas prēmijas, izskatītu ar apdrošināšanas līgumu saistītos prasījumus un izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību, kā arī lai noslēgtu un izpildītu ar jums noslēgto apdrošināšanas līgumu. Tāpat Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanas un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu, kā arī lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek vākti un atjaunināti, saņemot tos no jums personīgi vai ārējiem avotiem. Lai noslēgtu un izpildītu līgumu vai izpildītu juridisku pienākumu, atkarībā no dzīvības apdrošināšanas Pakalpojuma veida Personas dati tiek izpausti datu Saņēmējiem.

Kad esat iesniedzis pieteikumu riska dzīvības apdrošināšanas Pakalpojumam, lai novērtētu jūsu individuālo riska līmeni, aprēķinātu dzīvības apdrošināšanas prēmiju, apdrošinājuma summu un pieņemtu lēmumu par riska parakstīšanu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, tostarp veicam Profilēšanu. Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu Personas datus, kas jau ir mūsu rīcībā, un datus par veselību, ko saņemam no jums, ārstniecības personām un medicīnas iestādēm. Šādos gadījumos datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma vai juridiska pienākuma izpilde vai jūsu sniegta piekrišana.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, tostarp datus par veselību, ar automatizētiem līdzekļiem un pieņemam Automatizētus lēmumus. Jums ir tiesības iebilst pret Profilēšanu un lūgt pārskatīt Automatizētu lēmumu. Šādā gadījumā šo lēmumu pārskatīs mūsu darbinieks. Automatizēta lēmuma datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma vai juridiska pienākuma izpilde vai jūsu sniegta piekrišana.

Ja esat pieteicies uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas Pakalpojumam vai lai novērtētu Pakalpojuma piemērotību un atbilstību jums, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, tostarp veicam Profilēšanu. Šādos gadījumos datu apstrādes tiesiskais pamats ir juridiska pienākuma izpilde.

Pēc dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanas mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu dzīvības apdrošināšanas līgumu (tostarp lai nosūtītu ar apdrošināšanas līgumu saistītas servisa ziņas), nepieciešamības gadījumā grozītu un izbeigtu to, kā arī veiktu izmaksu, pamatojoties uz līgumu. Izpildot juridisku pienākumu, mēs papildus apstrādājam jūsu Personas datus, lai nosūtītu ar konkrētiem notikumiem saistītus ziņojumus vai pārskatus un gada pārskatus par uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumu, kā arī lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu par apdrošināšanas atlīdzības aplikšanu ar nodokli.

Ja esat iesniedzis pieteikumu dzīvības apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izvērtētu šo prasījumu (tostarp lai pieņemtu lēmumu apdrošināšanas izmaksu lietā), tostarp datus par veselību, ko saņemam no jums un medicīnas iestādēm vai ārstniecības personām, kā arī Personas datus, kas jau ir mūsu rīcībā. Mēs apstrādājam arī jūsu Personas datus, ko saņemam no iestādēm vai reģistru nodrošinātājiem, piemēram, datus par sodāmību un pārkāpumiem. Šādos gadījumos datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma vai juridiska pienākuma izpilde.

Mēs varam nodot jūsu Personas datus, tostarp datus par veselību, pārapdrošināšanas sabiedrībai, lai izpildītu pārapdrošināšanas līgumā noteiktās saistības attiecībā uz prasību izskatīšanu un apdrošināšanas atlīdzību saņemšanu. Šādos gadījumos datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem mēs, pamatojoties uz līguma izpildi, uz mums attiecināmu juridisku pienākumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai jūsu piekrišanu, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Bērnu dati, Komunikācijas un ierīču dati, Tuvinieku dati, Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, Demogrāfiskie dati, Profesionālie dati, Finanšu dati, dati par finansiālo pieredzi, Konta dati, dati par veselību un dati par sodāmību un pārkāpumiem, Dati par uzticamību un izpēti, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Klienta individuālā riska izvērtēšana un riska parakstīšanas lēmumu pieņemšana, tostarp Profilēšana
 • Līguma izpilde
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Leģitīmas intereses organizēt riska pārvaldību
 • Piekrišana
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Ārstniecības personas un ārstniecības iestādes
 • Pasta pakalpojumu sniedzēji
Uzkrājošās apdrošināšanas pakalpojumu piemērotības un atbilstības Klientam izvērtēšana, tostarp Profilēšana Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Līgumu noslēgšana, tostarp apdrošināšanas piedāvājumu sagatavošana, apdrošināšanas polišu izsniegšana, tostarp Profilēšana un Automatizēta lēmumu pieņemšana
 • Piekrišana
 • Līguma izpilde
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Leģitīmas intereses nodrošināt līgumu noslēgšanu, apstrādājot trešo pušu Personas datus
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, ar dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem saistītie ārējie pakalpojumu sniedzēji, personas un piegādātāji
Apdrošināšanas līgumu izpilde, kā arī līgumu grozīšana un izbeigšana, apdrošināšanas prēmijas atmaksa, apdrošināšanas atlīdzības izmaksas veikšana, pamatojoties uz līgumu, nodokļu piemērošana atlīdzībai
 • Līguma izpilde
 • Leģitīmas intereses izpildīt apdrošināšanas līgumu, apstrādājot trešo pušu Personas datus
 • Juridiska pienākuma izpilde
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, ar dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem saistītie ārējie pakalpojumu sniedzēji, personas un piegādātāji, kā arī labuma guvēji, mantinieki, valsts iestādes
Regulāru un uz konkrētiem notikumiem balstītu pārskatu nodrošināšana Klientam Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, pasta pakalpojumu sniedzēji
Atlīdzības pieteikumu izskatīšana, tostarp lēmuma pieņemšana par atlīdzību un atlīdzības izmaksa, iestājoties apdrošināšanas gadījumam
 • Līguma izpilde
 • Leģitīmas intereses nodrošināt atlīdzības pieteikumu izskatīšanu, apstrādājot trešo pušu Personas datus
 • Leģitīmas intereses organizēt riska pārvaldību
 • Juridiska pienākuma izpilde
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, valsts iestādes, personas un piegādātāji, kas saistīti ar dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, ārstniecības personas, ārstniecības iestādes, apdrošinātās personas, labuma guvēji, mantinieki

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai jums sniegtu izvēlēto nedzīvības apdrošināšanas Pakalpojumu, tostarp lai novērtētu jūsu apdrošināšanas risku, aprēķinātu apdrošināšanas prēmijas, izskatītu ar apdrošināšanas līgumu saistītos prasījumus un izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību. Tāpat Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas Pakalpojumu, kā arī lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek vākti un atjaunināti, saņemot tos tieši no jums, kā arī ārējiem avotiem. Atkarībā no Pakalpojuma Personas dati tiek izpausti datu Saņēmējiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumu vai izpildītu juridisku pienākumu.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu ar jums, novērtētu jūsu uzticamību, aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju un nosacījumus atbilstoši jūsu riska līmenim. Lai novērtētu apdrošināšanas risku, aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju un noslēgtu līgumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus ar automatizētiem līdzekļiem, tostarp veicam Profilēšanu un pieņemam Automatizētus lēmumus. Jums ir tiesības iebilst pret Profilēšanu un lūgt pārskatīt Automatizētu lēmumu. Šādā gadījumā šo lēmumu pārskatīs mūsu darbinieks. Automatizēta lēmuma datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma vai juridiska pienākuma izpilde.

Iepriekš minētajam nolūkam mēs apstrādājam Personas datus, ko saņemam no jums un reģistru nodrošinātājiem, un mūsu rīcībā esošos Personas datus par jums, kā arī citu Swedbank Grupas uzņēmumu Latvijā sniegtos datus. Šādos gadījumos datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma vai juridiska pienākuma izpilde.

Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu līgumu, nosūtītu polises atjaunojumus, grozītu un izbeigtu apdrošināšanas līgumu, kā arī atmaksātu apdrošināšanas prēmijas. Izpildot uz mums attiecināmu juridisku pienākumu, mēs papildus apstrādājam jūsu Personas datus, lai nosūtītu ar Apdrošināšanas pakalpojumu saistītus ziņojumus. Šādos gadījumos datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma vai juridiska pienākuma izpilde.

Ja esat iesniedzis pieteikumu atlīdzības saņemšanai, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izvērtētu jūsu prasījumu, tostarp pieņemtu lēmumu apdrošināšanas izmaksu lietā. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, ko saņemam no citiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, reģistru nodrošinātājiem, iestādēm, ārstniecības personām un medicīnas iestādēm, citiem Swedbank Grupas uzņēmumiem, kā arī Personas datus par veselību, kas ir mūsu rīcībā saistībā ar jūsu iepriekšējiem prasījumiem vai līgumiem. Šādos gadījumos datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma vai juridiska pienākuma izpilde.

Ja jums ir nepieciešama medicīniskā palīdzība saistībā ar apdrošināšanas gadījumu ceļojuma apdrošināšanas ietvaros vai ja ir jāizskata pieteikums sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas lietā par gadījumu, kas noticis ārpus ES/EEZ, lai izpildītu apdrošināšanas līgumu, jūsu Personas dati tiek nosūtīti uz attiecīgo valsti ārpus ES/EEZ.

Papildus mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai jums nodrošinātu jūsu personīgajam riska līmenim atbilstošu apdrošināšanas cenu, izstrādātu cenu veidošanas modeļus, kontrolētu transportlīdzekļa remontdarbu kvalitāti un iesniegtu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu pret trešo personu, kura nodarījusi jums zaudējumus, vai lai celtu prasījumu pret citu apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju. Mēs varam nodot jūsu Personas datus, tostarp datus par veselību, pārapdrošināšanas sabiedrībai, lai izpildītu pārapdrošināšanas līgumā noteiktās saistības attiecībā uz prasību izskatīšanu un apdrošināšanas atlīdzību saņemšanu. Mēs varam nodot jūsu Personas datus arī citiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai mazinātu vai novērstu operacionālos riskus un krāpšanas risku. Šādos gadījumos datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma, Piemērojamā tiesību aktā noteiktā juridiskā pienākuma izpilde vai mūsu leģitīmās intereses.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz līguma izpildi, uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Konta dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati, Tuvinieku dati, Bērnu dati, Sensitīvi dati (dati par veselību, sodāmību un pārkāpumiem), Profesionālie dati, Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, Komunikācijas un ierīču dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Attiecību statusa dati, Demogrāfiskie dati, Dati par uzticamību un izpēti.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Klienta uzticamības izvērtēšana un nestandarta risku pārvaldība, apdrošināšanas prēmijas un nosacījumu noteikšana atbilstoši Klienta riskam, tostarp Profilēšana Leģitīmas intereses organizēt riska pārvaldību Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji
Apdrošināšanas līgumu noslēgšana, tostarp apdrošināšanas piedāvājumu sagatavošana, apdrošināšanas polišu izsniegšana, atjaunošana, tostarp Profilēšana un Automatizēta lēmumu pieņemšana
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Līguma izpilde
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, trešo pušu reģistru nodrošinātāji, pasta pakalpojumu sniedzēji
Apdrošināšanas līgumu izpilde, kā arī līgumu grozīšana un izbeigšana, apdrošināšanas prēmijas atmaksa
 • Līguma izpilde
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Leģitīmas intereses nodrošināt līgumu noslēgšanu, apstrādājot trešo pušu Personas datus
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, trešo pušu reģistru nodrošinātāji, pasta pakalpojumu sniedzēji
Uz konkrētiem notikumiem balstītu pārskatu nodrošināšana Klientam Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, pasta pakalpojumu sniedzēji
Atlīdzības pieteikumu izskatīšana, tostarp lēmuma pieņemšana par atlīdzību un atlīdzības izmaksa, iestājoties apdrošināšanas gadījumam
 • Līguma izpilde
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Leģitīmas intereses izskatīt atlīdzības pieteikumus, apstrādājot trešo pušu Personas datus
 • Leģitīmas intereses organizēt riska pārvaldību
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, trešo pušu reģistru nodrošinātāji, valsts iestādes, ārstniecības personas, ārstniecības iestādes, apdrošinātās personas, labuma guvēji, atlīdzību saņemt tiesīgās personas, cietušie, mantinieki, apdrošināšanas gadījumu liecinieki, par zaudējumiem atbildīgās un zaudējumus cietušās personas, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, ar nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu saistītās personas un piegādātāji, tehniskie eksperti un vērtētāji, ēku apsekotāji saistībā ar īpašumu

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai sagatavotu un sniegtu jums jūsu vajadzībām atbilstošus piedāvājumus, aktuālu informāciju un veiktu viedokļu aptaujas, organizētu loterijas un akcijas, kā arī nodrošinātu klientu apkalpošanas programmas Klientiem. Mārketinga nolūkos Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai mūsu leģitīmajām interesēm. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kā arī atsaukt savu piekrišanu.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam jūsu Personas datus, kas tiek vākti no jums un jūsu Pakalpojumu lietošanas, mārketinga nolūkos, tostarp jūsu profila izveidei, lai nodrošinātu jums personalizētu mārketinga saziņu. Šim nolūkam mēs nododam jūsu Personas datus Swedbank Grupas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā.

Profilēšana mārketingā

Lai izvērtētu, kuri produkti un Pakalpojumi varētu būt piemēroti un atbilstoši jūsu interesēm un vajadzībām, mēs veicam Profilēšanu mārketinga nolūkos. Tas ļauj sagatavot jums individuāli pielāgotus piedāvājumus un Pakalpojumus, nevis vispārīgu informāciju.

Šajos nolūkos mēs izvērtējam noteiktas Klienta personiskās īpašības, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu, piemēram, personas ekonomisko situāciju, personīgās vēlmes un intereses. Lai izveidotu Klientam piemērotus ieteikumus un piedāvājumus, mēs Personas datus apstrādājam automātiski. Šādi dati ir, piemēram, informācija par Klienta produktu klāstu un Klienta Pakalpojumu izmantošanu. Mēs, pamatojoties uz Klienta Pakalpojuma lietošanu, veiktajiem darījumiem un Swedbank sniegto informāciju, varam apstrādāt arī Personas datus par Klienta ekonomisko situāciju, tipisko uzvedību un dzīvesveida paradumiem. Šie dati var tikt izmantoti, lai izveidotu segmentus un profilus, kas nepieciešami, lai īstenotu klientu apkalpošanas programmas un nodrošinātu Klientam piemērotus piedāvājumus. Apstrādes rezultātā var tikt nodrošinātas konsultācijas un piedāvājumi, pamatojoties uz Klienta vajadzībām, Klienta iekļaušana klientu apkalpošanas programmās un līdz ar to īpašu cenu un Pakalpojumu nosacījumu piemērošana, kā arī izslēgšana no programmām.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, tostarp Profilēšanu. Šādā gadījumā mēs Personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot gadījumus, kad Datu pārzinis norādīs uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Piedāvājumu sagatavošana

Saskaņā ar piekrišanu, lai nodrošinātu jums vislabāko lietošanas pieredzi un sagatavotu atbilstošus piedāvājumus ērtākajā laikā, noskaidrojot Klienta intereses un vajadzības attiecīgajā brīdī, mēs sagatavojam šādus piedāvājumu veidus:

 • Personalizēti piedāvājumi – praktiski mārketinga piedāvājumi jums, lai izvēlētos vispiemērotākos Pakalpojumus, uzlabotu to ikdienas lietošanu vai atturētos no neatbilstošas lietošanas, kā arī citi ieteikumi, lai pēc iespējas labāk kalpotu Klienta interesēm un vajadzībām, piemēram, produktu uzlabošana, nomaiņa.
 • Personalizēti finansēšanas un apdrošināšanas limiti – praktiski aprēķini, lai palīdzētu jums saprast, kādas kreditēšanas un līzinga iespējas, kā arī apdrošināšanas prēmijas jums ir pieejamas (piemērojams tikai no 18 gadu vecuma).
 • Piedāvājumi sadarbībā ar partneriem – praktiski piedāvājumi, kas paredzēti, lai palīdzētu jums (sākot no 16 gadu vecuma) izvēlēties piemērotus Swedbank sadarbības partneru piedāvātos pakalpojumus un priekšrocības. Sadarbības partneriem Personas dati netiek nodoti.
 • Finanšu pratība un personalizēti ieteikumi – praktiski piedāvājumi jūsu bērnam(-iem), piemēram, ieteikumi drošai un ērtai bankas pakalpojumu izmantošanai, ielūgumi uz izglītojošām spēlēm un citām aktivitātēm, kā arī aktuāli piedāvājumi par mūsu produktiem un Pakalpojumiem.
 • Citu veidu piedāvājumi, kuriem esat sniedzis piekrišanu.

Jūs varat saņemt šos piedāvājumus, sniedzot piekrišanu visiem vai atsevišķiem iepriekš minētajiem piedāvājumu veidiem. Piekrišanu varat sniegt un pārvaldīt, pieslēdzoties mūsu internetbankai un dodoties uz sadaļu “Privātuma iestatījumi” vai apmeklējot jebkuru Swedbank filiāli.

Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt:

 • apmeklējot mūsu internetbankas sadaļu “Privātuma iestatījumi”;
 • apmeklējot jebkuru Swedbank filiāli;
 • zvanot uz konsultāciju centru.

Ja vēlaties sekot līdzi saviem tēriņiem un iegūt kategorizētu pārskatu par tiem visos savos kontos vienkopus, varat izmantot mūsu rīku “Mans budžets”, kas pieejams internetbankā un mobilajā lietotnē. Jūsu Personas datu apstrādei šajā rīkā ir nepieciešama jūsu piekrišana.

Mēs laiku pa laikam atgādināsim jums par jūsu sniegtajām piekrišanām un aicināsim apsvērt, vai tās atbilst jūsu pašreizējām vēlmēm, piedāvājot tās atjaunot vai atsaukt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas jūsu veiktās izmaiņas piedāvājuma sagatavošanas iestatījumos stāsies spēkā 5 dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem un pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu vai lai sagatavotu atbilstošus piedāvājumus, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Konta dati un Demogrāfiskie dati, informācija par produktiem/Pakalpojumiem/kanāliem, kurus Klients jau izmanto, Klienta iepriekšējā pieredze to izmantošanā, Finanšu dati, tostarp dati par ienākumiem un darījumiem Klienta kontos, kā arī dati par to, vai Klientam ir tiesības saņemt īpašus klientu programmas piedāvājumus. Kad Klients apmeklē Swedbank tīmekļvietni, internetbanku vai mobilo lietotni, mēs ņemam vērā arī Klienta pārlūkošanas paradumus un mērķēšanas tehnoloģijas, kuru izmantošanai Klients ir sniedzis savu piekrišanu. Attiecībā uz piedāvājumiem ar finansēšanas un apdrošināšanas limitiem Swedbank pirms limitu noteikšanas vispirms izvērtē, vai Klients atbilst kreditēšanas un apdrošināšanas pamatprasībām.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Atbilstošu piedāvājumu sagatavošana: personalizēti ieteikumi, ar partneriem kopīgi piedāvājumi, personalizēti finansēšanas un apdrošināšanas limiti, finanšu pratības informācija un personalizēti ieteikumi, citi izvēlētie piedāvājumi Piekrišana Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Tēriņu pārskata sagatavošana par visiem Klienta kontiem vienkopus (rīks “Mans budžets”) Piekrišana Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Klientu aptauju veikšana, piesaistot mārketinga izpētes uzņēmumu Piekrišana
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Mārketinga izpētes uzņēmums

Citas informācijas sagatavošana

Lai uzlabotu Klientu informētību par Swedbank jaunumiem un Pakalpojumiem, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs saviem Klientiem sagatavojam šādu informāciju:

 • Aktuālā informācija – informācija, kas izveidota, lai aicinātu Klientu uz pasākumiem, sūtītu apsveikumus un informatīvos izdevumus.
 • Klientu apmierinātības aptaujas – aptaujas, kuru mērķis ir aicināt Klientu sniegt atsauksmes par Pakalpojumiem, kurus tas izmanto, un palīdzēt mums tos uzlabot.

Mēs sagatavojam šo informāciju, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, neprasot piekrišanu, bet jūs varat izlemt, vai atļaut mums to darīt vai neatļaut. Jūs varat izvēlēties, kāda veida informāciju vēlaties saņemt.

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šīs informācijas sagatavošanu un turpmāk pārvaldīt savas atļaujas:

 • apmeklējot mūsu internetbankas sadaļu “Privātuma iestatījumi”;
 • apmeklējot jebkuru Swedbank filiāli;
 • zvanot uz Konsultāciju centru.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas jūsu veiktās izmaiņas informācijas sagatavošanas iestatījumos stāsies spēkā 5 dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem un pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, kā arī lai veiktu Klientu viedokļu aptaujas, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Konta dati, Attiecību statusa dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Komunikācijas un ierīču dati, Kontaktinformācija, Demogrāfiskie dati, Tuvinieku dati, Identifikācijas dati un Finanšu dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Atbilstošas informācijas sagatavošana Leģitīma interese palielināt Klienta informētību par Swedbank aktualitātēm un Pakalpojumiem Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Klientu aptauju veikšana Leģitīmas intereses uzlabot un attīstīt Pakalpojumus Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā

Jūs varat saņemt mūsu mārketinga piedāvājumus un citu atbilstošo informāciju, kurai esat sniedzis piekrišanu vai atļauju, kā tas aprakstīts iepriekšējās sadaļās, izmantojot šādus saziņas kanālus: 1) e-pasts; 2) SMS; 3) tālrunis; 4) pasts.

Jūs varat saņemt piedāvājumus un citu informāciju, sniedzot savu piekrišanu vienam, dažiem vai visiem kanāliem. Šo piekrišanu varat sniegt vai atsaukt tādā pašā veidā, kā aprakstīts 2.8.2. sadaļā. Turklāt jūs varat atteikties no mārketinga e-pasta vēstuļu saņemšanas, noklikšķinot uz saites visu nosūtīto e-pasta vēstuļu lejasdaļā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kanālu izvēle var ietekmēt saņemtos piedāvājumus un citu informāciju. Katram piedāvājumam un sagatavotajai informācijai ir paredzēts atsevišķs saziņas kanāls. Piemēram, atsevišķi piedāvājumi un aptaujas tiek nosūtīti tikai pa e-pastu, bet citu veidu piedāvājumi ir pieejami arī mūsu internetbankā un mobilajā lietotnē, piemēram:

 • ja piekrītat piedāvājumu sagatavošanai, bet nepiekrītat nevienam saziņas kanālam, mēs sagatavosim piedāvājumu, ko jums varētu būt vērtīgi saņemt e-pasta veidā, bet mēs nevarēsim to nosūtīt. Tomēr šajā gadījumā atsevišķi piedāvājumi var būt pieejami mūsu internetbankā, mobilajā lietotnē, filiālē un konsultāciju centrā;
 • ja piekrītat kādam vai visiem saziņas kanāliem, bet, piemēram, nepiekrītat piedāvājumu sagatavošanai, mēs nevarēsim sagatavot piedāvājumu, ko jums nosūtīt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišana saziņas kanāliem nav nepieciešama, lai nosūtītu Klientam apkalpošanas ziņojumus saistībā ar Klienta izmantotajiem Pakalpojumiem, piemēram, informāciju par noslēgtā līguma termiņa beigām vai svarīgu informāciju par krāpnieciskām darbībām norēķinu kontā. Mēs nosūtām šādu informāciju, lai izpildītu starp mums noslēgtu līgumu, nodrošinot, ka jūs esat savlaicīgi informēts par izmantoto Pakalpojumu pašreizējo statusu.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem un pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati un Kontaktinformācija.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Piedāvājumu, kurus Klients ir piekritis saņemt un/vai atļāvis sagatavot, sniegšana, izmantojot tādus kanālus kā e-pasts, SMS, pasts, tālrunis Piekrišana Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, sadarbības partneri, kuri apstrādā pasta vēstules, SMS, e-pastus

Mēs Klientiem piedāvājam īpašas klientu apkalpošanas un lojalitātes programmas, kurās programmu dalībniekiem ir pieejamas izdevīgākas cenas un/vai papildu priekšrocības. Lai varētu iekļaut un piemērot īpašus noteikumus klientu apkalpošanas programmās, mēs apstrādājam Personas datus ar automatizētiem līdzekļiem. Informācija par Personas datu apstrādi saistībā ar projektu vai programmu ir sniegta attiecīgā projekta vai programmas noteikumos vai papildu paziņojumā. Personas datu apstrāde iepriekš minētajā nolūkā tiek veikta, ja Klients neiebilst pret apstrādi, ja apstrāde ir balstīta uz Swedbank leģitīmajām interesēm vai ja Klients ir piekritis noteikumiem vai lojalitātes programmas nosacījumiem, lai izpildītu līgumu.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem un pamatojoties uz līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, lai īstenotu klientu apkalpošanas programmas, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas datus, Kontaktinformāciju, Demogrāfiskos datus, Attiecību statusa datus, Datus par attiecībām ar juridiskajām personām, Konta datus, Finanšu datus.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Swedbank Jauniešu programmas vai mazā biznesa veicināšanas programmas īstenošana, tostarp konkrētu pakalpojumu sniegšana, pasākumu un kampaņu organizēšana programmu dalībniekiem Līguma izpilde Interneta platforma pieder uzņēmumam Challenger, kur tiek apstrādāti Klienta personas dati
Klientu lojalitātes programmu īstenošana, tostarp iekļaušana vai izslēgšana no konkrētās programmas, īpašu pakalpojumu sniegšana vai īpašu pakalpojumu nosacījumu piemērošana
 • Leģitīmas intereses īstenot programmu
 • Līguma izpilde
Šim nolūkam Personas dati netiek nodoti

Lai uzlabotu sabiedrības finanšu pratību un/vai palielinātu mūsu zīmola atpazīstamību, mēs saviem Klientiem organizējam loterijas, konkursus, kampaņas un pasākumus.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu vai mūsu leģitīmajām interesēm, lai Klientiem organizētu izlozes, konkursus, akcijas un pasākumus, mēs varam apstrādāt tādus Personas datus kā Konta datus, Profesionālos datus, Finanšu datus, Kontaktinformāciju, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, kā arī Demogrāfiskos datus.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Izložu, konkursu, kampaņu un pasākumu organizēšana Klientiem
 • Piekrišana
 • Leģitīma interese palielināt Klienta informētību par Swedbank aktualitātēm un Pakalpojumiem
Swedbank partneri – Datu apstrādātāji (mediju un radošās aģentūras)

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Pakalpojumu kvalitāti, aizsargātu Klienta un Swedbank intereses, izskatītu Klientu pretenzijas, izpildītu līgumu vai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisko pienākumu.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: lai nodrošinātu Pakalpojumu kvalitāti un aizsargātu Klienta un Swedbank intereses, kā arī, ja nepieciešams, lai pārbaudītu komercdarījumus vai veiktu citu komerciāla rakstura saziņu, ievērotu Piemērojamo tiesību aktu prasības attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, telefonsarunas un videoformāta saziņa tiek ierakstīta. Papildus Swedbank apstrādā Personas datus saistībā ar rakstveida saraksti, lai nodrošinātu Pakalpojuma kvalitāti un nodrošinātu nepieciešamo informāciju Klientu apkalpošanai.

Swedbank apstrādā Personas datus, ierakstot telefonsarunas ar Klientu, lai uzlabotu Pakalpojumu kvalitāti un aizsargātu Klienta un Swedbank intereses. Šādā gadījumā Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Swedbank leģitīmās intereses.

Tāpat mēs apstrādājam Personas datus saistībā ar rakstveida saraksti, kas saņemta, izmantojot e-pasta ziņas, internetbankas ziņojumus un čatu, lai nodrošinātu Pakalpojuma kvalitāti, īstenojot Swedbank leģitīmās intereses. Mēs apstrādājam Personas datus, lai izskatītu un atbildētu uz Klientu pretenzijām, un šī apstrāde ir balstīta uz Swedbank juridisko pienākumu izpildi.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Komunikācijas un ierīču dati, Konta dati, Profesionālie dati, Finanšu dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Kontaktinformācija, Dati par uzticamību un izpēti, Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, Dati, kas iegūti, pildot Piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus, Dati par Klienta pieredzi finanšu jomā, Identifikācijas dati un Demogrāfiskie dati, Bērnu dati, ja Pakalpojums attiecas uz bērniem, īpaši dati (dati par veselību), kas ir nepieciešams saistībā ar dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu vai, lai izskatītu Klienta pretenzijas.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un Klienta un Swedbank interešu aizsardzība (telefonsarunu, videozvanu, audio satura ierakstīšana, rakstveida sarakstes apstrāde)
 • Leģitīmas intereses panākt noteiktu kvalitātes standartu saziņā ar Klientiem, viedokļa noskaidrošana Pakalpojumu attīstīšanai
 • Īpašo kategoriju dati, ko Klients pēc savas iniciatīvas atklājis attālinātās konsultācijas laikā, tiek izmantoti, ņemot vērā nepārprotami izteiktu piekrišanu
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Datu apstrādātājs, kas sniedz zvanu / zvanu centra pakalpojumus
Klientu pretenziju izskatīšana Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai nodrošinātu konsultācijas un apkalpošanas saziņu ar Klientiem.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam jūsu Personas datus, apkalpojot jūs Swedbank filiālēs vai citās Klientu apkalpošanas vietās, kā arī sazinoties ar Klientu pa tālruni, čatā, e-pastā un citos saziņas līdzekļos. Lai nodrošinātu Kontaktinformācijas aktualitāti un atjaunināšanu, jūsu Personas dati, piemēram, Kontaktinformācija, tiek nodoti Swedbank Grupas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā.

Kad jūs piesakāties konsultācijai Swedbank filiālēs, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai varētu jūs identificēt, reģistrētu konsultācijai jūsu izvēlētajā laikā, kā arī lai iepriekš sagatavotos jūsu pieprasīto Pakalpojumu sniegšanai.

Mēs apstrādājam Swedbank rīcībā esošos jūsu Personas datus, piemēram, Finanšu datus, lai sniegtu jums vēlamo konsultāciju par mūsu Pakalpojumu. Šim nolūkam jūsu Personas dati var tikt iegūti no Swedbank Grupas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Kontaktinformācija, informācija par pieprasītajiem, sniegtajiem Pakalpojumiem un/vai Pakalpojuma līguma izpildi, kad mēs sniedzam jums informāciju un sazināmies ar jums pa tālruni, čatā, e-pastā vai citos saziņas kanālos.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Klienta reģistrēšana Pakalpojumu konsultācijai Līguma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Konsultāciju un ieteikumu sniegšana Klientam, ņemot vērā Klienta finanšu situāciju, par izmantotajiem Pakalpojumiem un nākotnes plāniem Leģitīmas intereses panākt noteiktu kvalitātes standartu saziņā ar Klientiem, noskaidrot viedokli Pakalpojumu attīstīšanai un atbilstošos gadījumos nodrošināt turpmāku kontaktēšanos zvanu vai tikšanos veidā Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Informācijas nodošana un sniegšana Klientam
 • Līguma izpilde
 • Juridiska pienākuma izpilde
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai pārvaldītu riskus, nodrošinot Swedbank drošu un stabilu darbību, kā arī ievērojot Piemērojamos tiesību aktus.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktos juridiskos pienākumus saistībā ar riska pārvaldību, kapitāla prasību izpildi, krāpšanas novēršanu un incidentu pārvaldību. Mēs izpaužam Personas datus datu Saņēmējiem, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem vai lai aizsargātu Swedbank leģitīmās intereses.

Pārdomātu risku pārvaldību paredz Piemērojamie tiesību akti, kas mums ir jāievēro, lai mēs varētu sniegt jums Pakalpojumus, sniegt drošus bankas Pakalpojumus un aizsargāt jūsu naudu pret krāpniekiem. Mēs cenšamies nodrošināt zemu riska līmeni, jo tas ir pamats uzticības veidošanai un vērtību nodrošināšanai ilgtermiņā.

Lai izpildītu juridiskos pienākumus riska pārvaldības jomā, mēs izmantojam jūsu Personas datus šādiem nolūkiem:

 • Kredītriska, likviditātes riska, tirgus riska un darījuma partnera riska novērtēšana un pārvaldība.
 • Riska ierobežošana un Swedbank kapitāla prasību izpilde.
 • Mūsu pamatprocesus potenciāli ietekmējošu incidentu, kas var skart sniegtos Pakalpojumus, kā arī Personas datu aizsardzības pārkāpumu, kas var ietekmēt jūsu privātumu, novēršana.
 • Potenciāli aizdomīgu darījumu un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas atklāšana, izmeklēšana un ziņošana par to.
 • Darījumu, tostarp karšu darījumu, uzraudzība, lai atklātu un novērstu krāpšanu, kā arī atklāto darbību, kas identificētas kā potenciāli krāpšanas gadījumi, pārskatīšana, diagnosticēšana un reaģēšana uz tām.
 • Uzraudzība saistībā ar atbilstību Piemērojamiem tiesību aktiem un attiecīgo iekšējo regulējumu.
 • Darbības nepārtrauktības un krīzes vadības nodrošināšana.
 • Saziņa ar uzraudzības un citām iestādēm, tostarp regulāra obligātā un ar konkrētiem notikumiem saistītā pārskatu sniegšana.
 • Sadarbība ar ārējiem revidentiem un informācijas sniegšana tiem.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati, Dati par uzticamību un izpēti, Komunikācijas un ierīču dati, Dati, kas iegūti, pildot likumā noteiktos pienākumus, Profesionālie dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Tuvinieku dati, Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, Demogrāfiskie dati, Dati par Klienta pieredzi finanšu jomā.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Piemērojamajos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu izpilde, piemēram, saistībā ar kredītriska, likviditātes riska pārvaldīšanu, incidentu pārvaldīšanu un risināšanu Juridiska pienākuma izpilde Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Krāpniecības novēršana
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Leģitīmas intereses nodrošināt drošu un stabilu Swedbank darbību
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
Maksātspējas kapitāla prasību izpilde un dažādu analīžu sagatavošana Juridiska pienākuma izpilde Valsts iestādes un citas personas, kas veic ar likumu tām uzticētās funkcijas

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai pārvaldītu, uzturētu, attīstītu, analizētu un uzlabotu savu komercdarbību, Pakalpojumus un jūsu lietošanas pieredzi, kā arī lai aizsargātu savas leģitīmās intereses.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mums ir nepieciešams apstrādāt Personas datus, kad mēs veicam tādas darbības kā dokumentu pārvaldība un arhivēšana, veicam analīzi un testēšanu, lai uzlabotu savus Pakalpojumus, nodrošinātu IT risinājumu drošību un atbilstību, izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu vai aizsargātu savas leģitīmās intereses.

Komercdarbības nodrošināšanai mums ir juridisks pienākums vest grāmatvedības uzskaiti. Tās ietvaros mēs apstrādājam jūsu Identifikācijas datus, Konta datus, Kontaktinformāciju un Demogrāfiskos datus, apstrādājot maksājumus un izrakstot rēķinus.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama arī attiecībā uz aktivitātēm, kas atbalsta mūsu pamatdarbību, proti, Pakalpojumu sniegšanu. Tā ietver, piemēram, dokumentu pārvaldību un arhivēšanu, digitālās informācijas un dokumentu glabāšanu, pamatojoties uz juridiskajiem pienākumiem vai mūsu leģitīmajām interesēm.

Mums ir leģitīmas intereses uzturēt, attīstīt, pārbaudīt un uzlabot savu komercdarbību, Pakalpojumus un jūsu lietošanas pieredzi. Jūsu Personas dati tiek apstrādāti mūsu tīmekļvietnes un tīkla administrēšanai, tostarp lai nodrošinātu ieviešamo IT risinājumu kvalitāti, drošību un atbilstību. Ikvienā gadījumā Personas datu apstrāde ir ierobežota ar tikai konkrētā gadījumā nepieciešamo Personas datu faktisko apstrādi.

Mēs apstrādājam Personas datus arī juridisku prasījumu izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Ja mums ir nepieciešams aizsargāt savas likumīgās tiesības vai ja ir iesniegts prasījums, apstrādāti tiek tie dati, kas attiecas uz konkrēto gadījumu. Atkarībā no konkrētā gadījuma tas vēl var ietvert datu apmaiņu ar citiem Swedbank uzņēmumiem Latvijā, uzraudzības iestādēm, tiesām vai ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm strīdu izšķiršanai, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz mums juridiskos pakalpojumus.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati, Demogrāfiskie dati, Konta dati.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Juridiska pienākuma izpilde, piemēram, saistībā ar grāmatvedību, nodokļu administrēšanu Juridiska pienākuma izpilde
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Iestādes un citas personas, kas pilda savas funkcijas saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem
Lai nodrošinātu atbilstošu Pakalpojumu sniegšanu un informācijas aizsardzību Pakalpojumu sniegšanā, kā arī uzturētu, attīstītu, novērtētu un uzlabotu Swedbank darbību Leģitīmas intereses uzturēt, attīstīt, pārbaudīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību, Pakalpojumus, Klienta lietotāja pieredzi
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Telekomunikāciju, IT, hostinga, mākoņdatu, arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniegšana
Tiesisku prasību nodibināšana, realizēšana un aizsardzība
 • Leģitīmas intereses atbildēt uz prasījumiem un aizsargāt savu pozīciju strīdos
 • Juridiska pienākuma izpilde
 • Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā
 • Telekomunikāciju, IT, hostinga, mākoņdatu, arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniegšana

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam ar Korporatīvajiem klientiem saistīto personu Personas datus, lai noslēgtu un uzturētu līgumus, sazinātos ar Korporatīvajiem klientiem, sniegtu Pakalpojumus saskaņā ar līgumu un nodrošinātu, ka mēs ievērojam Piemērojamos tiesību aktus.

Skaidrības labad norādām, ka termins “Klients” ietver arī visas fiziskās personas, kas saistītas ar Korporatīvo klientu, kura datus mēs apstrādājam.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek vākti no Datu subjekta, Korporatīvā klienta pārstāvjiem, saistītajām personām un ārējiem avotiem, kā arī tiek regulāri atjaunināti. Personas dati tiek izpausti Saņēmējiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumus ar Korporatīvo klientu un izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu.

Ja jūs pārstāvat Korporatīvo klientu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai noslēgtu un izpildītu līgumu starp šo Korporatīvo klientu un mums. Tas varētu būt, piemēram, saziņai ar Korporatīvā klienta pārstāvjiem un kontaktpersonām, kā arī informācijas par juridiskajiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem atjaunināšanai. Tāpat tas nodrošina, ka tikai pilnvarotas personas var parakstīt līgumus, veikt darījumus, iesniegt dokumentus, piekļūt informācijai vai veikt citas nepieciešamās darbības Korporatīvā klienta vārdā.

Iepriekš minētajos nolūkos Personas datu kategorijas, kuras mēs apstrādājam, ietver Identifikācijas datus, Kontaktinformāciju, Profesionālos datus, Datus par attiecībām ar juridiskajām personām, Datus par uzticamību un izpēti, Demogrāfiskos datus, Finanšu datus, Datus, kas iegūti un/vai izveidoti, pildot no Piemērojamiem tiesību aktiem izrietošos pienākumus, Datus par sodāmību un pārkāpumiem, citus Personas datus (ja sadarbība ar Korporatīvo klientu tiek pārtraukta, jo tas vairs nepastāv, mums nepieciešams, lai mūsu sistēmās tiktu saglabāts šī Korporatīvā klienta statusa fakts, lai mēs neveiktu noteiktas darbības, piemēram, saziņu un pārskatu sniegšanu).

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Līgumu noslēgšana un izpilde ar Korporatīvajiem klientiem, saziņa ar Korporatīvajiem klientiem
 • Leģitīmas intereses uzturēt attiecības ar Korporatīvajiem klientiem
 • Līguma izpilde
Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: lai nodrošinātu Swedbank apmeklētāju, darbinieku, telpu un aktīvu drošību; lai aizstāvētu Swedbank juridiskos prasījumus un leģitīmās intereses; lai atklātu un novērstu nelikumīgas darbības.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: lai veiktu videonovērošanu drošības pasākumu ietvaros, Swedbank savās telpās un bankomātos izmanto novērošanas kameras. Zonas, kurās tiek veikta videonovērošana, ir atzīmētas ar informatīvām norādēm par to, ka tiek veikta videonovērošana.

Swedbank videonovērošanas rezultātā iegūtie materiāli – vizuālie attēli, videoieraksti un audioieraksti – satur Personas datus.

Swedbank veic videonovērošanu, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, lai nodrošinātu Swedbank apmeklētāju, darbinieku, telpu un aktīvu drošību; lai aizstāvētu Swedbank juridiskos prasījumus un leģitīmās intereses; lai atklātu un novērstu nelikumīgas darbības.

Personas datus saturoši vizuālie attēli, video un audio ieraksti tiek nodoti Saņēmējam tikai noteiktos gadījumos, ja ierakstītais materiāls ir nepieciešams kriminālizmeklēšanai Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vai tādam Saņēmējam, kas Swedbank vārdā uztur un apkalpo videonovērošanas sistēmas.

Personas datu apstrādes mērķis Tiesiskais pamats Saņēmēji vai Saņēmēju kategorijas
Swedbank darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana un īpašuma aizsardzība (videonovērošana un/vai audioieraksti) Leģitīmas intereses nodrošināt Swedbank apmeklētāju, darbinieku, telpu un aktīvu drošību Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, Datu apstrādātāji, kas uztur un apkalpo videonovērošanas aprīkojumu, valsts iestādes pretlikumīgu darbību izmeklēšanas gadījumā

Swedbank savā tīmekļvietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas Swedbank Sīkdatņu politikā norādītajā veidā, kas pieejama tīmekļvietnes sadaļā “Sīkdatnes”: https://www.swedbank.lv/about/cookies.

Klientam kā Datu subjektam attiecībā uz Swedbank veikto Personas datu apstrādi ir noteiktas tiesības saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem. Šīs tiesības ir:

 • Saņemt apstiprinājumu, vai Swedbank apstrādā Klienta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
 • Pieprasīt Klienta Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
 • Pieprasīt Klienta Personas datu dzēšanu.
 • Ierobežot Klienta Personas datu apstrādi.
 • Iebilst Klienta Personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz Swedbank leģitīmajām interesēm.
 • Iebilst pret Klienta Personas datu apstrādi mārketinga nolūkos.
 • Saņemt Personas datus, ko Klients ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata strukturētā, kādā plaši izmantotā elektroniskā formā, un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (tiesības uz datu pārnesamību).
 • Atsaukt sniegto piekrišanu Klienta Personas datu apstrādei.
 • Nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp Profilēšana, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir juridiskas sekas vai tā līdzīgi ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav piemērojamas, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja šāda lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem vai ja Klients ir sniedzis savu nepārprotamu piekrišanu.
 • Apstrīdēt lēmumu, kas balstīts tikai uz automatizētu Personas datu apstrādi, paust savu viedokli un pieprasīt Swedbank lēmuma pārskatīšanas procesā savu darbinieku iesaistīšanu.

Swedbank Klientiem internetbankas sadaļā “Mani dati” ir nodrošināta piekļuve Swedbank rīcībā esošai pamatinformācijai par Klientu un tādiem Klienta Personas datiem kā Kontaktinformācija, Identifikācijas dati, Profesionālie dati un citiem. Klienti var patstāvīgi piekļūt saviem Personas datiem internetbankas sadaļā “Mani dati”, pārbaudīt tos un nepieciešamības gadījumā aktualizēt.

Ņemot vērā, ka Swedbank apstrādā lielu informācijas apjomu, un lai izpildītu Datu subjekta pieprasījumu, cik vien precīzi iespējams, Swedbank var Klientam prasīt precizēt informāciju, apstrādes aktivitātes vai laika posmu, uz ko Datu subjekta pieprasījums attiecas.

Klients savas Datu subjekta tiesības var izmantot, iesniedzot Swedbank identificētu pieprasījumu internetbankā vai filiālē, vai zvanot uz konsultāciju centru, vai nosūtot ar e-parakstu parakstītu pieprasījumu pa e-pastu. Atbilde uz Datu subjekta pieprasījumu tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas; ja nepieciešams, šo termiņu var pagarināt par vēl diviem mēnešiem.

Klients var mainīt vai atjaunināt Personas datus, pārvaldīt savas izvēles (piekrišanu un datu apstrādes atļaujas) internetbankā un mobilajā lietotnē, filiālēs vai zvanot uz konsultāciju centru.

Tiesības uz Personas datu aizsardzību nav absolūtas tiesības un noteiktās situācijās tās var būt ierobežotas, proti, Klientam tiks sniegta informācija, ko Swedbank ir tiesīga sniegt Datu subjektam, ņemot vērā, ka piekļuves tiesības nedrīkst negatīvi ietekmēt citu personu tiesības vai brīvības, tostarp komercnoslēpumus vai intelektuālo īpašumu un it īpaši programmatūru aizsargājošas autortiesības. Piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos Swedbank var Datu subjektiem informāciju nodot vēlāk, ierobežot tās nodošanu vai nenodot to vispār, ja tas var kavēt vai traucēt pārkāpumu novēršanai, atklāšanai vai tiesvedībai vai soda mēru izpildei, kaitēt citu personu tiesībām vai brīvībām, apdraudēt nacionālo drošību, apdraudēt sabiedrisko kārtību vai traucēt izmeklēšanai vai tiesvedībai.

Swedbank kā Piemērojamo tiesību aktu subjektam var būt noteikti ierobežojumi sniegt informāciju Datu subjektam attiecībā uz Personas datu apstrādi, kas veikta Piemērojamo tiesību aktu ietvaros, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, izņemot publiski pieejamos datus.

Ja Klients uzskata, ka Klienta Personas datu apstrādē ir pārkāptas Klienta tiesības un intereses saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem, Klients par to var iesniegt pretenziju. Pretenziju var iesniegt Datu valsts inspekcijai vai uzraudzības iestādei Klienta pastāvīgās dzīvesvietas vai darbavietas ES dalībvalstī.

Klients var sazināties ar Swedbank attiecībā uz lūgumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, izmaiņām Personas datu apstrādes atļaujā, Datu subjektu tiesību izmantošanu un pretenzijām par Personas datu Apstrādi. Swedbank Kontaktinformācija ir pieejama tīmekļvietnē www.swedbank.lv.

Klients var sazināties ar Swedbank iecelto datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: dpo@swedbank.lv vai nosūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, LV-1048, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālistam”.

Swedbank pārskata un aktualizē šos Principus ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā vai pēc nepieciešamības.

Swedbank informē par izmaiņām Principos Swedbank tīmekļvietnē.

Šie Principi ir izstrādāti latviešu valodā un tulkoti angļu un krievu valodā. Tādu strīdu, domstarpību vai pretenziju gadījumā, kuri attiecas uz valodu vai teksta interpretāciju, noteicošā ir šo Principu redakcija latviešu valodā.

Šie Principi stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā, un aktuālā versija ir pieejama tīmekļvietnē www.swedbank.lv.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Patēriņa kredīts ar 0 EUR noformēšanas maksu.

Piesakies līdz 31. jūlijam un saņem īpašo piedāvājumu!

 • Nauda kontā uzreiz pēc līguma parakstīšanas
 • Atmaksā aizdevumu pirms termiņa bez komisijas maksas