Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Personas datu apstrāde

Tavs privātums mums ir svarīgs

Rūpes par personas datu drošību ir mūsu prioritāte. Mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu tev produktus un pakalpojumus un tie darbotos nepārtraukti.

 • Datu apstrāde palīdz mums tevi apkalpot labāk – personas dati palīdz mums nodrošināt tev drošu piekļuvi mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī sniegt personalizētu atbalstu un konsultācijas.
 • Tavi dati pie mums ir drošībā – mēs aizsargājam tavus personas datus un nodrošinām to konfidencialitāti.
 • Tavi dati ir tavā kontrolē – tu vari apskatīt lielāko daļu savu personas datu, kuri ir mūsu rīcībā, pārvaldīt tos un mainīt savas izvēles.

Tu vari noteikt, vai vēlies saņemt savām vai sava(-u) bērna(-u) vajadzībām pielāgotus mārketinga piedāvājumus, kā arī izvēlēties saziņas kanālus: e-pastu vai pastu, īsziņas vai zvanus.

Uzzini vairāk šeit.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu tīmekļvietnes tehnisko darbību un atvieglotu vietnes lietošanu. Pārvaldīt sīkdatnes vai atsaukt savu piekrišanu vari jebkurā laikā.

Uzzini vairāk šeit.

Tu vari apskatīt un pārvaldīt datus, kurus esi mums sniedzis, piemēram, savu adresi, tālruņa numurus un klientu anketas datus.

Uzzini vairāk šeit.

Personas datu apstrādes principi

Personas datu apstrādes principos (turpmāk tekstā – Principi) ir aprakstīts, kā “Swedbank” AS, “Swedbank Līzings” SIA, “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, “Swedbank Atklātais Pensiju Fonds” AS, “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank Life Insurance” SE Latvijas filiāle (turpmāk tekstā – “Swedbank” vai “mēs”), kā Datu pārziņi apstrādā jūsu Personas datus.

Sīkāku informāciju par Personas datu Apstrādi konkrēti interesējošās jomās, kas ietver atbildes uz Datu subjektu biežāk uzdotajiem jautājumiem varat lasīt turpmāk 2. sadaļā, kur sniegtā informācija attiecas uz jūsu Personas datu apstrādi atkarībā no tā, kādu Pakalpojumu jūs izmantojat un/vai kādas ir jūsu attiecības ar Swedbank.

Papildu informācija par Personas datu Apstrādi var būt ietverta mūsu līgumos un citos dokumentos, kas saistīti ar Pakalpojumiem, kā arī mūsu mājaslapā. Jūs varat saņemt detalizētāku informāciju par mūsu veikto Personas datu apstrādi, iesniedzot mums pieprasījumu. Sīkāku informāciju par to, kā izmantot savas kā Datu subjekta tiesības, kā arī mūsu kontaktinformāciju skatiet šī dokumenta 5.sadaļā.

Klients vai jūs ir jebkura fiziskā persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi saņemt Pakalpojumus vai ir citā veidā saistīta ar Pakalpojumu lietošanu un/vai lietotāju un/vai ir jebkādās citās attiecībās ar mums, kas nodibinātas arī pirms šo Principu stāšanās spēkā.

Korporatīvais klients ir jebkura juridiskā persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlmi saņemt Pakalpojumus.

Datu pārzinis ir jebkura persona, kura viena pati vai kopīgi ar citiem nosaka Personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Personas datu apstrādē, kas aprakstīta šajos Principos, “Swedbank” AS, sniedzot Klientam bankas pakalpojumus, darbojas kā Datu pārzinis. Līzinga pakalpojumu jomā Datu pārzinis ir “Swedbank Līzings” SIA, pensiju plānu aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu jomā – “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, pensiju plānu pārvaldīšanas pakalpojumu jomā – “Swedbank Atklātais Pensiju Fonds” AS, nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu jomā (piemēram, mājokļa apdrošināšana) – “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, un dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu jomā – “Swedbank Life Insurance” SE Latvijas filiāle.

Datu apstrādātājs ir jebkura persona, kura Datu pārziņa vārdā veic Personas datu Apstrādi. Swedbank Personas datu Apstrādei piesaista Datu apstrādātājus un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu apstrādātāju veiktā Personas datu Apstrāde notiek saskaņā ar līgumu vai Piemērojamiem tiesību aktiem un atbilstoši mūsu dokumentētām norādēm.

Datu aizsardzības tiesību akti ir Swedbank saistošie ES un nacionālie datu aizsardzības tiesību akti, piemēram, Regula (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

ES/EEZ ir Eiropas Savienība/Eiropas Ekonomikas zona.

Personas dati un jūsu dati ir jebkura ar jums tieši vai netieši saistīta informācija.

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts attiecībā uz Personas datiem neatkarīgi no automatizēto līdzekļu izmantošanas vai neizmantošanas, piemēram, vākšana, ierakstīšana, organizēšana, glabāšana, pielāgošana, grozīšana, iegūšana, apkopošana, izmantošana, kombinēšana, bloķēšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Saņēmējs ir fiziskā vai juridiskā persona, valsts iestāde vai cita struktūra, kurai Swedbank ir tiesīga izpaust Personas datus. Skat. Saņēmēju kategorijas 1.5. sadaļā.

Piemērojamie tiesību akti ir tiesību akti, kas ir saistoši Swedbank, piemēram, tiesību akti, kuri attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju piemērošanu novēršanu, konfidencialitāti, komercdarbību, datu aizsardzību, nodokļiem, grāmatvedību, kreditēšanu, patēriņa kredītiem, maksājumiem, maksājumu pakalpojumiem, apdrošināšanu, līzingu, ieguldījumiem vai finanšu uzņēmējdarbību.

Pakalpojumi ir jebkuri Swedbank pakalpojumi, konsultācijas un produkti, kas saistīti ar finansēšanu, uzkrājumiem, ieguldījumiem, kreditēšanu, kartēm, maksājumiem, apdrošināšanu, pensijām, līzingu, kā arī sadarbības partneru produkti un pakalpojumi, kas tiek sniegti digitāli Swedbank lietotnē un mājaslapā, telefonkonsultācijās, izmantojot klientu videoapkalpošanu, Swedbank filiālē vai citos kanālos.

Swedbank, mēs un mūsu ir jebkura juridiskā persona vai filiāle, kas pieder Swedbank Grupai ar juridisko adresi Latvijā. Saraksts, kurā ir uzskaitīti Swedbank Grupas uzņēmumi Latvijā, ir pieejams mājaslapā www.swedbank.lv.

Swedbank Grupa ir Zviedrijā reģistrēta publiska akciju sabiedrība-banka Swedbank AB (publ) un visas Swedbank AB (publ) tiešā veidā kontrolētās juridiskās personas (meitasuzņēmumi).

Profilēšana ir jebkāda veida automatizēta Personas datu apstrāde, lai novērtētu konkrētus ar Klientu saistītus personīgus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas attiecas uz šīs fiziskās personas ekonomisko situāciju, personiskajām vēlmēm, interesēm, uzticamību un uzvedību. Plašāku informāciju par Swedbank veikto Klientu Personas datu Profilēšanu var atrast 2.4., 2.5., 2.5.1., 2.6, 2.7. un 2.8.1. sadaļā.

Automatizēta lēmumu pieņemšana ir lēmuma pieņemšana bez cilvēka līdzdalības (t. i., lēmuma pieņemšana, izmantojot tikai tehnoloģiskos līdzekļus), tostarp Profilēšana, kas rada juridisku vai tamlīdzīgu būtisku ietekmi uz Datu subjektu. Plašāka informācija par Swedbank veikto automatizēto lēmumu pieņemšanu ir atrodama 2.4. un 6. sadaļā.

Datu subjekts ir jebkura identificējama dzīva fiziskā persona, kuras Personas datus apstrādā Swedbank. Swedbank apstrādā tādu Datu subjektu Personas datus kā Klienti, likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas, kontaktpersonas, darījumu partneri, maksātāji, valdes locekļi, patiesie labuma guvēji, kā arī citu Principos noteikto Datu subjektu Personas datus. Termina “Klients” definīcijā ietilpst arī šajā definīcijā minētās Datu subjektu kategorijas.

Swedbank apstrādāto Personas datu kategoriju piemēri var būt šādi:

Identifikācijas dati, piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati.

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

Finanšu dati, piemēram, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības, aktīvi.

Konta dati, piemēram, norēķinu kartes numurs un bankas konta numurs.

Dati par Klienta finanšu pieredzi, piemēram, dati, kas iegūti, izvēloties un sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un citus produktus ar ieguldījumu risku, piemēram, dati, kas satur pierādījumus par finanšu pieredzi tirdzniecībā.

Dati par uzticamību un izpēti, piemēram, dati par norēķinu paradumiem, Swedbank vai citām pusēm nodarītie kaitējumi vai zaudējumi, dati, kas Swedbank ļauj veikt klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un pārliecināties par starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanu, sadarbības mērķi un to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona, dati par aktīvu un turības izcelsmi, piemēram, dati par Klienta darījumu partneriem un saimniecisko darbību, kā arī dati par esošajiem vai agrāk slēgtiem apdrošināšanas līgumiem un pieteikumiem (piemēram, apdrošināšanas attiecību ilgumu un zaudējumu pieteikumu vēsturi, apdrošināšanas riska novērtējuma vēsturi, tostarp apdrošināšanas pieteikumu atteikumiem).

Dati, kas iegūti, pildot likumā noteiktos pienākumus, piemēram, dati, ko Swedbank var būt pienākums sniegt tādām iestādēm kā nodokļu pārvaldes, tiesas, tiesībsargājošās iestādes, tostarp ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, īpašumtiesībām, atzīmēm un parādsaistību atlikumiem, kā arī sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas birojam, tostarp ziņas par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām.

Komunikācijas un ierīču dati, piemēram, ziņojumos, e-pasta ziņās, vizuālos attēlos, video un/vai audioierakstos, kā arī citās sarunās un mijiedarbībā ietvertie dati, kas apkopoti, Klientam apmeklējot Swedbank telpas, bankomātus un citas vietas, kur Swedbank sniedz Pakalpojumus vai sazinās ar Klientu, dati, kas saistīti ar Klienta apmeklējumiem Swedbank mājaslapā un saziņu, izmantojot Swedbank internetbanku un mobilo lietotni.

Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, piemēram, Pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie Pakalpojumi, personīgie iestatījumi, jūsu vēlmes attiecībā uz ilgtspēju, atbildes uz aptauju jautājumiem, Klienta apmierinātība, kā arī hobiji un/vai personīgie ieradumi, kas var ietekmēt Klienta veselības stāvokli un tikt izvērtēti riska faktoru izvērtēšanas laikā apdrošināšanas riska parakstīšanas procesa ietvaros.

Tuvinieku dati, piemēram, informācija par Klienta ģimeni un attiecībām.

Demogrāfiskie dati, piemēram, dzīvesvietas valsts, dzimšanas datums, pilsonība.

Bērnu dati, piemēram, dati, kas savākti un apstrādāti, kad bērns izmanto Pakalpojumus vai ir noteikts par labuma guvēju vai apdrošināto apdrošināšanas līgumā.

Profesionālie dati, piemēram, izglītība vai profesionālā karjera.

Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, piemēram, dati, ko Klients ir iesniedzis vai saņēmis no publiskajām datubāzēm vai trešajām pusēm kā pakalpojuma sniedzējs darījumu veikšanai konkrētas juridiskās personas vārdā.

Attiecību statusa dati, piemēram, segments, kuram Klients ir piederīgs, informācija par Klienta dalību klientu apkalpošanas programmā vai riska līmeņa piešķiršana Klientam.

Sensitīvi dati, piemēram, īpašu kategoriju Personas dati (dati par veselību) un dati par sodāmību un pārkāpumiem, ja tas nepieciešams, lai apstrādātu apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu vai novērtētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku. Lai sniegtu atsevišķus Pakalpojumus, Swedbank apstrādā īpašu kategoriju Personas datus. Swedbank lūdz Klienta piekrišanu, apstrādājot īpašo kategoriju Personas datus, piemēram, kad informācija ir nepieciešama Pakalpojumiem, kas saistīti ar apdrošināšanas pakalpojumiem. Īpašu kategoriju Personas dati var tikt apstrādāti arī tādēļ, lai īstenotu tiesisku prasījumu vai pamatojoties uz tiesisku pienākumu, kas Swedbank ir saistošs, piemēram, dati par administratīviem sodiem transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas lietās.

Mēs apstrādājam jūsu datus tikai tad, ja mums ir pamatots iemesls to darīt. Tas var tikt balstīts uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

 • Līguma izpilde ir viens no galvenajiem tiesiskajiem pamatiem, saskaņā ar kuru mēs apstrādājam Personas datus Pakalpojumu sniegšanai. Tas ietver apstrādi, kas nepieciešama, lai pēc jūsu lūguma veiktu noteiktas darbības pirms līguma noslēgšanas, kā arī noslēgtu, grozītu, izpildītu, uzturētu un pārtrauktu līgumu.
 • Juridiska pienākuma izpilde ir apstrādes tiesiskais pamats, kas mums ir nepieciešams, lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktus.
 • Leģitīmas intereses apstrādāt Personas datus ir tiesiskais pamats Personas datu apstrādei mūsu konkrētās pamatotās Datu pārziņa vai trešās puses interesēs, kas tiek samērotas ar jūsu kā Datu subjekta interesēm un tiesībām.
 • No Piemērojamiem tiesību aktiem izrietošas sabiedrības intereses ir apstrādes tiesiskais pamats, ja tas ir noteikts tiesību aktos un nepieciešams, lai izpildītu uzdevumu, kas veicams sabiedrības interesēs. Šādos gadījumos apstrāde var tikt veikta tikai tādā apjomā, kāds noteikts Piemērojamos tiesību aktos, piemēram, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
 • Piekrišana kā datu apstrādes tiesiskais pamats. Gadījumos, kad jūs sniedzat savu piekrišanu, mēs jūs informēsim atsevišķi par konkrēto Personas datu apstrādes mērķi. Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā.

Lai varētu sniegt Pakalpojumus, kā arī citos gadījumos, kad tas nepieciešams, Swedbank var nodot Klientu Personas datus Saņēmējiem.

Swedbank nenodod vairāk Personas datu, kā nepieciešams konkrētajam apstrādes mērķim. Saņēmēji var veikt Personīgo datu Apstrādi kā Datu apstrādātāji un/vai kā Datu pārziņi. Ja Saņēmējs veic Klienta Personas datu Apstrādi savā vārdā kā Datu pārzinis, tad Saņēmējam ir pienākums sniegt informāciju Datu subjektiem par šādu Personas datu Apstrādi. Šādā gadījumā Swedbank iesaka Klientam sazināties ar konkrēto Saņēmēju, lai uzzinātu informāciju par Personas datu apstrādi, ko veic šis Saņēmējs.

Saņēmēji, kas darbojas kā Datu pārziņi, var būt, piemēram:

 • Swedbank Grupai piederošās juridiskās personas un to filiāles.
 • Iestādes un amatpersonas, piemēram, uzraudzības iestādes, nodokļu administrācijas iestādes, tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, Notāru padome, tiesas, ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūras.
 • Konsultanti finanšu un juridiskajos jautājumos, auditori vai jebkuri citi Swedbank pakalpojumu sniedzēji, Swedbank pilnvarotās personas.
 • Informācijas sistēmu, datubāzu un reģistru, piemēram, kredītu reģistra, kontu reģistra, iedzīvotāju reģistra, komercreģistra, vērtspapīru reģistru, pensijas reģistru, zemesgrāmatu, ar transportlīdzekļiem un to īpašniekiem saistīto reģistru, kā arī ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistīto reģistru nodrošinātāji.
 • Parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, cesionāri, maksātnespējas administratori.
 • galvinieks, ķīlas devēji.
 • Personas un piegādātāji, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu Swedbank, piemēram, telekomunikāciju, pasta pakalpojumu, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzēji, ja Klients par šiem pakalpojumiem ir pieteicis e-rēķinus.

Saņēmēji, kas darbojas kā Datu apstrādātāji, ir, piemēram:

 • Swedbank Grupai piederošas juridiskās personas un to filiāles, kad tās apstrādā Personas datus Swedbank vārdā.
 • Citas Pakalpojumu sniegšanā iesaistītās personas, piemēram, informācijas tehnoloģiju, hostinga, mākoņdatošanas, arhivēšanas, drukāšanas pakalpojumu nodrošinātāji, tehniskie eksperti un vērtētāji.

Parasti Klientu Personas dati tiek apstrādāti ES/EEZ, tomēr atsevišķos izņēmuma gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

Personas datu nodošana un Apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats un tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

 • ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā Saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis. To valstu saraksts, kuras ES Komisija līdz šim atzinusi par tādām, kas nodrošina pienācīgu aizsardzību, ir pieejams ES Komisijas lapā šeit.
 • Pārzinis vai apstrādātājs ir nodrošinājis atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, noslēgtas vienošanās, kurās ietvertas ES līguma standarta klauzulas vai citi apstiprināti līguma noteikumi, saskaņotus rīcības kodeksus, saistošu uzņēmuma regulējumu vai sertifikācijas mehānismus. Piemērojamās ES standarta līguma klauzulas, ko Swedbank izmanto Personas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm, ir atrodamas šeit.
 • Ir pieļaujamas atkāpes attiecībā uz specifiskām situācijām, piemēram, Klienta skaidri izteikta piekrišana, ar Klientu noslēgta līguma izpilde, līguma noslēgšana Klienta interesēs vai Klienta interesēs noslēgta līguma izpilde, likumīgu prasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana, svarīgi iemesli sabiedrības interesēs.

Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ un atbilstošiem aizsardzības pasākumiem.

Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam apstrādes nolūkam, kuram attiecīgie dati tiek vākti vai kurš ir noteikts attiecīgajos Piemērojamos tiesību aktos. Piemēram, pēc līgumattiecību izbeigšanās Swedbank apstrādās Personas datus grāmatvedības vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas nolūkos, normatīvo kapitāla pietiekamības prasību izpildei, kā arī nolūkos, kuru pamatā ir Swedbank leģitīmās intereses, piemēram, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus. Tas nozīmē, ka Piemērojamie tiesību akti nosaka to, ka Swedbank ir pienākums glabāt Personas datus ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, piemēram, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Glabāšanas periodu piemēri:

 • Klienta Personas dati darījumu attiecību laikā, kas ir saistīts ar Pakalpojumu sniegšanu – šie Personas dati ir Swedbank rīcībā līdz jūsu darījumu attiecību beigām, ja vien nepastāv cits pamatots iemesls, kura dēļ Personas datus nepieciešams glabāt ilgāk.
 • Ja Klienta Personas dati ir nepieciešami, lai aizsargātu Swedbank vai Klienta leģitīmās intereses saskaņā ar Civillikumu prasījuma gadījumā – ne ilgāk kā 10 gadus pēc līguma izbeigšanas.
 • Ja Klienta Personas dati ir nepieciešami, lai izpildītu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu saistītu juridisku pienākumu saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem – 5 gadus pēc darījumu attiecību izbeigšanas.
 • Ja Klienta Personas dati ir nepieciešami leģitīmu interešu aizsardzībai, kad attiecībā uz Swedbank notiek izmeklēšana vai tiesvedība – līdz izmeklēšanas un tiesvedības beigām.
 • Ja Klienta Personas dati tiek apstrādāti saistībā ar videonovērošanu, lai aizstāvētu Swedbank tiesiskos prasījumus un leģitīmās intereses; lai atklātu un novērstu prettiesiskas darbības – ne ilgāk kā 90 dienas.
 • Ja Klienta Personas dati tiek apstrādāti mārketinga nolūkos – tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: Piemērojamie tiesību akti nosaka mums pienākumu identificēt mūsu Klientus un attiecīgos gadījumos arī viņu pārstāvjus un personas, kuras piedalās gadījuma rakstura darījumā.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: šim nolūkam mēs lūdzam jums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu un, ja nepieciešams, citus identifikācijai nepieciešamos dokumentus. Pārliecinoties par jūsu identitāti, mēs izmantojam autentifikācijas rīkus. Pakalpojuma sniegšanas laikā mums ir jānodrošina, lai jūsu identifikācijas dati būtu pareizi un aktuāli.

Identifikācija

Kad jūs piesakāties Pakalpojumam vai slēdzat Pakalpojuma līgumu, mums ir juridisks pienākums jūs identificēt. Identifikācijai mēs lūdzam jums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu, kuru pārbaudām Nederīgo dokumentu reģistrā.

Ja jūs slēdzat Pakalpojuma līgumu bērna vārdā, mēs lūdzam jums uzrādīt derīgu bērna personu apliecinošu dokumentu, kas tiek pārbaudīts Nederīgo dokumentu reģistrā, papildus pārbaudot jūsu bērna identitāti un jūsu pārstāvības tiesības, pārbaudot Personas datus Fizisko personu reģistrā. Šādos gadījumos mēs veicam Personas datu Apstrādi līguma izpildes nolūkā.

Ja jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus pastāvīgi, mums ir jānodrošina, lai jūsu Identifikācijas dati būtu pareizi un aktuāli. Šim nolūkam mēs jums lūgsim atjaunināt Swedbank sniegtos Identifikācijas datus, turklāt daļu jūsu Identifikācijas datu mēs iegūsim no Fizisko personu reģistra un atjaunināsim tos automātiski.

Mēs nodosim jūsu Identifikācijas datus Latvijā reģistrētajiem Swedbank Grupas uzņēmumiem atkarībā no tā, kādus produktus un Pakalpojumus jūs izmantojat vai esat pieprasījis, lai nodrošinātu, ka jūsu Personas dati ir pareizi un aktuāli.

Autentifikācija

Autentifikācijas laikā mēs pārbaudām to personu identitāti, kuras saņem mūsu Pakalpojumus.

Autentifikācija, galvenokārt, tiek veikta, izmantojot autentifikācijas rīkus, ko nodrošina tādi uzņēmumi kā SK ID Solutions AS (Smart-ID, Mobile-ID). Jūs varat izmantot arī autentifikācijas rīkus, kurus mēs pieņemam, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām (eID karte, eParaksts Mobile), vai citus risinājumus, kurus uzskatām par drošiem un efektīviem (biometrija, PIN Swedbank mobilajā lietotnē, kodu kalkulators).

Ja izmantojat autentifikācijas rīku, ko nodrošina cits uzņēmums, šim uzņēmumam var tikt nodoti jūsu Identifikācijas dati un Komunikācijas un ierīces dati (piemēram, IP adrese un ierīces veids). Turklāt mēs darām zināmu faktu, ka jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus. Lūdzu ņemiet vērā, ka autentifikācijas ietvaros mēs neapstrādājam “biometriskos datus”. “Biometriskos datus” kā Personas datu pārziņi apstrādā tie pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina autentifikācijas pakalpojumus. Tādējādi, lai vairāk uzzinātu par Personas datu Apstrādi autentifikācijas ietvaros, aicinām jūs apmeklēt attiecīgo autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja mājaslapas.

Šajā sadaļā minētajam nolūkam, mēs, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai līguma izpildei, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Komunikācijas un ierīces dati.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai izpildītu juridisko pienākumu, ko mums nosaka Piemērojamie tiesību akti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanu.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mēs vācam Personas datus no jums un ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem reģistriem. Jūsu Personas dati tiek nodoti datu Saņēmējiem, piemēram, iestādēm, ja to nosaka Piemērojamie tiesību akti.

Piemērojamie tiesību akti nosaka mums pienākumu veikt klientu izpētes pasākumus, tostarp pazīt savus klientus un izprast darījumu attiecību un gadījuma rakstura darījumu mērķi un būtību. Mums ir arī jāizvērtē riski, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī starptautiskajām un nacionālām sankcijām. Tas palīdz aizsargāt noteiktas sabiedrības intereses, kā arī nodrošināt, lai mūsu Pakalpojumi tiktu izmantoti likumīgiem mērķiem un būtu aizsargāti pret personām, kurām ir neatbilstoši nodomi.

Šim nolūkam mums ir pienākums jūs identificēt (skat. sadaļu “Identifikācija un autentifikācija”), kā arī lūgt jūs sniegt precīzus un patiesus Personas datus par sevi un, ja nepieciešams, dokumentus, kas apliecina šos Personas datus. Mēs varam izmantot Personas datus par jums, kas iegūti tieši no jums vai tiek iegūti no ārējiem reģistriem, piemēram, Fizisko personu reģistra, komercreģistriem, aktīvu reģistriem, publiski pieejamām politiski nozīmīgu personu (turpmāk tekstā – “PNP”) datubāzēm (ja nepieciešams). Tāpat mēs varam pārskatīt jūsu datus plašsaziņas līdzekļos. Saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, mums ir pienākums pārskatīt jūsu Personas datus sankciju sarakstos, lai nodrošinātu, ka mūsu Pakalpojumi netiek sniegti sankcijām pakļautām personām vai personām, kas saistītas ar sankcijām.

Jūsu sadarbības laikā ar mums mēs regulāri vai, pamatojoties uz konkrētu gadījumu, varam lūgt jums atjaunināt jūsu sniegtos Personas datus un varam pārbaudīt, vai dati, kas iegūti no iepriekš minētajiem ārējiem reģistriem, ir aktuāli. Piemērojamie tiesību akti arī nosaka mums pienākumu uzraudzīt jūsu darbības un darījumus, lai pārliecinātos, vai tie nav uzskatāmi par aizdomīgiem un vai uz tiem neattiecas sankcijas. Izpētes pasākumu apjoms un to regularitāte ir atkarīga no mūsu veiktā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju riska novērtējuma. Mēs aizsargājam jūsu finanšu līdzekļus, lai novērstu neatļautas darbības, kas tiek veiktas ar jūsu līdzekļiem vai citus krāpšanas mēģinājumus. Šajā gadījumos mēs reaģējam, nekavējoties izmeklējot saņemto informāciju par iespējamām krāpnieciskām darbībām. Mēs veicam arī proaktīvas darbības, cik vien tas ir iespējams, analizējot jūsu darījumus, lai identificētu vai novērstu neatļautu vai autorizētu, bet, iespējams, krāpniecisku jūsu līdzekļu aizplūšanu. Kriminālizmeklēšanas gadījumā mēs sniedzam jebkādu būtisku informāciju, kas var palīdzēt konkrētajam izmeklēšanas gadījumam. Saskaņā ar Regulējošajiem tiesību aktiem iestādēm mēs apstrādājam arī ar Korporatīvajiem klientiem saistīto personu Personas datus. Mēs identificējam juridiskās personas pārstāvjus (likumiskos pārstāvjus, pilnvarotās personas, personas, kas ieņem amatu uzņēmuma augstākajā vadības struktūrā, piemēram, prokūrists, maksātnespējas administrators) un lūdzam sniegt viņu Identifikācijas datus, Demogrāfiskos datus, Kontaktinformāciju un Datus par attiecībām ar juridiskajām personām. Mēs arī lūdzam sniegt Identifikācijas datus un Demogrāfiskos datus par juridiskās personas akcionāriem vai dalībniekiem. Juridiskajai personai ir pienākums atklāt savus patiesos labuma guvējus un sniegt viņu Identifikācijas datus, Demogrāfiskos datus un Kontaktinformāciju. Ja nepieciešams, mēs lūdzam juridiskajai personai iesniegt papildu dokumentus un informāciju par patiesajiem labuma guvējiem, piemēram, dokumentus, kas apliecina līdzekļu un mantas izcelsmi, vai datus par attiecībām ar juridiskajām personām. Attiecīgos gadījumos mēs arī vācam un regulāri atjauninām Personas datus par juridiskās personas pārstāvjiem, akcionāriem, dalībniekiem un patiesajiem labuma guvējiem no ārējiem reģistriem, piemēram, Fizisko personu reģistra, komercreģistriem, aktīvu reģistriem (piemēram, Zemesgrāmatas) u.c.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz mūsu juridisku pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati, Konta dati, Dati par uzticamību un izpēti, Tuvinieku dati, Demogrāfiskie dati.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai sniegtu ikdienas bankas Pakalpojumus, piemēram, norēķinu kontus, noguldījumus, maksājumu pakalpojumus un citus jūsu pieprasītos ikdienas bankas Pakalpojumus, kā arī lai pārvaldītu sadarbību ar jums, nodrošinātu, kontrolētu un administrētu piekļuvi Pakalpojumiem.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: apstrāde ietver Personas datu vākšanu no jums un no Pakalpojuma izmantošanas, Personas datu nodošanu Saņēmējiem, lai izpildītu Pakalpojuma līgumu, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, un Personas datu saņemšanu no trešajām personām, piemēram, citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Jūs esat atvēris un jums pie mums ir norēķinu konts

Kad jūs pie mums atverat kontu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai jūs apkalpotu saskaņā ar līgumu un nodrošinātu jums citus ar bankas kontu saistītus Pakalpojumus pēc jūsu pieprasījuma.

Saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, mums ir juridisks pienākums sniegt Personas datus par atvērtajiem kontiem centralizētajam kontu reģistram un nodokļu administrācijas iestādei.

Ja Swedbank jums sniedz konta informācijas Pakalpojumu, ļaujot piekļūt konta informācijai no konta, kas atrodas citā finanšu iestādē, jūsu Personas dati, piemēram, Identifikācijas, Konta, Komunikācijas un ierīces dati, tiek nosūtīti Swedbank no šīs finanšu iestādes.

Pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu konta informācijas Pakalpojumu pieprasījumus, kas ierosināti ar konta informācijas Pakalpojumu sniedzēja starpniecību. Šis Pakalpojums nodrošina jums piekļuvi jūsu Swedbank konta informācijai citā finanšu iestādē. Šim nolūkam pēc jūsu pieprasījuma mēs šai finanšu iestādei izpaužam jūsu Personas datus, piemēram, Identifikācijas, Konta, Komunikācijas un ierīces datus.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā konta dati, Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Demogrāfiskie dati, Tuvinieku dati un Bērnu dati, Finanšu dati.

Jūs izmantojat Swedbank norēķinu karti

Ja jūs piesakāties un noslēdzat Swedbank norēķinu karšu līgumu (kredītkartes vai debetkartes), mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, lai noslēgtu un izpildītu attiecīgo norēķinu kartes līgumu, tostarp pasūtītu, personalizētu un aktivizētu karti, sniegtu atbalstu ar karti saistītos jautājumos un novērstu krāpšanu karšu darījumos.

Lai veiktu karšu darījumus, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai autorizētu darījumus (tostarp tirgotāja ierosinātus darījumus) un veiktu maksājumu apstrādi. Ja jūs iesniedzat pretenziju par kartes darījumu, jūsu darījuma dati var tikt nodoti attiecīgajai starptautiskajai maksājumu karšu organizācijai (piemēram, Mastercard).

Ja Klients pasūta papildu norēķinu karti, kas piesaistīta Klienta kontam, mēs apstrādājam papildu kartes īpašnieka Personas datus, lai izpildītu līgumu, īstenotu komercdarbību un sniegtu Pakalpojumu.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Konta dati, Kontaktinformācija, Profesionālie dati, Bērnu dati, Demogrāfiskie dati, Komunikācijas un ierīces dati (piemēram, aktivizējot un pārvaldot digitalizētas kartes un mobilos bezkontakta maksājumus), Tuvinieku dati, Finanšu dati.

Jūs veicat vai saņemat maksājumus

Mēs apstrādājam Personas datus, nodrošinot vietējos un starptautiskos maksājumus, tostarp maksājumu iniciēšanas pakalpojumus. Lai sniegtu šos Pakalpojumus, mēs apstrādājam jūsu Personas datus (tostarp nododam datus trešajām personām, piemēram, maksājuma saņēmējam, maksājumu organizācijām, korespondentbankām) atbilstoši jūsu norādījumiem, kad iesniedzat maksājuma rīkojumu.

Ja esat reģistrējis savam kontam piesaistīto tālruņa numuru Latvijas Bankas kā neatkarīga datu pārziņa uzturētajā Zibsaišu reģistrā, jūsu Personas dati tiek apstrādāti nolūkā iekļaut tos reģistrā, pamatojoties uz jūsu akceptu nosacījumiem/jūsu piekrišanu izmantot Pakalpojumu, un apstrāde ietver Personas datu (jūsu tālruņa numura, vārda un uzvārda un IBAN) nodošanu maksājuma saņēmējam.

Pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu pieprasījumus un sniegtu maksājumu ierosināšanas pakalpojumus no jūsu konta, kas ierosināti ar maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēja starpniecību. Šis pakalpojums nodrošina iespēju autorizēt maksājumus no sava Swedbank konta, izmantojot citas finanšu iestādes nodrošināto saskarni. Šiem nolūkiem jūsu Personas dati, piemēram, Identifikācijas, Konta, Komunikācijas un ierīces dati, tiek izpausti attiecīgajai finanšu iestādei.

Tāpat jūsu Personas dati tiek apstrādāti, kad jūs ierosināt maksājumus no sava konta citā finanšu iestādē, izmantojot Swedbank kā maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju. Swedbank nodrošina maksājumu ierosināšanas pakalpojumu, izmantojot vairākus rīkus, piemēram, Swedbank internetbanku, mobilo lietotni vai BankLink pakalpojumu.

Šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Konta dati, Komunikācijas un ierīces dati.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai sniegtu jūsu izvēlētos finansēšanas Pakalpojumus un ievērotu Piemērojamos tiesību aktus finansēšanas Pakalpojumu jomā.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek apstrādāti, kad mēs slēdzam, izpildām un izbeidzam līgumus par patēriņa kredītu (piemēram, patēriņa kredītu, auto kredītu, mazo mājokļa kredītu, saules paneļu kredītu, studiju kredītu, kredītkaršu limitiem), hipotekāro kredītu, līzingu un tamlīdzīgiem pakalpojumiem, kas saistīti ar finansējuma nodrošināšanu Klientam. Personas dati tiek vākti no jums un no ārējiem avotiem. Atkarībā no finansēšanas Pakalpojuma un Klienta konkrētās situācijas Personas dati tiek izpausti Saņēmējiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, ievērotu Piemērojamos tiesību aktus vai aizstāvētu mūsu leģitīmās intereses.

Swedbank īsteno leģitīmās intereses, lai nodrošinātu ātru lēmumu pieņemšanu, kad Klients piesakās finansējumam. Ņemot to vērā, mēs ar automatizētiem līdzekļiem apstrādājam Klienta Personas datus, kas iegūti no Klienta un Klienta Pakalpojuma lietošanas laikā, tostarp Personas datus no Swedbank kontā veiktajiem darījumiem, lai nodrošinātu ātru un precīzu lēmumu pieņemšanu, Klientam piesakoties finansējumam.

Daļa no kredīta pieteikumu izvērtēšanas un kreditēšanas lēmumu pieņemšanas procesa ir balstīta uz automatizētu Personas datu apstrādi, tostarp Profilēšanu. Mēs novērtējam jūsu kredītspēju, izmantojot automatizētus līdzekļus. Lai veiktu šos novērtējumus, mēs izvērtējam jūsu pieteikumā sniegtos Personas datus, kā arī no iekšējiem un ārējiem datu avotiem iegūtos Personas datus. Jūsu kredītspējas novērtējums tiek veikts, lai izpildītu juridiskos pienākumus, piemēram, atbildīgas kreditēšanas prasības, kā arī novērtējums nepieciešams, lai noslēgtu līgumu starp jums. Jums ir tiesības apstrīdēt automatizēto lēmumu un lūgt, lai lēmumu pārskata Swedbank darbinieks.

Kad jūs noslēdzat ar mums līgumu (tostarp līdzaizņēmēja vai galvojuma līgumu), mums ir juridisks pienākums sniegt datus par noslēgtajiem finanšu Pakalpojumu līgumiem, to izpildi un/vai izmaiņām to izpildē, tāpēc mēs nododam noteiktus līgumslēdzēju pušu Personas datus ārējam reģistram kā Latvijas Bankas Kredītu reģistrs.

Noslēdzot finansēšanas līgumu, kura izpildi nodrošina trešā persona saskaņā ar īpašām apstiprinātām programmām, vai noslēdzot līgumu par finansējuma piešķiršanu konkrētam mērķim, jūsu Personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kas ir iesaistītas šādās apstiprinātās finansēšanas programmās, piemēram, trešajai personai, kas sniedz galvojumu aizņēmējam (Altum), vai studējošā kredīta gadījumā – Valsts izglītības informācijas sistēmai.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Demogrāfiskie dati, Tuvinieku dati, Konta dati, Finanšu dati, Kontaktinformācija, Profesionālie dati, Dati par uzticamību un izpēti.

Jūsu Personas datu apjoms, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgs no jūsu lomas finansēšanas procesā, t. i., vai jūs esat Klients, kas noslēdz līgumu ar mums, vai arī jums ir cita loma finansēšanas attiecībās, piemēram, jūsu kredītspēja netiks vērtēta, ja jūs esat pārdevējs līzinga darījuma ietvaros. Kontaktpersonas vai pilnvarotā pārstāvja lomas gadījumā mēs apstrādā tikai Identifikācijas datus un Kontaktinformāciju.

Jūs esat ar Korporatīvo klientu saistīta persona

Korporatīvā klienta kredītspējas novērtēšanas nolūkos, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, mēs apstrādājam ar Korporatīvo klientu saistīto personu Personas datus, tostarp Identifikācijas datus, Datus par attiecībām ar juridiskajām personām, Finanšu datus.

Tas ļauj Swedbank izvērtēt, vai attiecīgajam Korporatīvajam klientam var tikt piešķirts finansējums, kā arī samazina saistību neizpildes riskus.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai konsultētu jūs par piemērotu produktu izvēli, sniegtu jūsu izvēlētos Pakalpojumus un ievērotu Piemērojamos tiesību aktus, kas attiecas uz konkrēto Pakalpojumu.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek vākti un regulāri atjaunināti tieši no jums, kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, tostarp sazinoties ar mums, kā arī no ārējiem avotiem, piemēram, trešo personu reģistru nodrošinātājiem (piemēram, Latvijas Republikas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras). Veicot piemērotības novērtējumu, jūsu Personas datu Apstrāde ietver arī Profilēšanu. Atkarībā no konkrētā Pakalpojuma Personas dati tiek izpausti Saņēmējiem, ja nepieciešams, lai noslēgtu un izpildītu līgumu un/vai pildītu Piemērojamo tiesību aktu prasības.

Ieguldījumu pakalpojumi

Ja jūs esat pieteicies ieguldījumu Pakalpojumam vai papildpakalpojumam, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai noslēgtu, izpildītu, uzturētu un izbeigtu līgumu. Tas ietver jūsu finanšu instrumentu turēšanu un jūsu rīkojumu izpildi attiecībā uz finanšu instrumentiem, ar jūsu finanšu instrumentiem saistīto vērtspapīru notikumu izpildei nepieciešamo darbību veikšanu, ieguldījumu konsultāciju vai portfeļa pārvaldības nodrošināšanu, kā arī citu ieguldījumu pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, tostarp izmantojam Profilēšanu, lai piemērotu mērķa tirgus noteikumus, kā arī novērtētu attiecīgā Pakalpojuma vai finanšu instrumenta piemērotību un atbilstību jums.

Saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem mums ir arī jāieraksta telefonsarunas un saziņa videoformātā, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un papildpakalpojumus.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai sniegtu jums obligātos pārskatus par komisijām un maksām, darījumu izpildi, finanšu instrumentu turēšanu, zaudējumiem saistībā ar noteiktiem Pakalpojumiem un finanšu instrumentiem, kā arī citu veidu pārskatus.

Jūsu Personas dati var tikt izpausti vietējām un ārvalstu uzraudzības un nodokļu administrācijas iestādēm, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, biržām vai citām izpildes vietām, finanšu instrumentu emitentiem vai emitentu ieceltām trešajām personām, fondu pārvaldniekiem un citiem finanšu starpniekiem.

Personas dati tiek vākti un regulāri atjaunināti tieši no jums, kad izmantojat Pakalpojumus, tostarp jums sazinoties ar mums, kā arī no ārējiem avotiem, piemēram, Fizisko personu reģistra, komercreģistriem, aktīvu reģistriem. Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Bērnu dati, Tuvinieku dati, Demogrāfiskie dati, Profesionālie dati, Finanšu dati, Dati par finansiālo pieredzi, Konta dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Dati par uzticamību un izpēti, Komunikācijas un ierīces dati.

Pensiju 3. līmeņa pensiju plāni

Ja jūs veicat ieguldījumus Swedbank pensiju 3. līmeņa pensiju plānos, mēs apstrādājam jūsu Personas datus saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktu prasībām un pensiju plānu noteikumiem. Tas ietver nepieciešamās informācijas sniegšanu, jūsu ieguldījumu pensiju plānā administrēšanu un apstrādi, uzskaiti par individuālo pensiju kontu, pensiju plānu izmaksām un mantošanu, informācijas sniegšanu nodokļu administrācijas iestādēm un uzraudzības iestādēm.

Pamatojoties uz jūsu iesniegumu, mēs pārskaitām jūsu uzkrāto pensijas kapitālu no Swedbank uz citiem pensiju fondiem, kurus pārvalda trešo pušu pensiju fondu pārvaldes sabiedrības.

Šajā sadaļā aprakstītajiem , mēs, pamatojoties uz juridisku pienākumu vai līguma izpildi, varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā jūsu Konta dati, Demogrāfiskie dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati un Identifikācijas dati.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai sniegtu jūsu izvēlēto dzīvības apdrošināšanas un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas Pakalpojumu, tostarp, lai novērtētu jūsu individuālo risku un, nepieciešamības gadījumā, lai aprēķinātu apdrošināšanas prēmijas, izskatītu ar apdrošināšanas līgumu saistītos prasījumus un izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību, kā arī lai noslēgtu un izpildītu ar jums noslēgto apdrošināšanas līgumu, ievērotu Piemērojamos tiesību aktus, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanas un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu, kā arī, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek vākti no jums personīgi vai ārējiem avotiem, kā arī tiek regulāri atjaunināti. Atkarībā no dzīvības apdrošināšanas Pakalpojuma Personas dati tiek izpausti datu Saņēmējiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumu vai ievērotu Piemērojamos tiesību aktus.

Kad esat iesniedzis pieteikumu riska dzīvības apdrošināšanas Pakalpojumam, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai novērtētu jūsu individuālo riska līmeni, aprēķinātu dzīvības apdrošināšanas prēmiju un apdrošinājuma summu un pieņemtu lēmumu par riska parakstīšanu. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, tostarp datus par veselību, ar automatizētiem līdzekļiem un pieņemam Automatizētus lēmumus, balstoties uz Profilēšanu. Ja nepieciešama papildu informācija vai jūs iebilstat pret Automatizētu lēmumu pieņemšanu, mūsu saņemto pieteikumu izvērtē mūsu speciālists. Šim nolūkam mēs apstrādājam datus par veselību, ko saņemam no jums, ārstniecības personām un medicīnas iestādēm, kā arī Personas datus, kas jau ir mūsu rīcībā.

Ja esat pieteicies uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas Pakalpojumu mēs apstrādājam jūsu Personas datus, tostarp izmantojot Profilēšanu, arī, lai novērtētu Pakalpojuma piemērotību un atbilstību jums.

Pēc dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanas, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu dzīvības apdrošināšanas līgumu (tajā skaitā, lai nosūtītu ar apdrošināšanas līgumu saistītas servisa ziņas), nepieciešamības gadījumā grozītu un izbeigtu to, un veiktu izmaksu, pamatojoties uz līgumu. Papildus, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai nosūtītu ar konkrētiem notikumiem saistītus ziņojumus vai pārskatus, un gada pārskatus par uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumu, kā arī, lai ievērotu Piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības par apdrošināšanas atlīdzības aplikšanu ar nodokli.

Ja esat iesniedzis pieteikumu dzīvības apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izvērtētu šo prasījumu, tostarp datus par veselību, ko saņemam no jums un medicīnas iestādēm vai personām, kā arī Personas datus, kas jau ir mūsu rīcībā. Mēs apstrādājam arī jūsu Finanšu datus, ko saņemam no citiem Swedbank Grupas uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams dzīvības apdrošināšanas atlīdzības izmaksai, un Personas datus, ko saņemam no iestādēm, piemēram, datus par sodāmību un pārkāpumiem.

Mēs varam nodot jūsu Personas datus, tostarp datus par veselību, pārapdrošināšanas sabiedrībai, lai izpildītu pārapdrošināšanas līgumā noteiktās saistības saistībā ar prasību izskatīšanu un apdrošināšanas atlīdzību saņemšanu.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, pamatojoties uz līguma izpildi, uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai jūsu piekrišanu, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Bērnu dati, Komunikācijas un ierīču dati, Tuvinieku dati, Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, Demogrāfiskie dati, Profesionālie dati, Finanšu dati, dati par finansiālo pieredzi, Konta dati, dati par veselību un dati par sodāmību, Dati par uzticamību un izpēti, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai sniegtu izvēlēto nedzīvības apdrošināšanas Pakalpojumu, tostarp lai novērtētu jūsu apdrošināšanas risku un aprēķinātu apdrošināšanas prēmijas, izskatītu ar apdrošināšanas līgumu saistītos prasījumus un izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību, lai ievērotu Piemērojamos tiesību aktus, kas piemērojami attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas Pakalpojumu, kā arī, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek vākti no jums un ārējiem avotiem, kā arī tiek regulāri atjaunināti. Atkarībā no Pakalpojuma Personas dati tiek izpausti datu Saņēmējiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumu vai ievērotu Piemērojamos tiesību aktus.

Ja esat pieteicies apdrošināšanas Pakalpojumam, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai novērtētu jūsu uzticamību un noteiktu apdrošināšanas prēmiju un nosacījumus atbilstoši jūsu riska līmenim. Lai novērtētu apdrošināšanas risku, aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju un noslēgtu līgumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus ar automatizētiem līdzekļiem, tajā skaitā veicam Profilēšanu. Ja ir nepieciešama papildu informācija vai riska novērtējums vai , saņemto pieteikumu izvērtē mūsu speciālists. Mēs apstrādājam Personas datus, ko saņemam no reģistru nodrošinātājiem, un mūsu rīcībā esošos Personas datus par jums, kā arī citu Swedbank uzņēmumu sniegtos datus.

Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu līgumu, nosūtītu polises atjaunojumus, grozītu un izbeigtu apdrošināšanas līgumu, atmaksātu apdrošināšanas prēmijas. Papildus, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai nosūtītu ar Apdrošināšanas pakalpojumu saistītus ziņojumus. Ja esat iesniedzis pieteikumu atlīdzības saņemšanai, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izvērtētu jūsu prasījumu, tostarp, lai pieņemtu lēmumu apdrošināšanas izmaksu lietā. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, ko saņemam no citiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, reģistru nodrošinātājiem, iestādēm, ārstniecības personām un medicīnas iestādēm, citiem Swedbank Grupas uzņēmumiem, kā arī Personas datus kā datus par veselību, kas ir mūsu rīcībā saistībā ar jūsu iepriekšējiem prasījumiem.

Ja jums ir nepieciešama medicīniskā palīdzība saistībā ar apdrošināšanas gadījumu ceļojuma apdrošināšanas ietvaros vai, lai izskatītu pieteikumu sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas lietā par gadījumu, kas noticis ārpus ES/EEZ, jūsu Personas dati tiek nosūtīti uz attiecīgo valsti ārpus ES/EEZ, lai izpildītu apdrošināšanas līgumu.

Papildus mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, lai jums nodrošinātu jūsu personīgajam riska līmenim atbilstošu apdrošināšanas cenu un izstrādātu cenu veidošanas modeļus, lai kontrolētu transportlīdzekļa remontdarbu kvalitāti un iesniegtu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu pret trešo personu, kura nodarījusi jums zaudējumus, vai, lai celtu prasījumu pret citu apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju. Mēs varam nodot jūsu Personas datus, tostarp datus par veselību, pārapdrošināšanas sabiedrībai, lai izpildītu pārapdrošināšanas līgumā noteiktās saistības saistībā ar prasību izskatīšanu un apdrošināšanas atlīdzību saņemšanu. Mēs varam arī nodot jūsu Personas datus arī citiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai mazinātu vai novērstu operacionālos riskus un krāpšanas risku.

Šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, pamatojoties uz līguma izpildi, uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Konta dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati, Tuvinieku dati, Bērnu dati, dati par veselību, Profesionālie dati, Dati par sodāmību un pārkāpumiem, Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, Komunikācijas un ierīču dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Attiecību statusa dati, Attiecību statusa dati, Demogrāfiskie dati, Dati par uzticamību un izpēti.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai sagatavotu un sniegtu jums jūsu vajadzībām atbilstošus piedāvājumus, aktuālu informāciju un veiktu viedokļu aptaujas, organizētu loterijas un akcijas, kā arī klientu apkalpošanas programmas Klientiem.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam jūsu Personas datus, kas tiek vākti no jums un jūsu Pakalpojumu lietošanas, mārketinga nolūkos, tostarp jūsu profila izveidei, lai nodrošinātu jums personalizētu mārketinga saziņu. Šim nolūkam mēs nododam jūsu Personas datus Swedbank Grupas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā.

Profilēšana mārketingā

Mēs veicam Profilēšanu, izmantojot Personas datus mārketinga nolūkos, lai novērtētu, kuri produkti un Pakalpojumi varētu būt piemēroti un atbilstoši jūsu interesēm un vajadzībām. Tas ļauj jums saņemt individuāli pielāgotus piedāvājumus un Pakalpojumus, nevis vispārīgu informāciju.

Šajos nolūkos mēs izvērtējam noteiktas Klienta personiskās īpašības, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu, piemēram, personas ekonomisko situāciju, personīgās vēlmes un intereses. Mēs varam automātiski apstrādāt Personas datus, lai izveidotu Klienta profilu un tādējādi nodrošinātu Klientam piemērotus ieteikumus un piedāvājumus. Šādi dati var būt, piemēram, informācija par Klienta produktu klāstu un Klienta Pakalpojumu izmantošanu. Mēs varam apstrādāt arī tādus Personas datus par Klienta ekonomisko situāciju, tipisko uzvedību un dzīvesveida paradumiem, pamatojoties uz Klienta Pakalpojuma lietošanu, veiktajiem darījumiem un Swedbank sniegto informāciju. Šie dati var tikt izmantoti, lai izveidotu segmentus un profilus, kas nepieciešami, lai īstenotu klientu apkalpošanas programmas Klientam un nodrošinātu Klientam piemērotus piedāvājumus. Apstrādes rezultātā var tikt nodrošinātas konsultācijas un piedāvājumi, balstoties uz Klienta vajadzībām, Klienta iekļaušana klientu apkalpošanas programmās un līdz ar to īpašu cenu un pakalpojumu nosacījumu piemērošana, kā arī izslēgšana no programmām.

Lūdzam skatīt sadaļas zemāk par Personas datu apstrādi, kas tiek veikta, ja jūs esat devis savu piekrišanu vai neiebilstat pret apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm.

Piedāvājumu sagatavošana

Lai nodrošinātu jums vislabāko lietošanas pieredzi un sagatavotu atbilstošus piedāvājumus ērtākajā laikā, noskaidrojot Klienta intereses un vajadzības attiecīgajā brīdī, mēs sagatavojam šādus piedāvājumu veidus:

 • Personalizēti ieteikumi – praktiski mārketinga piedāvājumi jums, lai izvēlētos vispiemērotākos Pakalpojumus, uzlabotu to ikdienas lietošanu vai atturētos no neatbilstošas lietošanas, kā arī citi ieteikumi, lai pēc iespējas labāk kalpotu Klienta interesēm un vajadzībām, piemēram, produktu uzlabošana, nomaiņa.
 • Personalizēti finansēšanas un apdrošināšanas limiti – praktiski aprēķini, lai palīdzētu jums saprast, kādas kreditēšanas un līzinga iespējas, kā arī apdrošināšanas prēmijas jums ir pieejamas (piemērojams tikai no 18 gadu vecuma).
 • Ar partneriem kopīgi piedāvājumi – praktiski piedāvājumi, kas paredzēti, lai palīdzētu jums (sākot no 16 gadu vecuma) izvēlēties piemērotus Swedbank sadarbības partneru piedāvātos pakalpojumus un priekšrocības. Sadarbības partneriem Personas dati nodoti netiek.
 • Finanšu pratība un personalizēti ieteikumi – praktiski piedāvājumi jūsu bērnam(-iem), piemēram, ieteikumi drošai un ērtai bankas pakalpojumu izmantošanai, ielūgumi uz izglītojošām spēlēm un citām aktivitātēm, kā arī aktuāli piedāvājumi par mūsu produktiem un pakalpojumiem.
 • Citu veidu piedāvājumi, kam būsiet sniedzis piekrišanu.

Jūs varat saņemt šos piedāvājumus, dodot piekrišanu visiem vai atsevišķiem iepriekš minētajiem piedāvājumu veidiem. Piekrišanu varat sniegt un pārvaldīt, pieslēdzoties mūsu internetbankai un dodoties uz sadaļu “Privātuma iestatījumi” vai apmeklējot jebkuru Swedbank filiāli. Laiku pa laikam mēs varam jums piedāvāt sniegt piekrišanu, lai saņemtu piedāvājumus, izmantojot mūsu internetbanku vai mobilo lietotni.

Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt:

 • apmeklējot mūsu internetbankas sadaļu “Privātuma iestatījumi”;
 • apmeklējot jebkuru Swedbank filiāli;
 • zvanot uz konsultāciju centru.

Ja vēlaties sekot līdzi saviem tēriņiem un iegūt kategorizētu pārskatu par tiem visos savos kontos vienkopus, varat izmantot mūsu rīku “Mans budžets”, kas pieejams internetbankā un mobilajā lietotnē. Jūsu Personas datu apstrādei šajā rīkā ir nepieciešama jūsu piekrišana.

Mēs laiku pa laikam atgādināsim jums par jūsu dotajām piekrišanām un aicināsim apsvērt, vai tās atbilst jūsu pašreizējām vēlmēm, piedāvājot tās atsaukt vai turpināt sniegt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas jūsu veiktās izmaiņas piedāvājuma sagatavošanas iestatījumos stāsies spēkā 5 dienu laikā.

Šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem un pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu vai, lai sagatavotu atbilstošus piedāvājumus, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati (izņemot personas kodu), Kontaktinformācija, Konta dati un Demogrāfiskie dati, informācija par produktiem/pakalpojumiem/kanāliem, kurus Klients jau izmanto, Klienta iepriekšējā pieredze to izmantošanā, Finanšu dati, tostarp dati par ienākumiem un darījumiem Klienta kontos, kā arī dati, par to vai Klientam ir tiesības saņemt īpašus klientu programmas piedāvājumus. Kad Klients apmeklē Swedbank mājaslapu, internetbanku vai mobilo lietotni, mēs ņemam vērā arī Klienta pārlūkošanas paradumus un mērķēšanas tehnoloģijas, kuru izmantošanai Klients ir sniedzis savu piekrišanu. Attiecībā uz piedāvājumiem ar finansēšanas un apdrošināšanas limitiem Swedbank pirms limitu noteikšanas vispirms izvērtē, vai Klients atbilst kreditēšanas un apdrošināšanas pamatnosacījumiem.

Citas informācijas sagatavošana

Lai uzlabotu Klientu informētību par Swedbank jaunumiem un Pakalpojumiem, mēs saviem Klientiem sagatavojam šāda veida informāciju:

 • Aktuālā informācija – informācija, kas izveidota, lai aicinātu Klientu uz pasākumiem, sūtītu apsveikumus un informatīvos izdevumus.
 • Klientu apmierinātības aptaujas – aptaujas, kuru mērķis ir aicināt Klientu sniegt atsauksmes par Pakalpojumiem, kurus tas izmanto, un palīdzēt mums tos uzlabot.

Mēs sagatavosim šo informāciju, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, neprasot piekrišanu, bet jūs varat izlemt, vai atļaut mums to darīt vai neatļaut. Jūs varat izvēlēties, kāda veida informāciju saņemt vai pret kādu iebilst, t. i., katru veidu atsevišķi vai abus kopā.

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šīs informācijas sagatavošanu un tālāk pārvaldīt savas atļaujas:

 • apmeklējot mūsu internetbankas sadaļu “Privātuma iestatījumi”;
 • apmeklējot jebkuru Swedbank filiāli;
 • zvanot uz Konsultāciju centru.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas jūsu veiktās izmaiņas informācijas sagatavošanas iestatījumos stāsies spēkā 5 dienu laikā.

Šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem un pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm un, lai veiktu Klientu viedokļu aptaujas, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Konta dati, Attiecību statusa dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Komunikācijas un ierīces dati, Kontaktinformācija, Demogrāfiskie dati, Tuvinieku dati, Identifikācijas dati (izņemot personas kodu) un Finanšu dati.

Jūs varat saņemt mūsu mārketinga piedāvājumus un citu atbilstošo informāciju, kurai esat devis piekrišanu vai atļauju, kā tas aprakstīts iepriekšējās sadaļās, izmantojot šādus saziņas kanālus: 1) e-pasts; 2) SMS; 3) tālrunis; 4) pasts.

Jūs varat saņemt piedāvājumus un citu informāciju, dodot savu piekrišanu vienam, dažiem vai visiem kanāliem. Šo piekrišanu varat sniegt vai atsaukt tādā pašā veidā, kā aprakstīts 2.8.2. sadaļā. Turklāt jūs varat atteikties no tiešās mārketinga e-pasta vēstuļu saņemšanas, noklikšķinot uz saites visu nosūtīto e-pasta vēstuļu lejasdaļā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kanālu izvēle var ietekmēt saņemtos piedāvājumus un citu informāciju. Katram piedāvājumam un citai informācijai ir paredzēts atsevišķs saziņas kanāls. Piemēram, atsevišķi piedāvājumi un aptaujas tiek nosūtīti tikai pa e-pastu, bet citu veidu piedāvājumi ir pieejami arī mūsu internetbankā un mobilajā lietotnē, piemēram:

 • ja piekrītat piedāvājumu sagatavošanai, bet nepiekrītat nevienam saziņas kanālam, mēs sagatavosim piedāvājumu, ko jums varētu būt vērtīgi saņemt attiecīgā brīdī e-pasta veidā, bet mēs nevarēsim to nosūtīt. Tomēr šajā gadījumā atsevišķi piedāvājumi var būt pieejami mūsu internetbankā, mobilajā lietotnē, filiālē un konsultāciju centrā;
 • ja piekrītat kādam vai visiem saziņas kanāliem, bet, piemēram, nepiekrītat piedāvājumu sagatavošanai, mēs bieži vien nevarēsim sagatavot piedāvājumu, ko jums nosūtīt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišana saziņas kanāliem nav nepieciešama, lai nosūtītu Klientam apkalpošanas ziņojumus saistībā ar izmantoto Pakalpojumu, piemēram, par noslēgtā līguma termiņa beigām vai krāpnieciskām darbībām norēķinu kontā. Mēs nosūtīsim šādu informāciju, pamatojoties uz mūsu līgumattiecībām, lai nodrošinātu, ka jūs vienmēr esat savlaicīgi informēts par izmantoto Pakalpojumu pašreizējo statusu.

Šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem un pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati un Kontaktinformācija.

Mēs klientiem piedāvājam īpašas klientu apkalpošanas un lojalitātes programmas, kurās programmu dalībniekiem ir pieejamas izdevīgākas cenas un/vai papildu priekšrocības. Lai varētu iekļaut un piemērot īpašus nosacījumus klientu apkalpošanas programmās, mēs apstrādājam Personas datus ar automatizētiem līdzekļiem. Informācija par Personas datu apstrādi saistībā ar projektu vai programmu ir sniegta attiecīgā projekta vai programmas noteikumos vai papildu paziņojumā. Personas datu apstrāde iepriekš minētajā nolūkā tiek veikta, ja Klients neiebilst pret apstrādi, ja apstrāde ir balstīta uz Swedbank leģitīmām interesēm vai, ja Klients ir piekritis noteikumiem vai lojalitātes programmas nosacījumiem.

Šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem un pamatojoties uz līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, lai īstenotu klientu apkalpošanas programmas, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas datus, Kontaktinformāciju, Demogrāfiskos datus, Attiecību statusa datus, Datus par attiecībām ar juridiskajām personām, Komunikācijas un ierīces datus, Konta datus, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Finanšu datus.

Lai uzlabotu sabiedrības finanšu pratību un/vai palielinātu mūsu zīmola atpazīstamību, mēs saviem Klientiem organizējam loterijas, konkursus, kampaņas un pasākumus.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu vai mūsu leģitīmajām interesēm, lai Klientiem organizētu izlozes, konkursus, akcijas un pasākumus, mēs varam apstrādāt tādus Personas datus kā Konta datus, Profesionālos datus, Finanšu datus, Kontaktinformāciju, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, kā arī Demogrāfiskos datus.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Pakalpojumu kvalitāti, aizsargātu Klienta un Swedbank intereses, izskatītu Klientu pretenzijas un ievērotu Piemērojamos tiesību aktus.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: lai nodrošinātu Pakalpojumu kvalitāti un aizsargātu Klienta un Swedbank intereses, kā arī, ja nepieciešams, lai pārbaudītu komercdarījumus vai veiktu citukomerciāla rakstura saziņu, lai ievērotu Piemērojamos tiesību aktu prasības attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, tiek ierakstītas telefonsarunas un videoformāta saziņa. Papildus Swedbank apstrādā Personas datus saistībā ar rakstveida saraksti, lai nodrošinātu Pakalpojuma kvalitāti un datus Klientu apkalpošanai.

Swedbank apstrādā Personas datus, ierakstot telefonsarunas ar Klientu, lai uzlabotu Pakalpojumu kvalitāti un aizsargātu Klienta un Swedbank intereses. Lai nodrošinātu Pakalpojumu kvalitāti un aizsargātu Klienta un Swedbank intereses, telefonsarunas tiek ierakstītas, ja Klients tam piekrīt.

Turklāt mēs apstrādājam Personas datus saistībā ar rakstveida saraksti, kas saņemta, izmantojot e-pasta ziņas, internetbankas ziņojumus un čatu, lai nodrošinātu Pakalpojuma kvalitāti, īstenojot Swedbank leģitīmās intereses. Mēs apstrādājam Personas datus, lai izskatītu un atbildētu uz Klientu pretenzijām, un šī Apstrāde ir balstīta uz Swedbank juridisko pienākumu izpildi.

Šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Komunikācijas un ierīču dati, Konta dati, Profesionālie dati, Finanšu dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Tuvinieku dati, Kontaktinformācija, Dati par uzticamību un izpēti, Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, Dati, kas iegūti, pildot likumā noteiktos pienākumus, dati par Klienta pieredzi finanšu jomā, Identifikācijas dati un Demogrāfiskie dati, Bērnu dati, ja Pakalpojums attiecas uz bērniem, īpaši (dati par veselību) dati, ja tas ir nepieciešams saistībā ar dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu vai lai izskatītu Klienta pretenzijas.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai nodrošinātu konsultācijas un apkalpošanas saziņu ar Klientiem.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam jūsu Personas datus, apkalpojot jūs Swedbank klientu apkalpošanas filiālēs vai citos Klientu apkalpošanas veidos, kā arī sazinoties ar Klientu pa tālruni, čatā, e-pastā un citos saziņas līdzekļos. Jūsu Personas dati, piemēram, kontaktinformācija, tiek nodoti Swedbank Grupas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā, lai nodrošinātu Personas datu atjaunināšanu.

Kad jūs piesakāties konsultācijai klientus apkalpojošajās Swedbank filiālēs, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai varētu jūs identificēt un veiksmīgi reģistrētu konsultācijai jūsu izvēlētajā laikā, kā arī lai sagatavotos jūsu pieprasīto Pakalpojumu sniegšanai.

Mēs apstrādājam Swedbank rīcībā esošos jūsu Personas datus, piemēram, Finanšu datus, lai sniegtu jums pieprasīto konsultāciju par mūsu Pakalpojumu. Šim nolūkam jūsu Personas datus var iegūt no Swedbank Grupas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā.

Šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu, līguma izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas Kontaktinformācija, informācija par pieprasītajiem, sniegtajiem Pakalpojumiem un/vai Pakalpojuma līguma izpildi, kad mēs sniedzam jums informāciju un sazināmies ar jums pa tālruni, čatā, e-pastā un ar citiem saziņas līdzekļiem, ja tas ir nepieciešams saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu vai saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai pārvaldītu riskus, nodrošinot Swedbank drošu un stabilu darbību, kā arī ievērojot Piemērojamos tiesību aktus.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktos juridiskos pienākumus saistībā ar riska pārvaldību, kapitāla prasību izpildi, krāpšanas novēršanu un incidentu pārvaldību. Mēs izpaužam Personas datus datu Saņēmējiem, piemēram, varas iestādēm, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem vai lai aizsargātu Swedbank leģitīmās intereses.

Pārdomātu risku pārvaldību paredz Piemērojamie tiesību akti, kas mums ir jāievēro, lai mēs varētu sniegt jums Pakalpojumus, sniegt drošus bankas Pakalpojumus un aizsargāt jūsu naudu pret krāpniekiem. Mēs savā darbībā cenšamies nodrošināt zemu riska līmeni, jo tas ir pamats uzticības veidošanai un augstas vērtības nodrošināšanai jums ilgtermiņā.

Lai izpildītu juridiskos pienākumus riska pārvaldības jomā, mēs izmantojam jūsu Personas datus šādiem mērķiem:

 • Kredītriska, likviditātes riska, tirgus riska un darījuma partnera riska novērtēšana un pārvaldība.
 • Riska ierobežošana un Swedbank kapitāla prasību izpilde.
 • Mūsu pamatprocesus potenciāli ietekmējošu incidentu, kas var skart sniegtos Pakalpojumus, kā arī Personas datu aizsardzības pārkāpumu, kas var ietekmēt jūsu privāto dzīvi, risināšana.
 • Potenciāli aizdomīgu darījumu un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas atklāšana, izmeklēšana un ziņošana par to.
 • Darījumu, tostarp karšu darījumu, uzraudzība, lai atklātu un novērstu krāpšanu, kā arī atklāto darbību, kas identificētas kā potenciāli krāpšanas gadījumi, pārskatīšana, diagnosticēšana un reaģēšana uz tām.
 • Uzraudzība saistībā ar atbilstību likumiem, noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem un attiecīgajam iekšējam regulējumam.
 • Darbības nepārtrauktības un krīzes vadības nodrošināšana.
 • Saziņa ar uzraudzības un citām iestādēm, tostarp regulāra obligātā un ar konkrētiem notikumiem saistīta pārskatu sniegšana, pienākums brīdināt iestādes par Klienta rīcību, kas ir aizdomīga tirgus ļaunprātīgas izmantošanas aspektā, sadarbība ar iestādēm dažādu uzraudzības procedūru vai izmeklēšanu veikšanā.
 • Sadarbība ar ārējiem revidentiem un informācijas sniegšana tiem.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati, Dati par uzticamību un izpēti, Komunikācijas un ierīču dati, Dati, kas iegūti, pildot likumā noteiktos pienākumus, Profesionālie dati, Dati par ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību, Tuvinieku dati, Dati par attiecībām ar juridiskajām personām, Demogrāfiskie dati, Dati par Klienta pieredzi finanšu jomā.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam Personas datus, lai pārvaldītu, uzturētu, attīstītu, analizētu un uzlabotu savu komercdarbību, Pakalpojumus un jūsu lietošanas pieredzi, kā arī lai aizsargātu savas leģitīmās intereses.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: mums ir nepieciešams apstrādāt Personas datus, kad mēs veicam tādas darbības kā dokumentu pārvaldība un arhivēšana, veicam analīzi un testēšanu, lai uzlabotu savus Pakalpojumus, nodrošinātu IT risinājumu drošību un atbilstību, lai ievērotu Piemērojamos tiesību aktus vai aizsargātu savas leģitīmās intereses.

Savas komercdarbības nodrošināšanai mums ir jāveic vairākas administratīvās aktivitātes, lai nodrošinātu piesardzīgu darbību. Piemēram, mums ir juridisks pienākums vest grāmatvedības uzskaiti. Tās ietvaros mēs apstrādājam jūsu identifikācijas datus, Konta datus, Kontaktinformācija un Demogrāfiskos datus, apstrādājot maksājumus un izrakstot rēķinus.

Personas datu Apstrāde ir nepieciešama arī attiecībā uz aktivitātēm, kas atbalsta mūsu pamatdarbību, proti, Pakalpojumu sniegšanu. Tā ietver, piemēram, dokumentu pārvaldību un arhivēšanu, tostarp papīra un digitālās informācijas glabāšanu, balstoties uz juridiskajiem pienākumiem vai mūsu leģitīmajām interesēm.

Mums ir leģitīmas intereses uzturēt, attīstīt, pārbaudīt un uzlabot savu komercdarbību, Pakalpojumus un jūsu lietošanas pieredzi. Citstarp tas ietver jūsu Personas datu izmantošanu mūsu mājaslapas un tīkla administrēšanai, tostarp testēšanai, lai nodrošinātu ieviešamo IT risinājumu kvalitāti, drošību un atbilstību, vai incidenta gadījumā. Ikvienā gadījumā Personas datu apstrāde ir aprobežota ar tikai konkrētā gadījumā nepieciešamo, abām datu subjektu kategorijām, izmantotajiem datiem un faktisko apstrādi.

Mēs apstrādājam Personas datus arī juridisku prasījumu izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Vairākumā gadījumu datu apstrāde šim nolūkam aprobežojas ar datu glabāšanu potenciālo juridisko prasījumu gadījumos. Ja mums ir nepieciešams aizsargāt savas likumīgās tiesības vai ja ir iesniegts prasījums, apstrādāti tiek dati, kas attiecas uz konkrēto gadījumu. Atkarībā no konkrētā gadījuma tas var ietvert arī datu apmaiņu ar citām Swedbank Grupas juridiskajām personām, iestādēm, piemēram, Finanšu uzraudzības iestādi, tiesām vai ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm strīdu izšķiršanai un advokātu birojiem, kas mums sniedz juridiskos pakalpojumus.

Šajā sadaļā aprakstītajiem nolūkiem mērķiem, pamatojoties uz mums attiecināmu juridisku pienākumu vai mūsu leģitīmajām interesēm, mēs varam apstrādāt tādas Personas datu kategorijas kā Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Finanšu dati, Demogrāfiskie dati, Konta dati.

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: mēs apstrādājam ar Korporatīvajiem klientiem saistīto datu subjektu Personas datus, lai noslēgtu un uzturētu līgumus, sazinātos ar Korporatīvajiem klientiem, sniegtu Pakalpojumus saskaņā ar līgumu un nodrošinātu, ka mēs ievērojam Piemērojamos tiesību aktus.

Skaidrības labad norādām, ka termins “Klients” ietver arī visas fiziskās personas, kas saistītas ar Korporatīvo klientu, kura datus mēs apstrādājam.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: Personas dati tiek vākti no datu subjekta, Korporatīvā klienta un ārējiem avotiem, kā arī tiek regulāri atjaunināti. Personas dati tiek izpausti Saņēmējiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumus ar Korporatīvo klientu un ievērotu Piemērojamos tiesību aktus.

Ja jūs pārstāvat Korporatīvo klientu, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm noslēgt un izpildīt līgumus starp šo Korporatīvo klientu un mums. Tas varētu būt, piemēram, saziņai ar Korporatīvā klienta pārstāvjiem un kontaktpersonām, kā arī informācijas par juridiskajiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem atjaunināšanai. Tas nodrošina, ka tikai pilnvarotas personas var parakstīt līgumus, veikt darījumus, iesniegt dokumentus, piekļūt informācijai vai veikt citas nepieciešamās darbības Korporatīvā klienta vārdā.

Iepriekš minētajos nolūkos Personas datu kategorijas, kuras mēs apstrādājam, ietver Identifikācijas datus, Kontaktinformāciju, Profesionālos datus, Datus par attiecībām ar juridiskajām personām, Datus par uzticamību un izpēti, Demogrāfiskos datus, Finanšu datus, Datus, kas iegūti un/vai izveidoti, pildot no Piemērojamiem tiesību aktiem izrietošos pienākumus, Datus par sodāmību un pārkāpumiem, citus Personas datus (ja sadarbība ar Korporatīvo klientu tiek pārtraukta, jo tas vairs nepastāv, mums nepieciešams, lai mūsu sistēmās tiktu saglabāts šī Korporatīvā klienta statusa fakts, lai mēs neveiktu noteiktas darbības, piemēram, saziņu un pārskatu sniegšanu).

Kāpēc mēs apstrādājam Personas datus: lai nodrošinātu Swedbank apmeklētāju, darbinieku, telpu un aktīvu drošību; lai aizstāvētu Swedbank juridiskos prasījumus un leģitīmās intereses; lai atklātu un novērstu nelikumīgas darbības.

Kā mēs apstrādājam Personas datus: lai veiktu videonovērošanu drošības pasākumu ietvaros, Swedbank savās telpās un bankomātos izmanto novērošanas kameras. Zonas, kurās tiek veikta videonovērošana, ir atzīmētas ar informatīvām norādēm.

Swedbank veicot videonovērošanu, vizuālie attēli un videoieraksti satur Personas datus. Swedbank veicot videonovērošanu savās filiālēs, Personas dati var būt fiksēti vizuālajos attēlos, videoierakstos un audioierakstos.

Swedbank veic videonovērošanu, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, lai nodrošinātu Swedbank apmeklētāju, darbinieku, telpu un aktīvu drošību; lai aizstāvētu Swedbank juridiskos prasījumus un leģitīmās intereses; lai atklātu un novērstu nelikumīgas darbības.

Personas datus saturoši vizuālie attēli, video un audio ieraksti tiek nodoti attiecīgajam Saņēmējam, ja ierakstītais materiāls ir nepieciešams kriminālizmeklēšanai, vai Saņēmējam, kas Swedbank vārdā uztur un apkalpo videonovērošanas sistēmas.

Mēs savā mājaslapā izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas Swedbank Sīkdatņu politikā norādītajā veidā, kas pieejama mājaslapā sadaļā “Noteikumi” https://www.swedbank.lv/about/swedbank/about/termsAndConditions.

Klientam kā Datu subjektam attiecībā uz Swedbank veikto Personas datu apstrādi ir noteiktas tiesības saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem. Šīs tiesības ir:

 • Saņemt apstiprinājumu, vai Swedbank apstrādā Klienta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
 • Pieprasīt Klienta Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
 • Pieprasīt Klienta Personas datu dzēšanu.
 • Ierobežot Klienta Personas datu apstrādi.
 • Iebilst Klienta Personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz Swedbank leģitīmajām interesēm.
 • Iebilst pret Klienta Personas datu apstrādi mārketinga nolūkos.
 • Saņemt Personas datus, ko Klients ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata strukturētā, kādā plaši izmantotā elektroniskā formā, un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (tiesības uz datu pārnesamību).
 • Atsaukt doto piekrišanu Klienta Personas datu Apstrādei.
 • nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp Profilēšana, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir juridiskas sekas vai tā līdzīgi ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav piemērojamas, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja šāda lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.
 • Apstrīdēt lēmumu, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, paust savu viedokli un pieprasīt Swedbank pārskatīšanas procesā iesaistīt savu darbinieku.

Swedbank saviem Klientiem internetbankā nodrošina attālinātu un tiešu piekļuvi lielai daļai savu Personas datu.

Ņemot vērā, ka Swedbank apstrādā lielu informācijas apjomu, un lai izpildītu Datu subjekta pieprasījumu, cik vien precīzi iespējams, Swedbank var Klientam prasīt precizēt informāciju, apstrādes aktivitātes vai laika posmu, uz ko Datu subjekta pieprasījums attiecas.

Klients savas Datu subjekta tiesības var izmantot, iesniedzot Swedbank identificētu pieprasījumu internetbankā vai filiālē, vai zvanot uz konsultāciju centru, vai nosūtot ar e-parakstu parakstītu pieprasījumu pa e-pastu. Atbilde uz Datu subjekta pieprasījumu tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas; ja nepieciešams, šo termiņu var pagarināt par vēl diviem mēnešiem.

Klients var mainīt vai atjaunināt Personas datus, pārvaldīt savas izvēles (piekrišanu un datu apstrādes atļaujas) internetbankā un mobilajā lietotnē, filiālēs vai zvanot uz konsultāciju centru.

Tiesības uz Personas datu aizsardzību nav absolūtas tiesības un noteiktās situācijās tās var būt ierobežotas, proti, Klientam tiks sniegta informācija, ko Swedbank ir tiesīga sniegt Datu subjektam, ņemot vērā, ka piekļuves tiesības nedrīkst negatīvi ietekmēt citu personu tiesības vai brīvības, tostarp komercnoslēpumus vai intelektuālo īpašumu un it īpaši programmatūru aizsargājošas autortiesības. Piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos Swedbank var Datu subjektiem informāciju nodot vēlāk, ierobežot tās nodošanu vai nenodot to vispār, ja tas var kavēt vai traucēt pārkāpumu novēršanai, atklāšanai vai tiesvedībai vai soda mēru izpildei, kaitēt citu personu tiesībām vai brīvībām, apdraudēt nacionālo drošību, apdraudēt sabiedriskās kārtības sargāšanu vai traucēt oficiālai izmeklēšanai vai tiesvedībai.

Swedbank kā Piemērojamo tiesību aktu subjekts var būt ierobežotas iespējas sniegt informāciju Datu subjektam attiecībā uz Personas datu apstrādi, kas veikta Piemērojamo tiesību aktu ietvaros, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, izņemot publiski pieejamos datus.

Ja Klients uzskata, ka Klienta Personas datu apstrādē ir pārkāptas Klienta tiesības un intereses saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem, Klients par to var iesniegt pretenziju. Pretenziju var iesniegt Datu valsts inspekcijai vai uzraudzības iestādei Klienta pastāvīgās dzīvesvietas vai darbavietas ES dalībvalstī.

Klients var sazināties ar Swedbank attiecībā uz lūgumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, izmaiņām Personas datu Apstrādes atļaujā, Datu subjektu tiesību izmantošanu un pretenzijām par Personas datu Apstrādi. Swedbank kontaktinformācija ir pieejama mājaslapā www.swedbank.lv.

Klients var sazināties ar Swedbank iecelto datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: dpo@swedbank.lv vai nosūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, LV-1048, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālistam”.

Swedbank ir tiesīga šos Principus vienpusēji grozīt jebkurā brīdī atbilstoši Piemērojamos tiesību aktos noteiktajam, paziņojot Klientiem par grozījumiem Swedbank mājaslapā vai internetbankas ziņojumos, vai īsziņās (SMS), vai e-pastā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās, ja vien nav nepieciešams paziņot agrāk, lai nodrošinātu atbilstību Piemērojamos tiesību aktos noteiktajam.

Šie Principi ir izstrādāti latviešu valodā un tulkoti angļu un krievu valodā. Tādu strīdu, domstarpību vai pretenziju gadījumā, kuri attiecas uz valodu vai teksta interpretāciju, juridiski saistoša ir šo Principu redakcija latviešu valodā.

Šie Principi stājas spēkā 2023. gada 1.septembrī un to jaunākā versija ir pieejama Swedbank filiālēs un mājaslapā www.swedbank.lv.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Iespēja! Papildini savu uzkrājumu un atgūsti 20% IIN

Izmanto iespēju palielināt atgūstamā IIN apmēru, vēl līdz gada beigām veicot iemaksas:

 • Pensiju 3.līmenī
 • Privātajā portfelī
 • Uzkrājumā bērna nākotnei