Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Vērtspapīru konts

Atver vērtspapīru kontu un sāc ieguldīt

 • Vērtspapīru konta atvēršana internetbankā ir bez maksas.
 • Ieguldīt var sākt jebkurā laikā, izvēloties sev piemērotu summu.
 • Darījumi ar Swedbank fondiem un Baltijas biržā tirgotām akcijām internetbankā ir bez maksas.
 • Vērtspapīru turēšana vērtībā līdz 100 000 EUR ir bez maksas

Kā uzņēmumam atvērt vērtspapīru kontu?

Vērtspapīru kontu attālināti var atvērt Latvijā dibināts uzņēmums.

Attiecas uz klientiem ar Swedbank norēķinu kontu

Piesaki tikšanos, un mēs palīdzēsim atvērt kontu.

Attiecas uz klientiem ar Swedbank norēķinu kontu

Vērtspapīru kontam ir nepieciešams arī norēķinu konts.

Kur var ieguldīt?

 • Akcijas – plašs Baltijas valstu un pasaules akciju klāsts.
 • Ieguldījumu fondi – izvēlies sev piemērotu fondu un ieguldījumu lēmumus pieņems profesionāli ieguldījumu pārvaldnieki. Darījumiem ar ieguldījumu fondiem arī nav nepieciešams LEI kods.
 • Biržā tirgotie fondi (ETF) – ar tikai vienu ieguldījumu tu iegūsti dažādu instrumentu kopumu: no akcijām un obligācijām līdz izejvielām un valūtām.

Nepieciešams padoms?

Bezmaksas ieguldījumu konsultācija. Zvani mūsu licencētajiem ieguldījumu konsultantiem 67444442 (darbdienās 9.00 – 17.00) vai piesakies attālinātai konsultācijai sev ērtā laikā.

Nepieciešams LEI kods?

To par izdevīgiem nosacījumiem vari saņemt no mūsu partnera LEI Register

Kas ir LEI kods un kam tas ir nepieciešams?

 • LEI (Legal Entity Identifier) ir starptautisks 20 zīmju kods, kas nepieciešams uzņēmumiem, kuri veic darījumus ar finanšu instrumentiem.
 • Tas nodrošina globālās finanšu sistēmas uzraudzību un tirgus pārskatāmību.
 • Kodam ir jāpiesakās, un to izsniedz sertificētas kompānijas. To par izdevīgiem nosacījumiem vari saņemt no mūsu partnera LEI Register.
Uzzināt vairāk

LEI kods nav nepieciešams, ja iegādāsities Robur vai citus biržā netirgotos ieguldījumu fondus. Visos pārējos darījumos ar finanšu instrumentiem to vajadzēs.

 • Jāizvēlas kāda no sertificētām organizācijām, kas piešķir LEI kodus.
 • Izvēlētās organizācijas mājaslapā ir jāiesniedz un jāapstiprina pieprasītā informācija par uzņēmumu.

Ierasti tas aizņem līdz piecām darbdienām.

LEI kodam ir noteikta reģistrācijas un gada abonēšanas maksa. Tādēļ, izvēloties LEI koda izsniedzēju, aicinām izvērtēt gan katras organizācijas LEI koda izsniegšanas kārtību, gan paredzamās izmaksas.

Banka reizi darba dienā automātiski saņem informācija par LEI koda reģistrā iekļautajiem uzņēmumiem. Papildu paziņošana nav nepieciešama.

Jautājumos par darījumiem ar finanšu instrumentiem, lūdzu, izmantojiet sev ērtāko saziņas veidu:

Noslēdzot šo Līgumu Klients apstiprina, ka:

 • Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības. Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša 20. datumā vai vēlāk.
 • Biržā tirgoto fondu (ETF) turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai.
 • Par depozitāro sertifikātu (ADR, GDR) turēšanu piemēro arī attiecīgā depozitāro sertifikātu aģenta komisijas maksu.
 • Komisija par nodokļu atgūšanu vai balsošanas pakalpojumu tiks ieturēta no klienta naudas konta, kas piesaistīts vērtspapīru kontam, 15 dienu laikā pēc nodokļu atgūšanas dokumentu vai balsošanas dokumentu iesniegšanas. Komisiju, kas ir ārējās izmaksas, norakstīšana var notikt arī nākamajos mēnešos atkarībā no tā, kad banka saņems rēķinu no darījuma partnera. Komisija netiek atmaksāta, ja trešās personas pieteikumu noraida.
 • Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu. Īpašnieka konts ir Klienta vārdā atvērts konts Nasdaq CSD SE un to izmanto tikai konkrētā Klienta vārdā turētajiem vērtspapīriem.
 • Īpašnieka kontu Nasdaq CSD SE iespējams atvērt tikai filiālē.
Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.
Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un vērtspapīru darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.
Pakalpojums Cena, EUR
Saņemšana
Konta atvēršana 0,00-4,50 Internetbankā - bez maksas
Filiālēs - 4,50
Vērtspapīru konta izraksti
Vērtspapīru konta izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - 0,00
Filiālēs - 7,00
Vērtspapīru darījumu izraksts 0,00-7,00 Internetbankā - 0,00
Filiālēs - 7,00
Ikmēneša komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu options
Swedbank Grupas fondi Bez maksas
Baltijas vērtspapīri Bez maksas
Citi ieguldījumu fondi, akcijas un obligācijas*
- Līdz 100 000 EUR** Bez maksas
- No vērtības virs 100 000 EUR** 0,008%
* ASV, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā reģistrēti vērtspapīri un depozitārie sertifikāti (ADR, GDR), eiroobligācijas.
** Komisijas maksas aprēķinā Swedbank Grupas fondi un Baltijas vērtspapīri ir izslēgti no portfeļa vērtības aprēķina.
Citas valstis Pēc vienošanās
Citi pakalpojumi options
Īpašnieka konta atvēršana Nasdaq CSD SE 50,00
Īpašnieka konta ikmēneša konta apkalpošana 50,00
Dalība akcionāru kopsapulcē 120 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Elektroniskās balsošanas norādījumu apstrāde akcionāru kopsapulcē 50 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Akcionāru kopsapulces pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Citi vērtspapīru notikumi Pēc vienošanās Komisiju par citiem vērtspapīru notikumiem mēs nosakām pēc vienošanās, jo to diapazons un tehniskās nianses atšķiras.
Nodokļu atgūšana 60 EUR + ārējās izmaksas + PVN
 • Pakalpojuma komisijai tiek piemērots 21% PVN.
 • Nodokļu atgūšanas pakalpojums ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Nodokļu atvieglojumu piemērošana ienākumu izmaksas brīdī Bez maksas Pakalpojums nodokļu atvieglojumu piemērošanai ienākumu izmaksas brīdī ir atkarīgs no pieejamības katrā konkrētajā tirgū.
Obligātie vērtspapīru notikumi Bez maksas
Slēgšana
Visi vērtspapīru kontu veidi Bez maksas
Darījumi ar vērtspapīriem Skat. Vērtspapīri un citi biržā tirgotie finanšu instrumenti
Darījumi ar ieguldījumu fondu daļām Skat. Ieguldījumu fondi

Spēkā no 01.04.2023.

Norvēģijas uzņēmumu dividenžu aplikšana ar nodokļiem

No 2019. gada 1. janvāra Norvēģijā stājas spēkā noteikumi par to, kā piemērojama Norvēģijas noslēgtajās nodokļu konvencijās noteiktā ienākuma nodokļa likme Norvēģijas uzņēmumu izmaksātajām dividendēm ārvalstu akcionāriem.

 • Norvēģijā normatīvajos aktos noteiktā nodokļa likme: 25%
 • Nodokļu konvencijā noteiktā likme Latvijas rezidentiem: 15%

Nodokļu konvencijā noteikto nodokļa likmi iespējams piemērot, ja klienta nodokļu rezidences valsts ir Latvija, un tās piemērošanai sākot ar 01.01.2019. klientam Bankā ir jāiesniedz derīgi dokumenti saskaņā ar tālāk aprakstītajām prasībām.

Samazinātās nodokļa likmes piemērošanai vajadzīgie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma (angl. “ex-date”).

Klients ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un to precizitāti. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, ja tādi klientam rastos saistībā ar piemēroto nodokļa likmi vai dokumentu neiesniegšanu vai iesniegšanas nokavēšanu. Bankai nav pienākuma atgādināt klientam, ka ir jāiesniedz vai jāatjaunina dokumenti, kas vajadzīgi, lai piemērotu samazināto nodokļa likmi.
 • Rezidenta apliecība (izsniedz Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID)).

  Apliecībā ir jābūt ietvertai atsaucei starp Norvēģiju un Latviju noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

  Tā kā rezidences apliecība ir spēkā tikai tekošajam gadam, rezidences apliecība ir jāiesniedz katru gadu, par kuru tiek piemērota konvencijā noteiktā nodokļa likme.

 • Apliecinājums par patieso labuma guvēju

  Šeit ir pieejams dokumenta paraugs. Iesniegtais dokuments ir derīgs līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu.

 • Šeit ir pieejama informācija, kā aizpildīt Apliecinājumu.

Juridiskām personām ir ieteicams laicīgi parūpēties par pieteikuma iesniegšanu Norvēģijas Nodokļu administrācijai. Iegūtais apstiprinājums un citi šeit minētie dokumenti var tikt iesniegti bankai, sākot no 01.01.2019., bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma. Kad banka būs saņēmusi nepieciešamos apstiprinājumus, klientam būs tiesības uz nodokļu konvencijā noteikto nodokļa likmi.

Ka dividenžu saņēmējam ir tiesības uz samazinātu nodokļa likmi.

Lai saņemtu šo apstiprinājumu, Klientam patstāvīgi Norvēģijas Nodokļu administrācijai jānosūta. pieteikums samazinātas nodokļu likmes piemērošanai vai pieteikums atbrīvojumam no nodokļa). uz šādu adresi:

NB! No 2019.gada 1.janvāra Norvēģijas Nodokļu administrācijas adrese tiek mainīta. Jaunā drese ir:

Central Tax Office - Foreign Tax Affairs (SFU)
Skatteetaten
Postboks 9200 Grųnland
0134 Oslo
NORWAY

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš minētajā iesniegumā ir jābūt arī Valsts ieņēmumu dienesta sniegtam rezidences apliecinājumam, un tas ir spēkā līdz mainās apstākļi, uz kuru pamata apliecinājums ir sniegts. Šo apstākļu maiņas gadījumā klientam jāiesniedz jauns apstiprinājums.

Izsniedz Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Apliecībā ir jābūt ietvertai atsaucei starp Norvēģiju un Latviju noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

Tā kā rezidences apliecība ir spēkā tikai tekošajam gadam, rezidences apliecība ir jāiesniedz katru gadu, par kuru tiek piemērota konvencijā noteiktā nodokļa likme.

Šeit ir pieejams dokumenta paraugs. Iesniegtais dokuments ir derīgs līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu.

Šeit ir pieejama informācija, kā aizpildīt Apliecinājumu.

Ja, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu, tiek piemērots atbrīvojums no nodokļa piemērošanas (nodokļa likme - 0%), tad apstiprinājums ir derīgs 3 gadus vai līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti. Klientam ir jāiesniedz jauns apstiprinājums ik pēc trim gadiem no pirmreizēja apstiprinājuma saņemšanas brīža.

Jauns apliecinājums ir jāiesniedz pirms pirmreizēji saņemtā apstiprinājuma trīs gadu beigu termiņa.

Ieteicamais process juridiskām personām:

 1. Vēršoties pie Norvēģijas Nodokļu administrācijas, noskaidrojiet savas tiesības uz samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa.
 2. No Valsts ieņēmumu dienesta saņemiet rezidenta apliecību tekošajam gadam.
 3. Aizpildiet patiesā labuma guvēja apliecinājumu.
 4. Apkopojiet visus iegūtos dokumentus un iesniedziet tos bankai pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma (ex-dividend date).
 5. Katru nākamo kalendāro gadu iesniedziet jaunu Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu rezidenta apliecību.
 • Dokumentus nodokļu konvencijā noteiktās nodokļa likmes piemērošanai var sākt iesniegt bankai no 01.01.2019.
 • Dokumentus var iesniegt visa gada laikā, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma.
 • Ja vajadzīgie dokumenti nav iesniegti laikus, dividendes izmaksās, piemērojot Norvēģijas likumā noteikto nodokļa likmi (25%).
 • Rezidenta apliecību, ko izsniedz VID, bankai jāiesniedz, sākot no 2019. gada. Ņemot vērā, ka rezidenta apliecība tiek izsniegta par tekošo kalendāro gadu, tā ir jāatjauno ik gadu. Piemēram, ja dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datums būs 3. ceturksnī, rezidenta apliecību var pieprasīt vasarā.
 • Vispārīga informācija par dokumentācijas prasībām ir pieejama šeit (materiāls angļu valodā).

Nepieciešamo dokumentu iesniegšanas bankai process:

Privātpersonām, lai iesniegtu dokumentus, izvēlnē izvēlieties: Maksājumi, konti → Dokumentu parakstīšana → Dokumentu sūtīšana.

Uzņēmumi dokumentus augšupielādē Internetbankā uzņēmumiem.

Jānospiež poga "Augšupielādēt jaunu dokumentu".

Jāizvēlas Tips → Ieguldījumu līgumi.

Apakštips jāizvēlas atbilstoši augšupielādētajam dokumentam. Katrs dokuments tiek augšupielādēts zem atsevišķa konkrēta apakštipa. privātpersonām un uzņēmumiem ir pieejami tikai atbilstošie apakš tipi.

Pārliecinieties, vai esat iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus.

Bankai iesniedzamajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar roku (vēlams ar zilu tinti). Ar roku parakstītie dokumenti jāieskenē un jāaugšupielādē.

Iesniegtie dokumenti ir derīgi līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu, par to informējot banku.

Somijas uzņēmumu dividenžu aplikšana ar nodokļiem

No 2024. gada janvāra Somijas dividenžu saņēmējiem ir jāiesniedz jauna veidlapa – Ieguldītāja pašapliecinājums (dividendes). Apliecinājums ir spēkā iesniegšanas gadā un 5 gadus pēc tam vai līdz brīdim, kad mainās pamatapstākļi. Iepriekš iesniegtais Patiesā labuma guvēja apliecinājums no 01.04.2024. vairs nav spēkā.

Lūdzu, aizpildi jauno veidlapu un augšupielādē to kopā ar savu Rezidenta apliecību.

Svarīgi! Atzīmē visus savus Swedbank vērtspapīru kontus, kuros glabājas vai glabāsies Somijas vērtspapīri.

No 2021. gada 1. janvāra Somijā spēkā stājas noteikumi zemākas ieturējuma nodokļa likmes piemērošanai dividendēm, kas no Somijas uzņēmumiem izmaksātas ārvalstu akcionāriem, pretstatā 30/20* procentiem, kas tiek piemēroti Somijas rezidentiem.

NB! Zemākas ieturējuma nodokļa likmes nav pieejamas tiem Somijas vērtspapīriem, kuri tiek tirgoti citos tirgos, nevis Somijā.

Likumā noteiktās nodokļa likmes Somijā:

 • 30% privātpersonām
 • 20% juridiskām personām
 • Nodokļu konvencijā noteiktā nodokļa likme Latvijas rezidentiem: 15%

Starp Latviju un Somiju noslēgtajā nodokļu konvencijā noteikto nodokļa likmi var piemērot, ja klienta deklarētā nodokļu rezidence ir Latvija un klients var bankai iesniegt spēkā esošus dokumentus atbilstoši zemāk minētajām prasībām.

Lai tiktu piemērota samazinātā ieturējuma nodokļa likme, klientam ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti bankai vēlākais 3 darba dienu laikā pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrācijas datuma (ex-dividend date).

Klients ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un to precizitāti. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, ja tādi klientam rastos saistībā ar piemēroto nodokļa likmi vai dokumentu neiesniegšanu vai iesniegšanas nokavēšanu. Bankai nav pienākuma atgādināt klientam, ka ir jāiesniedz vai jāatjaunina dokumenti, kas vajadzīgi, lai piemērotu samazināto nodokļa likmi.
 • No 2021. gada 1. janvāra tiek mainīta Somijas nodokļu ieturēšana Somijas nodokļu rezidentiem, piemēram, Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir Somijas nodokļu rezidence.
 • Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem klientiem, kuru dati ir zināmi (vārds, uzvārds/nosaukums, identifikācijas numurs, adrese, Somijas nodokļu maksātāja identifikācijas numurs), ir piemērojams 25,5% ieturējuma nodoklis.
 • Ja Swedbank rīcībā nav visi nepieciešamie dati, tad tiek piemērots 50% ieturējuma nodoklis.
 • Rezidenta apliecība

  Tā kā rezidenta apliecība ir spēkā tikai kārtējam kalendārajam gadam, rezidenta apliecība ir jāiesniedz par katru to gadu, par kuru tiek piemērota nolīgumā noteiktā nodokļu likme (bez beigu datuma).

  Iesniedz Valsts ieņēmumu dienests.

  Apliecībā ir jābūt ietvertai atsaucei uz Latvijas un Somijas starpā noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

  Apliecībai jābūt angļu valodā.

  Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā apliecība ir jāparaksta ar roku un jāieskenē.

 • Ieguldītāja pašapliecinājums (dividendes)

  No 2024. gada janvāra Somijas dividenžu saņēmējiem ir jāiesniedz jauna veidlapa – Ieguldītāja pašapliecinājums (dividendes). Apliecinājums ir spēkā iesniegšanas gadā un 5 gadus pēc tam vai līdz brīdim, kad mainās pamatapstākļi. Iepriekš iesniegtais Patiesā labuma guvēja apliecinājums no 01.04.2024. vairs nav spēkā.

  Lūdzu, aizpildi Ieguldītāja pašapliecinājuma (dividendes) jauno veidlapu

  un augšupielādē to kopā ar savu rezidenta apliecību.

  Svarīgi! Atzīmē visus savus Swedbank vērtspapīru kontus, kuros glabājas vai glabāsies Somijas vērtspapīri.

 • Nepieciešamos dokumentus bankai var iesniegt, sākot no 01.01.2021.
 • Dokumentus bankai var iesniegt visa gada laikā, taču noteikti pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrācijas datuma.
 • Ja uz maksājuma brīdi nav iesniegta patieso dividenžu saņēmēju identificējoša informācija, Somijā tiks piemērota 30% nodokļa likme.
 • Rezidences apliecība (izsniedz Valsts ieņēmumu dienests) ir iesniedzama, sākot no 2021. gada, un katru gadu ir atjaunojama, jo tā ir derīga tikai tekošajam kalendārajam gadam. Ja dividenžu saņemšanas tiesību reģistrācijas datums iekrīt 3. ceturksnī, rezidences apliecību var saņemt, piemēram, vasarā.

Nepieciešamo dokumentu iesniegšanas bankai process:

Privātpersonām, lai iesniegtu dokumentus, izvēlnē izvēlieties: Maksājumi, konti → Dokumentu parakstīšana → Dokumentu sūtīšana.

Uzņēmumi dokumentus augšupielādē Internetbankā uzņēmumiem.

Jānospiež poga "Augšupielādēt jaunu dokumentu".

Jāizvēlas Tips → Ieguldījumu līgumi.

Apakštips jāizvēlas atbilstoši augšupielādētajam dokumentam. Katrs dokuments tiek augšupielādēts zem atsevišķa konkrēta apakštipa. privātpersonām un uzņēmumiem ir pieejami tikai atbilstošie apakš tipi.

Pārliecinieties, vai esat iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus.

Bankai iesniedzamajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar roku (vēlams ar zilu tinti). Ar roku parakstītie dokumenti jāieskenē un jāaugšupielādē.

Iesniegtie dokumenti ir derīgi līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu, par to informējot banku.

Zviedrijas uzņēmumu dividenžu aplikšana ar nodokļiem

Zviedrijas uzņēmumu ārvalstu akcionāriem piemēro:

 • likumā noteikto nodokļa likmi 30% apmērā vai
 • nodokļu konvencijā1 paredzēto nodokļa likmi 15% apmērā Latvijas rezidentiem

Svarīgi! Nodokļu konvencijā paredzētā nodokļu likme ir piemērojama tikai tad, ja Zviedrijas uzņēmumu akcijas ir iegādātas tieši Stokholmas Fondu biržā. Klientiem šim nolūkam nekādas papildu darbības nav jāveic.

Nav iespējams pieprasīt nodokļu konvencijā paredzētās nodokļu likmes piemērošanu tiem Zviedrijas vērtspapīriem, kuri tiek tirgoti ārpus Zviedrijas tirgiem.

Nodokļu konvencijā paredzēto nodokļa likmi Zviedrijas uzņēmumu izmaksātajām dividendēm par vērtspapīriem, kas iegādāti Helsinku Fondu biržā Somijā, Swedbank nevar piemērot kopš 01.09.2022. Līdz ar to arī šiem vērtspapīriem piemērojamā nodokļu likme ir 30%.

1 Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

Ērts veids, kā diversificēt un ilgtspējīgi ieguldīt brīvos naudas līdzekļus, sākot ar 1 EUR.

Uzzināt vairāk

Ieguldījumu risinājums, ja vēlies pats ātri un vienkārši izveidot diversificētu vērtspapīru portfeli.

Uzzināt vairāk

Papildu līdzekļi ērtiem norēķiniem un drošai ceļošanai.

Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.


Vai drīkstu apsveikt savu klientu dzimšanas dienā?

Vai drīkstu sūtīt reklāmas saviem e-veikala klientiem? Kā atbildīgi rīkoties ar savu klientu datiem? Lasi eksperta padomus un noskaidro.

Uzzināt šeit