Pāriet uz lapas sākumu
PrivātpersonāmUzņēmumiem
Kļūt par klientu

Korporatīvā pārvaldība

Apskats par interešu konfliktu novēršanai veiktajiem organizatoriskajiem un administratīvajiem pasākumiem

Vispārīgi

Šis ir pārskats par Swedbank politikām un procedūrām interešu konfliktu, iekšējās informācijas izmantošanas un tirgus manipulāciju novēršanai darījumos ar finanšu instrumentiem un saistībā ar ieguldījumu rekomendāciju sniegšanu.

Ētikas politika

Ētikas politikas mērķis ir noteikt vispārīgus ētikas pamatprincipus, kurus Swedbank uzņēmumi Latvijā u.c. valstīs un to darbinieki ievēro savā ikdienas darbībā. Šī politika kalpo par pamatu Swedbank instrukcijām un procedūrām, kas precīzāk nosaka šīs politikas piemērošanu dažādās struktūrvienībās un dažādās jomās. Visi politikas principi un tajā noteiktie pienākumi attiecas uz ikvienu Swedbank darbinieku.

Galvenās vērtības un principi, uz kuru pamata ir izstrādāta Swedbank ētikas politika:

 • likumība,
 • atklātība un caurskatāmība,
 • tiešums un nepārprotamība,
 • orientācija uz klienta interesēm,
 • sadarbība un savstarpēja cieņa,
 • profesionalitāte,
 • kvalitāte,
 • atbildība,
 • godīgums,
 • savaldība,
 • laba finanšu institūciju prakse.

Komercnoslēpums

Visiem darbiniekiem jāievēro stingra slepenība attiecībā uz informāciju, kas ir komercnoslēpums un kas tiem kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus. Komercnoslēpums ietver Swedbank noslēpumus, biznesa noslēpumus un profesionālo informāciju. Prasība saglabāt komercnoslēpumu attiecas uz visiem darbiniekiem neierobežotu laiku, arī pēc darba attiecību izbeigšanas.

Interešu konflikts

Ikvienam darbiniekam ir jāizvairās no situācijām, kad darbiniekam, realizējot savas pilnvaras, līdztekus Swedbank grupas interesēm pastāv arī paša darbinieka vai tā radinieku materiālās vai citas personiskās intereses. Stājoties darba attiecībās ar Swedbank grupu, katrs darbinieks aizpilda ekonomisko interešu deklarāciju.

Iekšējās informācijas izmantošanas aizliegums

Ja, pildot darba pienākumus, darbinieks iegūst pieeju iekšējai informācijai, viņš nav tiesīgs izpaust iekšējo informāciju nevienai personai, izņemot Swedbank darbiniekus, kuriem šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Darbiniekam ir aizliegts slēgt finanšu instrumentu darījumus Swedbank un savā vārdā un/vai labā, ar darbinieku saistīto personu vai trešo personu vārdā un/vai labā, izmantojot iekšējo informāciju par darījumā iesaistītajiem finanšu instrumentiem, kā arī veikt spekulatīvus darījumus finanšu tirgos.

Ieguldījumu rekomendāciju sniegšana

Swedbank veic Swedbank grupas sagatavoto ieguldījumu rekomendāciju izplatīšanu.

Darbinieks, kuram ir pieejama informācija par ieguldījumu finanšu instrumentos rekomendācijām, nedrīkst slēgt darījumus ar attiecīgiem finanšu instrumentiem Swedbank vai Swedbank klienta (ja darbinieks veic šī klienta līdzekļu pārvaldīšanu) vārdā un/vai labā līdz attiecīgas informācijas publiсēšanas brīdim.

Izpētes analītiķi, kas ir atbildīgi par ieguldījumu rekomendāciju sagatavošanu, saņem kompensāciju, balstoties uz dažādiem faktoriem, ieskaitot izpētes kvalitāti un precizitāti, klientu atsauksmēm un konkurences faktoriem.

Informācija par Swedbank grupas analītiķu sniegtajām ieguldījumu rekomendācijām laikā periodā no 01.07.2016 līdz 05.08.2016

Ieguldījumu rekomendāciju kategorijas Īpatsvars (%) ieguldījumu rekomendāciju kopskaitā Tai skaitā par emitentiem, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā ir sniegti investīciju banku pakalpojumi
Noteikti pirkt (strong buy) 4.62 % 0 %
Pirkt (buy) 53.76% 0 %
Turēt (neutral) 38.15 % 0 %
Samazināt (Reduce) 3.47 % 0 %
Pārdot (sell) 0 % 0 %
Kopā 100% 0 %

Indikatīvie nosacījumi rekomendāciju izvēlē ir sekojoši:
- Rekomendācijas Noteikti pirkt, Pirkt tiek piešķirtas, ja mērķa cena ir augstāka nekā esošā tirgus cena.
- Rekomendācija Turēt tiek piešķirta, ja mērķa cena ir vienāda vai nedaudz augstāka par tirgus cenu.
- Rekomendācija Samazināt tiek piešķirta, ja mērķa cena ir zemāka vai nedaudz augstāka par tirgus cenu.
- Rekomendācija Pārdot tiek piešķirta, ja mērķa cena ir zemāka par tirgus cenu.

Naudas atmazgāšanas apkarošana un terorisma finansēšanas novēršana

Naudas atmazgāšanas apkarošana un terorisma finansēšanas novēršana ir vienas no augstākajām prioritātēm Swedbank Grupā. Finanšu institūcijām ir jāspēj izprast un identificēt riskus, kurus rada naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana, lai tā pati varētu izstrādāt efektīvus rīkus to izskaušanai.

Kriminālie grupējumi, kas nodarbojas ar naudas atmazgāšanu, izmanto finanšu sistēmas, lai iegūtu "legālu" naudu savām darbībām. Tāpēc precīza "Zini savu klientu" (KYC) pieeja ir svarīga. Tā sniedz ieskatu klientu darbības sfērā, lai banka zinātu ar ko klients ikdienā nodarbojas. Tikai pazīstot savu klientu, mēs varam pamanīt darbības, kas kļūst aizdomīgas, ja klienti ir nolēmuši izmantot banku likumā neatļautām aktivitātēm. Bankām ir pienākums uzmanīt darījumus, kas notiek tās sistēmās, lai noteiktu vai nepastāv naudas atmazgāšanas risks un vai mūsu klienti nepārkāpj noteiktas sankcijas vai finanšu darījumu liegumus.

Laikā, kad ievērojami mainās apkārtējā vide un informācijas apjoms, ir svarīgi, lai finanšu institūcijas nemitīgi izvērtētu un stiprinātu savas esošās procedūras, noteikumus un darbinieku apmācības programmas. Naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana ne tikai rada kaitējumu sabiedrībai kopumā, bet arī grauj finanšu tirgu un to institūciju reputāciju, tostarp stabilitāti. Tāpēc nepārprotami, finanšu institūciju pašu interesēs ir nepieļaut naudas atmazgāšanu un darīt visu, lai to izskaustu.

Lai cīnītos pret banku darbību graujošo naudas atmazgāšanu, Swedbank, ievēro šādas procedūras:

 1. Swedbank ir pieņēmusi centralizētu lēmumu kā nepieļaut naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu savas Grupas ietvaros. Tas nozīmē, ka visiem Swedbank Grupas dalībniekiem ir jāizstrādā un jāievieš efektīvas programmas, kuras realizē katras valsts aktuālo likumu ievērošanu šo noziegumu ierobežošanai;
 2. Klientu uzticamības pārbaude - datu un informācijas pārbaude, kas, balstoties uz dokumentiem, objektīviem datiem vai dažādos avotos pieejamu informāciju, ļauj identificēt mūsu klientus. Šī pārbaude ļauj raksturot klienta darbības struktūru un patiesā labuma guvējus, kas sniedz ieskatu mūsu klientu identitātē;
 3. Grupas ietvaros tiek veikta ikdienas klientu pārbaude par darbībām, kas varētu tikt ietekmētas ar finanšu sankcijām vai politiski ietekmīgu personu faktoru. Visi starptautiskie maksājumi tiek pārbaudīti, vadoties no aktuālās finanšu sankciju situācijas;
 4. Augstākā bankas vadība pieņem lēmumu par atteikšanos no sadarbības ar politiski ietekmīgām personām vai augsta riska klientiem.

Swedbank kā dalībnieks līdzdarbojas SWIFT Zini savu klientu reģistrā (KYC Registry). Tāpēc mēs būtu pateicīgi, ja ziņosiet par klientu uzticamības pārbaudei svarīgu informāciju, kas skar mūsu banku. Ja rodas papildus jautājumi, rakstiet uz kyc.inquiries@swedbank.com

Swedbank vadlīnijas azartspēļu nozarei

Swedbank AS (Latvija) atzīst arvien pieaugošo nozīmi rūpīgai vides, sociālo un pārvaldības (ESG) principu ievērošanai, tostarp ietekmei, ko Swedbank veido saistībā ar piegādātāju un klientu loku. Tiek ņemta vērā azartspēļu nozares negatīvā ietekme uz ilgtspējību, kas noteikta Swedbank Grupā piemērojamajās Vadlīnijās azartspēļu nozarei (“Nozares vadlīnijas”), kas pieejamas vietnē https://swedbank.com/sustainability/strategy-and-framework/sector-guidelines.html.

“Swedbank” AS ievēro iepriekš minētās Swedbank grupas Nozares vadlīnijas un veidā, kas ir nediskriminējošs, izvairīsies no biznesa attiecībām ar azartspēļu uzņēmumiem. Azartspēļu negatīvā ietekme (nefinanšu riski) saistās ar iespējamiem sociālajiem un uzvedības riskiem (atkarības izraisīšanu) īpaši attiecībā uz sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām, agresīvu mārketingu, naudas atmazgāšanu un krāpšanu, izvairīšanos no nodokļiem un riskiem datu privātumam. Iepriekš minētie riski nav savienojami ar Swedbank apņemšanos ievērot ESG principus.

Swedbank grupas darbības kodekss documentPDF
Swedbank grupas cilvēktiesību politika documentPDF
Swedbank dažādības un iekļaušanas politika documentPDF
Swedbank grupas vides politika documentPDF
Swedbank grupas ilgtspējības politika documentPDF
Kukuļošanas un korupcijas novēršanas politika documentPDF
Banku sociālā harta documentPDF
Interešu konflikta novēršana Uzzināt vairāk
Naudas atmazgāšanas apkarošana un terorisma finansēšanas novēršana Uzzināt vairāk
Swedbank vadlīnijas azartspēļu nozarei Uzzināt vairāk
Piegādātāju darbības kodekss documentPDF
Swedbank nostājas paziņojums par klimata pārmaiņām documentPDF
Swedbank nostājas paziņojums par aizsardzības aprīkojumu documentPDF
Finanšu tirgus dalībnieka paziņojums par svarīgāko negatīvo ietekmi documentPDF
Paziņojums par ilgtspējas risku integrāciju un ietekmi documentPDF
Ilgtspējas risku integrēšanas politika documentPDF

Paziņojums par apdrošināšanas konsultāciju un ieguldījumu konsultāciju svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem

Paziņojums par apdrošināšanas konsultāciju un ieguldījumu konsultāciju svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem documentPDF

Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība

Gads
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2023
4. ceturksnis documentPDF
2. ceturksnis documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2022
2. ceturksnis documentPDF
4. ceturksnis documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2021
1. ceturksnis documentPDF
2. ceturksnis documentPDF
4. ceturksnis documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2020
1. ceturksnis documentPDF
2. ceturksnis documentPDF
3. ceturksnis documentPDF
4. ceturksnis documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2019
1. ceturksnis documentPDF
2. ceturksnis documentPDF
3. ceturksnis documentPDF
4. ceturksnis documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2018
1. ceturksnis documentPDF
2. ceturksnis documentPDF
3. ceturksnis documentPDF
4. ceturksnis documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2017 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2016 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2015 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2014 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2013 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2012 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2011 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2010 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2009 documentPDF
Risku pārvaldība un kapitāla pietiekamība 2008 documentPDF

Atalgojuma politika un prakse

Gads
Atalgojuma politika un prakse 2023 documentPDF
Atalgojuma politika un prakse 2022 documentPDF
Atalgojuma politika un prakse 2021 documentPDF
Atalgojuma politika un prakse 2020 documentPDF
Atalgojuma politika un prakse 2019 documentPDF
Atalgojuma politika un prakse 2018 documentPDF
Atalgojuma politika un prakse 2017 documentPDF
Atalgojums Swedbank documentPDF
Swedbank logo

Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Lūdzu izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Ar 23.03.2021. Swedbank internetbanka vairs nav pieejama, izmantojot Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammu.

Tāpat nav iespējams apstiprināt Swedbank maksājumus citās vietnēs, kā arī izmantot Swedbank autentifikāciju, piemēram, latvija.lv.

Turpmāk iesakām izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox vai jaunāko Microsoft Edge versiju. Uzziniet, kā uz sava datora uzstādīt kādu no minētajām pārlūkprogrammām, šeit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klientu serviss - Инфо и помощь - Customer service: +371 67 444 444

Swedbank
 • Jūsu ierīces operētājsistēma un pārlūkprogramma ir novecojusi un netiek atbalstīta Swedbank internetbankas lietošanai. Aicinām vērsties pie Jums uzticama IT atbalsta, lai saņemtu konsultāciju un veiktu atbilstošu operētājsistēmas un pārlūkprogrammas atjauninājumu.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Tava internetbankas sesija ir pārtraukta

Drošības nolūkos aizver šo pārlūkprogrammu. Ja vēlies turpināt izmantot internetbanku, pievienojies no jauna.