Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem

Ieguldītāju interešu aizsardzība

Nodokļa no dividendēm ieturēšanas kārtība Norvēģijā no 01.01.2019.

No 2019. gada 1. janvāra Norvēģijā stājas spēkā jauni noteikumi par to, kā piemērojama Norvēģijas noslēgtajās nodokļu konvencijās noteiktā ienākuma nodokļa likme Norvēģijas uzņēmumu izmaksātajām dividendēm ārvalstu akcionāriem.

 • Norvēģijā normatīvajos aktos noteiktā nodokļa likme: 25%
 • Nodokļu konvencijā noteiktā likme Latvijas rezidentiem: 15%

Nodokļu konvencijā noteikto nodokļa likmi iespējams piemērot, ja klienta nodokļu rezidences valsts ir Latvija, un tās piemērošanai sākot ar 01.01.2019. klientam Bankā ir jāiesniedz derīgi dokumenti saskaņā ar tālāk aprakstītajām prasībām.

Samazinātās nodokļa likmes piemērošanai vajadzīgie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma (angl. “ex-date”).

Klients ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un to precizitāti. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, ja tādi klientam rastos saistībā ar piemēroto nodokļa likmi vai dokumentu neiesniegšanu vai iesniegšanas nokavēšanu. Bankai nav pienākuma atgādināt klientam, ka ir jāiesniedz vai jāatjaunina dokumenti, kas vajadzīgi, lai piemērotu samazināto nodokļa likmi.
 • Rezidenta apliecība

  Izsniedz Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID). Latvijas rezidenta apliecībai jābūt VID parakstītai, kā rezultātā nevaram pieņemt apliecības, kas izsniegtas elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

  Apliecībā ir jābūt ietvertai atsaucei starp Norvēģiju un Latviju noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

  Tā kā rezidences apliecība ir spēkā tikai tekošajam gadam, rezidences apliecība ir jāiesniedz katru gadu, par kuru tiek piemērota konvencijā noteiktā nodokļa likme.

 • Apliecinājums par patieso labuma guvēju

  Šeit ir pieejams dokumenta paraugs. Iesniegtais dokuments ir derīgs līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu.

Juridiskām personām ir ieteicams laicīgi parūpēties par pieteikuma iesniegšanu Norvēģijas Nodokļu administrācijai. Iegūtais apstiprinājums un citi šeit minētie dokumenti var tikt iesniegti bankai, sākot no 01.01.2019., bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma. Kad banka būs saņēmusi nepieciešamos apstiprinājumus, klientam būs tiesības uz nodokļu konvencijā noteikto nodokļa likmi.

Ka dividenžu saņēmējam ir tiesības uz samazinātu nodokļa likmi.

Lai saņemtu šo apstiprinājumu, Klientam patstāvīgi Norvēģijas Nodokļu administrācijai jānosūta. pieteikums samazinātas nodokļu likmes piemērošanai vai pieteikums atbrīvojumam no nodokļa). uz šādu adresi:

NB! No 2019.gada 1.janvāra Norvēģijas Nodokļu administrācijas adrese tiek mainīta. Jaunā drese ir:

Central Tax Office - Foreign Tax Affairs (SFU)
Skatteetaten
Postboks 9200 Grųnland
0134 Oslo
NORWAY

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš minētajā iesniegumā ir jābūt arī Valsts ieņēmumu dienesta sniegtam rezidences apliecinājumam, un tas ir spēkā līdz mainās apstākļi, uz kuru pamata apliecinājums ir sniegts. Šo apstākļu maiņas gadījumā klientam jāiesniedz jauns apstiprinājums.

Izsniedz Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID). Latvijas rezidenta apliecībai jābūt VID parakstītai, kā rezultātā nevaram pieņemt apliecības, kas izsniegtas elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Apliecībā ir jābūt ietvertai atsaucei starp Norvēģiju un Latviju noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

Tā kā rezidences apliecība ir spēkā tikai tekošajam gadam, rezidences apliecība ir jāiesniedz katru gadu, par kuru tiek piemērota konvencijā noteiktā nodokļa likme.

Šeit ir pieejams dokumenta paraugs. Iesniegtais dokuments ir derīgs līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu.

Ja, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu, tiek piemērots atbrīvojums no nodokļa piemērošanas (nodokļa likme - 0%), tad apstiprinājums ir derīgs 3 gadus vai līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti. Klientam ir jāiesniedz jauns apstiprinājums ik pēc trim gadiem no pirmreizēja apstiprinājuma saņemšanas brīža.

Jauns apliecinājums ir jāiesniedz pirms pirmreizēji saņemtā apstiprinājuma trīs gadu beigu termiņa.

Ieteicamais process juridiskām personām:

 1. Vēršoties pie Norvēģijas Nodokļu administrācijas, noskaidrojiet savas tiesības uz samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa.
 2. No Valsts ieņēmumu dienesta saņemiet rezidenta apliecību tekošajam gadam.
 3. Aizpildiet patiesā labuma guvēja apliecinājumu.
 4. Apkopojiet visus iegūtos dokumentus un iesniedziet tos bankai pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma (ex-dividend date).
 5. Katru nākamo kalendāro gadu iesniedziet jaunu Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu rezidenta apliecību.
 • Dokumentus nodokļu konvencijā noteiktās nodokļa likmes piemērošanai var sākt iesniegt bankai no 01.01.2019.
 • Dokumentus var iesniegt visa gada laikā, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datuma.
 • Ja vajadzīgie dokumenti nav iesniegti laikus, dividendes izmaksās, piemērojot Norvēģijas likumā noteikto nodokļa likmi (25%).
 • Rezidenta apliecību, ko izsniedz VID, bankai jāiesniedz, sākot no 2019. gada. Ņemot vērā, ka rezidenta apliecība tiek izsniegta par tekošo kalendāro gadu, tā ir jāatjauno ik gadu. Piemēram, ja dividenžu saņemšanas tiesību reģistrēšanas datums būs 3. ceturksnī, rezidenta apliecību var pieprasīt vasarā.
 • Vispārīga informācija par dokumentācijas prasībām ir pieejama šeit (materiāls angļu valodā).

Dividenžu aplikšana ar nodokli Somijā no 01.01.2021.

No 2021. gada 1. janvāra Somijā spēkā stājas jauni noteikumi zemākas ieturējuma nodokļa likmes piemērošanai dividendēm, kas no Somijas uzņēmumiem izmaksātas ārvalstu akcionāriem, pretstatā 30/20* procentiem, kas tiek piemēroti Somijas rezidentiem.

Likumā noteiktās nodokļa likmes Somijā:

 • 30% privātpersonām
 • 20% juridiskām personām
 • Nodokļu konvencijā noteiktā nodokļa likme Latvijas rezidentiem: 15%

Starp Latviju un Somiju noslēgtajā nodokļu konvencijā noteikto nodokļa likmi var piemērot, ja klienta deklarētā nodokļu rezidence ir Latvija un klients var bankai iesniegt spēkā esošus dokumentus atbilstoši zemāk minētajām prasībām.

Lai tiktu piemērota samazinātā ieturējuma nodokļa likme, klientam ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti bankai vēlākais 3 darba dienu laikā pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrācijas datuma (ex-dividend date).

Klients ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un to precizitāti. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, ja tādi klientam rastos saistībā ar piemēroto nodokļa likmi vai dokumentu neiesniegšanu vai iesniegšanas nokavēšanu. Bankai nav pienākuma atgādināt klientam, ka ir jāiesniedz vai jāatjaunina dokumenti, kas vajadzīgi, lai piemērotu samazināto nodokļa likmi.
 • No 2021. gada 1. janvāra tiek mainīta Somijas nodokļu ieturēšana Somijas nodokļu rezidentiem, piemēram, Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir Somijas nodokļu rezidence.
 • Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem klientiem, kuru dati ir zināmi (vārds, uzvārds/nosaukums, identifikācijas numurs, adrese, Somijas nodokļu maksātāja identifikācijas numurs), ir piemērojams 25,5% ieturējuma nodoklis.
 • Ja Swedbank rīcībā nav visi nepieciešamie dati, tad tiek piemērots 50% ieturējuma nodoklis.
 • Rezidenta apliecība

  Izsniedz Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID). Latvijas rezidenta apliecībai jābūt VID parakstītai, kā rezultātā nevaram pieņemt apliecības, kas izsniegtas elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

  Apliecībā ir jābūt ietvertai atsaucei uz Latvijas un Somijas starpā noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu.

  Tā kā rezidences apliecība ir spēkā tikai tekošajam gadam, rezidences apliecība ir jāiesniedz katru gadu, par kuru tiek piemērota konvencijā noteiktā nodokļa likme.

 • Dividenžu saņēmēja apliecinājums, ka tas ir dividenžu patiesais saņēmējs

  Dokumenta piemērs. Esošais dokuments ir spēkā pēc pirmās iesniegšanas līdz, kamēr mainās dokumentā norādītie fakti vai apstākļi un klients iesniedz jaunu apliecinājumu.

 • Nepieciešamos dokumentus bankai var iesniegt, sākot no 01.01.2021.
 • Dokumentus bankai var iesniegt visa gada laikā, taču noteikti pirms dividenžu saņemšanas tiesību reģistrācijas datuma.
 • Ja uz maksājuma brīdi nav iesniegta patieso dividenžu saņēmēju identificējoša informācija, Somijā tiks piemērota 35% nodokļa likme.
 • Rezidences apliecība (izsniedz Valsts ieņēmumu dienests) ir iesniedzama, sākot no 2021. gada, un katru gadu ir atjaunojama, jo tā ir derīga tikai tekošajam kalendārajam gadam. Ja dividenžu saņemšanas tiesību reģistrācijas datums iekrīt 3. ceturksnī, rezidences apliecību var saņemt, piemēram, vasarā.
 • Šeit pieejama vispārīga informācija par dokumentācijas prasībām samazinātas ieturējuma nodokļa likmes piemērošanai.

Nepieciešamo dokumentu iesniegšanas bankai process:

Privātpersonām, lai iesniegtu dokumentus, izvēlnē izvēlieties: Maksājumi, konti → Dokumentu parakstīšana → Dokumentu sūtīšana.

Uzņēmumi dokumentus augšupielādē Internetbankā uzņēmumiem.

Jānospiež poga "Augšupielādēt jaunu dokumentu".

Jāizvēlas Tips → Ieguldījumu līgumi.

Apakštips jāizvēlas atbilstoši augšupielādētajam dokumentam. Katrs dokuments tiek augšupielādēts zem atsevišķa konkrēta apakštipa. privātpersonām un uzņēmumiem ir pieejami tikai atbilstošie apakš tipi.

Pārliecinieties, vai esat iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus.

Bankai iesniedzamajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar roku (vēlams ar zilu tinti). Ar roku parakstītie dokumenti jāieskenē un jāaugšupielādē.

Iesniegtie dokumenti ir derīgi līdz brīdim, kad mainās tajā minētie fakti un klients iesniedz jaunu apliecinājumu, par to informējot banku.

Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu!

logo

Future Hub – Swedbank ilgtspējas akselerators

Uzsāc ceļu uz jaunām sadarbībām! Iespēja tirgū vadošajiem uzņēmumiem strādāt kopā ar zaļo tehnoloģiju jaunuzņēmumiem pie šobrīd aktuālajiem ilgtspējas izaicinājumiem.

Uzzināt vairāk