Uzmanies no krāpniekiem, kuri zvana un lūdz nosaukt kartes, internetbankas datus vai Smart-ID kodus. Atceries - ar Smart-ID vai kodu kalkulatoru apstiprini tikai tādas darbības, kuras pats esi ierosinājis (piemēram, pievienojies internetbankai, veic maksājumus, reģistrē jaunā ierīcē mobilo lietotni utt.)

Kā pasargāt savu naudu no krāpniekiem?

Pašlaik vizītes filiālē pieejamas tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikt vizīti

Ilgtspēja

Pieteikums sadarbībai

Pieteikumu nosūtīt neizdevās!

Mūsu pieeja

Ilgtspēja veido mūsu darbības asinsriti. Tā ir mūsu pamats biznesa lēmumiem, procesiem, sabiedriskajām iniciatīvām un ētiskai biznesa praksei.

Ilgtspēja mums nozīmē:

  • mazināt mūsu darbības tiešu un netiešu negatīvo ietekmi, piemēram, klimata pārmaiņas, finanšu pratības riski;
  • sekmēt pozitīvas pārmaiņas jomās, kurās mums ir kompetence un ietekme, piemēram, dažādība darba vidē, uzņēmējdarbības sekmēšana.

Detalizētāka informācija par bankas ilgtspējas stratēģiju ir pieejama Swedbank Grupas mājaslapā.

Mēs aktīvi darbojamies trijās ar ilgtspēju savstarpēji saistītās jomās

Finanšu/ekonomiskā ilgtspēja

Sekmējam nepārtrauktu un līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju, sabiedrības finansiālo labklājību.

Sociālā ilgtspēja

Ar sabiedriskajām iniciatīvām un bankas darba vidē sekmējam iekļaušanu, cilvēktiesību ievērošanu, labus un taisnīgus darba apstākļus, kvalitatīvu izglītību, veicinām dažādību un dzimumu līdztiesību.

Vides ilgtspēja

Īstenojam atbildīgu dabas resursu patēriņu, mazinām negatīvo ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņas. Banku finansējumam ir nozīmīga loma ekonomikas pārejā uz zemāku CO2 emisiju līmeni.

Mūsu mērķis ir būt vienam no ilgtspējīgākajiem finanšu sektora uzņēmumiem pasaulē. Tāpēc mēs integrējam ilgtspējas apsvērumus visos mūsu biznesa procesos un lēmumos. Mūsu mērķis ir ne vien būt ilgtspējīgākiem pašiem, bet arī palīdzēt mūsu klientiem un piegādātājiem pieņemt tālredzīgākus lēmumus.

Banka palīdz sasniegt visai pasaulei un nākamajām paaudzēm aktuālos mērķus, savos mājas tirgos risinot izaicinājumus jomās, kurās mums ir kompetence un spēja veidot pozitīvas pārmaiņas.

Kvalitatīva izglītība

Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību visiem.

Dzimumu līdztiesība

Panākt dzimumu līdztiesību un izskaust diskrimināciju.

Labs darbs un ekonomikas izaugsme

Veicināt augstāku produktivitāti, inovācijas, uzņēmējdarbību un darbavietu radīšanu.

Atbildīgs patēriņš

Ražot un patērēt preces un resursus atbildīgi.

Planētas aizsardzība

Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

Miers un taisnīgums

Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Plašāka informācija par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir atrodama Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā.

Atjaunojamā enerģija

Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai.

Labs darbs un ekonomikas izaugsme

Veicināt augstāku produktivitāti, inovācijas, uzņēmējdarbību un darbavietu radīšanu.

Inovācijas un infrastruktūra

Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un inovācijas.

Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas.

Planētas aizsardzība

Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

Miers un taisnīgums

Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Rēķināšanās ar ekonomiskās, sociālās un vides ilgtspējas aspektiem biznesa procesos un lēmumos mūsu izpratnē ir risku mazināšana un - vienlaikus - jaunas iespējas.

Digitalizācija. Bankas pakalpojumu digitalizācija ļauj taupīt dabas resursus - mazāks papīra patēriņš, mazāka vajadzība pēc transporta, lai dotos uz bankas filiāli.

Padziļināts uzņēmējdarbības projektu novērtējums. Uzņēmumu finansēšanas projektiem, kas pārsniedz 0,8 miljonus EUR, tiek veikts padziļināts ilgtspējas novērtējums.

Bankas pakalpojumi ilgtspējai. Virkne bankas finansēšanas un ieguldījumu pakalpojumu veicina pozitīvas pārmaiņas ekonomikas, vides un sabiedrības ilgtspējas jomās. Piemēram:

Zaļās obligācijas. Banku finansējumam ir nozīmīga loma ekonomikas pārejā uz zemāku CO2 emisiju līmeni. Zemākas aizdevumu procentu likmes projektiem, kam ir pozitīva ietekme uz vidi un klimatu, mēs nodrošinām ar finansējumu, kas tiek piesaistīts ar Swedbank Grupas emitētajām Zaļajām obligācijām.

Izslēgšanas saraksts. Swedbank Grupa ir definējusi Izslēgšanas sarakstu, iekļaujot tajā uzņēmumus, kurus mēs nefinansējam un kuros neinvestējam, pamatojoties uz Swedbank politiku cilvēktiesību jomā, Swedbank nostāju attiecībā uz klimata pārmaiņām un Swedbank nostāju attiecībā uz aizsardzības sektora aprīkojumu.

Naudas atmazgāšanas apkarošana un terorisma finansēšanas novēršana. Viena no augstākajām prioritātēm Swedbank Grupā ir naudas atmazgāšanas apkarošana un terorisma finansēšanas novēršana. Lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, Swedbank ievēro virkni procedūru.

Miers un taisnīgums

Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Mēs rīkojamies pēc augstākajiem biznesa ētikas standartiem, un mums ir mehānismi, kas ļauj tos īstenot. Mēs sagaidām, ka mūsu darbinieki ikvienā biznesa darījumā un situācijā rīkojas atbilstoši mūsu ētikas kodeksam.

Swedbank darbinieki atturēsies no darījumiem, uzdevumiem un citām darbībām, kas nav savienojamas ar šo politiku, norādījumiem vai pieeju, vai kāda cita iemesla dēļ var negatīvi ietekmēt uzticēšanos Swedbank. Bankas politika korupcijas apkarošanas jomā tiek regulāri atjaunota.

Mēs strādājam saskaņā ar Swedbank Grupas darbības kodeksu, ievērojam procedūras, kas regulē iespējamos interešu konfliktus un finanšu darījumus darbinieku vidū. Banka ir izstrādājusi trauksmes celšanas procedūru attiecībā uz ziņošanu par interešu konfliktiem un ētikas pārkāpumiem. Mēs veicinām darba vidi, kurā darbinieki var nebaidīties ziņot par noteikumu, tiesību aktu vai ētiskas rīcības pārkāpumiem. Mūsu darbinieki ik gadu iesniedz savu ekonomisko interešu deklarāciju. Lai pārraudzītu šo jomu, bankā ir izveidota īpaša Ilgtspējas un ētikas komiteja.

Atjaunojamā enerģija

Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai.

Atbildīgs patēriņš

Ražot un patērēt preces un resursus atbildīgi.

Planētas aizsardzība

Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

Klimata pārmaiņas ir viens no mūsdienu būtiskākajiem jautājumiem. Kā sistēmiski nozīmīgai bankai Swedbank ir pienākums atbalstīt savus klientus pārejā uz mazoglekļa sabiedrību (skat. sadaļu "Mūsu prakse un pakalpojumi"). Tāpat arī paši varam darīt virkni darbu, kas mazina resursu patēriņu un nevēlamās emisijas.

Ceļā uz zaļo biroju. Šobrīd 80% bankas patērētās elektroenerģijas ir zaļa, bet tiecamies uz 100%. Ik gadu palielinām sašķiroto atkritumu apjomu un pastāvīgi strādājam pie elektrības un gāzes patēriņa mazināšanas. Centrālās ēkas ūdens krānam uzstādītie aeratori samazina roku nomazgāšanai nepieciešamo ūdens daudzumu uz pusi, bet ar jauno filtru krāna ūdens tagad ir drošs un garšīgs dzeršanai. Elektroniska dokumentu aprite mazina papīra patēriņu.

Ilgtspējīga darbinieku mobilitāte. Centrālajā ēkā strādājošiem darbiniekiem ir gan droša divriteņu novietne, gan iespēja izmantot koplietošanas divriteņus un skrejriteņus, kā arī ir ērti pieejama sabiedriskā transporta un mikromobilitātes infrastruktūra.

Mazinām komandējumu skaitu. Teju pusi bankas radīto CO2 izmešu veido komandējumi, tāpēc mēs nostiprinām un padarām ērtus digitālās sazināšanās paradumus.

Mūsu mērķi vides jomā. Mēs plānojam samazināt CO2 emisiju apjomu par 20% laikā no 2017. gada līdz 2022. gadam. Lai darbinieki būtu zinoši un atbalstoši, īstenojam darbinieku mācības par ilgtspējas un klimata pārmaiņu jautājumiem.

Laba veselība

Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību ikvienam.

Dzimumu līdztiesība

Panākt dzimumu līdztiesību un izskaust diskrimināciju.

Labs darbs un ekonomikas izaugsme

Veicināt augstāku produktivitāti, inovācijas, uzņēmējdarbību un darbavietu radīšanu.

Mazināta nevienlīdzība

Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē.

Darbinieku labbūtība. Swedbank labbūtības jēdziena centrā ir ideja par to, ko nozīmē būt cilvēkam, aptverot bankas atbalstu garīgajai, fiziskajai, finanšu un sociālās darba dzīves dimensijai.

Darbinieku attīstība. Mēs palīdzam mūsu darbiniekiem augt, dodot viņiem iespējas piedalīties dažādās apmācības un profesionālās pilnveides programmās, kā arī karjeras konsultācijās. Mēs piedāvājam darba laika, vietas un metožu elastību, kas palīdz mūsu darbiniekiem saglabāt līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi.

Vienādas iespējas. Swedbank ir darba devējs, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem - mēs atbalstām viedokļu, pieredzes un personību dažādību, īstenojot vienlīdzīgu attieksmi pret ikvienu neatkarīgi no dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas vai identitātes, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai invaliditātes. Vīriešiem un sievietēm piedāvājam vienlīdzīgu samaksu par līdzvērtīgu darbu. Mūsu mērķis ir panākt dzimumu līdzsvaru visos vadības līmeņos.

Brīvprātīgais darbs. Skolu programmā "Dzīvei gatavs" darbiniekiem ir iespēja kā vieslektoriem doties pie 11. klašu skolēniem visā Latvijā ar finanšu pratības lekcijām. Piedaloties šajā programmā, darbinieki var iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, pilnveidot savas prasmes un profesionālās iemaņas.

Mazināta nevienlīdzība

Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē.

Planētas aizsardzība

Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

Miers un taisnīgums

Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Bankai ir daudz piegādātāju, un tā ir laba iespēja sadarbojoties sekmēt ilgtspējību uzņēmēju vidū.

Mēs izvēlamies sadarboties ar piegādātājiem, ar ko mums ir līdzīgas vērtības un kas veic atbildīgu komercdarbību. Atbilstoši Swedbank Piegādātāju rīcības kodeksam piegādātājiem ir jārīkojas atbildīgi pret saviem darbiniekiem, jānodrošina vienlīdzīgas iespējas un jāievēro vides ilgtspējas prasības, vienlaikus garantējot labu pārvaldību un korupcijas novēršanu.

Miers un taisnīgums

Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Swedbank ir parakstījusi vairākus starptautiskus nolīgumus, ir vairāku organizāciju dalībniece un saņēmusi dažādu organizāciju novērtējumus un apliecinājumus.

Pārskati. Ar bankas ilgtspējas sniegumu var iepazīties šādos pārskatos:

Swedbank AS novērtējumi. Par ilgtspējas sniegumu Swedbank AS saņēmusi šādus novērtējumus:

Swedbank AS dalība organizācijās. Swedbank AS ir dalībniece šādās organizācijās:

Starptautiski nolīgumi un regulējumi. Ar Swedbank Grupai saistošiem starptautiskiem nolīgumiem un regulējumu ilgtspējas jomā var iepazīties Swedbank Grupas mājaslapā.

Mūsu darbība rada pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Arī mūsu sabiedriskās iniciatīvas kalpo šim nolūkam jomās, kas atbilst bankas prioritārajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Kvalitatīva izglītība

Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību visiem.

Atbildīgs patēriņš

Ražot un patērēt preces un resursus atbildīgi.

Mūsu nozīmīgākā kompetence ir zināšanas par personīgajām un uzņēmējdarbības finansēm. Daloties ar šīm zināšanām, mēs varam palīdzēt Latvijas cilvēkiem un uzņēmumiem iegūt finanšu prasmes. Tāpēc mēs aktīvi īstenojam dažādas izglītības iniciatīvas ar mērķi palīdzēt cilvēkiem iegūt zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi pārvaldītu savas personiskās finanses, veidotu finansiālo nodrošinājumu un veicinātu izaugsmi.

Skolu programma "Dzīvei gatavs". Vairāk nekā 2350 novadītu stundu un tūkstošiem motivētu skolēnu! Swedbank darbinieku vieslekcijas programmā "Dzīvei gatavs" parāda, kā skolā apgūtās zināšanas noder finanšu jomas profesijās un situācijās. 2019. gadā programmai pievienojās 17 uzņēmumi un iestādes, papildinot programmu ar lekcijām un ekskursijām par 28 tēmām 15 mācību priekšmetos.

Swedbank Finanšu laboratorija. Pirmajā savas darbības gadā Swedbank Finanšu laboratorija, bankas centrālajā ēkā piedāvājot apgūt finanšu pratību ar "Escape room" elementiem, radījusi lielu skolēnu interesi. 2019. gada laikā tajā viesojušās 333 skolēnu grupas no 4. līdz 12. klasei. Piesaki klasi ekskursijai uz Finanšu laboratoriju!

Facebook grupa par finanšu pratību. Swedbank finanšu pratības Facebook grupa "Tērējam gudri" izaugusi līdz vairāk nekā 10 000 biedriem, ar lielu iedzīvotāju iesaisti diskusijās par gudru pelnīšanu un tērēšanu, gadā sasniedzot vidēji 500 ierakstu un vairāk nekā 7800 komentāru. Pievienojies!

TV šovs ģimenēm par budžeta veidošanu. Sadarbībā ar TV3 pirmizrādi Latvijā 2019. gada rudenī piedzīvoja Swedbank finanšu pratības TV šovs "Naudas pavēlnieks". Izglītojošās un izklaidējošās 10 raidījuma epizodes bija veltītas mājsaimniecības budžeta un uzkrājumu veidošanai. Ģimenes naudas jautājumos konsultēja Swedbank Finanšu institūta eksperti.

Swedbank Finanšu institūts. Finanšu institūts ir izglītojoša Swedbank struktūrvienība, kuras loma ir veicināt sabiedrības izpratni par finanšu jautājumiem, veidojot ilgtspējīgus finanšu paradumus visās sabiedrības grupās.

Labs darbs un ekonomikas izaugsme

Veicināt augstāku produktivitāti, inovācijas, uzņēmējdarbību un darbavietu radīšanu.

Junior Achievement Latvia skolēnu mācību uzņēmumi. Praktiskās izglītības programma, kas vairo skolēnu uzņēmīgumu un sekmē uzņēmējspēju attīstību, jau ir pieejama vairāk nekā 217 skolās un 107 000 skolēniem visā Latvijā. Lai veicinātu jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un attīstītu tai nepieciešamās prasmes, līdz ar ilggadējo atbalstu programmai 2019. gadā organizējām biznesa plānošanas konkursu "Biznesa skices" ar vairāk nekā 200 dalībniekiem.

Uzņēmēju pieredzes dienas. Uzņēmēju pieredzes dienas ir Swedbank organizēta pieredzes apmaiņas iniciatīva Latvijā, lai veicinātu uzņēmēju zināšanu apmaiņu veiksmīgākai biznesa attīstībai. Jau otrajā gadā, lai mācītos un augtu, pieredzē dalījās vairāk nekā 200 uzņēmumu.

Kvalitatīva izglītība

Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību visiem.

Mazināta nevienlīdzība

Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē.

Atbildīgs patēriņš

Ražot un patērēt preces un resursus atbildīgi.

Planētas aizsardzība

Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.

Miers un taisnīgums

Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Iespējamā misija. Mēs esam pārliecināti, ka tieši izglītībā ir meklējams Latvijas ceļš uz izaugsmi. Savukārt, katra izglītības sistēma ir tik laba, cik labi tās skolotāji. Lai katram bērnam Latvijā būtu labi skolotāji, Swedbank ir līdzdibinātājs un atbalstītājs kustībai, kas 12 darbības gados palīdzējusi 157 mērķtiecīgiem augstskolu absolventiem kļūt par labiem skolotājiem un līderiem.

Sarunu festivāls LAMPA. LAMPA ir iedvesmojoša un aizraujoša platforma visiem, kam ir ko teikt, kas vēlas uzzināt un sarunāties par Latvijai, Eiropai un pasaulei būtiskiem jautājumiem. Swedbank ir festivāla līdzdibinātājs, atbalstītājs un izglītības satura veicinātājs. Piektais Sarunu festivāls LAMPA pulcēja vairāk nekā 20 000 cilvēku.

Ilgtspējīgu finanšu podkāsts "Tērējam gudri". "Tērējam gudri" ir Swedbank veidots podkāsts par to, kā tērēt gudri, pelnīt gudri un soli pa solim doties tuvāk ilgtspējīgai nākotnei. Noklausies!

Kustība pret mobingu. #Neklusē ir sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijas skolās. Visbiežākais iemesls mobingam ir dažādība, kā pieņemšanu un iekļaušanu mēs vēlamies sekmēt Latvijas sabiedrībā.

Dziesmu un deju svētki. Ar lielu atbildību un pagodinājumu esam priecīgi būt Dziesmu un deju svētku lieldraugs - turpinot aizsākto draudzību skolu jaunatnes svētkos 2015. gadā un simtgades Dziesmu un deju svētkos. Dziesmu un deju svētki ir Latvijas identitātes simbols. Lai Latvijai svarīgākais - Dziesmu un deju svētku tradīcija - turpinātos, Swedbank atbalsta Dziesmu un deju svētku kustību.

Savas iniciatīvas mēs attīstām ilgtermiņa partnerībās. Mēs esam noteikuši kritērijus, pēc kuriem izvērtējam ikvienu piedāvājumu vai ideju bankas atbalsta jomā.

Izskatot sadarbības piedāvājumus, ņemam vērā:

  • projekta atbilstību Swedbank pamatvērtībām, mūsu klientu un sabiedrības šībrīža un nākotnes vajadzībām;
  • cik lielā mērā projekts uzrunā un iesaista plašu sabiedrības loku, tam ir sistēmiska ietekme un tas vairo sabiedrisko labumu;
  • partnera profesionalitāti, pieredzi un projekta ilgtspēju;
  • iespēju projektā līdzdarboties Swedbank darbiniekiem un klientiem.

Swedbank neatbalsta:

  • projektus, kas ir pretrunā ar bankas vērtībām;
  • politiskas un reliģiskas organizācijas;
  • videi un cilvēku drošībai bīstamus projektus, ar paaugstinātu risku saistītas aktivitātes;
  • individuālus pieteikumus.

Par iespēju sadarboties sazinieties ar mums, aizpildot pieteikuma formu.

Aizpildīt pieteikuma formu