Svarīgs paziņojums

Šajā tīmekļa lapā esošā informācija ir paredzēta tikai, lai sniegtu papildu informāciju par Enefit Green AS (turpmāk saukts – “Enefit Green”).

Līdz ar tiesiskiem ierobežojumiem šajā tīmekļa lapas sadaļā publicētā informācija nav pieejama vai vērsta uz noteiktām personām. Lūdzam Jūs pārlasīt zemāk esošo informāciju un sniegt apstiprinājumu ik reizi, kad vēlaties piekļūt šajā tīmekļa lapas sadaļā publicētajam paziņojumam.

Uz šajā tīmekļa lapas sadaļā esošo informāciju netiek novirzīti un tai nedrīkst piekļūt, nosūtīt vai citā veidā koplietot, izplatīt, pārsūtīt vai nosūtīt uz nevienu jurisdikciju (tostarp, bet ne tikai Austrāliju, Kanādu, Honkongu, Japānu, Jaunzēlandi, Singapūru, Dienvidāfriku, Šveici vai Amerikas Savienotajām Valstīm), kur šādas informācijas izplatīšana būtu pretlikumīga. Personām, kuras ienāk šajā tīmekļa lapas sadaļā un uz kurām attiecas noteiktās jurisdikcijas likumi un noteikumi, vispirms jāiepazīstas ar šīm prasībām un jāievēro visi attiecīgajā jurisdikcijā spēkā esošie ierobežojumi. Prasību neievērošana var būt attiecīgās jurisdikcijas vērtspapīru likumu vai noteikumu pārkāpums. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, Enefit Green neuzņemas atbildību par šādu ierobežojumu pārkāpšanu.

Šajā tīmekļa lapā esošā informācija nav un tā neveido nekāda vērtspapīru pārdošanas vai parakstīšanas piedāvājuma daļu vai uzsaukumu pirkt vai parakstīties uz šādiem vērtspapīriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Tāpat tā nedod pilnīgu vai daļēju pamatu nevienam līgumam vai saistībām, kā arī saistībā ar to nevar uz to atsaukties. Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada vērtspapīru likumu, kopā ar tā vēlākiem grozījumiem (angļu valodā: US Securities Act of 1933), Amerikas Savienotajās Valstīs nedrīkst piedāvāt vai pārdot vērtspapīrus bez reģistrācijas vai attiecīga izņēmuma. Enefit Green neplāno nevienu savu vērtspapīru daļu reģistrēt vai publiski piedāvāt Amerikas Savienotajās Valstīs.

Enefit Green akcijas nav reģistrētas vai netiek reģistrētas saskaņā ar Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Singapūrā, Dienvidāfrikā, Šveicē spēkā esošajiem vērtspapīru likumiem, vai kādā citā jurisdikcijā, kur tas būtu pretlikumīgi vai kur tiek pieprasīta reģistrācija vai citu pasākumu veikšana. Līdz ar to akcijas nedrīkst piedāvāt vai pārdot personai vai uz tādas personas rēķina, vai labuma gūšanas nolūkā, kuras reģistrētā adrese vai atrašanās vieta ir Austrālija, Kanāda, Honkonga, Japāna, Jaunzēlande, Singapūra, Dienvidamerika, Šveice vai, kura ir rezidente šajās valstīs vai kādā citā jurisdikcijā, kur tas būtu pretrunā ar likumdošanu, vai kur tiktu pieprasīta reģistrācija vai kādi citi pasākumi.

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, izņemot Igauniju, Latviju un Lietuvu, šis paziņojums ir adresēts un vērsts tikai uz attiecīgās valsts kvalificētiem ieguldītājiem (turpmāk – “Kvalificēti ieguldītāji”) regulas (ES) 2017/1129 2. panta (e) punkta izpratnē (turpmāk regula kopā ar attiecīgās dalībvalsts, balstoties uz regulu, piemērotajiem īstenošanas pasākumiem – “Prospekta regula”). Nevienā dalībvalstī, izņemot Igauniju, Latviju un Lietuvu, personas, kuras nav Kvalificēti ieguldītāji, nedrīkst rīkoties, vadoties pēc šīs informācijas, vai uz to balstīties. Katrs ieguldījums vai ieguldījuma darbība, kas ir saistīta ar šo informāciju, ir pieejama tikai Kvalificētiem ieguldītājiem. Katrā ar to saistītajā uzaicinājumā, piedāvājumā vai nolīgumā pirkt, parakstīties vai citā veidā iegūt vērtspapīrus tiek ņemti vērā tikai Kvalificētas personas.

Šo informāciju ir paredzēts izplatīt tikai tādām personām un tā ir vērsta tikai uz tādām personām Apvienotajā Karalistē, kuras ir Kvalificēti ieguldītāji Prospekta regulas, kopā ar tās vēlākiem grozījumiem, izpratnē, kas ir daļa no Eiropas Savienības tiesībām, kas ir saglabātas, balstoties uz 2018. gada Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības līgumu (turpmāk – “Apvienotās Karalistes prospekta regula”). Turklāt šī informācija tiek izplatīta un tā ir vērsta tikai uz Kvalificētajiem ieguldītājiem, kam (i) ir profesionāla pieredze ieguldījumu darbībās 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma (finanšu tirgzinības) 2005. gada rīkojuma (kopā ar vēlākiem grozījumiem) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 19.(5) panta nozīmē (turpmāk – “Finanšu tirgzinību rīkojums”) vai ii) kuras ir Finanšu tirgzinību rīkojuma 49.(2) panta (a) – (d) apakšpunktā minētās personas, vai (iii) personas, kurām var informāciju izplatīt citā likumīgā veidā (visas šādas personas kopā ar “Kvalificētiem ieguldītājiem” Apvienotās Karalistes prospekta regulas izpratnē tiek sauktas par “Attiecīgajām personām”). Personas, kuras nav Attiecīgās personas, nevar Apvienotajā Karalistē vadīties vai balstīties uz šo informāciju. Katrs ieguldījums vai ieguldījuma darbība, kas ir saistīta ar šo informāciju, ir pieejama tikai Attiecīgajām personām. Katrā ar to saistītajā uzaicinājumā, piedāvājumā vai nolīgumā pirkt, parakstīties vai citā veidā iegūt vērtspapīrus tiek ņemtas vērā tikai Attiecīgās personas. Zemāk atzīmējot “Apstiprinu”, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījuši un saprotat iepriekš aprakstīto informāciju un norādījumus, kā arī piekrītat, ka esat saistīts ar iepriekš minēto, kā arī neatrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Singapūrā, Dienvidamerikā vai Šveicē, neesat šo valstu rezidents, kā arī, balstoties uz piemērojamajiem tiesību aktiem, Jums ir tiesības piekļūt šajā tīmekļa lapā publicētajai informācijai.

Atcelt Turpināt